Szükséges dokumentumok

Szükséges dokumentumok

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító.[1]
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.[2]
 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.[3]
 • Óvodai szakvélemény[4]
 • Járási  szakértői bizottság szakértői véleménye[5]
 • Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.[6]
 • Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről ( 1. számú  melléklet)
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (2. számú melléklet) ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók.

A tanköteles korba lépő gyerekek, ha tankötelezettségüket külföldön teljesítik a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalnak kötelesek bejelenteni. Ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának kell bejelenteni.[7]

A beírás a lakcímkártya alapján történik.

Az Etika/Hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozatot a beíratáskor szükséges megtenni a szülőnek! ( 5. számú melléklet)

 

[1] 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (4)

[2] 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (4)

[3] 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (4)

[4] 2011. évi CXC. törvény 45. § (4) a)

[5] 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 11. § (1) c)

[6] 2011. évi CXC. törvény 45. § (4) b)-c)

[7] 2011. évi CXC. törvény 91. § (2)

Felhívás a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

 1. számú melléklet - Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról
 2. számú melléklet - Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásról
 3. számú melléklet - Hit- és erkölcstan nyilatkozat

 

Valamennyi nyilatkozat az oldalról letölthető, kérjük Önöket, hogy ezeket kitöltve hozzák magukkal a beiratkozásra.

Köszönettel:

Mátrai Monika Klára

intézményvezető

  

 

A Nkt.50§ (6) bekezdése alapján iskolánk köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola körzetében található.

A nem az iskola körzetében lakó gyermekek felvételével kapcsolatban a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben és a Nkt.50-51.§-ban foglaltak szerint járunk el.

Az iskolába történő felvételről az iskolaigazgató dönt. A tanulófelvételről írásos határozatot hoz.

Intézményünkben a körzetünkben lakó tanulók felvétele után további felvételi kérelmeket is tudunk teljesíteni.

A további kérelmek elbírálásának rendje:

–   Előnyben részesülnek, a – Nkt. 51.§ (1) bekezdése alapján – a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek

–   Különleges  helyzetnek minősül, – (20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 24.§ (7) alapján – ha a tanuló

 1. a)      testvére már intézményünk tanulója
 2. b)       szülőjének munkahelye az iskolánk körzetében található (munkáltatói igazolás benyújtása szükséges)
 3. c)      az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található
 4. d)      a szülője, testvére tartósan beteg, vagy fogyatékkal élő

A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet értelmében a fent felsorolt gyermekeket sorsolás nélkül vesszük fel, amennyiben elegendő férőhely van számukra.

Amennyiben a fentieken túli jelentkezők száma meghaladja a felvehető létszámunkat, a jelentkezőket sorsolás útján vesszük fel.