Osztályozó vizsga követelményei, tervezett idejei

Osztályozó vizsgák időpontjai: 

Félévi: január 1-15. között

Év végi: június 1-15. között

 

Osztályozó vizsga és javító vizsga követelmények évfolyamonként és tantárgyanként

 

 

 

A táblázatok az osztályozó vizsga követelményeit tartalmazzák.

 

A félkövér, dőlt betűtípussal jelölt követelmények a javító vizsga követelményeit tartalmazzák.

 

 

ALSÓ TAGOZAT

 

 Magyar nyelv és irodalom
 2. évfolyam Követelmények
OLVASÁS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYELVTAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍRÁS

 

 

 

 

 

·       Egyszerű szóbeli és írásos közlések megértése.

·       Kérdésekre értelmes, rövid válaszok adása.

·       A mindennapi kommunikáció alapformáinak alkalmazása a szokás szintjén: köszönés, bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, kérés, köszönetnyilvánítás, köszöntés.

·       Pontosságra törekvő folyamatos olvasás. Az olvasmány tartalmának elmondása kérdések segítségével.

·       Rövid szövegekből információk kiemelése, a leírt események helyes

sorrendjének felismerése.

·       Önállóan alkotott mondatok /tartalmi/ összekapcsolása.

·       Az ábécé használata feladatmegoldáshoz.

·       A hangok hosszúságának helyes jelölése begyakorolt szókészlet körében.

·       A kiejtéssel megegyezően írt rövid szavak biztos helyesírása.

·       A j hang biztos jelölése kb.20 a tanulók által gyakran használt szóban.

·       Az elválasztás szabályainak alkalmazása egyszerű szavak írásakor.

·       A magyar ábécé írott kis- és nagybetűinek ismerete.

·       Mondatkezdés nagybetűvel, mondat szavakra tagolt leírása segítséggel.

·       A tanult mondatzáró írásjelek alkalmazása.  

·       Egyszerű mondatok, rövid szöveg írása másolással, tartalmi és helyesírási előkészítés után tollbamondásra és emlékezetből. Hibajavítás tanítói irányítással.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar nyelv és irodalom
3. évfolyam Követelmények
 

OLVASÁS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOGALMAZÁS

 

 

 

 

ÍRÁS

 

 

 

 

 

 

NYELVTAN

 

 

 

·       Egyszerű szerkezetű mesék, elbeszélések tartalmának megértése, eseményeinek elmondása összefüggő mondatokkal, a tartalmat jól követő előadásban.

·       A tankönyvek feladatszövegeinek, a tanító utasításainak, magyarázatainak megértése.

·       Fél oldal terjedelmű, ismert témájú szépirodalmi és ismeretterjesztő olvasmány önálló néma olvasása, a szöveg lényegének megértése, megfogalmazása.

·       A szöveghez kapcsolódó feladatok

megoldása.

·       Gyakorlottság a szövegek értelmezésben, az összefüggések felismerésében.

·       Feldolgozott szövegek pontos, folyamatos felolvasása felkészülés után.

·       A Szózat két versszakának elmondása fejből, tiszteletadással.

·       Öt -,hat mondatos, értelmes elbeszélő szöveg fogalmazása írásban ismert témáról.

·       8-10 mondatos elbeszélő fogalmazás írása

·       Egyéni, jól olvasható írás

·        Jól olvasható, lendületes írás, rendezett, tiszta füzetvezetés.

·       Az önálló írásbeli munkák önellenőrzése, javítása tanítói segítséggel.

·       Igék, főnevek, melléknevek, számnevek jelentésbeli különbségének fölismerése, szófajuk megnevezése.

·       A tanult helyesírási és nyelvhelyességi szabályok alkalmazása begyakorolt esetekben.

·       A j hang helyes jelölése újabb 20-25 szóban.

·       Részvétel a közös drámajátékokban, illetve a készségfejlesztő drámás gyakorlatokban és a produkciók megbeszélésében.

 

 

Magyar nyelv és irodalom
4. évfolyam Követelmények
 

OLVASÁS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍRÁS

 

NYELVTAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOGALMAZÁS

 

·       Érthető, folyamatos beszéd a mindennapi kommunikációban.

·       Beszédfolyamatok követése, magyarázatok, feladatszövegek lényegének pontos megértése.

·       A tanult udvarias nyelvi fordulatok használata mindennapi beszéd

helyzetekben.

·       Megfigyelési tapasztalatok, önálló kutatások, feladatteljesítési eredmények, személyes élmények értelmes megfogalmazása szóban és írásban a tanult szövegalkotási követelmények figyelembevételével.

·       Olvasmányok tartalmának narratív előadása tématartással.

·       Előzetes fölkészülés után ismert

témájú szöveg folyamatos, a tartalmat kifejező fölolvasása.

·       Önállóan megismert – életkorhoz illő -szöveg néma olvasása, lényegének megértése és megfogalmazása.

·       A szöveg információinak pontos kiemelése, egyszerű összefüggéseinek felismerése.

·       Az olvasás útján szerzett információk felhasználása új feladathelyzetben.

·       Gyakorlottság a tanító irányításával a szöveg mélyebb tartalmi rétegeinek megértésében, erkölcsi, esztétikai értékek felismerésében.

·       A Himnusz két versszakának és Petőfi Sándor Csatadal című versének elmondása fejből, pontos szövegmondással.

·       Rendezett, olvasható, a tanulás eszközeként használt írás.

·       A mondatfajták és a tanult szófajok biztonságos megkülönböztetése szövegben, megnevezésük.

·       A szótő és a toldalékok megkülönböztetése legalább az egyalakú szótövek esetében.

·       Biztos helyesírás az iskolai munkafüzetek és feladatlapok begyakorolt szó-és

szöveganyagának körében.

·       Újabb 20-25 szóban a j hang helyes jelölése.

·       A tanítói javítással vagy tanulói önellenőrzéssel feltárt helyesírási hibák kijavítása.

·       A könyvek önálló keresése a könyvtárban.

·       A könyvek tartalomjegyzékének használata.

·       Könyvek és egyéb információhordozók felhasználása segítségadással tanulási feladatokhoz.

·       Részvétel a csoportos történetalkotásban, az improvizációkban és a produkciókat elemző megbeszélésekben.

·       A különböző szövegformák tartalmi és szövegszerkesztési jellemzőinek ismerete.

·       Kellő tapasztalat a cím szerepéről, jellemzőiről; a szövegek felépítéséről; az időrendről;

·       A szövegalkotás műveleteinek ismerete: anyaggyűjtés, címválasztás, a lényeges gondolatok kiválasztása, elrendezése, az időrend érzékeltetése, a szöveg tagolása bekezdésekre.

·       A tanult fogalmazási ismeretek felhasználása úgy az elbeszélő és leíró fogalmazásokban.

 

 

 

 

 

 

 

Környezetismeret
Második évfolyam Követelmények
  A tanuló

–      képes az emberi test nemre és korra jellemző arányait leírni, a fő testrészeket megnevezni;

–      ismeri és alkalmazza az egészséges életmód alapvető elemeit;

–      képes a mesterséges és természetes életközösség összehasonlítására;

–      tiszteli az élővilág sokféleségét, felismeri a természetvédelem fontosságát;

–      tud tájékozódni az iskolában és környékén;

–      felismeri az évszakok és napszakok változását és kapcsolja ezeket az életmódbeli szokásaihoz;

–      ismeri az időjárás elemeit, az ezzel kapcsolatos piktogramokat értelmezi; ismeri az időjáráshoz illő öltözködési szokásokat;

–      képes a használati tárgyak és gyakori, a közvetlen környezetben előforduló anyagok csoportosítására tulajdonságaik szerint;

–      felismeri a kapcsolatot az anyagok tulajdonsága és a felhasználása között;

–       meg tudja különböztetni a mesterséges és természetes anyagokat;

–      felismeri a halmazállapotokat;

–      egyszerű megfigyeléseket végez a természetben, képes egyszerű vizsgálatok és kísérletek kivitelezésére;

–      képes az eredmények megfogalmazására, ábrázolására;

–       képes ok-okozati összefüggések keresésére, a tapasztalatok magyarázatára.

Harmadik évfolyam A tanuló

–      ismeri és alkalmazza az egészséges életmód alapvető elemeit az egészségmegőrzés és az egészséges fejlődés érdekében, a betegségek elkerülésére;

–      az életkorának megfelelően, a helyzethez illően felelősen viselkedik segítségnyújtást igénylő helyzetekben;

–      képes a hosszúság és az idő mérésére, a mindennapi életben előforduló távolságok és időtartamok becslésére;

–      képes adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben, természeti jelenségek egyszerű kísérleti tanulmányozására;

–      értelmezi a hagyományok szerepét a természeti környezettel való harmonikus kapcsolat kialakításában, illetve felépítésében;

–      képes az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak a bemutatására, az élőlények csoportosítására tetszőleges és adott szempontsor szerint;

–      képes egy természetes életközösséget bemutatni;

–      képes az informatikai és kommunikációs eszközök irányított használatára az információkeresésben és a problémák megoldásában.

 

Negyedik évfolyam A tanuló

–      ismeri és alkalmazza az egészséges életmód alapvető elemeit az egészségmegőrzés és az egészséges fejlődés érdekében, a betegségek elkerülésére;

–      az életkorának megfelelően, a helyzethez illően felelősen viselkedik segítségnyújtást igénylő helyzetekben;

–      képes a hosszúság és az idő mérésére, a mindennapi életben előforduló távolságok és időtartamok becslésére;

–      képes adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben, természeti jelenségek egyszerű kísérleti tanulmányozására;

–      képes a fenntartható életmód jelentőségének magyarázatára konkrét példán keresztül;

–      értelmezi a hagyományok szerepét a természeti környezettel való harmonikus kapcsolat kialakításában, illetve felépítésében;

–      képes az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak a bemutatására, az élőlények csoportosítására tetszőleges és adott szempontsor szerint;

–      képes egy természetes életközösséget bemutatni;

–      képes egy konkrét gyártási folyamat kapcsán a technológiai folyamat értelmezésére, ismeri az ezzel kapcsolatos felelős fogyasztói magatartást;

–      képes Magyarország elhelyezésére a földrajzi térben, ismeri néhány fő kulturális és természeti értékét;

–      képes az informatikai és kommunikációs eszközök irányított használatára az információkeresésben és a problémák megoldásában.

 

 

 

 

 

Matematika
Évfolyam Követelmények
 

 2. évfolyam

 

Gondolkodási és megismerési módszerek

–     Halmazok összehasonlítása az elemek száma szerint.

–     Halmazalkotás.

–     Állítások igazságtartalmának eldöntése.

–     Állítások megfogalmazása.

–     Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés.

–     Közös tulajdonság felismerése, megnevezése.

–     Több, kevesebb, ugyannyi fogalmának helyes használata.

–     Néhány elem sorba rendezése próbálgatással.

Számtan, algebra

–     Számok írása, olvasása (100-as számkör).

–     Helyi érték fogalma.

–     Római számok írása, olvasása (I, V, X).

–     Számok helye a számegyenesen.

–     Számszomszédok értése.

–     Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása.

–     Számok képzése, bontása helyi érték szerint.

–     Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ) ismerete, használata.

–     Összeadás, kivonás, szorzás, osztás szóban és írásban.

–     Szorzótábla ismerete a százas számkörben.

–     A műveletek közötti kapcsolatok ismerete.

–     A műveletek sorrendjének ismerete.

–     Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, leírása számokkal.

–     Páros és páratlan számok megkülönböztetése.

–     Egyjegyű és kétjegyű számok megkülönböztetése.

–     Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen szimbólum kiszámítása.

Összefüggések, függvények, sorozatok

–     Növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerése, a sorozat folytatása.

–     Számpárok közötti kapcsolatok felismerése.

–     A változások és ismétlődések észrevételének, szóbeli kifejezésének képessége

 

Geometria

–     Vonalak (egyenes, görbe) ismerete.

–     A test és a síkidom megkülönböztetése.

–     Testek építése szabadon és megadott feltételek szerint.

–     Tájékozódási képesség, irányok ismerete.

–     A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése.

–     A szabvány mértékegységek: cm, dm, m, cl, dl, l, dkg, kg, perc, óra, nap, hét, hónap, év.

–     Átváltások szomszédos mértékegységek között.

–     Mennyiségek közötti összefüggések felismerése.

–     Mérőeszközök használata.

Valószínűség, statisztika

Adatokról megállapítások megfogalmazása.

 

 

3. évfolyam

 

Gondolkodási és megismerési módszerek

–     Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése.

–     Halmazba tartozó elemek közös tulajdonságainak felismerése, megnevezése.

–     Annak eldöntése, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba.

–     A változás értelmezése egyszerű matematikai tartalmú szövegben.

–     Az összes eset megtalálása (próbálgatással).

Számtan, algebra

–     Számok írása, olvasása (2000-es számkör).

–     Helyiérték, alaki érték, valódi érték fogalma 2000-es számkörben.

–     Negatív számok a mindennapi életben (hőmérséklet, adósság).

–     Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 4, 10 nevezőjű törtek megnevezése, lejegyzése szöveggel, előállítása hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel.

–     Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása a 2000-es számkörben.

–     Mennyiségek közötti összefüggések észrevétele tevékenységekben.

–     A matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés alkalmazása.

–     Fejben számolás százas számkörben.

–     A szorzótábla biztos ismerete 100-as számkörben.

–     A műveletek közötti kapcsolatok ismerete.

–     Összeg, különbség, szorzat, hányados fogalmának ismerete.

–     Műveletek tulajdonságainak, tagok, illetve tényezők felcserélhetőségének alkalmazása.

–     Műveleti sorrend ismerete, alkalmazása.

–     Háromjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás, osztás egyjegyű számmal írásban.

–     Műveletek ellenőrzése.

–     Szöveges feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv, becslés, ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata.

Többszörös, osztó, maradék fogalmának ismerete.

Összefüggések, függvények, sorozatok

–     Szabályfelismerés, szabálykövetés.

–     Növekvő és csökkenő számsorozatok felismerése, készítése.

–     Összefüggések keresése az egyszerű sorozatok elemei között.

–     A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek pótlása.

Geometria

–     Egyenesek kölcsönös helyzetének felismerése: metsző és párhuzamos egyenesek.

–     A szabvány mértékegységek: mm, km, ml, hl, g, t, másodperc.

–     Átváltások szomszédos mértékegységek között.

–     Hosszúság, távolság és idő mérése (egyszerű gyakorlati példák).

–     Háromszög, négyzet, téglalap, sokszög létrehozása egyszerű módszerekkel, felismerésük, jellemzőik.

A test és a síkidom közötti különbség megértése.

–     Kocka, téglatest, felismerése, létrehozása, jellemzői.

–     Tükrös alakzatok és tengelyes szimmetria előállítása hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel.

–     Négyzet, téglalap kerülete.

–     Négyzet, téglalap területének mérése különféle egységekkel, területlefedéssel.

Valószínűség, statisztika

–     Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése.

–     Táblázat adatainak értelmezése.

–     Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása.

–     Valószínűségi játékok, kísérletek értelmezése.

Biztos, lehetetlen, lehet, de nem biztos tapasztalati ismerete.

 

4. évfolyam

Gondolkodási és megismerési módszerek

–     Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése.

–     Halmazba tartozó elemek közös tulajdonságainak felismerése, megnevezése.

–     Annak eldöntése, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba.

–     A változás értelmezése egyszerű matematikai tartalmú szövegben.

–     Az összes eset megtalálása (próbálgatással).

Számtan, algebra

–     Számok írása, olvasása 10 000-es [20000-es] számkörben.

–     Helyi érték, alaki érték, valódi érték fogalma 10 000-es [20000-es] számkörben.

–     Negatív számok a mindennapi életben (hőmérséklet, adósság).

–     Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek megnevezése, lejegyzése szöveggel, előállítása hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel.

–     Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása 10 000-es [20000-es] számkörben.

–     Mennyiségek közötti összefüggések észrevétele tevékenységekben.

–     A matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés alkalmazása.

–     Fejben számolás százas számkörben.

–     A szorzótábla biztos ismerete a 100-as számkörben.

–     Összeg, különbség, szorzat, hányados fogalmának ismerete.

–     A műveletek közötti kapcsolatok ismerete.

–     Műveletek tulajdonságainak, tagok, illetve tényezők felcserélhetőségének alkalmazása.

–     Műveleti sorrend ismerete, alkalmazása.

–     Négyjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás és osztás egy- és kétjegyű számmal írásban.

–     Műveletek ellenőrzése.

–     Szöveges feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv, becslés, ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata.

–     Többszörös, osztó, maradék fogalmának ismerete.

Összefüggések, függvények, sorozatok

–     Szabályfelismerés, szabálykövetés.

–     Növekvő és csökkenő számsorozatok felismerése, készítése.

–     Összefüggések keresése az egyszerű sorozatok elemei között.

–     A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek pótlása.

Geometria

–     Egyenesek kölcsönös helyzetének felismerése: metsző és párhuzamos egyenesek.

–     A szabvány mértékegységek: mm, km, ml, cl, hl, g, t, másodperc.

–     Átváltások szomszédos mértékegységek között.

–     [Átváltások nem csak szomszédos mértékegységek között, mérőszám és mértékegység viszonya.]

–     Hosszúság, távolság és idő mérése (egyszerű gyakorlati példák).

–     Háromszög, négyzet, téglalap, sokszög létrehozása egyszerű módszerekkel, felismerésük, jellemzőik.

–     Kör fogalmának tapasztalati ismerete.

–     A test és a síkidom közötti különbség megértése.

–     Kocka, téglatest, felismerése, létrehozása, jellemzői.

–     Gömb felismerése.

–     Tükrös alakzatok és tengelyes szimmetria előállítása hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel.

–     Négyzet, téglalap kerülete.

–     Négyzet, téglalap területének mérése különféle egységekkel, területlefedéssel.

Valószínűség, statisztika

–     Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése.

–     Táblázat adatainak értelmezése.

–     Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása.

–     Valószínűségi játékok, kísérletek értelmezése.

–     Biztos, lehetetlen, lehet, de nem biztos tapasztalati ismerete.

 

Informatikai ismeretek

–     Tanári segítséggel az életkorának megfelelő oktatási célú programok használata.

–     Egy rajzoló program ismerete; egyszerű ábrák elkészítése, színezése.

–     Együttműködés interaktív tábla használatánál.

 

 

Etika
 2. évfolyam Követelmények
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·       felismeri és megjeleníti az alapérzelmeket, az alapérzelmeken kívül is megnevezi a saját érzelmi állapotait;

·       felismeri és megnevezi a szűkebb és a tágabb családtagjait, a rokonsági szinteket

·       megérti, elkülöníti a családi és az egyéb ünnepeket,

·       felismeri a családtagokkal és barátokkal kapcsolatos pozitív és negatív érzéseit,

 • megkülönbözteti a tiszteletteljes és sértő közlési módokat hagyományos és digitális környezetben egyaránt, véleményét másokat nem bántó módon fejezi ki;
 • ismeri az állami, nemzeti és vallási ünnepek jelentését, a hozzájuk kapcsolódó jelképeket, valamint az ünnepek közösségmegtartó szerepét;
 • ismer néhány, a közvetlen lakóhelyéhez kapcsolódó, alapvető kulturális és természeti értéket.
 • felismeri az olvasott vagy a hallott kulturálisan hagyományozott történetekben megjelenő együttélési szabályokat;

 

 

 

 

Etika
 3. évfolyam Követelmények
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismeri a családban betöltött szerepét, a család szokásait. a különbségek elfogadását;

 

Értelmezi a „jó” és a „rossz”, helyes és helytelen közötti különbségeket, azokat konkrét példákon keresztül alkalmazza, és megoldási javaslatokat fogalmaz meg a helytelen viszonyulásokkal kapcsolatban;

 

Megkülönbözteti  a  sértő  és  tiszteletteljes  közlési  módokat hagyományos  és  digitális  környezetben  egyaránt;  saját  érdekeit  és véleményét másokat nem bántó módon fejezi ki;

 

Ismeri az állami, nemzeti és egyházi ünnepkörök jelentőségét, a hozzájuk  kapcsolódó  jelképeket,  valamint  az  ünnepek közösségmegtartó szerepét;

 

Felismeri, hogy miért szükséges az élővilág védelme; minderről képes információt gyűjteni fizikai és digitális környezetben is;

 

Fogyasztási  szokásaiban  példát  hoz  olyan  elemekre,  amelyek  révén figyelembe vehetők a környezetvédelmi szempontok.

