Világ-Nyelv Program

 

Iskolánkban a 2011/12-es tanévben az angol nyelvet mindkét elsős osztályunkban emelt óraszámban
- heti 5 órában
- kezdik tanulni a Világ–Nyelv Program keretében. Ez azt jelenti, hogy a heti 2 angol óra mellett 3 készségtárgy (informatika, rajz, testnevelés) oktatásába is bekapcsolódik az angol nyelv. E tantárgyak heti egy-egy óráján a szaktanáron kívül egy angol nyelvtanár is részt vesz, és az óravezetés 50%-ban angol nyelven zajlik.


Ezek a tanulók tehát heti öt alkalommal foglalkoznak az angol nyelv tanulásával változatos témák kapcsán, változatos környezetben.

A két alap angol órán ebben az időszakban a nyelvet egyszerű, életszerű helyzetekben játékosan gyakoroljuk. A hangsúlyt a szóbeli kommunikáció fejlesztésére, az idegen nyelv elsajátításához szükséges tanulási stratégiák kialakítására helyezzük.

A kétnyelvű informatika, rajz és testnevelés órákon a hangsúlyt a kommunikatív kompetenciák életkornak megfelelő fejlesztésére, elsősorban az angol nyelvű utasítások pontos megértésére, és a szókincs bővítésére helyezzük.

A két tanár jelenléte kedvező feltételeket biztosít a differenciált (egyéni képességeknek megfelelő) fejlesztéshez is. Tapasztalataink szerint a gyerekek zökkenőmentesen, jókedvvel veszik ezt a kihívást.

Az 5. évfolyamon a történelem és ének-zene, 6. évfolyamon a természetismeret tantárgyak bizonyos előírt hányadát (30%) oktatjuk angol nyelven is, 7. évfolyamon környezetvédelmi ismereteket sajátítanak el angol nyelven. Ezúttal a tanév során elsősorban az idegen nyelven való ismeretszerzés és -felidézés képességére fókuszálunk.

 

A lehetőségek választékát bővíti, hogy az érdeklődő első osztályos tanulók heti egy alkalommal anyanyelvi tanár által vezetett szakkör jellegű foglalkozáson is részt vehetnek.

Az órákon meghatározott óraszámonként amerikai anyanyelvi tanár vesz részt.

Iskolánk a nemzetközi Comenius-program részvevője, ezáltal a felsőbb osztályok külföldi kapcsolatokat építenek ki, és csereprogramokban vehetnek részt.