 

 

 

 

Etika
 4. évfolyam Követelmények
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanuló:

·       a tanulónak életkorának megfelelő szinten reális képe van saját külső és belső tulajdonságairól, és késztetést érez arra, hogy fejlessze önmagát;

·       oda tud figyelni másokra, szavakkal is ki tudja fejezni érzéseit és gondolatait, be tud kapcsolódni csoportos beszélgetésbe;

·       képes másokkal tartós kapcsolatot kialakítani, törekszik e kapcsolatok ápolására, és ismer olyan eljárásokat, amelyek segítségével a kapcsolati konfliktusok konstruktív módon feloldhatók;

·       érzelmileg kötődik a magyar kultúrához; érti és elfogadja, hogy az emberek sokfélék és sokfélék a szokásaik, a hagyományaik is; kész arra, hogy ezt a tényt tiszteletben tartsa, és kíváncsi a sajátjától eltérő kulturális jelenségekre;

·       érti, hogy mi a jelentősége a szabályoknak a közösségek életében, kész a megértett szabályok betartására, részt tud venni szabályok kialakításában;

·       érti, hogy a föld mindannyiunk közös otthona, és közös kincsünk számos olyan érték, amit elődeink hoztak létre;

·       képes a körülötte zajló eseményekre és a különféle helyzetekre a sajátjától eltérő nézőpontból is rátekinteni;

·       képes jelenségeket, eseményeket és helyzeteket erkölcsi nézőpontból értékelni.

 

 

 

Ének zene
 2. évfolyam Követelmények
 

 

Éneklés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Improvizáció

 

 

Zenei ismeretek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–       35 magyar népi mondóka, népi játék népdal, műdal éneklése emlékezet-

ből, egységes hangszínnel, helyes levegővétellel,

–       a gyermekdalokhoz kapcsolódó játékok ismerete, mozgásanyagának

megfelelő ritmusú és tempójú előadása,

–       kifejező szöveghű éneklés, a dalok ritmusának, hangulatának megfelelően

–       éneklés kézjelről, szolmizálás tanári segítséggel

 

 

–       Saját név ritmikai és dallami megjelenítése

 

 

–       a mérő és ritmus megkülönböztetése,

–       a tanult ritmusértékek felismerése, hangoztatása kottaképről

–       ritmusírás, tanári segítséggel,

–       a vonalrendszer ismerete, a tanult, énekelt zenei anyaghoz köthető szolmizációs hangok megnevezése, megjelenítése kirakással, lejegyzése tanári segítséggel

 

 

 

 

Ének zene
 3. évfolyam Követelmények
 

 

Énekes anyag

 

 

 

 

 

Zeneművek, zenehallgatás

 

 

 

 

 

 

Ritmikai fejlesztés

 

 

Zenei ismeretek

 

 

 

 

 

 

Zenei írás-olvasás

 

 

 

 

 

·                nagyrészt önállóan tud 30 népdalt emlékezetből;

·                csoportosan vagy önállóan, életkorának és hangi sajátosságainak megfelelő hangmagasságban énekel, törekszik a tiszta intonációra;

·                különböző dinamikai szinteken tud énekelni;

·                a zenei produkciók kifejező előadásmódján a pedagógus visszajelzése alapján alakít;

 

·                zongoradarabokban ráismer a tanult dalokra;

·                népdalfeldolgozásokat felismer zenekari kísérettel;

·                ismer több, a mindennapokhoz, továbbá alkalmakhoz, ünnepekhez, jeles napokhoz fűződő zenei részletet;

·                felismeri a szimfonikus zenekar főbb hangszereit (hegedű, cselló, fuvola, oboa, klarinét, kürt, trombita);

 

 

·                felismeri a páros és a páratlan lüktetést;

·                az ütemhangsúlyokat mozgással érzékelteti;

 

 

·                csoportosan vagy önállóan, életkorának és hangi sajátosságainak megfelelő hangmagasságban énekel, törekszik a tiszta intonációra;

·                a zenei produkciók kifejező előadásmódján a pedagógus visszajelzése alapján alakít;

·                a tanult énekelt zenei anyagot tanári vezetéssel el tudja énekelni kézjelezve és szolmizálva.

 

·                tanári segítséggel képes leírni egyszerű ritmusokat a tanult értékekkel;

·                tanári segítséggel képes leírni egyszerű dallamfordulatokat a tanult dallamhangokkal;

·                a hallás után tanult dalokat képes a kottakép alapján azonosítani és a kottában követni;

·                pentaton és hétfokú dalokat tanári segítséggel szolmizálva énekel, kézjelekkel mutatja;

 

 

 

 

 

Ének zene
 4. évfolyam Követelmények
 

 

Zeneművek/Énekes anyag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeneművek/Zenehallgatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés

 

 

 

 

 

 

 

Zenei ismeretek/ Zenei írás, olvasás

 

 

meg tudja különböztetni a népdalfeldolgozásokat az egyéb szimfonikus művektől; megkülönbözteti a szólóhangszer hangzását a zenekari hangzástól;
képzelete és kreatív gondolkodása fejlődik;
képes az érzelmi azonosulásra;
egyre hosszabb zenei részletekre képes figyelni;
kialakul a többirányú figyelem készsége, a lineáris és a vertikális történések érzékelése.

 

·       emlékezetből énekel legalább 40 magyar népdalt;

·       emlékezetből énekli a Himnuszt;

·       ismer a tanult magyar népdalokhoz tartozó népszokásokat;

·       előadói készsége tovább fejlődik;

·       aktívan részt vesz az iskola vagy a helyi közösség hagyományos ünnepein;

·       a gyermek a dalokban megtalálja önmagát, s így azonosulni tud velük;

·       érzékeli a lineáris és a vertikális történéseket a zenében.

·       csoportosan vagy önállóan, életkorának és hangi sajátosságainak megfelelő hangmagasságban énekel, törekszik a tiszta intonációra;

·       különböző dinamikai szinteken tud énekelni;

·       a zenei produkciók kifejező előadásmódján a pedagógus visszajelzése alapján alakít;

·       a tanult dalokhoz kapcsolódó játékokban, táncokban, dramatizált előadásokban osztálytársaival aktívan részt vesz;

·       hangszerkíséretes dalokat énekel tanára vagy hangszeren játszó osztálytársa kíséretével;

·       hangterjedelme túllép az oktávon.

 

 

meg tudja különböztetni a népdalfeldolgozásokat az egyéb szimfonikus művektől;

megkülönbözteti a szólóhangszer hangzását a zenekari hangzástól;

képzelete és kreatív gondolkodása fejlődik;

képes az érzelmi azonosulásra;

egyre hosszabb zenei részletekre képes figyelni;

kialakul a többirányú figyelem készsége, a lineáris és a vertikális történések érzékelése.

 

 

 

 

 

ismeri a 4/4-es ütemet, valamint az egész értékű kottát és az egyedül álló nyolcadot azok szüneteivel;

ismeri a ¾-es ütemet, valamint a pontozott fél értékű kottát;

megkülönbözteti a páros és páratlan lüktetést;

felismeri és hangoztatja az összetett ritmusokat: szinkópa, nyújtott és éles ritmus;

ritmizálva szólaltat meg mondókákat, gyermekverseket;

egyszerű ritmussorokat rögtönöz.

 

 

 

megismeri, énekli és alkalmazza a felső dó , alsó lá és alsó szó hangokat;

megfigyel és hallás után reprodukál különböző hangszíneket, ellentétes dinamikai szinteket;

a tanult dalok, zenei részletek éneklésekor hangerejét a zenei kifejezésnek megfelelően tudja változtatni.

 

 

 

megfigyeli és azonosítja az alapvető zenei jelenségeket (hangmagasság, dallamvonal, és időbeli viszonyok) a kottában;

kottaképről azonosítja a hallás után tanult dalokat;

érzékeli, hogy ugyanaz a dallamrészlet különböző magasságokban írható, olvasható.

 

 

 

 

Technika
 2. évfolyam Követelmények
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az anyagok tulajdonságairól érzékszervi úton, önállóan szerez ismereteket – szín, alak, átlátszóság, szag, keménység, rugalmasság, felületi minőség.

 

Adott szempontok alapján egyszerűbb tárgyakat önállóan tervez, készít, alkalmazza a tanult munkafolyamatokat.

 

Rendelkezik az életkorának megfelelő szintű problémafelismerési, problémamegoldási képességgel.

 

Alkotótevékenysége során figyelembe veszi az anyag tulajdonságait, felhasználhatóságát.

 

Otthoni és iskolai környezetének, tevékenységeinek balesetveszélyes helyzeteit felismeri, és ismeri megelőzésük módját.

 

Takarékosan gazdálkodik az anyaggal, energiával, idővel.

 

Ismeri a tudatos vásárlás néhány fontos elemét.

 

Ismeri az egészségmegőrzés tevékenységeit.

 

Ismeri a környezetében fellelhető, megfigyelhető szakmák, hivatások jellemzőit.

 

Ismeri és használni, alkalmazni tudja a legfontosabb közlekedési lehetőségeket, szabályokat, viselkedési elvárásokat.

 

 

Technika
 3. évfolyam Követelmények
 

 

Anyagok a környezetünkben

 

 

 

 

 

Tárgykészítés különböző anyagokból.

 

 

 

 

Otthon – család – életmód

 

 

 

 

Jeles napok, ünnepek

 

 

 

 

 

 

Közlekedés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje a balesetvédelmi szabályokat, az eszközök biztonságos használatát.

Ismerje a papírfajtákat, azok lehetséges felhasználási módjait.

Tudjon különbséget tenni a fából, fémből készült tárgyak között.

 

Lehetőségektől függően terv/rajz alapján építés építőelemekből, faalakítő műveletek, kézműves munkák (varrás, szövés, makramézás)

 

 

 

Tudja felsorolni a lakás funkcióját, helyiségeit, arról készítsen alaprajzot, modellt.

 

 

Képességeinek megfelelően tervezzen ajándéktárgyat az egyes ünnepekre. A helyes műveleti sorrendet megtervezve készítse el a tárgyakat.

 

 

 

Ismerje a biztonságos közlekedés irányítására szolgáló fényjelző készülékek jelzéseit.

Tudja biztonsággal a közlekedési táblák jelentését.

(Készítsen modellt: utcákat, házakat, táblákkal, zebrával).

 

 

Technika
 4. évfolyam Követelmények
 

1.     negyedév

a)     elmélet: Vendéglátás.

Családi ünnepek, dekorálás lehetőségei. ismertetése.

 

 

 

 

a)     gyakorlat: 3 féle

szalvétahajtogatási technika bemutatása

 

 

2.     negyedév

a)     elmélet: A varrás története.

 

b)    gyakorlat: Hímzések

 

 

 

 

 

 

3.     negyedév

a)     elmélet: A gyalogos közlekedés

szabályai, lakott területen és lakott területen kívüli közlekedés.

 

 

 

 

 

 

a)     gyakorlat: Terepasztal.

 

 

 

 

 

 

4.     negyedév

a)     elmélet: Családi és nemzeti

ünnepeink ismertetése, jellemzői.

 

 

b)    gyakorlat: Egy szabadon

választott ünnep prezentációja plakát formájában.

 

Értékelési szempontok:

 

 

Mit jelent a háztartásban a gazdálkodás, takarékosság fogalma? Egészségkárosító és környezetszennyező hatások a háztartásban. A háztartásban használt vegyszerek (pl. tisztítószerek, kozmetikumok, festékek, ragasztók)

 

 

Egy választott ünnep dekorálásának megtervezése. A háztartási vegyszerek alkalmazási területei. Plakát készítése (képek gyűjtésével).

 

 

Neves magyar, illetve külföldi találmányok, feltalálók.

 

Díszítőöltések 10×20 cm-es anyagon (száröltés, láncöltés, laposöltés, keresztöltés, gobelinöltés). Filcanyagok felhasználása: könyvjelző készítése. Egyszerű makettek készítése: pl. házmodell készítése, híd, felüljáró, torony modellezése, járműmodell készítése különféle anyagokból.

 

A kerékpár részei, működése, közlekedésbiztonsági állapota, kötelező felszerelési tárgyai, biztonsági eszközök. Közlekedés lakó-pihenőövezetben, kerékpárúton. A kerékpárút közlekedési jelzései.

 

 

 

Legfeljebb A/3 alaprajz, útburkolat jelek, közlekedési lámpa, közlekedési táblák: jelzőtáblatípusok – elsőbbséget jelző táblák, veszélyt jelző és tilalmi táblák elkészítésével.

 

 

 

 

Szükséges kellékek, dekorációk. Az ünneplés lebonyolításával kapcsolatos tudnivalók.

 

 

 

Szöveg, képek, egyéni rajz készítésével.

 

 

 

Kiválóan teljesített – a vizsga időpontjára a kijelölt munkadarabokat hiánytalanul elkészítette, az elméleti kérdésekre kiválóan válaszolt. Munkadarabjai pontosak, esztétikusak, kreatívak. Kézügyessége kiemelkedő. Az eszközöket jól, biztonságosan használja.

Jól teljesített – a vizsga időpontjára a kijelölt munkadarabokat hiánytalanul elkészítette, az elméleti kérdésekre jól válaszolt. Munkadarabjai általában pontosak, esztétikusak. Kézügyessége jó. Az eszközöket biztonságosan használja.

Megfelelően teljesített – a vizsga időpontjára a kijelölt munkadarabokat hiányosan készítette el, az elméleti kérdésekre megfelelően válaszolt. Munkadarabjai néha pontatlanok. Kézügyessége megfelelő. Az eszközöket megfelelően használja.

Fejlesztésre szorul – a vizsga időpontjára a kijelölt munkadarabokat nem készítette el, az elméleti kérdésekre bizonytalanul, hiányosan válaszolt. Munkadarabjai gyakran pontatlanok. Kézügyessége fejlesztésre szorul. Az eszközöket bátortalanul használja.

 

 

 

 

Vizuális kultúra
 2. évfolyam Követelmények
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanuló képes tapasztalatai megfogalmazására, rendszerezésére, élmények, kialakult érzések vizuális megjelenítésére.

 

Képes a tárgyak pontos leírására és vizuális megjelenítésére.

 

Élmények, elképzelt vagy hallott történetek, szövegek részleteit különböző vizuális eszközökkel egyszerűen megjeleníti: rajzol, fest, nyomtat, fotóz, formáz, épít.

 

Azonosítja a nonverbális kommunikáció eszközeit: mimika, gesztus, ezzel kapcsolatos tapasztalatait közlési és kifejezési helyzetekben használja.

 

Az adott életkornak megfelelő tájékoztatást, meggyőzést, figyelemfelkeltést szolgáló, célzottan kommunikációs szándékú vizuális közléseket segítséggel értelmez.

 

Egyszerű, mindennapok során használt jeleket felismer.

 

Adott cél érdekében egyszerű vizuális kommunikációt szolgáló megjelenéseket – jel, meghívó, plakát – készít egyénileg.

 

Időbeli történéseket egyszerű vizuális eszközökkel, segítséggel megjelenít.

 

Saját történetet alkot, és azt vizuális eszközökkel is tetszőlegesen megjeleníti.

 

Alkalmazza az egyszerű tárgykészítés legfontosabb technikáit: vág, ragaszt, tűz, varr, kötöz, fűz, mintáz.

 

 

 

Vizuális kultúra
 3. évfolyam Követelmények
1.     Vizuális kommunikáció

Vizuális jelek a környezetünkben

 

 

 

 

2.     Kifejezés, képzőművészet

Átélt élmények és események

 

 

 

 

 

 

 

3.     Kifejezés, képzőművészet

Valós és képzelt látványok

 

 

 

4.     Kifejezés, képzőművészet

Átélt élmények és események

 

 

5.     A média kifejezőeszközei

Kép, hang, cselekmény

 

 

6.     Kifejezés, képzőművészet

Valós és képzelt látványok

 

 

 

 

 

 

 

 

7.     Vizuális kommunikáció

Vizuális jelek a környezetünkben

 

 

 

 

 

 

 

8.     A média társadalmi szerepe, használata

Személyes élmény, médiaélmény

 

 

 

 

9.     A média társadalmi szerepe, használata

Tájékozódás a virtuális terekben

 

 

 

 

 

10.  Tárgy- és környezetkultúra Környezetünk valós terei és mesés helyek

 

 

 

11.  Tárgy- és környezetkultúra

Valós és kitalált tárgyak

 

 

 

1. Képolvasással történő információszerzés, képi jelek, vizuális szimbólumok olvasása és létrehozása:

Ajánlás: Családi címer, pajzs tervezése szabadon választott technikával.

 

2. Saját élmény feldolgozása: A/4-es rajzlapra grafittal, színes ceruzával vagy filctollal. Pl. Egy utazás története (a lényeg, hogy valamilyen járművön).

Természeti látványok hangulatának visszaadása:

Ajánlás: Őszi kirándulás. A/4-es rajzlapra szabadon választott technikával.

 

3. Az illusztráció elemi fogalmának megértése, illusztráció készítése:

Ajánlás: Versillusztráció készítése: a vers mellé (köré), szabadon választott technikával.

 

4. Saját élmény feldolgozása:

Ajánlás: Ünnepek. Karácsonyi üdvözlőlap tervezése vegyes technikával

 

5. Médiaélmények feldolgozása:

Ajánlás: Könyvborító tervezése kedvenc történethez, szabadon választott technikával.

 

6. Természeti látványok hangulatának visszaadása. Saját élmények feldolgozása, vizuális megjelenítése és a kifejezőképesség fejlesztése a mondanivaló kifejezésének érdekében történő eszköz megválasztásával. Közvetlen élmény képi és téri megjelenítése: Ajánlás: „Futóverseny a szabadban” címmel képalkotás A/4-es rajzlapra szabadon választott technikával.

 

7. Képolvasással történő információszerzés, képi jelek, vizuális szimbólumok olvasása és létrehozása:

Ajánlás: A Tavasz. A tavaszt szimbolizáló koszorú, vagy emblematikus jel készítése szabadon választott formában és technikákkal ötvözve.

 

 

8. A közvetlen kommunikáció jelzéseinek, illetve a közvetett kommunikáció eszközeinek megfigyelése, tudatosítása:

Ajánlás: Médiában és a saját környezetében látott természeti jelenség, a bimbózás megjelenítése közelről, A/4-es lapon grafittal és vízfestékkel.

 

9. A gyerekek virtuális terekben zajló tevékenységeihez kapcsolódó élmények feldolgozásának segítése:

Ajánlás: Internetes játék megvalósítása rajzlap segítségével síkban. Pl. Egyszerű társasjáték tervezése adott pályán grafittal és színessel, egyszerű szabályokkal és figurákkal.

 

 

10. Térbeli tájékozódás képességének fejlesztése:

Ajánlás: Kitalált ház és ház belső tervezése A/3-as lap kettőbe hajtva, hogy látsszon a ház külső és belső terve is, vegyes technikával.

 

11. Forma és funkció összefüggés, formaérzék fejlesztése:

Ajánlás: Használati eszközök tervezése: edények. A/4-es lapra szabadon választott technikával.

 

 

Vizuális kultúra
 4. évfolyam Követelmények
1.     Vizuális kommunikáció Vizuális jelek a környezetünkben

 

 

 

 

2.     Kifejezés, képzőművészet

Átélt élmények és események

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.     Kifejezés, képzőművészet

Valós és képzelt látványok

 

 

 

 

 

4.     Vizuális kommunikáció

Vizuális jelek a környezetünkben

 

 

 

 

 

 

 

 

5.     Kifejezés, képzőművészet

Átélt élmények és események

 

 

 

6.     Kifejezés, képzőművészet

Valós és képzelt látványok

 

 

 

 

 

 

 

7.     A média kifejezőeszközei

Kép, hang, cselekmény

 

 

 

 

8.     A média társadalmi szerepe, használata

Személyes élmény, médiaélmény

 

 

 

 

9.     A média társadalmi szerepe, használata

Tájékozódás a virtuális terekben

 

 

 

 

10.  Tárgy- és környezetkultúra Környezetünk valós terei és mesés helyek

 

 

 

11.  Tárgy- és környezetkultúra

Valós és kitalált tárgyak

 

 

1. Képolvasással történő információszerzés, képi jelek, vizuális szimbólumok olvasása és létrehozása:

Ajánlás: Szabadon választott formában (de nem túl nagy méretben) Harreros zászló vagy címer tervezése vegyes technikával

2. Saját élmény feldolgozása: A/4-es rajzlapra színes ceruzával. Pl. Elképzelt utazás az űrben. A/4-es méretben, szabadon választott technikával.

 

Természeti látványok hangulatának visszaadása:

Ajánlás: „Kedvenc madaram” címmel képalkotás A/4-es méretben szabadon választott technikával.

 

3. Az illusztráció elemi fogalmának megértése, illusztráció készítése:

Ajánlás: Rövid, tanulságos (humoros) történet illusztrálása képregény formájában A/4-es lap(ok)on, grafittal és színes ceruzával vagy filctollal.

 

4. Képolvasással történő információszerzés, képi jelek, vizuális szimbólumok olvasása és létrehozása:

Ajánlás: Harrer olimpiára emlékplakett, jelvény vagy érem tervezése. Szabadon választott technikával.

 

 

5. Saját élmény feldolgozása:

Ajánlás: Ünnepi alkalmak. Családi fotó megjelenítése rajzzal, max. A/4-es méretben, szabadon választott technikával.

 

6. Természeti látványok hangulatának visszaadása. Saját élmények feldolgozása, vizuális megjelenítése és a kifejezőképesség fejlesztése a mondanivaló kifejezésének érdekében történő eszköz megválasztásával. Közvetlen élmény képi és téri megjelenítése: Ajánlás: Tavaszi ébredés. Tavasszal kapcsolatos festmény készítése A/4-es méretben.

 

7. Médiaélmények feldolgozása:

Ajánlás: Kedvenc bibliai hősöm, mesehősöm vagy sportolóm mozgás közben /egy mozgásfázist kiválasztva/. A/4-es lapra grafittal, színes ceruzával vagy filctollal.

 

8. A közvetlen kommunikáció jelzéseinek, illetve a közvetett kommunikáció eszközeinek megfigyelése, tudatosítása:

Ajánlás: Reklám plakát tervezése bármilyen témában A/4-es méretben, szabadon választott technikával

 

9. A gyerekek virtuális terekben zajló tevékenységeihez kapcsolódó élmények feldolgozásának segítése:

Ajánlás: Közlekedéssel kapcsolatos társasjáték tervezése kiegészítőkkel. Vegyes technikával, nem túl nagy méretbe.

 

10. Térbeli tájékozódás képességének fejlesztése:

Ajánlás: Kitalált bolygó, város stb. képi megjelenítése síkban. A/4-es méretben grafittal és színes ceruzával.

 

11. Forma és funkció összefüggés, formaérzék fejlesztése:

Ajánlás: „Az én jövőbeli járművem”. Tervezés A/4-es rajzlapra grafittal és színes ceruzával, vagy filctollal.

A tanulónak a gyakorlati követelményeket otthon kell elkészítenie, és a vizsga kijelölt időpontjára elhozni és bemutatni.

 

Vizsga értékelése:

Színhasználata: Munkáin változatosan – sajátos módon –visszafogottan használja a színeket.

Eszközhasználata: A rajzeszközöket kiemelkedően – biztonságosan – megfelelően – bátortalanul használja.

Térkihasználása: A rajzfelületet maximálisan – bátortalanul – aránytalanul használja.

 

 

 

Testnevelés
 2. évfolyam Követelmények
 

1. Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció:

 

2. Kúszások és mászások:

 

3. Járások, futások:

 

 

 

 

4. Szökdelések, ugrások:

 

5. Dobások, ütések:

 

 

6. Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok:

 

 

7. Labdás gyakorlatok:

 

 

 

8. Testnevelési és népi játékok:

 

9. Küzdőfeladatok és –játékok:

 

 

10. Foglalkozások alternatív környezetben:

 

 

 

 

 

Menet-és futásgyakorlatok. Alakzatok felvétele. Gyakorlatok eszközökkel.

 

 

Utánzó gyakorlatok helyes végrehajtása.

 

Az alapvető mozgáskészségek pontos végrehajtása. Változó feltétételeknek megfelelően járás, futás szabályozása. Folyamatos futás 4-6 percen keresztül.  

 

Helyből és nekifutással történő ugrások összerendezett végrehajtása.

 

 Dobás, gurítás, lökés, hajítás, terelés, ütés utasítás utáni megfelelő végrehajtása.

 

Egyszerű egyensúlygyakorlatok elvégzése változó körülményekkel.

 

 

A labdás gyakorlatok pontos végrehajtása. Labdagurítás, labdavezetés, a labda feldobása és elkapása, labdaátadási módok végrehajtása.

 

Alapvető mozgásformák alkalmazása.

 

Kulturált, sportszerű test-test elleni küzdelem elfogadása és végrehajtása.

 

Aktív részvétel a sporttevékenységben.

 

 

 

Testnevelés
 3. évfolyam Követelmények
 

Rendgyakorlatok

 

 

Gimnasztika

 

 

Járások és futások

 

 

 

Szökdelések, ugrások

 

 

 

 

Dobások, ütések

 

Labdás gyakorlatok

 

 

 

Vezényszavak ismerete, rendgyakorlatok végrehajtása.

 

Gimnasztikai gyakorlatok végzése a pedagógus utasításainak megfelelően.

 

Legyen képes folyamatosan futni 6-8 percen keresztül, illetve a Kölyökatlétika eszközeivel különböző akadályok felett futni.

 

Elugrások páros lábon és egy lábon akadályok nélkül, illetve 20-30 cm-es akadályokra (zsámolyra) fel és le, valamint átugorva 8-10 ismétléssel.

 

A labda biztonságos elkapása, továbbítása.

 

Helyben és haladással, kézzel és lábbal történő labdavezetési módok végrehajtása.

 

 

Testnevelés
 4. évfolyam Követelmények
 

 

1. Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció:

 

2. Kúszások és mászások:

 

 

 

 

3. Járások, futások:

 

 

 

 

 

 

 

4. Szökdelések, ugrások:

 

5. Dobások, ütések:

 

 

6. Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok:

 

 

 

 

7. Labdás gyakorlatok:

 

 

8. Küzdőfeladatok és –játékok:

 

 

 

 

 

 

 

 

·                a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között koordináltan hajtja végre;

·                tanári segítséggel megvalósít a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatokat.

 

 

 • megfelelő általános állóképesség-fejlődést mutat;
 • a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között koordináltan hajtja végre.

 

 

 

 

 

·       a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között koordináltan hajtja végre.

 

 

 • célszerűen alkalmaz sportági jellegű mozgásformákat
 • tanult szabályokat betartja;

 

 • tevékenysége közben a tanult szabályokat betartja;

·       ismeri és képes megnevezni a küzdőfeladatok, esések, tompítások játék- és baleset-megelőzési szabályait;

 

 

 

 

 

 

FELSŐ TAGOZAT

 

Magyar irodalom

A tantárgyból az osztályozó és a javító vizsga formája szóbeli

5. évfolyam Követelmények
Mesék

 

Fehérlófia

Tündérszép Ilona es Árgyélus

Fogalmak:

Népmese, tündérmese, meseregény, mesealak, meseformula, meseszám; próza.

Petőfi Sándor: János vitéz

 

Petőfi életútja

A János vitéz keletkezése

A János vitéz műfaja , nyelvezete

A mű felépítése, cselekménye

Alakzatok a János vitézben és más költők műveiben

Fogalmak:

Epika, elbeszélő költemény; hasonlat, megszemélyesítés, metafora, ellentét, párhuzam; vers, ritmus, ütemhangsúlyos verselés, verssor, ütem, páros rím.

Táj, szülőföld

 

 

Petőfi Sándor: Az alföld

Petőfi Sándor: Szülőföldemen

Régiónk, lakóhelyünk kultúrája

Fogalmak:

Tájleíró költemény, úti levél,

Család, gyerekek és szülők; barátság, emberi kapcsolatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arany Janos: Családi kör

Petőfi Sándor: Egy estem otthon

Petőfi Sándor: Füstbement terv

Kányádi Sándor: Nagyanyó-kenyér

Daidalosz es Ikarosz története

A tékozló fiú története

Arany Janos: Rege a csodaszarvasról

Fogalmak:

Biblia, mitológiai történet, életkép, elbeszélés.

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk ‑ házi olvasmány

 

 

 

 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk

A regény szerkezete

A regény jellemei

A regény stílusa

Fogalmak:

Ifjúsági regény, cselekmény, tér- és időviszonyok, szerkezet, konfliktus, elbeszélői nézőpont.

Szövegalkotás Elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, érvelő szöveg.

 

A tanuló meg tud nevezni három mesetípust példákkal, és fel tud idézni címe vagy részlete említésével három népdalt. Különbséget tud tenni a népmese és a műmese között. Meg tudja fogalmazni, mi a különbség a mese és a monda között. El tudja különíteni a ritmikus szöveget a prózától. Felismeri az időmértékes, a felező tizenkettesről, hogy az ütemhangsúlyos.

El tudja különíteni az egyszerűbb versekben és prózai szövegekben a nagyobb szerkezeti egységeket. Össze tudja foglalni néhány hosszabb mű cselekményét (János vitéz,  A Pál utcai fiúk,  meg tudja különböztetni, melyik közülük a regény és melyik az elbeszélő költemény. Értelmesen és pontosan, tisztán, tagoltan, megfelelő ritmusban tud felolvasni szövegeket

Képes egyszerűbb meghatározást adnia következő fogalmakról: líra, epika, epizód, megszemélyesítés, ballada, dal, rím, ritmus, mítosz, motívum, konfliktus. Képes művek, műrészletek szöveghű felidézésére.

 

 

 

Magyar nyelv

A tantárgyból az osztályozó és javító vizsga formája: írásbeli.

5. évfolyam Követelmények
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása

 

 

 

A kommunikáció fogalma, jelei, a folyamat

A kommunikációs kapcsolat – a köszönés, a megszólítás, bemutatkozás

Fogalmak:

Beszédhelyzet, arcjáték, gesztus, testtartás, kommunikációs folyamat, tényezői, zenei eszközök

Olvasás, szövegértés A szövegszerkesztés lépései, tervezett és nem tervezett szövegek, a témaválasztás

A szövegalkotás célja, a kommunikációs körülmények, az anyaggyűjtés, a tételmondat, a vázlatírás

Fogalmak:

Üzenet, szövegkép, betűrend, tartalomjegyzék.

Írás, fogalmazás A bevezetés, a befejezés, a címadás

A levél szerkezete, kommunikációs célja, a levél nyelvezete, a felelet, vélemény

Fogalmak:

Anyaggyűjtés, vázlat, elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, e-mail.

Helyesírás A magyar helyesírás jellemzői, a helyesírási segédkönyvek

A magyar ábécé, betűrend az elválasztás szabályai, a keltezés írásmódja

A helyesírási alapelvek: szóelemzés, kiejtés, hagyományos, egyszerűsítés elve

Fogalmak:

Ábécé, helyesírási alapelv (kiejtés elve, szóelemzés elve, hagyomány elve, egyszerűsítés elve), elválasztás

A szavak szerkezete és jelentése Egyszerű szó, összetett szó, szótő, tőszó

A toldalékok típusai

Egyalakú, többalakú szótő

A szokványos kifejezésmódok, a szólások, a közmondások, a szállóigék

A hangalak és jelentés kapcsolata

Fogalmak:

Szótő, toldalék, képző, jel, rag; egyjelentésű szó, többjelentésű szó, rokon- és ellentétes jelentés; hangutánzó szó, hangulatfestő szó, állandósult szókapcsolat, közmondás, szólás;

A nyelv szerkezete A hangok, a beszéd hangjai, a hangok képzése, beszélőszervek

A magánhangzók – hangrend és illeszkedés

A mássalhangzók jellemzői – zöngés és zöngétlen, rövid és hosszú mássalhangzók

Részleges és teljes hasonulás, összeolvadás, rövidülés, kiesés

A hangok jelentése, a helyes légzés

Fogalmak:

Magánhangzó, mássalhangzó; hangrend, illeszkedés, teljes hasonulás, részleges hasonulás, kiesés, összeolvadás, rövidülés;

A tanuló eligazodik a mindennapi kommunikációs helyzetekben.

A tanuló képes egy kb. 200 szavas írott (dokumentum és ismeretterjesztő) szöveg globális (átfogó) megértésére, a szövegből információk visszakeresésére. Önállóan (tematikus) vázlatot tud készíteni.

A tanuló ismeri a főbb beszélőszervek működését. Felismeri egyéni közlésmódjának jellemzőit, megfelelő hangképzésre és helyes beszédlégzésre törekszik.

Felismeri, és hatásuk néhány szavas értékelésével megnevezi a hangutánzó, a hangulatfestő, a többjelentésű, a rokon értelmű és ellentétes jelentésű szavakat különböző szövegekben, törekszik ezek használatára a szóbeli és írásbeli fogalmazásokban.

Képes megnevezni a helyesírási alapelveket.

 

Magyar irodalom

A tantárgyból az osztályozó és a javító vizsga formája szóbeli.

6. évfolyam Követelmények
Ballada A ballada műfaji jellemzői. Kőműves Kelelemen és még egy népballada; Arany János: A walesi bárdok.

Kulcsfogalmak: Ballada, időmértékes verselési rendszer, versláb, félrím, belső rím, alliteráció, szórendcsere.

Monda, legenda Három-négy magyar történeti monda.

Csörsz árka

A fehér ló mondája

Lehel kürtje

Mátyás király meg Markóp

Szent László király legendája

Kulcsfogalmak: Monda, eredetmonda, legenda

Arany János: Toldi Arany János rövid pályaképe. A Toldi cselekménye, szerkezete. Emberi kapcsolatok, konfliktusok, lélekábrázolás. A főszereplő összetett jelleme: próbatételek, bűn és megtisztulás. A jellemzés eszközei. Poétikai eszközök elemzése: képek, pl. hasonlat, megszemélyesítés, metafora; alakzatok, pl. ellentét, párhuzam, túlzás, felsorolás, részletezés, szótőismétlés

Kulcsfogalmak: Elbeszélő költemény, előhang, mottó, expozíció, allegória, epizód, felező 12-es, sormetszet.

Memoriter: Tíz-tizenöt (5) versszak a Toldiból.

Érzelmek, hangulatok, gondolatok Lírai alkotás elemzése különböző korokból.

Csokonai: A Reményhez

Petőfi Sándor: Honfi dal, Reszket a bokor, mert…

Radnóti Miklós: Bájoló

Szabó Lőrinc: Ima a gyermekekért

Kulcsfogalmak: Líra, lírai alany, téma, motívum, versforma, rímszerkezet.

Memoriter: 2-3 vers a tanultak közül.

Próbatételek, kalandok, hősök Fazekas Mihály: Lúdas Matyi – műértelmezés. Szerkezet (a négy levonás kapcsolódása; ismétlés és fokozás); a konfliktusok jellege; népiesség és időmértékes forma. A prózai és a verses elbeszélés különbsége. A műfaji különbségek. Az időmértékes verselés.

Kulcsfogalmak: Próbatétel, kaland (cselekményszervező), ismétlődő motívum, vándortéma, kötött verssor, hexameter.

Gárdonyi Géza: Egri csillagok Gárdonyi Géza rövid pályaképe.  Egri csillagok – Helyzetek, kalandok, a korszakot felidéző írói eszközök. A mű fontos témái (történelem, hősiesség, barátság, szerelem, árulás stb.) és motívumai (pl. hold, csillag, gyűrű). Jellemek és sorsok. Tér- és időviszonyok (cselekményidő/külső, történelmi idő), cselekmény, szerkezet; a szereplők csoportjai, kapcsolataik; konfliktusok. Jellemábrázolás, ábrázolásmód. Bornemissza Gergely életútja.

KulcsfogalmakTörténelmi regény, epika, ifjúsági regény, kalandregény; téma, motívum.

Memoriter: tíz-tizenöt soros prózarészlet a regényből.

– Olvasmánytartalmak összefüggő ismertetése az időrend, az ok-okozati összefüggések bemutatásával, a műfaj és a téma megállapítása.

– Rövid tárgyszerű beszámoló a feldolgozott művekről: szerző, cím, téma, műfaj.

– Az epikai művekről néhány fontos adat megnevezése: a helyzet, a helyszín, a szereplők, a főhős életútjának állomásai, a cselekmény menete. Lírai művek formanyelvének (verselés, képiség) felismerése.

– A személyes élmény néhány mondatos megfogalmazása az olvasott irodalmi művek szereplőinek jellemével, a műben megjelenített élethelyzetekkel, érzelmekkel kapcsolatban.

 

Magyar nyelv

A tantárgyból az osztályozó és a javító vizsga formája írásbeli.

6. évfolyam Követelmények
A nyelv szerkezete A szófajok rendszere: alapszófajok, viszonyszók, mondatszók. A szavak közötti kapcsolatok, a jelentésmező; állandósult szókapcsolatok. A szófaji csoportok jellemző alaktani viselkedésének megfigyelése, főbb jellemzőinek megnevezése.

Az alapszófajok típusai, szerkezetük, szerepük a szövegalkotásban.

Az ige szerkezete, az igekötők szerepe.

A névszók: főnevek, melléknevek és számnevek kategóriái, a tulajdonnevek néhány tipikus fajtája, szerkezete.

A névmások szövegszervező szerepének megfigyelése, alkalmazása a szövegalkotásban. A tanult alapszófajok egyéb toldalékainak megismerése, szóalkotási gyakorlatok. Szövegben a szavak szófajának felismerése megnevezése, a szófajok jellemzőinek, a szófajok helyesírására, helyes használatára vonatkozó szabályok ismerete és alkalmazása.

Kulcsfogalmak: szófaj, ige, főnév, melléknév, számnév, névmás, határozószó, igenév.

A szavak szerkezete és jelentése A szófajok alaktani és jelentésbeli jellemzői, képzésmódjuk. Jelentéselemzési gyakorlatok. A szavak szerkezeti elemzése egyszerűbb esetekben: szótő, toldalékok: képző, jel, rag. Közmondások, szólások jelentésének értelmezése, eredeti funkciójuk ismerete. Az ige és főnév toldalékai.

Kulcsfogalmak: szótő, toldalékok.

Helyesírás Képes megnevezni a helyesírási alapelveket, felismeri a főbb helyesírási alapelvek alkalmazásának eseteit, törekszik a tanult helyesírási szabályok alkalmazására. A szófajok helyesírása és nyelvhelyességi kérdései. A tulajdonnevek és a belőlük képzett melléknevek helyesírásának egyszerűbb esetei. Az ige felszólító módja, az igekötős igék helyesírása stb.
Szövegértés A tanuló képes egy kb. 200 szavas írott (dokumentum és ismeretterjesztő) szöveg globális (átfogó) megértésére, a szövegből információk visszakeresésére. Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, önállóan (tematikus) vázlatot tud készíteni. Ismeri a szövegszerkesztés alapvető eljárásait.
– A tanuló ismeri a tanult alapszófajok (ige, főnév, melléknév, számnév, határozószó, igenevek, névmások), valamint az igekötők általános jellemzőit, alaki sajátosságait, a hozzájuk kapcsolódó főbb helyesírási szabályokat, amelyeket az írott munkáiban igyekszik alkalmazni is.

– A megismert új szavakat, közmondásokat, szólásokat próbálja aktív szókincsében is alkalmazni.

 

Magyar irodalom
7. évfolyam Követelmények
Lírai műfajok Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor, Arany János művei

Kölcsey: Hymnus

Vörösmarty: Szózat

Petőfi: Nemzeti dal

Műértelmezések, sok szempontú elemzések (pl. vershelyzet, szerkezet, műfaji változat, poétikai megoldások, versforma).

Fogalmak:Óda, himnusz, elégia, dal, epigramma; verselési rendszer, rímes időmértékes verselés, , disztichon; rím, rímelhelyezkedés; szókép, hasonlat, megszemélyesítés, metafora; alakzat, ismétlés, párhuzam, ellentét, fokozás, szórendcsere.

Nagyepikai alkotások Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője

Tér- és időviszonyok

Cselekmény, szerkezet, anekdotikusság.

A szereplők jellemzése (egyéni állásfoglalással).

Fogalmak:Nagyepika, szerkezet, időviszony, térviszony, cselekmény, fordulat, epizód, kitérő, késleltetés, előreutalás; anekdotikus; magatartásforma.

Kisepikai alkotások Kosztolányi Dezső, Mikszáth Kálmán és más magyar elbeszélők alkotásai.

A művek felépítése, szerkezete, a műfajok jellemzői

A szereplők jellemzése (egyéni állásfoglalással).

Kisepika, mese, monda, legenda, anekdota, novella, elbeszélés, kisregény, szerkezet, időrend, elbeszélői nézőpont, beszédhelyzet.

Egy korstílus a romantika.

 

Egy-két szemelvény a korszak jellemző alapvetéseiről, törekvéseiről (pl. szabadság az irodalomban; új, jellegzetes műfajok; kevertség, töredékesség; romantika és népiesség).

Szemelvények Kölcsey, Vörösmarty, Petőfi korstílusra jellemző, különféle műfajú, tematikájú alkotásaiból (pl. Kölcsey: Huszt; Vörösmarty: Ábránd; Petőfi: Egy gondolat bánt engemet).

Műfaji fogalmak (pl. óda, epigramma, rapszódia); romantikus ellentétezés, romantikus képalkotás.

Nagyepikai alkotás Jókai Mór: A  kőszívű ember fiai

Regényelemzések

A romantikus korstílus.

A romantika megjelenési formái (pl. szerkezet, cselekményfordulatok, jellemek, hangnem, előadásmód).

Nagyepikai művek jellemzői: szerkezet, idő- és térviszonyok, cselekmény, fordulat, epizód, kitérő, késleltetés, előreutalás; szereplők rendszere; magatartásformák értékelése; vélemény megosztása.

Fogalmak:

Romantikus regény; regényműfaji változat, pl. heroikus regény; romantikus hős, jellem, ábrázolásmód.

Drámai műfajok ‑ egy komédia sok szempontú megközelítése

.

 

Molière: Fösvény (esetleg pl. Képzelt beteg) vagy Shakespeare egy vígjátéka vagy Szigligeti: Liliomfi vagy Goldoni: Két úr szolgája.

Drámai szerkezet.

A komikum megjelenési formái (pl. helyzet- és jellemkomikum).

Komikus jellem, jellemtípus.

Fogalmak:

Dráma, komédia, dialógus, konfliktus, alapszituáció, helyzetkomikum, jellemkomikum, típus, jellemtípus.

A média kifejezőeszközei

Történet és elbeszélés a mozgóképen

 

A mozgóképi és az írott sajtó szövegeinek rendszerezése

A szerzői és a műfajfilm néhány meghatározó jellemzőjének meghatározása

Fogalmak:

Dokumentum, fikció, műfaji, western, sci-fi, melodráma, burleszk, thriller;

szerzői, ábrázolási konvenció;

tudósítás, riport, kritika, publicisztika.

 

 

Magyar nyelv
7.évfolyam Követelmények
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, alkotása

Írás, fogalmazás

A tanult műfajokban történő önálló szövegalkotás.

A kommunikációs céloknak megfelelő papíralapú és elektronikus szövegek írása. Forrásjegyzék önálló elkészítése, az idézés pontos jelölése.

A tanulást segítő papíralapú és számítógépes jegyzetelés gyakorlása, törekvés a legoptimálisabb egyéni forma kialakítására.

Fogalmak:

Jegyzet, elbeszélés, jellemzés, vélemény, elektronikus szöveg, komment; önéletrajz.

Helyesírás

 

Alapvető helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés eleve, hagyomány elve, egyszerűsítés) ismerete, alkalmazásuk. Összetett szavak helyesírásának alapvető szabályainak megismerése, alkalmazása.
A nyelv szerkezete és jelentése

 

 

Fő mondatrészek szerepe, funkciója és fajtái, mondatbeli viszonyaik, vonzatok.

A mondatfajták, a mondat szerkezeti típusainak írásjelhasználata; a szöveg központozásának, a párbeszéd és az idézetek leggyakoribb szabályainak megismertetése.

A szószerkezetek és a mondatok megalkotásában szerepet játszó viszonyszók és mondatszók.

A szószerkezettípusok felépítésének megfigyelése, felismerésük és alkotásuk.

A szóösszetételek típusai, jelentésük változása, helyesírási szabályai.

Szóösszetétel, alapszó, képzett szó, szókapcsolat megkülönböztetése.

Mondatrész, alany, állítmány, jelző (minőség, birtokos, mennyiség), határozó (idő, hely, mód, társ, eszköz, állapot).

Szószerkezet, mellérendelő és alárendelő szószerkezet.

Viszonyszó, névelő, kötőszó, névutó, segédige, igekötő.

Mondatszó, indulatszó, módosítószó.

 

 

 

Magyar irodalom

A tantárgyból az osztályozó és a javító vizsga formája szóbeli.

8. évfolyam Követelmények
Kisepikai alkotások Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Örkény István műveiből Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem (részletek) – házi olvasmány.

Kulcsfogalmak: kisepika, anekdota, novella, egyperces novella, komikus eposz, szerkezet, időrend, elbeszélői nézőpont, beszédhelyzet.

Nagyepikai alkotás ‑ regényelemzés Nagyepikai alkotás – egy regény sok szempontú megközelítése.

Pl. Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig, vagy Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Tér- és időviszonyok, cselekmény, szerkezet, elbeszélői nézőpont, hangnem, ábrázolásmód.

Hősök, tettek, magatartásformák – a szereplők jellemzése (egyéni állásfoglalással).

Kulcsfogalmak : Elbeszélői nézőpont, hangnem, ábrázolásmód; fejlődésregény, humor, példázat / parabola, történelmi regény.

Memoriter: 10 (5) soros részlet

Lírai és átmeneti műfajok, műtípusok Szemelvények Ady Endre, József Attila, Radnóti Miklós (Nem tudhatom), Szabó Lőrinc, Weöres Sándor műveiből és kortárs magyar lírai alkotásokból.

Kulcsfogalmak: Óda, himnusz, elégia, dal, epigramma, ekloga, verselési rendszer, rímes és rímtelen időmértékes verselés, versláb, disztichon, rím,  alliteráció; szókép, hasonlat, megszemélyesítés, metafora, alakzat, ismétlés, párhuzam, ellentét.

Memoriter: 5-6 vers (3-4) a feldolgozott művekből

Stílusirányzatok a 20. század elején Az impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió stílus- és formajegyei.

Jellemző művek, ábrázolásmódok pl. Ady, Babits, Juhász Gyula, Tóth Árpád műveiből.

Kulcsfogalmak: Impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió, szinesztézia, allegória, szimbólum, összetett költői kép.

Nagyepikai alkotások A népszerű irodalom műfajai

Golding: A Legyek Ura / Salinger: Zabhegyező / Rejtő Jenő egy műve / Verne egy műve / egy klasszikus bűnügyi regény.

Kulcsfogalmak: Népszerű irodalom, bűnügyi történet, kalandregény, fantasztikus regény

Drámai műfajok ‑ egy tragédia és/vagy egy komédia Drámai műfajok

Shakespeare: Romeo és Júlia. Cselekmény, konfliktusok. Drámai szerkezet.

Hősök (egyéni és tipikus vonások).

Kulcsfogalmak: Dráma, komédia, tragédia, komikum, tragikum, dialógus, konfliktus, alapszituáció, drámai nyelv, drámai jellem.

Memoriter: 10 (5) soros részlet

A média ismeret A médiaszövegek elemi szövegalkotó kódjainak, kifejező eszközeinek ismerete. A metafora és a metonímia felismerése, alkalmazása.

Kulcsfogalmak: Szimbolikus kód, technikai kód, mágikus gondolkodás, egyirányú kommunikáció, interaktív kommunikáció

– Képes a könnyebben besorolható művek műfaji azonosítására, 8–10 műfajt műnemekbe tud sorolni, és a műnemek lényegét meg tudja fogalmazni.

– A különböző regénytípusok műfaji jegyeit felismeri, a szereplőket jellemezni tudja, a konfliktusok mibenlétét fel tudja tárni.

– Felismeri az alapvető lírai műfajok sajátosságait különböző korok alkotóinak művei alapján (elsősorban 19–20. századi alkotások)

– Képes beszámolót, kiselőadást, prezentációt készíteni és tartani különböző írott és elektronikus forrásokból, kézikönyvekből, atlaszokból/szakmunkákból, a témától függően statisztikai táblázatokból, grafikonokból, diagramokból.

 

 

Magyar nyelv

A tantárgyból az osztályozó és a javító vizsga formája írásbeli.

8. évfolyam Követelmények
A nyelv szerkezete és jelentése Szótő, toldalék: képző, jel, rag, összetett szók; alapszófajok: ige, főnév, melléknév, számnév, határozószó, névmások, igenevek: főnévi, melléknévi, határozószói igenév. Mondatfajták típusai, használatuk.

Kulcsfogalmak: Mondatfajta, kijelentő, kérdő, felszólító, felkiáltó, óhajtó mondat. Egyszerű és összetett mondat; tagolt és tagolatlan mondat; minimális és bővített mondat; alárendelő és mellérendelő mondat.

A nyelv állandósága és változása Nyelvhasználatunk, a környezetünkben lévő nyelvváltozatok néhány jellemzőjének megfigyelése, megnevezése.

A Magyarországon élő nemzetiségek nyelve, nyelvhasználata.

A szókincs változása: régi és új szavak, kifejezések gyűjtése, összehasonlítása.

A magyar nyelv eredete (finnugor rokonság), helye a nyelvek között. Kulcsfogalmak: Nyelvünk agglutináló (ragasztó) jellegének bizonyítékai példákkal. Nyelvváltozat, nyelvcsalád, uráli nyelvcsalád.

Helyesírás Alapvető helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés eleve, hagyomány elve, egyszerűsítés) ismerete, alkalmazásuk a szövegalkotás folyamatában; önkontroll és szövegjavítás fokozatos önállósággal. A mondatfajták, a mondat szerkezeti típusainak írásjelhasználata; a szöveg központozásának, a párbeszéd és az idézetek leggyakoribb szabályainak megismertetése. A nyelvtani ismeretek alapján megismert összetett szavak helyesírása, az értelem tükröztető rendszer megismertetése.

Kulcsfogalmak: Központozás, írásjel (vessző, pont, kérdőjel, felkiáltójel, kettőspont, gondolatjel). Egyenes, szabad függő, idézet.

Szövegértés A szöveg érzelmi-gondolati tartalmát kifejező olvasás. Az internetes adatkeresés, szöveghálók

Elektronikus és nyomtatott szótárhasználat.

Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan jegyzetet és vázlatot készíteni.

Kulcsfogalmak: Adatkeresés, szótár, folyamatos szöveg, nem folyamatos szöveg, szövegfeldolgozás.

– Ismeri és a törekszik a szövegalkotásban a különböző mondatfajták használatára. Alkalmazza az írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, a tagmondatok, illetve mondatrészek közötti írásjeleket. A helyesírási segédkönyvek segítségével jártas az összetett szavak és gyakoribb mozaikszók helyesírásában.

– Ismeri a tömegkommunikáció fogalmát, legjellemzőbb területeit.

 

 

Tantárgy neve : MATEMATIKA
Évfolyam: 5. Követelmények
Ismert elemeket tartalmazó halmaz elemeinek csoportosítása, rendezése, rendszerezése adott szempont szerint.

Egyszerű szövegek értelmezése, lefordítása a matematika nyelvére. A „nem”, a logikai „és”, valamint a „minden”, „van olyan” kifejezések alkalmazása.

Ismert alaphalmaz elemeiről annak eldöntése,hogy igazzá tesznek-e egy nyitott mondatot vagy sem.

Számok előállítása helyi érték szerint bontott összegalakban, illetve a bontott alakból a szám felírása.

1 milliós számkörben számok írása, olvasása;nagyság szerinti összehasonlításuk,rendezésük;adott nagyságrendre kerekítésük. Tájékozódás az egyesével, tízesével, százasával stb. beosztott számegyenesen.

Szorzás, osztás 10-zel, 100-zal, 1000-rel. Számolás kerekített értékekkel, az írásbeli műveletek eredményének becslése.

A műveletek írásbeli eljárásainak alkalmazása.

A kivonás és az osztás eredményének ellenőrzése az inverz műveletek alkalmazásával is.

A műveletek helyes sorrendben való végrehajtása,zárójelek figyelembevétele, a számítás menetének megtervezése.

Az egész számok fogalomrendszerével kapcsolatos legfontosabb elnevezések megértése. Számok ellentettjének és abszolút értékének megállapítása. Az egész számok ábrázolása számegyenesen,nagyságviszonyaik megállapítása.

Kis abszolút értékű egész számok összeadása. A törttel kapcsolatos elnevezések ismerete.

Konkrét törtek értelmezése.

Törtek egyszerűsítése,bővítése; nagyság szerinti összehasonlításuk.

 Egyenlő nevezőjű törtek összeadása, kivonása.

 Tízezred nagyságrendig tizedes törtek írása, olvasása, a számjegyek jelentésének ismerete. Egyszerűsítésük, bővítésük.

Ábrázolásuk számegyenesen tizedekre,századokra stb. történő beosztás esetén, nagyság szerinti összehasonlításuk,adott nagyságrendre kerekítésük.

Tizedes törtek szorzása, osztása 10-zel,100-zal, 1000-rel stb.

Természetes szám osztása természetes számmal úgy is, hogy a hányados véges vagy végtelen szakaszos tizedes tört.

Tizedes törtek összeadása, kivonása; szorzásuk,osztásuk természetes számmal.

Egyszerű egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása próbálgatással vagy egy lépésben következtetéssel, a tizedes törtekről tanultak alkalmazásával is.

Két művelettel megoldható egyszerű szöveges feladatok értelmezése, az adatok lejegyzése; megoldási terv készítése; az eredmény kielégítő becslése, meghatározása a természetes számok, egyszerű törtek, tizedes törtek körében értelmezett műveleti eljárások alkalmazásával; a megoldás ellenőrzése; szöveges válasz megfogalmazása.

Számhalmazok, ponthalmazok részhalmazainak vizsgálatakor a „kisebb”, „nagyobb”,

„egyenlő”, „nem kisebb”, „nem nagyobb”, „nem egyenlő”, „több,  mint …”,„kevesebb, mint …” kifejezések helyes használata.

A koordináta-rendszer ismerete, pontjainak rendezett számpárral történő jellemzése,adott számpárhoz tartozó pontok megkeresése.

Tapasztalati függvények összetartozó értékeinek leolvasása diagramról, grafikonról.

Táblázatok hiányzó elemeinek pótlása adott, egyszerű szabály alapján, a tizedes törtekkel végzett műveletekkel is.

Egyszerű sorozatok hiányzó elemeinek pótlása adott szabály alapján, a tizedes törtekkel végzett műveletekkel is.

Hosszúság, tömeg, idő, űrtartalom becslése, megmérése, kimérése a tanult mértékegységekkel.

Mennyiségek megadása más mértékegységekkel is.

A mérések és átváltások során a tizedestörtekrõl tanultak alkalmazása.

Párhuzamos és merőleges egyenesek felismerése és előállítása.

Téglalap, négyzet előállítása az oldalakból.

Két ponthalmaz távolságának meghatározása.

A vonalzó és a körző használata szakaszok másolásában, egyszerű szerkesztésekben.

Szögmérő használata, adott nagyságú szög megrajzolása, megmérése.

Téglalap, négyzet kerületének és területének kiszámítása.

A téglatest és a kocka mint speciális téglatest hálójának elkészítése;felszínének, térfogatának kiszámítása.

A megfelelő mértékegységek ismerete,használata.

Néhány szám, mennyiség átlagának kiszámítása.

 

 

 

Évfolyam: 6.
Ismert elemeket tartalmazó halmaz elemeinek csoportosítása, rendezése, rendszerezése egy vagy két adott szempont szerint.

Egyszerű matematikai szövegek értelmezése, lefordítása a matematika nyelvére.

A „nem”, a logikai „és”, valamint a „minden”, „van olyan” kifejezések alkalmazása.

Ismert alaphalmaz elemeiről annak eldöntése,hogy igazzá tesznek-e egy nyitott

mondatot vagy sem.

A tízes számrendszer biztos ismerete.

Számok írása, olvasása (a 106-nál nagyobb számoké, tizedes törtekké, illetve pozitív és negatív számoké is), nagyság szerinti összehasonlításuk, rendezésük,ábrázolásuk számegyenesen, adott nagyságrendre kerekítésük.

A racionális számkörrel kapcsolatos alapvető fogalmak (például pozitív szám, negatív szám,előjelek, ellentett, abszolútérték, egész szám, törtszám, reciprok) ismerete.

Törtek értelmezése. Elnevezések ismerete.

Törtalakban adott racionális számok írása, olvasása. Egyszerűbb esetekben bővítésük, egyszerűsítésük, közös nevezőre hozásuk, nagyság szerinti összehasonlításuk, ábrázolásuk számegyenesen.

Az egész számok körében értelmezett négy alapművelet végrehajtása, alkalmazása

a legegyszerűbb feladatokban.

A négy alapművelet értelmezése, elvégzése a nemnegatív törtek körében (az összeadás és kivonás esetében a törtek könnyen közös nevezőre hozhatók).

A négy alapművelet végrehajtása tizedestörtekkel,a műveleti eredmény becslése adott pontosságú kerekített értékekkel számolva. A tanultak alkalmazása két-három lépésben megoldható feladatokban.

Legfeljebb két művelettel leírható egyszerű (esetleg fordított szövegezésű, felesleges

adatot is tartalmazó) szöveges feladatok értelmezése, a szükséges, illetve felesleges adatok szétválasztása,számítási terv leírása, a feladat megoldása,a megoldás ellenőrzése és értelmezése a törtekről, tizedestörtekről, illetve a műveleti sorrendről és a zárójelekről tanultak alkalmazásával is.

Egyenes arányosság felismerése, az ismeretlen mennyiség kiszámítása.

Kisebb számok osztópárjainak keresése .A 2-vel, 5-tel, 10-zel, 100-zal, 1000-rel stb. osztható számok felismerése.

Egész együtthatós, két, három lépésben megoldható elsőfokú egyenletek megoldása

tetszőleges eljárással, a megoldás ellenőrzése.

Adatok leolvasása grafikonról, táblázatról.

Biztos tájékozódás a derékszögű koordináta-rendszerben.

Az egyenes, illetve fordított arányosság felismerése.

 Egyszerű egyenes arányossági következtetések végzése.

Az egyenes arányosság ábrázolása, az összetartozó értékpárok leolvasása.

Racionális számsorozat folytatása adott (egyszerű) szabály szerint.

Mennyiségek becslése, mérése, a mérőeszközök ismerete és rutinos használata.

A mérések és a mértékegységek átváltása során a törtekről, tizedes törtekről tanultak alkalmazása.

A tengelyes tükrözés alapvető tulajdonságainak ismerete.

 Háromszög, négyszög tengelyes tükörképének megszerkesztése.

A szimmetrikus négyszögek, háromszögek felismerése, tulajdonságaik felsorolása rajz alapján.

Szakasz felezőmerőlegesének, felezőpontjának megszerkesztése.

A szögfajták felismerése.

Szög mérése, másolása és felezése.

Derékszög és párhuzamos egyenesek megrajzolása két vonalzóval.

Sokszögek kerületének, a téglalap, négyzet területének kiszámítása, a terület mértékegységeinek átváltása a törtekről, tizedes törtekről tanultak alkalmazásával. Több szám, mennyiség átlagának meghatározása.

 

Évfolyam: 7.
Ismert elemeket tartalmazó halmaz elemeinek csoportosítása, rendezése, rendszerezése két adott szempont szerint.

Egyszerű matematikai szövegek értelmezése.

Szöveges feladatok megoldása a matematika minden témaköréhez kapcsolódóan.

Ismert alaphalmaz elemeiről annak eldöntése,hogy igazzá tesznek-e egy nyitott mondatot vagy sem. Az „alaphalmaz”,„nyitott mondat”, „igazsághalmaz” kifejezések ismerete.

A négy alapművelet biztos elvégzése bármilyen alakú racionális számok körében.

Az eredmények előzetes becslése.

Egyenes és fordított arányossággal kapcsolatos egyszerű feladatok megoldása következtetéssel.

 A százalékérték, az alap és a százalékláb kiszámítása a másik kettő ismeretében.

Egyszerű szöveges feladatok megoldása a tanult témakörökkel kapcsolatosan.

Osztó, többszörös, két szám közös osztóinak,néhány közös többszörösének megkeresése egyszerűbb esetekben.

 Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értékének kiszámítása.

 Egynemű kifejezések összevonása.

Algebrai kifejezések szorzása számmal.

4-5 lépéssel megoldható lineáris egyenlet,egyenlőtlenség megoldása.

Táblázattal, grafikonnal adott tapasztalati függvény értelmezése, menetének vizsgálata.

Táblázat kitöltése adott szabály vagy grafikon alapján.

Grafikonok megrajzolása táblázat segítségével.

Táblázattal, grafikonnal vagy formulával megadott lineáris függvény menetének vizsgálata.

Konkrét sorozat folytatása adott egyszerű szabály alapján, a sorozat változásának megfigyelése.

A hosszúság, a tömeg, az űrtartalom és az idő mérésének, szabványos mértékegységeinek,a köztük lévő kapcsolatoknak az ismerete, alkalmazása egyszerű feladatokban.

 Az alapvető geometriai fogalmak, elnevezések,jelölések ismerete.

A térelemek kölcsönös helyzetének felismerése konkrét vizsgálatokban.

Sokszögek csoportosítása adott szempontok szerint.

Szögfelezés, szögmásolás.

A deltoid, a paralelogramma (négyzet,téglalap, rombusz), a háromszög, a trapéz területének kiszámítása az általános szabályok alkalmazásával.

A terület szabványos mértékegységeinek ismerete.

Az egyenes hasáb felismerése, felszínének, térfogatának meghatározása.

 A térfogat szabványos mértékegységeinek ismerete.

Az egybevágó alakzatok felismerése.

Az eltolás, a tengelyes tükrözés és a középpontos tükrözés fogalmának és alaptulajdonságainak ismerete.

Háromszög,négyszög tengelyes tükrözéssel, illetve középpontos tükrözéssel kapott képének

megszerkesztése.

Tengelyesen szimmetrikus alakzatok felismerése.

Középpontosan szimmetrikus alakzatok felismerése.

 A háromszög fogalma, a speciális háromszögek tulajdonságainak felismerése,háromszögek megszerkesztése a legegyszerűbb esetekben.

A háromszög belső szögei közti kapcsolat ismerete, alkalmazása számításokban.

A négyszög fogalmának ismerete.

A deltoid fogalma, legfontosabb tulajdonságainak felismerése.

A paralelogramma és a speciális paralelogrammák (rombusz, téglalap, négyzet) fogalma, legfontosabb tulajdonságaik felismerése.

A trapéz és a speciális trapézok fogalma,legfontosabb tulajdonságaik felismerése.

A négyszög belső szögei összegének meghatározása.

Évfolyam: 8.
Szöveges feladatok megoldása a matematika minden témakörében.

Ismert alaphalmaz elemeiről annak eldöntése,hogy igazzá tesznek-e egy nyitott mondatot vagy sem. Az „alaphalmaz”,„nyitott mondat”, „igazsághalmaz” kifejezések ismerete.

A racionális számok olvasása, felírásuk különböző alakban, nagyság szerinti összehasonlításuk, nagyságrendjük megállapítása,adott pontosságú közelítő értékük megadása.

A racionális számok (közelítő) helyének meghatározása a számegyenesen.

A négy alapművelet biztos elvégzése (írásban vagy zsebszámológéppel) bármilyen alakú racionális számmal.

Az eredmények előzetes becslése.

A pozitív egész kitevőjű hatvány értelmezése, meghatározása.

 1-nél nagyobb számok normálalakjának értelmezése, felírása.

A négyzetgyök fogalmának ismerete;számok négyzetének, 1 és 100 közé eső szám négyzetgyökének meghatározása zsebszámológép segítségével.

Egyenes és fordított arányosság felismerése,egyszerű feladatok megoldása következtetéssel.

A százalékérték, az alap és a százalékláb kiszámítása a másik kettő ismeretében.

Számok osztóinak, többszöröseinek, két szám közös osztójának és közös többszörösének meghatározása egyszerűbb esetekben.

Egyszerű szöveges feladatok megoldása a tanult témakörökkel kapcsolatosan.

Egyszerű algebrai egész kifejezések értelmezése,helyettesítési értékének kiszámítása, egynemű kifejezések összevonása,algebrai kifejezések szorzása számmal; alkalmazásuk a matematika egyéb témaköreiben (például a felszínszámítási képletek felírásában), illetve a

fizikában és a kémiában, a legegyszerűbb esetekben.

Egyszerű elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása, a megoldás ellenőrzése.

Egyszerű egyenlettel megoldható szöveges feladatok értelmezése, az adatok közti kapcsolatok önálló felírása  egyenlettel, az egyenlet megoldása, a megoldás ellenőrzése a szöveg alapján.

A derékszögű koordináta-rendszer biztos ismerete.

Táblázattal, grafikonnal adott tapasztalati függvény értelmezése, menetének vizsgálata.

Táblázat kitöltése adott szabály,grafikon alapján.

Grafikonok megrajzolása táblázat segítségével.

Táblázattal, formulával adott lineáris függvény grafikonjának megrajzolása.

Konkrét sorozat folytatása adott egyszerű szabály alapján, a sorozat változásának megfigyelése.

A hosszúság, a tömeg, az űrtartalom és az idő mérésének, szabványos mértékegységeinek, a köztük lévő kapcsolatoknak az ismerete, alkalmazásuk egyszerű feladatokban.

Az alapvető geometriai fogalmak, elnevezések, jelölések és szerkesztési eljárások ismerete.

A térelemek kölcsönös helyzetének felismerése.

Sokszögek csoportosítása adott szempontok szerint.

A sokszög kerületének kiszámítása.

Szög mérése szögmérővel, a fok ismerete.

A szögek fajtáinak felismerése.

A szakaszfelező merőleges és a szögfelező tulajdonságainak ismerete, megszerkesztésük.

A háromszög legfontosabb tulajdonságainak ismerete, alkalmazása.

Háromszögek szerkesztése alapesetekben.

A Pitagorasz-tétel ismerete, felhasználása egyszerű feladatokban.

A terület szabványos mértékegységeinek ismerete.

A háromszög, a speciális négyszögek területének kiszámítása az általános szabályok alkalmazásával.

A kör kerületének és területének kiszámítása.

A térfogat mértékegységeinek ismerete.

 Az egyenes hasáb (a kocka, a téglatest), a körhenger és a gúla felismerése.

Az egyenes hasáb felszínének, térfogatának meghatározása.

 Az egybevágó, illetve a hasonló alakzatok felismerése.

Az eltolás, a tengelyes tükrözés és a középpontos tükrözés fogalmának és alaptulajdonságainak ismerete.

Egyszerű alakzat tengelyes tükrözéssel, eltolással, illetve középpontos tükrözéssel kapott képének megszerkesztése.

Tengelyesen szimmetrikus alakzatok felismerése.

A hasonlóságról tanultak alkalmazása alaprajzok, térképek, nézeti rajzok értelmezésében.

Szakasz egyenlő részekre osztásának megszerkesztése.

Statisztikai adatokat tartalmazó táblázatokról, grafikonokról adatok leolvasása, összefüggések megfigyelése, értelmezése.

Az átlag kiszámítása.

 

 

Tantárgy neve : FIZIKA
 Évfolyam: 7. Követelmények

A sebesség­vál­tozást eredményező kölcsönhatások és a különféle erőhatások felismerése.

Az egyenletes mozgás  jellemzése.

Az egyenletes mozgás sebes­ségének meghatározása az út és idő hányadosaként, a fizikai meghatározás alkalmazása egyszerű esetekre.

Az egyenes vonalú egyenletes moz­gásra egyszerű számítások elvégzése (az út, az idő és a sebesség közti arányossági összefüggés alapján).

Az átlag- és a pillanatnyi sebesség fogalom értelmezése.

Egyes anyagok sűrűségének kikeresése táblázatból, a sűrűség értelmezése.

A nyomás fogalmának értelmezése és kiszámítása egyszerű esetekben az erő és a felület hányadosaként.

A víznyomás. A  légnyomás.

Arkhimédész törvénye.

Néhány, a nyomáskülönbség elvén működő eszköz.

A munka fizikai fogalma és köznapi fogalma.

Energia fogalma, mértékegysége.

Energiafajták.

Energiamegmaradás.

Teljesítmény, hatásfok.

Hőmérséklet-fogalom, Celsius-skála jellemzői.

Különböző halmazállapotok és jellemzői.

A hőátadás módjai. Hőátadás, hőterjedés.

Égés, égéshő.

 

Tantárgy neve: FIZIKA
Évfolyam: 8. Követelmények
A hang.

Hangforrások.

A hang terjedése.

Az elektromos alapjelenségek. Az egyen- és a váltóáram.

A feszültség, áramerősség fogalma, mérése.

Ellenállás meghatározása Ohm törvénye alapján.

Számítások végzése egyszerű áramkörök esetén.

Az Ohm-törvény felhasználása egy­szerű esetekben.

Milyen adatok találhatók egy fogyasztón.

Az elektromos áram hatásai.

A fény tulajdonságai.

A fény terjedése. Fényvisszaverődés, fénytörés.

Optikai eszközök.

Az emberi szem mint optikai lencse.

A fehér fény felbontása színekre.

Fényforrások.

 

 

 

Tantárgy neve                                           BIOLÓGIA
Évfolyam            7. Követelmények
Idegen tájak élővilága, ökológia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendszertan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kültakaró:

  – A tanuló értse az éghajlati övezetek kialakulásának okait és a biomok összetételének összefüggéseit az adott térségre jellemző környezeti tényezőkkel.

Ismerje a globális környezetkárosítás veszélyeit, értse, hogy a változatosság és a biológiai sokféleség érték.

– Ismerje és megfelelő algoritmus alapján tudja jellemezni a jellegzetes életközösségeket alkotó legfontosabb fajokat, tudjon belőlük táplálékláncot összeállítani.

– Példákkal tudja illusztrálni az élőlények közötti kölcsönhatások leggyakoribb formáit.

– Tudja bemutatni az egyes életközösségek szerkezetét, térbeli elrendeződésük hasonlóságait és különbségeit.

Ismerje az életközösségek változatosságának és változásának okait.

 

Tudjon különbséget tenni csoportosítás és rendszerezés között.

  – Legyen tisztába a fejlődéstörténeti rendszer alapjaival.

Ismerje az élővilág országait, törzseit és jellegzetes osztályait.

– Tudja elhelyezni morfológiai jellegzetességeik alapján, az ismert élőlényeket a fejlődés-történeti rendszerben (maximum osztály szintig).

Lássa a sejtek, szövetek, és szervek felépítése és működése közötti összefüggést.

Értse a sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok közötti kapcsolatot.

Ismerje az ivaros és az ivartalan szaporodás előnyeit és hátrányait, szerepüket a fajok fennmaradásában, a földi élet változatosságának fenntartásában.

 

Legyen tisztába a bőr és a mozgásrendszer felépítésével és alapvető működési sajátosságaival.

Tudjon önállóan és társaival együttdolgozva megfigyeléseket, vizsgálódásokat, kísérleteket végezni, tapasztalatairól feljegyzéseket készíteni.

– Rendelkezzen jártassággal a mikroszkóp használatában.

 

 

Tantárgy neve                                           BIOLÓGIA
Évfolyam            8. Követelmények
Anyagcsere, szabályozás:

Szaporodás, egyedfejlődés:

 

 

 

 

 

  – Legyen tisztába saját teste felépítésével és alapvető működési sajátosságaival.

Legyen tisztába a férfi és a nő közötti különbséggel és a kamaszkor biológiai-pszichológiai problémáival.

Ismerje a betegségek kialakulásának okait, megelőzésük és felismerésük módjait, az egészséges életmód és az elsősegélynyújtás legfontosabb szabályait.

  – Értse a szűrővizsgálatok jelentőségét a betegségek sikeres gyógyításában.

–    Tudjon önállóan és társaival együttdolgozva megfigyeléseket, vizsgálódásokat, kísérleteket végezni, tapasztalatairól feljegyzéseket készíteni.

– Rendelkezzen jártassággal a mikroszkóp használatában.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tantárgy neve                                  INFORMATIKA
Évfolyam                              3. Követelmények
·       ismerje fel és nevezze meg a számítógép fő részeit. Legyen képes kezelni a billentyűzetet és az egeret, használatukkal a számítógéppel kommunikálni, és életkorának megfelelő oktatási célú programokkal tevékenykedni. Elakadás, hibaüzenet esetén tudjon segítséget kérni.

·       ismerje meg egy szövegszerkesztő és rajzoló szoftver alapvető szolgáltatásait, alkalmazásukkal tudjon (tanári segítséggel) egyszerű szöveges dokumentumot létrehozni, illetve ábrát, rajzot, illusztrációt készíteni.

·       legyen képes egyszerű, hétköznapi, illetve térbeli tájékozódási képességet fejlesztő algoritmusokat értelmezni, illetve végrehajtani. Tudjon teknőcgrafikával egyszerű ábrát készíteni.

·       ismerje néhány infokommunikációs eszköz lehetőségét és a legelterjedtebb elektronikus szolgáltatásokat. legyen képes segítséggel információt keresni a világhálón, ismerje a netikett alapjait.

·       tudjon tájékozódni az iskolai könyvtár szabadpolcos állományában és innen dokumentumot választani.

 

 

 

 

 

Tantárgy neve                                  INFORMATIKA
Évfolyam                            4. Követelmények
 • ismerje fel és nevezze meg a számítógép fő részeit. Legyen képes kezelni a billentyűzetet és az egeret, használatukkal a számítógéppel kommunikálni, és életkorának megfelelő oktatási célú programokkal tevékenykedni. Elakadás, hibaüzenet esetén tudjon segítséget kérni. Ismerje a mindennapi életben leginkább elterjedt digitális eszközöket/adathordozókat, ezek funkcióit, alkalmazási területeit.
 • ismerje meg egy szövegszerkesztő és rajzoló szoftver alapvető szolgáltatásait, alkalmazásukkal tudjon egyszerű szöveges dokumentumot létrehozni, illetve ábrát, rajzot, illusztrációt készíteni.
 • legyen képes egyszerű, hétköznapi, illetve térbeli tájékozódási képességet fejlesztő algoritmusokat értelmezni, illetve végrehajtani. Tudjon teknőcgrafikával egyszerű ábrát készíteni.
 • ismerje néhány infokommunikációs eszköz lehetőségét és a legelterjedtebb elektronikus szolgáltatásokat. legyen képes segítséggel információt keresni a világhálón, ismerje a netikett alapjait.
 • tudjon tájékozódni az iskolai könyvtár szabadpolcos állományában és innen dokumentumot választani. Legyen képes a választott dokumentum legfontosabb adatainak megnevezésére. Ismerje az információhordozók mindennapi életben leggyakrabban használt típusait. Legyen képes olvasmányairól röviden, szóban beszámolni.

 

 

 

Tantárgy neve                                  INFORMATIKA
Évfolyam               5. Követelmények
Az informatikai eszközök használata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az alkalmazói ismeretek témakör

 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel

 

 

 

 

A tanuló az információs társadalom témakör végére

 

 

ismerje a számítógép részeinek és alapvető perifériáinak funkcióit, tudja azokat önállóan használni;

legyen képes kezelni a billentyűzetet és az egeret;

ismerje a mappaszerkezetben való tájékozódás alapfogalmait;

tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, fájlt keresni;

tudjon mappát másolni, mozgatni, létrehozni és törölni;

ismerje az informatikai környezetben való munkavégzés alapszabályait;

tudjon önállóan kommunikálni ismert programokkal;

segítséggel tudjon használni multimédiás oktatóprogramokat;

tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni, ismerje és tartsa be a hálózat használatának szabályait;

ismerjen a számítógép előtt végzett munka káros hatásait csökkentő szabályokat és mozgásgyakorlatokat.

 

tudjon egyszerű rajzos-szöveges dokumentumot elkészíteni, módosítani, háttértárra menteni;

ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan elvégezni karakterformázásokat

ismerje fel az összetartozó adatok közötti egyszerű összefüggéseket;

tudjon adatokat táblázatba rendezni.

legyen képes összegyűjteni a problémamegoldáshoz szükséges információt;

ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit;

legyen képes egy fejlesztőrendszer alapszintű használatára;

a problémamegoldás során legyen képes együttműködni társaival.

 

legyen képes a böngészőprogram főbb funkcióinak használatára;

legyen képes tanári segítséggel, megadott szempontok szerint információt keresni;

legyen képes a találatok értelmezésére;

legyen képes az elektronikus levelezőrendszer önálló kezelésére.

 

ismerje az informatikai biztonsággal kapcsolatos fogalmakat;

ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat;

ismerje az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségeket.

 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére

a különböző konkrét tantárgyi feladataihoz képes az iskolai könyvtárban a megadott forrásokat megtalálni, és további releváns forrásokat keresni

 

Tantárgy neve                                  INFORMATIKA
Évfolyam               6. Követelmények
Az informatikai eszközök

 

 

 

 

 

 

 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére

 

 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel

 

 

 

 

 

 

Az infokommunikáció

 

 

 

Az információs társadalom

A könyvtári informatika

 

ismerje a számítógép részeinek és alapvető perifériáinak funkcióit, tudja azokat önállóan használni;

ismerje az informatikai környezetben való munkavégzés alapszabályait;

segítséggel tudjon használni multimédiás oktatóprogramokat;

tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni, ismerje és tartsa be a hálózat használatának szabályait;

ismerjen alapvető adatvédelmi szabályokat.

tudjon egyszerű rajzos-szöveges dokumentumot elkészíteni, módosítani, háttértárra menteni;

tudjon különböző dokumentumokból származó részleteket saját munkájában elhelyezni;

ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan elvégezni karakter- és bekezdésformázásokat;

használja a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit;

ismerje egy bemutatókészítő-program egyszerű lehetőségeit, tudjon rövid bemutatót készíteni;

segítséggel tudjon használni tantárgyi, könyvtári, hálózati adatbázisokat,

tudjon különféle adatbázisokban keresni;

ismerje legalább egy digitális térképes alkalmazás szolgáltatásait.

legyen képes összegyűjteni a problémamegoldáshoz szükséges információt;

ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit;

képes legyen önállóan vagy segítséggel algoritmust készíteni;

tudjon egyszerű programot készíteni;

legyen képes egy fejlesztőrendszer alapszintű használatára;

a problémamegoldás során legyen képes együttműködni társaival.

legyen képes a találatok értelmezésére;

legyen képes elektronikus és internetes médiumok használatára;

legyen képes az interneten talált információk mentésére;

ismerje a netikett szabályait.

ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat;

szerezzen gyakorlatot az információforrások saját dokumentumokban való feltüntetésében.

a különböző konkrét tantárgyi feladataihoz képes az iskolai könyvtárban a megadott forrásokat megtalálni, és további releváns forrásokat keresni;

konkrét nyomtatott és elektronikus forrásokban képes megkeresni a megoldáshoz szükséges információkat;

el tudja dönteni, mikor vegye igénybe az iskolai vagy a lakóhelyi könyvtár szolgáltatásait.

 

 

Tantárgy neve                                  INFORMATIKA
Évfolyam               7. Követelmények
Az informatikai eszközök használata:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkalmazói ismeretek:

 

 

 

 

 

 

Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel

 

 

 

 

 

Infokommunikáció:

 

 

Információs társadalom:

Könyvtári informatika:

ismerjen meg különböző informatikai környezeteket;

ismerje és tudja használni egy operációs rendszer, valamint a számítógépes hálózat alapszolgáltatásait;

tudja megkülönböztetni a számítógép és egyéb informatikai eszközök főbb részegységeit;

ismerje a legfontosabb perifériák működési elveit;

önállóan legyen képes a tanult feladattípusok azonosítására, a megoldáshoz szükséges hardver- és szoftvereszközök kiválasztására és használatára.

tudjon különböző típusú dokumentumokba különböző objektumokat beilleszteni;

tudjon szöveget, képet, rajzot is tartalmazó dokumentumot minta vagy leírás alapján elkészíteni;

tudjon médiaelemeket minta vagy leírás alapján elkészíteni;

tudjon bemutatót készíteni;

tudjon egyszerű táblázatot létrehozni.

ismerje és használja az algoritmusleíró eszközöket;

ismerje egy programozási nyelv alapszintű utasításait;

tudjon kódolni algoritmusokat;

legyen képes tantárgyi szimulációs programok használatára.

 

legyen képes megkeresni a kívánt információt;

legyen képes az információ értékelésére;

használja a legújabb infokommunikációs technológiákat, szolgáltatásokat.

ismerje az informatikai biztonsággal és adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat;

ismerje az adatokkal való visszaélésekből származó veszélyeket és következményeket;

ismerjen megbízható információforrásokat;

legyen képes értékelni az információ hitelességét.

a könyvtár és az internet szolgáltatásait igénybe véve képes önállóan releváns forrásokat találni konkrét tantárgyi feladataihoz;

képes alkalmazni a más tárgyakban tanultakat (pl. informatikai eszközök használata, szövegalkotás).

Tantárgy neve                                  INFORMATIKA
Évfolyam               8. Követelmények
Az informatikai eszközök használata:

 

 

 

 

 

 

Alkalmazói ismeretek:

 

 

 

 

 

Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel

 

 

 

 

Infokommunikáció:

 

 

Információs társadalom:

 

 

 

 

 

 

Könyvtári informatika:

ismerje az informatikai eszközökkel kapcsolatos függőség néhány jellemzőjét, legyen képes tenni a függőség kialakulása ellen;

ismerje a legfontosabb perifériák működési elveit;

önállóan legyen képes a tanult feladattípusok azonosítására, a megoldáshoz szükséges hardver- és szoftvereszközök kiválasztására és használatára.

tudjon szöveget, képet, rajzot is tartalmazó dokumentumot minta vagy leírás alapján elkészíteni;

tudjon médiaelemeket minta vagy leírás alapján elkészíteni;

ismerje a diagramok szerkesztésének, módosításának lépéseit;

tudjon bemutatót készíteni.

lássa át a problémamegoldás folyamatát;

tudjon egyszerű vezérlési feladatokat megoldani fejlesztői környezetben;

ismerjen és alkalmazzon tervezési eljárásokat;

legyen képes meghatározni az eredményt a bemenő adatok alapján.

legyen képes előkészíteni az információt weben történő publikálásra;

tudja megkülönböztetni a publikussá tehető és a védendő adatait.

ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat;

ismerje az információforrások etikus felhasználási lehetőségeit;

ismerje fel az informatikai eszközök használatának az emberi kapcsolatokra vonatkozó következményeit;

ismerjen néhány elektronikus szolgáltatást;

legyen képes a szolgáltatások igénybevételére, használatára, lemondására.

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére

a választott forrásokat képes alkotóan és etikusan felhasználni a feladatmegoldásban;

egyszerű témában képes az információs problémamegoldás folyamatát önállóan végrehajtani.

 

 

Tantárgy neve                                  KÉMIA
Évfolyam        7. Követelmények
A kémia tárgya, kémiai kísérletek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Részecskék, halmazok, változások, keverékek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A részecskék szerkezete és tulajdonságai, vegyülettípusok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kémiai reakciók típusai

 

 

A kémia tárgya és jelentősége

A kémia tárgya és jelentősége az ókortól a mai társadalomig.

A kémia szerepe a mindennapi életünkben.

A kémia felosztása, főbb területei

Laboratóriumi eszközök, vegyszerek

Alapvető laboratóriumi eszközök. Szilárd, folyadék- és gáz halmazállapotú vegyszerek tárolása. Vegyszerek veszélyességének jelölései.

Kémiai kísérletek

A kísérletek célja, tervezése, rögzítése, tapasztalatok és következtetések. A kísérletezés közben betartandó szabályok ismerete és megértése. Azonnali tennivalók baleset esetén.

Egyszerű kísérletek szabályos és biztonságos végrehajtása.

Részecskeszemlélet a kémiában

A részecskeszemlélet elsajátítása.

Az atom szó eredete és a daltoni atommodell. Az egyedi részecskék láthatatlansága, modern műszerekkel való érzékelhetőségük. A részecskék méretének és számának szemléletes tárgyalása.

Elemek, vegyületek

A kémiailag tiszta anyag fogalma. Azonos/különböző atomokból álló kémiailag tiszta anyagok: elemek/vegyületek. Az elemek jelölése vegyjelekkel (Berzelius). Több azonos atomból álló részecskék képlete. Vegyületek jelölése képletekkel. A mennyiségi viszony és az alsó index jelentése.

Molekulák

A molekula mint atomokból álló önálló részecske. A molekulákat összetartó erők (részletek nélkül).

Halmazállapotok és a kapcsolódó fizikai változások

A szilárd, a folyadék- és a gázhalmazállapotok jellemzése, a kapcsolódó fizikai változások. Olvadáspont, forráspont.

Párolgás, illékonyság.

A fázis fogalma.

Egykomponensű, kétfázisú rendszerek bemutatása, sűrűségük viszonya

Hőtermelő és hőelnyelő változások

A változásokat kísérő hő. Hőtermelő és hőelnyelő folyamatok a rendszer és a környezet szempontjából.

Az anyagmegmaradás törvénye

A kémiai változások leírása szóegyenletekkel, kémiai jelekkel (vegyjelekkel, képletekkel). Mennyiségi viszonyok figyelembevétele az egyenletek két oldalán. Az anyagmegmaradás törvénye.

Oldatok

Oldhatóság. Telített oldat. Az oldhatóság változása a hőmérséklettel. Rosszul oldódó anyagok. A „hasonló a hasonlóban oldódik jól” elv

Keverékek komponenseinek szétválasztása

Keverékek szétválasztásának gyakorlása. Kísérletek szabályos és biztonságos végrehajtása

Oldás, kristályosítás, ülepítés, dekantálás, szűrés, bepárlás, mágneses elválasztás, desztilláció, adszorpció.

A levegő mint gázelegy

A levegő térfogatszázalékos összetétele.

Néhány vizes oldat

Édesvíz, tengervíz (sótartalma tömegszázalékban), vérplazma (oldott anyagai).

Szilárd keverékek

Szilárd keverék (pl. só és homok, vas és kénpor, sütőpor, bauxit, gránit, talaj).

Az atom felépítése

Atommodellek a Bohr-modellig. Atommag és elektronok. Elektronok felosztása törzs- és vegyértékelektronokra. Vegyértékelektronok jelölése a vegyjel mellett pontokkal, elektronpár esetén vonallal.

A periódusos rendszer

Története (Mengyelejev), felépítése.

A vegyértékelektronok száma és a kémiai tulajdonságok összefüggése a periódusos rendszer 1., 2. és 13–18. (régebben fő-csoportoknak nevezett) csoportjaiban.

Fémek, nemfémek, félfémek elhelyezkedése a periódusos rendszerben.

Magyar vonatkozású elemek (Müller Ferenc, Hevesy György).

Nemesgázok elektronszerkezete.

Az anyagmennyiség

Az anyagmennyiség fogalma és mértékegysége. Avogadro-állandó. Atomtömeg, moláris tömeg és mértékegysége, kapcsolata a fizikában megismert tömeg mértékegységével.

Egyszerű ionok képződése

A nemesgáz-elektronszerkezet elérése elektronok leadásával, illetve felvételével: kation, illetve anion képződése. Ionos kötés. Ionos vegyületek képletének jelentése.

Kovalens kötés

A nemesgáz-elektronszerkezet elérése az atomok közötti közös kötő elektronpár létrehozásával. Egyszeres és többszörös kovalens kötés. Kötő és nemkötő elektronpárok, jelölésük vonallal. Molekulák és összetett ionok kialakulása.

Fémes kötés

Fémek és nemfémek megkülönböztetése tulajdonságaik alapján. Fémek jellemző tulajdonságai. A fémes kötés, az áramvezetés értelmezése az atomok közös, könnyen elmozduló elektronjai alapján. Könnyűfémek, nehézfémek, ötvözetek.

Az ionos, kovalens és fémes kötés ismerete, valamint a köztük levő különbség megértése

Egyesülés

Egyesülés fogalma, példák.

Bomlás

Bomlás fogalma, példák.

Gyors égés, lassú égés, oxidáció, redukció

Az égés mint oxigénnel történő kémiai reakció. Robbanás. Tökéletes égés, nem tökéletes égés és feltételei. Rozsdásodás. Korrózió. Az oxidáció mint oxigénfelvétel. A redukció mint oxigénleadás. A redukció ipari jelentősége. A CO-mérgezés és elkerülhetősége, a CO-jelzők fontossága. Tűzoltás, felelős viselkedés tűz esetén.

Oldatok kémhatása, savak, lúgok

Savak és lúgok, disszociációjuk vizes oldatban, Arrhenius-féle sav-bázis elmélet. pH-skála, a pH mint a savasság és lúgosság mértékét kifejező számérték. Indikátorok.

Kísérletek savakkal és lúgokkal

Savak és lúgok alapvető reakciói.

Közömbösítési reakció, sók képződése

Közömbösítés fogalma, példák sókra.

A kémiai reakciók egy általános sémája

–      nemfémes elem égése (oxidáció, redukció) → égéstermék: nemfém-oxid → nemfém-oxid reakciója vízzel → savoldat (savas kémhatás)

–      fémes elem égése (oxidáció, redukció) → égéstermék: fém-oxid → fém-oxid reakciója vízzel → lúgoldat (lúgos kémhatás)

–      savoldat és lúgoldat összeöntése (közömbösítési reakció) → sóoldat (ionvegyület, amely vízben jól oldódik, vagy csapadékként kiválik).

kémiai reakciók sebességének változása a hőmérséklettel (melegítés, hűtés).

 

Tantárgy neve                                 KÉMIA
Évfolyam        8. Követelmények
Élelmiszerek és az egészséges életmód

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kémia a természetben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kémia az iparban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szerves vegyületek

Szerves és szervetlen anyagok megkülönböztetése.

Szénhidrátok

Elemi összetétel és az elemek aránya. A „hidrát” elnevezés tudománytörténeti magyarázata. Egyszerű és összetett szénhidrátok. Szőlőcukor (glükóz, C6H12O6), gyümölcscukor (fruktóz), tejcukor (laktóz), répacukor (szacharóz). Biológiai szerepük. Méz, kristálycukor, porcukor. Mesterséges édesítőszerek. Keményítő és tulajdonságai, növényi tartalék-tápanyag. Cellulóz és tulajdonságai, növényi rostanyag.

Fehérjék

Elemi összetétel. 20-féle alapvegyületből felépülő óriásmolekulák. Biológiai szerepük (enzimek és vázfehérjék). Fehérjetartalmú élelmiszerek.

Zsírok, olajok

Elemi összetételük. Megkülönböztetésük. Tulajdonságaik. Étolaj és sertészsír, koleszterintartalom, avasodás, kémiailag nem tiszta anyagok, lágyulás.

Alkoholok és szerves savak

Szeszes erjedés. Pálinkafőzés. A glikol, a denaturált szesz és a metanol erősen mérgező hatása. Ecetesedés. Ecetsav.

Az egészséges táplálkozás

Élelmiszerek összetétele, az összetétellel kapcsolatos táblázatok értelmezése, ásványi sók és nyomelemek. Energiatartalom, táblázatok értelmezése, használata. Sportolók, diétázók, fogyókúrázók táplálkozása. Zsír- és vízoldható vitaminok, a C-vitamin. Tartósítószerek.

Szenvedélybetegségek

Függőség. Dohányzás, nikotin. Kátrány és más rákkeltő anyagok, kapcsolatuk a tüdő betegségeivel. Alkoholizmus és kapcsolata a máj betegségeivel. „Partidrogok”, egyéb kábítószerek.

Hidrogén

Tulajdonságai. Előfordulása a csillagokban.

Légköri gázok

A légkör összetételének ismétlése (N2, O2, CO2, H2O, Ar). Tulajdonságaik, légzés, fotoszintézis, üvegházhatás, a CO2 mérgező hatása.

Levegőszennyezés

Monitoring rendszerek, határértékek, riasztási értékek. Szmog. O3, SO2, NO, NO2, CO2, CO, szálló por (PM10). Tulajdonságaik. Forrásaik. Megelőzés, védekezés. Ózonpajzs. Az ózon mérgező hatása a légkör földfelszíni rétegében. A savas esőt okozó szennyezők áttekintése.

Vizek

Édesvíz, tengervíz, ivóvíz, esővíz, ásványvíz, gyógyvíz, szennyvíz, desztillált víz, ioncserélt víz, jég, hó. Összetételük, előfordulásuk, felhasználhatóságuk. A természetes vizek mint élő rendszerek.

Vízszennyezés

A Föld vízkészletének terhelése kémiai szemmel. A természetes vizeket szennyező anyagok (nitrát-, foszfátszennyezés, olajszennyezés) és hatásuk az élővilágra. A szennyvíztisztítás lépései. A közműolló. Élővizeink és az ivóvízbázis védelme

Ásványok, ércek

Az ásvány, a kőzet és az érc fogalma. Magyarországi hegységképző kőzetek főbb ásványai. Mészkő, dolomit, szilikátásványok. Barlang- és cseppkőképződés. Homok, kvarc. Agyag és égetése. Porózus anyagok. Kőszén, grafit, gyémánt. Szikes talajok.

A vegyész és a vegyészmérnök munkája az iparban, a vegyipari termékek jelenléte mindennapjainkban. A vegyipar és a kémiai kutatás modern, környezetbarát irányvonalai.

A tágabban értelmezett vegyipar főbb ágainak, legfontosabb termékeinek és folyamatainak ismerete, megértése, környezettudatos szemlélet kialakítása.

Vas- és acélgyártás

A vas és ötvözeteinek tulajdonságai. A vas- és acélgyártás folyamata röviden. A vashulladék szerepe.

Alumíniumgyártás

A folyamat legfontosabb lépései. A folyamat energiaköltsége és környezetterhelése. Újrahasznosítás. Az alumínium tulajdonságai.

Üvegipar

Homok, üveg. Az üveg tulajdonságai. Újrahasznosítás.

Papírgyártás

A folyamat néhány lépése. Fajlagos faigény. Újrahasznosítás.

Műanyagipar

A műanyagipar és hazai szerepe. Műanyagok. Közös tulajdonságaik.

Energiaforrások kémiai szemmel

Felosztásuk: fosszilis, megújuló, nukleáris; előnyeik és hátrányaik. Becsült készletek. Csoportosításuk a felhasználás szerint. Alternatív energiaforrások.

Fosszilis energiaforrások

Szénhidrogének: metán, benzin, gázolaj. Kőolaj-finomítás. A legfontosabb frakciók felhasználása. Kőszenek fajtái, széntartalmuk, fűtőértékük, koruk. Égéstermékeik. Az égéstermékek környezeti terhelésének csökkentése: porleválasztás, további oxidáció. Szabályozott égés, Lambda-szonda, katalizátor.

Biomassza

Megújuló energiaforrások. A biomassza fő típusai energetikai szempontból. Összetételük, égéstermékeik. Elgázosítás, folyékony tüzelőanyag gyártása. A biomassza mint ipari alapanyag

Mész

A mészalapú építkezés körfolyamata: mészégetés, mészoltás, karbonátosodás. A vegyületek tulajdonságai. Balesetvédelem.

Gipsz és cement

Kalcium-szulfát. Kristályvíz. Kristályos gipsz, égetett gipsz. Az égetett gipsz (modellgipsz) vízfelvétele, kötése. Cementalapú kötőanyagok, kötési idő, nedvesen tartás.

 

 

 

 

 

Történelem
5. évfolyam Követelmények
Az emberiség őskora.

Egyiptom és az ókori Kelet kultúrája

– Az időszámítás.

– Az ókori Egyiptom. Hétköznapok és ünnepek.

– A piramisok titkai: az egyiptomi vallás, tudomány és művészetek.

– A Biblia. Történetek az Ószövetségből. Dávid és Salamon.

Tartalmi kulcsfogalmak

Életmód, letelepülés, földművelés, állattenyésztés, mesterségek kereskedelem, város, állam, egyeduralom, gazdaság, társadalom, kultúra, vallás, többistenhit, egyistenhit.

Fogalmak, adatok:

őskor, ókor, régészet, öntözéses földművelés, Krisztus előtt, Krisztus után, évtized, évszázad, emberöltő, fáraó, piramis, hieroglifa, múmia, Biblia, Ószövetség.

Személyek: Ádám, Éva, Noé, Mózes, Dávid, Salamon.

Topográfia: ókori Kelet, Egyiptom, Nílus, Jeruzsálem,

Évszámok: Kr. e. 3000 körül (az Egyiptomi Birodalom egyesítése).

Az ókori görög-római világ – Mondák a krétai és trójai mondakörből.

– A görögök vallása és az ókori olimpiák.

– Hétköznapok Athénban és Spártában.

– Történetek a görög-perzsa háborúk korából.

– Történetek Nagy Sándorról.

– Róma alapítása és terjeszkedésének kezdetei. A pun háborúk és hadvezérei.

– Köztársaságból egyeduralom. Híres és hírhedt császárok.

– Élet a Római Birodalomban.

– Pannónia provincia.

-A kereszténység kialakulása és elterjedése. Az Újszövetség. Jézus története.

-A Római Birodalom meggyengülése, a Nyugatrómai Birodalom bukása.

Tartalmi kulcsfogalmak

Társadalom, társadalmi csoportok, életmód, város, gazdaság, termelés, állam, birodalom, egyeduralom, demokrácia, királyság, köztársaság, császárság, vallás, vallásüldözés.

Fogalmak, adatok

mítosz, városállam, olimpia, népgyűlés, Akropolisz, légió, rabszolga, provincia, népvándorlás, Újszövetség.

Személyek: Zeusz, Periklész, Romulus, Hannibál, Julius Caesar, Augustus, Jézus, Mária, József, Attila.

Topográfia: Balkán-félsziget, Olümposz, Athén, Spárta, Perzsa Birodalom, Marathón, Itáliai-félsziget, Róma, Karthágó, Szicília, Római Birodalom, Pannónia, Aquincum, Júdea, Betlehem.

Évszámok: Kr. e. 776 (az első feljegyzett olimpia játékok), Kr. e. 490 (a marathóni csata), Kr. e. V. század közepe (Athén fénykora), Kr. e. 44 (Julius Caesar meggyilkolása), Kr. u. 476 (a Nyugat-római Birodalom bukása, az ókor vége).

A középkori Európa világa – A Frank Birodalom és keresztény királyságok. A Bizánci Birodalom.

– Az iszlám vallás megjelenése és alapvető tanításai. Az iszlám kulturális hagyatéka. A keresztény egyház felépítése, jellemzői.

– A fontosabb európai államok az első ezredfordulón.

– Az uradalmak. Földesurak és jobbágyok.

– A keresztény egyház. Világi papok és szerzetesek.

– Lovagi életmód, lovagi erények. A keresztes hadjáratok.

– A középkori városok. A katedrálisok és a gótika.

– A polgárok. A céhek kialakulása, feladatai és működésük.

– A humanizmus és a reneszánsz. A könyvnyomtatás.

Tartalmi kulcsfogalmak

Társadalom, társadalmi csoportok, életmód, város, falu, gazdaság, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, politika, állam, államforma, politika, állam, államforma, királyság, császárság, egyeduralom, birodalom, vallás, vallásüldözés, kultúra.

Fogalmak, adatok

középkor, uradalom, hűbérúr, hűbéres, vár, jobbágy, robot, majorság, iszlám, pápa, szerzetes, eretnek, kolostor, kódex, lovag, középkori város, céh, járvány, távolsági kereskedelem, könyvnyomtatás.

Személyek: Nagy Károly, Mohamed, Szent Benedek, Gutenberg.

Topográfia: Bizánci Császárság, Frank Birodalom, Mekka, Arab Birodalom, Német-római Császárság.

Évszámok: 622 (Mohamed „futása”), 800 (Nagy Károly császár), XV. század (könyvnyomtatás).

 

A magyarság történetének kezdetei és az Árpádok kora – Mondák, krónikák és történetek a magyarság eredetéről és vándorlásáról.

– Az ősi magyar harcmodor. Honfoglalás és letelepedés a Kárpát-medencében. A kalandozó hadjáratok.

– A keresztény magyar állam megalapítása, Géza fejedelem és Szent István intézkedései.

– A keresztény magyar állam megerősítése Szent László és Könyves Kálmán uralkodása idején.

– A tatárjárás. Az ország újjáépítése a tatárjárás után. IV. Béla, a második honalapító.

– Árpád-kori kulturális örökségünk.

Tartalmi kulcsfogalmak

Társadalom, társadalmi csoport, felemelkedés, lesüllyedés, életmód, gazdaság, termelés, politika, állam, királyság, államszervezet, törvény, adó, vallás, vallásüldözés, kultúra.

Fogalmak, adatok:

hun, finnugor, félnomád életmód, törzs, nemzetség, nagycsalád, fejedelem, táltos, honfoglalás, kalandozás, vármegye, tized, ispán, tatár, kun.

Személyek: Attila, Álmos, Árpád, Géza fejedelem, Szent István, Gellért püspök, Szent László, Könyves Kálmán, IV. Béla, Szent Margit.

Topográfia: Urál, Etelköz, Vereckei-hágó, Kárpát-medence, Erdély, Esztergom, Pannonhalma, Székesfehérvár, Buda, Muhi.

Évszámok: IX. század (Etelköz), 895–900 (a honfoglalás), 997–(1000)–1038 (I. /Szent/ István uralkodása), 1077 (I. /Szent/ László trónra lépése), 1241–1242 (a tatárjárás), 1301 (az Árpád-ház kihalása).

 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

A tantárgyból az osztályozó és a javító vizsga formája szóbeli.

6. évfolyam Követelmények
A Magyar Királyság virágkora A Magyar Királyság virágkora

 

– A királyi hatalom megerősítése I. Károly idején.

– Nagy Lajos, a lovagkirály. Főbb törvényei.

– Hunyadi János törökellenes harcai.

– A nándorfehérvári diadal.

– Hunyadi Mátyás uralkodása és reneszánsz udvara.

– A mohácsi vereség és következményei. Buda eleste.

Tartalmi kulcsfogalom

Társadalom, társadalmi csoport, felemelkedés, lesüllyedés, életmód, város, gazdaság, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, adó, politika, állam, törvény, királyság, vallás, kultúra.

Fogalmak, adatok

Fogalmak: aranyforint, nádor, nemes, ősiség és kilenced törvénye, kormányzó, végvár.

Személyek: I. Károly, I. (Nagy) Lajos, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János, Hunyadi Mátyás, I. Szulejmán.

Topográfia: Nándorfehérvár, Visegrád, Mohács.

Évszámok: 1308 (I. Károly), 1456 (Nándorfehérvár), 1458-1490 (Hunyadi Mátyás uralkodása), 1526 (a mohácsi vereség).

A világ és Európa a kora újkorban

 

– A földrajzi felfedezések okai és céljai. Hódítók és meghódítottak.

– A felfedezések hatása az európai (és amerikai) életre.

– A reformáció és a katolikus megújulás.

Az alkotmányos királyság létrejötte Angliában.

– A Napkirály udvara.

– A felvilágosodás kora.

Az észak-amerikai gyarmatok függetlenségi harca. Az Egyesült Államok létrejötte

Tartalmi kulcsfogalom

Termelés, gyarmatosítás, politika, állam, államszervezet, alkotmányos királyság, köztársaság, parlamentarizmus, birodalom, vallásüldözés.

Fogalmak, adatok

Fogalmak: újkor, felfedező, gyarmat, manufaktúra, reformáció, protestáns, jezsuita, katolikus megújulás, felvilágosodás, alkotmány.

Személyek: Kolumbusz, Luther, Kálvin, Cromwell, XIV. Lajos, Rousseau, Washington.

Topográfia: Amerika, Versailles, London, Szentpétervár.

Évszámok: 1492 (Kolumbusz), 1517 (Luther fellépése), 1776 (az amerikai Függetlenségi nyilatkozat).

Magyarország a kora újkorban

 

– A három részre szakadt ország lakóinak élete.

– Végvári harcok – végvári hősök. A nagy várháborúk éve (1552).

– Reformáció és katolikus megújulás Magyarországon.

– Az Erdélyi Fejedelemség aranykora Bethlen Gábor idején.

– Élet a török hódoltságban.

– Habsburg-ellenes harcok és vallási mozgalmak a XVII. században, a török kiűzése.

– A Rákóczi-szabadságharc.

– Az ország újjáépítése, a hódoltsági területek benépesítése.

Tartalmi kulcsfogalom

Nemzetiség, népességfogyás, rendelet. Fogalmak, adatok

Fogalmak: végvár, hódoltság, szultán, szpáhi, janicsár, kuruc, labanc, hajdú, úrbér, jobbágyrendelet, zsellér, betelepítés, türelmi rendelet.

Személyek: Dobó István, Bocskai István, Bethlen Gábor, Zrínyi Miklós, II. Rákóczi Ferenc, Mária Terézia, II. József.

Topográfia: Királyi Magyarország, Hódoltság, Erdélyi Fejedelemség, Pozsony, Bécs, Erdélyi Fejedelemség, Eger, Gyulafehérvár, Debrecen.

Évszámok: 1541 (Buda török kézen), 1552 (a „nagy várháborúk” éve), 1686 (Buda visszavívása), 1703–1711 (a Rákóczi-szabadságharc), 1740–1780 (Mária Terézia).

A forradalmak és a polgárosodás kora Európában és Magyarországon

 

– A francia forradalom és vívmányai. A jakobinus terror.

– Napóleon felemelkedése és bukása.

– Az ipari forradalom első feltalálói és találmányai.

– Széchenyi István elméleti és gyakorlati munkássága.

– A reformkori rendi országgyűléseken felmerülő fő kérdések.

– Kossuth Lajos programja és szerepe a reformkorban.

– Az 1848-as forradalom.

– A szabadságharc fontosabb csatái és jeles szereplői.

Tartalmi kulcsfogalom

Identitás, társadalmi mobilitás, forradalom, felemelkedés, lesüllyedés, népességrobbanás, migráció, életmód, erőforrás, gazdasági válság, államszervezet, hatalmi ág, parlamentarizmus, közigazgatás, nemzet.

Fogalmak, adatok

Fogalmak: népfelség elve, jakobinus, polgári nemzet, ipari forradalom, tőkés, bérmunkás, kapitalizmus, rendi országgyűlés, alsótábla, felsőtábla, reformkor, közteherviselés, cenzúra, sajtószabadság, választójog, felelős kormány, jobbágyfelszabadítás, honvédség, trónfosztás, nemzetiségi törvény.

Személyek: XVI. Lajos, Robespierre, Napóleon, Watt, Széchenyi István, Kölcsey Ferenc, Wesselényi Miklós, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Petőfi Sándor, Batthyány Lajos, Jellasics, Görgei Artúr, Bem József.

Topográfia: Párizs, Waterloo, Debrecen, Isaszeg, Buda, Világos, Arad.

Évszámok: 1789 (a francia forradalom kezdete), 1815 (a waterlooi csata), 1830 (a Hitel megjelenése, a reformkor kezdete), 1832–1836 (reformországgyűlés), 1848. március 15. (forradalom Pest-Budán), 1849. április 14. (a Függetlenségi nyilatkozat), 1849. október 6. (az aradi vértanúk és Batthyány Lajos kivégzése).

Történelem társadalmi és állampolgári ismeretek
7. évfolyam Követelmények
A nemzetállamok kora és a gazdasági élet új jelenségei

 

Az egységes Németország létrejötte.

Polgárháború az Amerikai Egyesült Államokban.

Az ipari forradalom második szakaszának feltalálói és találmányai.

Felfedezők, feltalálók.

 

Szövetségi rendszerek és katonai tömbök kialakulása.

 

Fogalmak: polgárháború, nemzetállam, szabad verseny, monopólium, szociáldemokrácia,

Személyek: I. Vilmos császár, Bismarck, Lincoln, Edison, Marx.

Topográfia: Olaszország, Németország, Egyesült Államok.

Évszámok: 1859 (csata Solferinónál), 1861-1865 (polgárháború az Egyesült Államokban), 1871 (a Német Császárság létrejötte).

Önkényuralom és kiegyezés. A dualizmus kora Magyarországon

 

Magyarország az önkényuralom éveiben.

A kiegyezés; Deák Ferenc szerepe létrejöttében. Az új dualista állam.

Magyarország gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődése.

Budapest világváros.

Az Osztrák-Magyar Monarchia együtt élő népei. A nemzetiségek helyzete.

A millenniumi ünnepségek. Hazánk a XX. század elején.

Termelés, erőforrások, , gazdasági válság, adó, közigazgatás, birodalom, vallás.

Fogalmak: passzív ellenállás, kiegyezés, közös ügyek, dualizmus, millennium, agrárország,

Személyek: Deák Ferenc, I. Ferenc József,

Topográfia: Osztrák-Magyar Monarchia, Budapest.

Évszám: 1867 (a kiegyezés)

A nagyhatalmak versengése és az első világháború

 

 

 

.

 

.

A gyarmatbirodalmak kialakulása. Élet a gyarmatokon.

Az első világháború kirobbanása.

Tömegek és gépek háborúja.

Békék, háborúk, hadviselés.

Magyarok az első világháborúban.

A háború következményei Oroszországban, Lenin és a bolsevikok hatalomra kerülése

Az Egyesült Államok belépése és az antant győzelme a világháborúban.

Történelemformáló eszmék

Fogalmak: villámháború, állásháború/állóháború, bolsevik, szovjet, hátország, kétfrontos háború, háború, hadsereg.

Személyek: II. Vilmos, Lenin, Wilson, II. Miklós.

Topográfia: Szerbia, Szarajevó, Pétervár, Oroszország.

Évszámok: 1914. július 28. (a világháború kirobbanása), 1914-1918 (az első világháború), 1917 (az oroszországi forradalom és a bolsevik hatalomátvétel).

Európa és a világ a két háború között

 

A Párizs környéki békék. Európa új arca.

A kommunista diktatúra a Szovjetunióban Sztálin, a diktátor. A GULAG rendszere.

A gazdasági világválság az Egyesült Államokban és Európában.

Nemzetiszocializmus Németországban, Hitler a diktátor.

A náci terjeszkedés kezdetei Európában.

Fogalmak: békediktátum, kommunizmus, GULAG, személyi kultusz, fasizmus, nemzetiszocializmus, kisantant, proletárdiktatúra, tőzsde, részvény, gazdasági válság.

Személyek: Clemenceau, Sztálin, Roosevelt, Mussolini, Hitler.

Topográfia: Szovjetunió, New York.

Évszámok: 1918. november 11. (az első világháború vége), 1922 (a Szovjetunió megalakulása), 1929-1933 (a nagy gazdasági világválság), 1933 (Hitler hatalomra kerülése).

Magyarország a két világháború között

 

.

Az őszirózsás forradalom és a tanácsköztársaság okai, következményei.

A trianoni békediktátum, országvesztés és a Horthy-korszak kezdete.

A Horthy korszak jellegzetességei.

A kultúra, a művelődés a Horthy-korszakban.

Gyermekek nevelése, oktatása.

A határon túli magyarság sorsa a két világháború között.

A revíziós politika első sikerei

Fogalmak: őszirózsás forradalom, tanácsköztársaság, vörösterror, fehérterror, kormányzó,  konszolidáció, revízió, zsidótörvény.

Személyek: Károlyi Mihály, Kun Béla, Horthy Miklós, Bethlen István, Teleki Pál.

Topográfia: Csehszlovákia, Jugoszlávia, Románia.

Évszámok: 1918. október vége (az őszirózsás forradalom), 1919. március (a Magyarországi Tanácsköztársaság kikiáltása), 1920. március (Horthy kormányzóvá választása), 1920. június 4. (Trianon), 1938 (az első bécsi döntés), 1940 (a második bécsi döntés).

A második világháború

.

A második világháború kezdete és első évei.

A Szovjetunió német megtámadása. Koalíciók létrejötte. A totális háború.

Békék, háborúk, hadviselés.

Fordulat a világháború menetében.

Magyarország hadba lépésétől a német megszállásig.

A hátország szenvedései. Népirtás a második világháborúban, a holokauszt.

A második front megnyitásától a világháború végéig. A jaltai és a potsdami konferencia.

Magyarország német megszállása. A holokauszt Magyarországon. Szálasi és a nyilasok rémuralma. Szovjet felszabadítás és megszállás

Fogalmak: emberi jog, polgárjog, vallásüldözés,

 tengelyhatalmak, furcsa háború, hadigazdaság, totális háború, zsidóüldözés, holokauszt, gettó, deportálás, partizán.

Személyek: Churchill, Kállay Miklós, Szálasi Ferenc.

Topográfia: Lengyelország, Sztálingrád, Don-kanyar, Normandia, Auschwitz, Berlin, Jalta, Hirosima.

Évszámok: 1939. szeptember 1. (a második világháború kirobbanása), 1941. június 22. (Németország megtámadja a Szovjetuniót), 1941. június 27. (Magyarország hadba lépése), 1941. december 7. (Pearl Harbor, az Egyesült Államok hadba lépése), (1943. január (a doni katasztrófa), 1943. február eleje (a sztálingrádi csata vége), 1944. március 19. (Magyarország német megszállása), 1944. június 6. (a normandiai partraszállás,), 1944. október 15-16. (Horthy kiugrási kísérlete, Szálasi hatalomátvétele), 1945. április (a háború vége Magyarországon), 1945. május 9. (Európában befejeződik a háború), 1945. szeptember 2. (Japán kapitulációja).

 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

A tantárgyból az osztályozó és a javító vizsga formája szóbeli.

8. évfolyam Követelmények
Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése – A kétpólusú világ kialakulása.

– Az 1947-es párizsi békeszerződések.

– A kettéosztott Európa. A NATO és a Varsói   Szerződés születése.

– Válsággócok és fegyveres konfliktusok a hidegháború korában (Izrael Állam létrejötte, arab-izraeli és vietnami háborúk).

Tartalmi kulcsfogalom

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, életmód, város, nemzet, nemzetiség, gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, gazdasági válság, politika, állam, államforma, államszervezet, egyeduralom, demokrácia, parlamentarizmus, diktatúra, közigazgatás, birodalom, szuverenitás.

Fogalmak, adatok

Fogalmak: hidegháború, vasfüggöny, jóléti állam, piacgazdaság, szuperhatalom.

Személyek: Truman, Marshall, Hruscsov.

Topográfia: Szovjetunió, NSZK, NDK, Kína, Észak- és Dél-Korea, Észak- és Dél-Vietnam, Kuba, Közel-Kelet.

Évszámok: 1946 (a fultoni beszéd), 1947 (a párizsi békék), 1949 (a NATO, az NDK és az NSZK megalakulása), 1953 (Sztálin halála), 1955 (a Varsói Szerződés), 1961 (Jurij Gagarin űrrepülése, a berlini fal felhúzása).

Magyarország a második világháború végétől az 1956-os forradalom és szabadságharc leveréséig – Magyarország 1945–1948 között.

– Kommunista diktatúra: Rákosi, a diktátor.

A személyes szabadság korlátozása, a mindennapi élet az ötvenes években.

– Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc.

Tartalmi kulcsfogalom

Társadalom, társadalmi csoport, felemelkedés, lesüllyedés, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség;

gazdaság, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, közigazgatás, szuverenitás, demokrácia, diktatúra, emberi jog, állampolgári jog, vallásüldözés, egyházüldözés, vallásszabadság.

Fogalmak, adatok

Fogalmak: népbíróságok, államosítás, internálás, pártállam, ÁVH, kitelepítések, tervgazdaság, kollektivizálás, szövetkezet, tömegpropaganda,

Személyek: Tildy Zoltán, Rákosi Mátyás, Nagy Ferenc, Kovács Béla, Mindszenty József, Nagy Imre, Kádár János.

Topográfia: Debrecen, Recsk, Hortobágy.

Évszámok: 1945. november (választások Magyarországon), 1946 (a második köztársaság és az új forint), 1947 (a kékcédulás választások, a párizsi béke), 1956. október 23. (forradalom kitörése), 1956. november 4. (a forradalom leverésének kezdete).

A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása – A gazdaság két útja: piacgazdaság és tervgazdaság.

Az életmód változása, a populáris kultúra kialakulása és terjedése a világban.

– Tudományos és technikai forradalom. Fegyverkezési verseny és űrprogram.

– A nyugati integráció. Az enyhülés kezdetei.

– Az európai szovjet típusú rendszer összeomlása.

– A rendszerváltó Közép-Kelet-Európa. Németország egyesülése.

A Szovjetunió és Jugoszlávia felbomlása.

Tartalmi kulcsfogalom

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, életmód, város, gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, parlamentarizmus, közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, emberi jog, polgári jog, vallás, vallásüldözés.

Fogalmak, adatok

Fogalmak: tervgazdaság, piacgazdaság, beat-korszak, olajárrobbanás, atomkatasztrófa, mamutcégek, nemzetközi pénzvilág, csúcstechnológia.

Személyek: Brezsnyev, Kennedy, Reagan, Gorbacsov, II. János Pál.

Topográfia: Ukrajna, Észtország, Lettország, Litvánia, Csehország, Szlovákia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Németország, Prága, Csernobil.

Évszámok: 1962 (a kubai rakétaválság), 1968 (a „prágai tavasz”, nyugati diáklázadások), 1989 (a berlini fal lebontása), 1991 (a Varsói Szerződés és a KGST felszámolása, a Szovjetunió felbomlása), 1991-1999 (a délszláv háború), 1991-2004 (Jugoszlávia felbomlása), 1993 (Csehszlovákia szétválása, Csehország és Szlovákia létrejötte), 1999 (Jugoszlávia NATO bombázása).

A Kádár-korszak jellemzői – Az 1956 utáni kádári diktatúra, a megtorlás időszaka.

A kádári konszolidáció. Élet a „legvidámabb barakkban”.

– A pártállam csődje.

– A rendszer megváltoztatása kezdetei.

Tartalmi kulcsfogalom

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, migráció, életmód, város, gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, parlamentarizmus, közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, emberi jog, polgári jog, vallás.

Fogalmak, adatok

Fogalmak: munkásőrség, konszolidáció, népfelkelés, amnesztia, puha diktatúra, háztáji, pártállam, szamizdat, demokratikus ellenzék.

Személyek: Kádár János.

Topográfia: Salgótarján, Szászhalombatta, Bős-Nagymaros, Monor, Lakitelek.

Évszámok: 1958 (Nagy Imre és vádlott társai kivégzése), 1968 (az új gazdasági mechanizmus), 1985 (monori találkozó), 1987 (a lakiteleki találkozó), 1989 (Nagy Imre és mártírtársainak újratemetése, a harmadik köztársaság kikiáltása).

Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése – Az Európai Unió létrejötte és működése.

– A közelmúlt háborúi, válsággócai (Közel-Kelet, Afganisztán, Irak, Irán).

– A globális világ sajátosságai, globalizáció előnyei és hátrányai.

Tartalmi kulcsfogalom

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, életmód, város, gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, politika, állam, államforma, Fogalmak, adatok

Fogalmak: multikulturalizmus, terrorizmus, migráció, integráció, euró, internet, tömegkommunikáció.

Topográfia: az EU tagállamai.

Évszámok: 1992 (a maastrichti szerződés aláírása), 1995 (a schengeni egyezmény életbe lépése), 2002 (az euró bevezetése), 2001. szeptember 11. (terrortámadások az Egyesült Államokban), 2004 (tíz új tagállam csatlakozik az EU-hoz, köztük Magyarország is).

Demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon – A demokratikus jogállam megteremtése.

– Magyarország csatlakozása a NATO-hoz és az Európai Unióhoz.

– A gazdasági élet és a jogi intézményrendszer a mai Magyarországon.

A magyarországi nemzetiségek és etnikai kisebbségek.

A cigány (roma) népesség helyzete.

A határon túli magyarság sorsa a rendszerváltozást követően.

Tartalmi kulcsfogalom

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, migráció, életmód, város, gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, parlamentarizmus, közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, emberi jog, polgári jog, vallás.

Fogalmak, adatok

Fogalmak: privatizáció, rendszerváltás/rendszerváltozás, pluralizmus, demokratikus intézményrendszer, jogállam.

Személyek: Antall József, Göncz Árpád, Horn Gyula, Orbán Viktor, Mádl Ferenc.

Topográfia: Erdély, Kárpátalja, Felvidék, Délvidék, Várvidék (Burgenland).

Évszámok: 1990 (szabad, többpárti választások Magyarországon), 1991 (a szovjet csapatok távozása hazánkból), 1999 (csatlakozás a NATO-hoz), 2004 (Magyarország EU-tag lett).

Társadalmi szabályok – Szokás, hagyomány, illem, erkölcs.

– A jogi szabályozás sajátosságai.

– Jogok és kötelességek.

– Az alapvető emberi jogok.

A gyermekek jogai, diákjogok.

– Egyenlőség és egyenlőtlenségek a társadalomban.

– Tapasztalatszerzés: valamilyen hivatalos ügy elintézésében.

Fogalmak

Szokás, hagyomány, illem, erkölcs, alapvető emberi jog, gyermeki jog, hivatal, egyenlőség, társadalmi különbség, társadalmi egyenlőtlenség.

Állampolgári alapismeretek – Államformák (királyság, köztársaság).

– Politikai rendszerek (demokrácia, diktatúra).

– A demokratikus állam működésének alapelvei (hatalommegosztás, hatalomgyakorlás és társadalmi kontroll).

– Állampolgári jogok és kötelességek.

– Magyarország politikai intézményei (államszervezet és társadalmi érdekképviseletek).

– A média, mint hatalmi ág.

A nyilvánosság szerepe a közéletben.

– Tapasztalatszerzés: részvétel a diákönkormányzat munkájában.

Fogalmak

Hatalmi ág, érdekképviselet, állampolgári jogok, állampolgári kötelességek, közjó, politikai intézmény, média, közélet, nyilvánosság

Pénzügyi és gazdasági kultúra – A gazdaság legfontosabb szereplői, és kapcsolatuk a piacgazdaságban (háztartások, vállalatok, állam, külföld, piac, pénzügyi közvetítők).

– A pénz funkciói és formái (érme, bankjegy, pénzhelyettesítők, bankkártyák). Az infláció.

– Pénzintézetek és tevékenységük (betétgyűjtés, hitelezés, kamat, tőke, árfolyam).

– Egy diák lehetséges gazdasági szerepei (munka, fogyasztás, gazdálkodás a zsebpénzzel).

– Tapasztalatszerzés: internetes tájékozódás árfolyamokról és befektetési lehetőségekről.

Fogalmak

Piacgazdaság, háztartás, vállalat, belföld, külföld, pénzintézet, pénzügyi közvetítő, bankjegy, pénzhelyettesítő, költségvetés, bevétel, kiadás, egyenleg, megtakarítás, betét, kötvény, befektetési jegy, hitelfelvétel, kamat, árfolyam, infláció.

Háztartás és családi gazdálkodás – Családi bevételek:

munkával szerzett jövedelmek, nem munkával szerzett jövedelmek (társadalmi juttatások, tulajdonból származó jövedelmek, örökség, nyeremény, vagyon).

– Családi kiadások: létszükségleti kiadások (élelem, ruházkodás, lakás, közüzemi szolgáltatások), egyéb kiadások (oktatási-kulturális, szabadidős és rekreációs kiadások).

– Takarékosság a háztartások fogyasztásában és vásárlásában (energiahasználat, beruházás, tudatos vásárlás, hulladékkezelés és újrahasznosítás).

– Családi pénzkezelési technikák (megtakarítás és befektetés, hiány és hitel, bankszámlák, bankkártyák és banki műveletek).

– Tapasztalatszerzés: látogatás egy pénzintézetben, a lakossági folyószámlákhoz kapcsolódó banki tevékenységek megismerése.

Fogalmak

Háztartás, költségvetés, bevétel, kiadás, társadalmi juttatás, tulajdonból származó jövedelem, örökség, nyeremény, vagyon, létszükségleti kiadás, nem létszükségleti kiadás, beruházás, egyenleg, megtakarítás, befektetés, hitel, kamat, bank, bankszámla, bankkártya, banki művelet, lakossági folyószámla.

Médiakörnyezet, a média funkciói, a nyilvánosság Kulcsfogalmak/ fogalmak

Média, tömegkommunikáció, médiahasználat, funkció, médiaszöveg, nyilvánosság.

A médiamodellek és intézmények. Kulcsfogalmak/ fogalmak

Közszolgálati média, kereskedelmi média, közösségi média.

A média társadalmi szerepe, használata –
Reklám és hír a hagyományos és az új médiában
Kulcsfogalmak/ fogalmak

Hír, kommentár, hírérték, hírverseny, pártatlanság, hírportál, közösségi oldal.

 

 

 

 

 

 

Természetismeret

 1. évfolyam
Tematikai egység vizsgaanyag
Az anyag és néhány fontos tulajdonsága A környezetben előforduló élő és élettelen anyagok felismerése.

Olvadás és oldódás közötti különbség felismerése

Keverékek és oldatok szétválasztása többféle módon.

A tűzveszélyes anyagokkal való bánásmód és a tűz esetén

A talaj tápanyagtartalma és a növénytermesztés közötti kapcsolat felismerése.

A talajszennyeződés okai és következményei. Személyes cselekvés gyakorlatának és lehetőségeinek megfogalmazása

Élet a kertben . Az őszi kert Az egyes fajok/fajták környezeti igényei és gondozási módja közötti összefüggés megismerése.

Zöldség- és gyümölcsfélék ehető növényi részeinek összehasonlítása.

A kártevők alapvető rendszertani ( ország szintű ) besorolása és a kártevők hatására bekövetkező elváltozások értelmezése

Egy tipikus egyszikű és egy tipikus kétszikű növény virágának vizsgálata; a tapasztalatok rögzítése.

A földigiliszta és az éti csiga megfigyelése, összehasonlítása

A kerti madarak szerepének bemutatása a kártevők megfékezésében

Állatok a házban és a ház körül A testfelépítés – életmód – élőhely összefüggésének felismerése, magyarázata

A környezethez való alkalmazkodás bizonyítása példákkal, a megfigyelés eredményének rendszerezése

Gerinces és gerinctelen állatok testfelépítése közötti különbségek azonosítása.

A madárvédelem évszakhoz kötődő tennivalóinak ismerete.

Tájékozódás a valóságban és a térképen A térkép és a valóság közötti viszony megértése.

Felszínformák – alföld, dombság, hegység, völgy, medence – ábrázolásának felismerése a térképen.

Irány és távolság meghatározása (digitális és nyomtatott) térképen.

Méretarány és az ábrázolás részletessége közötti összefüggés megértése.

Tájékozódás hazánk domborzati és közigazgatási térképén.

Tájékozódás a földgömbön és a térképen. Földrészek, óceánok felismerése

A nevezetes szélességi körök felismerése a térképen.

Földrajzi helymeghatározás különböző tartalmú térképeken

Európa és Magyarország tényleges és viszonylagos földrajzi fekvésének megfogalmazása.

Állandóság és változás környezetünkben A víz fagyáskor történő térfogat-növekedésének bizonyítása,

A talaj tápanyagtartalma és a növénytermesztés közötti kapcsolat felismerése. A talaj szennyeződés okai.

A légnyomás változásának értelmezése konkrét példák alapján.

A villám keletkezésének elemi értelmezése a tapasztalatok alapján.

Az energiahordozók csoportosítása különböző szempontok alapján.

Példák a megújuló és a nem megújuló energiaforrások felhasználására

A Föld és a Világegyetem A Föld, a Nap és a Világegyetem közötti hierarchikus kapcsolat ábrázolása.

A sarkcsillag és egy-két csillagkép felismerése az égbolton.

A holdfogyatkozás és a Hold fényváltozásainak értelmezése

A Föld mozgásai és a napi, évi időszámítás összefüggéseinek megértése.

Az éghajlati övezetek összehasonlítása

Az évszakok váltakozásának magyarázata.

Nap és a Föld helyzetének modellezése a különböző napszakokban és évszakokban

A Föld gömbalakja, a napsugarak hajlásszöge és az éghajlati övezetek közötti összefüggés felismerése.

Időjárás-jelentés értelmezése, a várható időjárás megfogalmazása piktogram alapján.

A csapadék és a szél keletkezésének leírása

Időjárás és a gazdasági élet közötti kapcsolat bizonyítása konkrét példák alapján.

Éghajlati diagramok és éghajlati térképek információtartalmának leolvasása, az adatok értékelése

A veszélyes időjárási helyzetekben való helyes viselkedés szabályainak

összegyűjtése.

Felszíni és felszín alatti vizek Felszín alatti vizek összehasonlítása, vizek különböző szempontú rendszerezése.

Az időjárás, a felszínforma és a belvízveszély közötti kapcsolat bizonyítása.

A legjelentősebb hazai álló-és folyóvizek, a főfolyó, a mellékfolyó és a torkolat felismerése a térképen.

A felszín lejtése, a folyó vízhozama, munkavégző képessége és a felszínformálás közötti összefüggés magyarázata.

Az éghajlat és a folyók vízjárása közötti összefüggés magyarázata.

Egy választott nemzeti park vizes élőhelyének, természeti értékeinek bemutatása önálló ismeretszerzés,

Személyes és közösségi cselekvési lehetőségek összegyűjtése az emberi tevékenység által okozott környezetkárosító folyamatok káros hatásainak csökkentésére

 

 

 1. évfolyam
Tematikai egység Vizsga anyag
Hegyvidékek, dombvidékek Példák a különböző hegységképződési folyamatok eredményeként létrejött formakincs kapcsolatára

Példák a kőzetek tulajdonságai és felhasználásuk közötti összefüggésekre.

Az Északi-középhegység és a Dunántúli-középhegység megadott szempontok szerinti összehasonlítása.

Az alföldek és a hegyvidékek éghajlatának összehasonlítása, a különbségek okainak bemutatása az éghajlati diagramok, tematikus térképek elemzésével.

A mészkő- és vulkanikus hegységek vízrajza közti különbségek indoklása.

A természetes növénytakaró övezetes változásának magyarázata.

Az ország nyugati tájai éghajlatának összehasonlítása az Alfölddel éghajlati térképek, diagramok felhasználásával. Az eltérés indoklása.

Az erdő életközössége Hazai erdők életközösségének ökológiai szemléletű jellemzése

A növények környezeti igénye és előfordulása közti oksági összefüggések bemutatása konkrét példákon keresztül

A tölgy-, bükk- és fenyőerdők összehasonlítása.

A megismerési algoritmusok alkalmazása az állatok és a növények faji sajátosságainak bemutatásakor.

Az ehető és mérgező gombapárok összehasonlítása

A mohák, harasztok, nyitvatermők és zárvatermők összehasonlítása jellegzetes képviselőik példáján

A pókszabásúak, a rovarok, a lepkék és a bogarak összehasonlítása.

Erdei táplálkozási láncok összeállítása.

A vadállomány szabályozása és az élőhely védelme közötti kapcsolat megértése.

Alföldi tájakon A Kisalföld, a Kiskunság és a Nagykunság természeti adottságainak összehasonlítása

A tájjellemzés algoritmusának megismerése, gyakorlása a megismert tájak bemutatása során.

A megismert életközösségek ökológiai szemléletű jellemzése.

A növényi szervek környezeti tényezőkhöz való alkalmazkodásának bemutatása konkrét példákon.

A környezet – szervezet – életmód összefüggéseinek bemutatása konkrét példákon

A megismerési algoritmusok használata az élőlények jellemzése során.

Állatok különböző szempontú csoportosítása.

Táplálékláncok készítése a megismert növényekből és állatokból.

Egy választott nemzeti park természeti értékeinek, vagy ősi magyar háziállatok bemutatása önálló kutatómunka alapján.

Vizek, vízpartok A vízi és a szárazföldi élőhely környezeti tényezőinek összehasonlítása.

A növények környezeti igényei és térbeli elrendeződése közötti összefüggés bemutatása egy konkrét vízi, vagy vízparti társulás példáján.

A vízparti növények környezetvédelmi és gazdasági jelentőségének bemutatása konkrét példákon.

A vízi élethez való alkalmazkodás példákkal történő illusztrálása

Táplálkozási láncok összeállítása a megismert fajokból.

Az emberi tevékenység hatásainak elemzése, a környezetszennyezés és az ember egészsége közötti összefüggés felismerése.

A természet és a társadalom kölcsönhatásai A gazdasági ágazatok közötti összefüggések bemutatása konkrét példákon keresztül

A települések eltérő társadalmi, gazdasági szerepének bemutatása konkrét példákon

A vasút- és közúthálózat szerkezetének vizsgálata: Előnyök és hátrányok bemutatása.

A városi élőhely nyújtotta előnyök és hátrányok elemzése az állatok alkalmazkodásának vizsgálata során

A fenntarthatóságot segítő életvitel legfontosabb elemeinek bemutatása

A szelektív hulladékgyűjtés szabályainak megismerése és gyakorolása az iskolában

A főváros látnivalóinak bemutatása önálló ismeretszerzéssel és feldolgozással.

Az ember szervezete és egészsége A kamaszkori változások jeleinek és okainak összegyűjtése.

A testarányok és méretek összehasonlítása a különböző életszakaszokban.

A divat és a média szerepének tudatosulása a testkép kialakításában.

A külső megjelenés összetevőinek, jelentésének és hatásainak felismerése.

A mozgás és a fizikai, szellemi teljesítőképesség összefüggéseinek bizonyítása példákon.

A táplálkozás, a légzés és a mozgás közti kapcsolatok bemutatása konkrét példákon.

Egyszerű kísérletek a mozgás, a pulzus, illetve a légzésszám közötti kapcsolatra. Az adatok rögzítése és értelmezése.

Táplálékpiramis összeállítása.

Táplálkozási szokások, étrendek elemzése, javaslatok megfogalmazása.

A túlsúlyosság és a kóros soványság veszélyeinek bemutatása.

Nemi szervek működésének serdülőkori változásai, a testalkat és a lelki tulajdonságok összefüggéseinek elemzése.

Férfi és női szerepek megkülönböztetése, fiúk és lányok jellemző tulajdonságainak összehasonlítása, kapcsolatba hozása a nemi szerepekkel.

Az egyes életszakaszok legfontosabb jellemzőinek bemutatása.

Veszélyhelyzetek, kockázatok azonosítása különböző szituációkban

A viselkedés és a balesetek közötti oksági összefüggések vizsgálata

Az érzékszervek védelmét biztosító szabályok és szokások megismerése, alkalmazása

Az ájult beteg ellátása. A sebellátás, vérzéscsillapítás gyakorlata.

A környezet és az ember egészsége közötti kapcsolat felismerése.

Az eredményes gyógyulás és az időbeni orvoshoz fordulás összefüggéseinek belátása

A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén

A tanuló tudjon anyagokat, kölcsönhatásokat, fizikai, kémiai változásokat felismerni, jellemezni. Értelmezze a jelenségeket az energiaváltozás szempontjából

Ismerje az emberi szervezet felépítését, működését, serdülőkori változásait és okait. Tudatosuljanak az egészséget veszélyeztető hatások, alapozódjon meg az egészséges életvitel szokásrendszere.

Formálódjon reális énképe, értse a családi és a társas kapcsolatok jelentőségét, élete irányításában kapjon döntő szerepet az erkölcsi értékrendnek való megfelelés. Legyen embertársaival empatikus és segítőkész.

Ismerje a Föld helyét a Világegyetemben, Magyarország helyét Európában.

Alakuljon ki átfogó kép hazai tájaink természetföldrajzi jellemzőiről, természeti-társadalmi erőforrásairól, gazdasági folyamatairól, környezeti állapotukról. Legyen képe a közöttük levő kölcsönhatásokról.

Ismerje hazánk legjellemzőbb életközösségeit, termesztett növényeit, a házban és ház körül élő állatait. Értse az élő és élettelen környezeti tényezők kölcsönhatását. Ismerje fel a környezet-szervezet-életmód, valamint a szervek felépítése és működése közötti összefüggéseket.

Tudjon tájékozódni a térképeken. Értelmezze helyesen a különböző tartalmú térképek jelrendszerét, használja fel az információszerzés folyamatában.

Erősödjön a természet és a haza iránti szeretete. Törekedjen a természeti és társadalmi értékek védelmére.

Ismerje fel szűkebb és tágabb környezetében az emberi tevékenység környezeti hatásait. Anyag- és energiatakarékos életvitelével, tudatos vásárlási szokásaival önmaga is járuljon hozzá a fenntartható fejlődéshez.

Legyen képes egyszerű kísérleteket, megfigyeléseket, méréseket önállóan, illetve. csoportban biztonságosan elvégezni, a tapasztalatokat rögzíteni, következtetéséket levonni.

Legyen nyitott, érdeklődő a világ megismerése iránt. Az internet és a könyvtár segítségével legyen képes tudása bővítésére. Legyenek saját ismeretszerzési, ismeretfeldolgozási módszerei.

 

 

Tantárgy neve: földrajz
Évfolyam: 7. évfolyam Követelmények
Kőzetöv; ásvány, kőzet, érc; magmás, üledékes és átalakult kőzet; ősmaradvány; építőanyag, nyersanyag, energiahordozó Geológiai (belső) és földrajzi (külső) erő. Óceáni és kontinentális lemez, magma, vulkán, láva, földrengés. Szilárdhulladék-lerakó, földtani természetvédelem. Geológiai idő, földtörténeti időegységek.

Vízszintes és függőleges földrajzi övezetesség, földrajzi övezet és öv. Szélrendszer (passzát, nyugatias, sarki); éghajlat (egyenlítői, szavanna-, forró övezeti sivatagi, mediterrán, óceáni, tajga); éghajlat- és vízválasztó hegység; vízjárás. Sivatagi váztalaj, szürke erdei talaj. Elsivatagosodás, hóhatár, gleccser. Vízenergia, napenergia.

Tipikus táj (esőerdő-, szavanna- és tajgavidék, sivatag, mediterrán és magashegységi táj).

Gazdálkodás (erdő-, vegyes szántóföldi és legelőváltó gazdálkodás

Gazdasági ágazat és ág, gazdasági szerkezet.

Kereskedelem, vám. Pénz, kiadás, bevétel, kölcsön, megtakarítás. Valuta, árfolyam.

Afrika és Amerika országföldrajza

Tagolatlan és tagolt partvidék; gyűrt- és röghegységrendszer, szárazföldi árokrendszer. Hurrikán, tornádó; vízesés, időszakos folyó, artézi kút, tóvidék, sivatagtípus.

Emberfajta, bennszülött. Túlnépesedés, éhségövezet, menekült, járvány, túllegeltetés, ökológiai katasztrófa. Gyűjtögetés, talajváltó, ültetvényes és oázisgazdálkodás, vándorló és istállózó állattartás, monokultúra, vadfoglalás, farmgazdaság. Egyoldalú gazdaság, banánköztársaság, gazdasági befolyás, bérmunka, világcég, tudásalapú társadalom, világgazdasági nagyhatalom. Tipikus táj (ültetvény, farm, rezervátum, menekülttábor, technológiai övezet, urbanizáció, városövek, városövezet, agglomerációs zóna).

  Topográfiai ismeretek

Afrikai- és Kanadai-ősföld, Atlasz, Andok, Appalache, Sziklás-hegység, Dél- és Kelet-afrikai- magasföld, Brazil-felföld, Mexikói-fennsík, Amazonas- és Kongó-medence, Szahara, Szudán; Mississippi- és Paraná-alföld, Préri, Floridai- és Kaliforniai-félsziget; Száhel. Amerika részei. Vörös-tenger, Guineai- és Mexikói-öböl, Amazonas, Kongó, Mississippi, Nílus, Orinoco, Paraná; asszuáni Nagy-gát; Nagy-tavak, Panama-csatorna.

Egyiptom, Amerikai Egyesült Államok, Brazília, Mexikó, Venezuela; Alexandria, Atlanta, Brazíliaváros, Chicago, Houston, Kairó, Los Angeles, New Orleans, New York, Rio de Janeiro, San Francisco, São Paulo, Szilícium-völgy, Washington.

 

 

 

 

Földrajz                                                                        Követelmények
8. évfolyam Ázsia természet-, társadalom- és regionális földrajza

Vulkáni szigetív. Kontinentalitás, szélsőségesen szárazföldi terület, monszunvidék és monszunterület; mérsékelt övezeti sivatagi, forró és mérsékelt övezeti monszun éghajlat, tájfun, cunami, talajpusztulás. Népességrobbanás, világvallás, zarándokhely. Öntözéses gazdálkodás, zöld forradalom, technológia-átvitel, csúcstechnológia, informatikai társadalom.

Topográfiai ismeretek:

Eurázsia, Ázsia részei, Közel- és Távol-Kelet; Arab-félsziget, Fülöp- és Japán-szigetek, Indokínai-félsziget, Indonéz-szigetvilág, Dekkán- és Közép-szibériai-fennsík, Dél-kínai-hegyvidék, Himalája, Pamír, Csomolungma, Fuji, Góbi, Hindusztáni-, Kínai- és Nyugat-szibériai-alföld, Mezopotámia, Tajvan, Takla-Makán, Tibet, Tien-san, Urál; Fekete-, Japán- és Kaszpi-tenger, Perzsa-öböl, Aral- és Bajkál-tó, Boszporusz, Brahmaputra, Indus, Jangce, Gangesz, Mekong, Ob, Sárga, Urál-folyó, Tigris.

Dél-Korea, India, Japán, Kína, Kuvait, Szaúd-Arábia, Thaiföld, Törökország; Hongkong, Kalkutta, Kanton, Mumbai, Peking, Sanghaj, Szingapúr, Szöul, Tokió, Újdelhi.

 

 

Ausztrália, a kontinensnyi ország

A sarkvidékek földrajza

A világtenger földrajza

 

Állandóan fagyos és tundraéghajlat, fahatár, belföldi jégtakaró, jéghegy, ózonréteg, korallzátony, jégsivatag. Világtenger; tengeráramlás; árapály-energia, túlhalászás, kutatóállomás. Őslakos, bevándorló.
Topográfiai ismeretek:

Ausztráliai-alföld, Nagy-Artézi-medence, Nagy-Vízválasztó-hegység, Nyugat-ausztráliai-ősföld, Új-Guinea, Grönland, Hawaii; Murray. Ausztrália, Új-Zéland; Melbourne, Perth, Sydney. Északi-sarkvidék, Déli-sarkvidék (Antarktisz).

 

Európa általános természetföldrajzi képe

Európa társadalom földrajzi képe és folyamatai

 

Kaledóniai-, variszkuszi- és alpi hegységképződés; eljegesedés. Időjárási front.

Öregedő társadalom; indo-európai nyelvcsalád; soknemzetiségű ország; uniós polgár, állampolgár; letelepedési engedély, munkavállalási engedély. Gazdasági és politikai integráció; euró-övezet, Schengeni övezet.

Topográfiai ismeretek:

Európa részei; Észak-atlanti-áramlás.

Az Európai Unió tagállamai és fővárosuk; Strasbourg, Vatikán.

Észak-Európa földrajza

Mediterrán-Európa földrajza

A Balkán-térség

 

 

Fjord, moréna. Kikötőövezet, üdülőövezet, karsztvidék, tengeri bányászat, vízerőmű, földhőerőmű. Kereskedelmi flotta, bérfuvarozás, parasztgazdaság, földbérleti rendszer, mezőgazdasági szövetkezet, munkamegosztás, vendégmunkás, munkaerő vándorlás, időszakos idegenforgalom.
Topográfiai ismeretek:

Adriai-, Balti- és Északi-tenger; Appenninek, Appennini-, Balkán-, Pireneusi (Ibériai)-, Skandináv-félsziget, Izland, Kréta, Szicília. Balti-ősföld, Balkán-, Dinári- és Skandináv-hegység, Pireneusok, Dalmácia, Etna, Finn-tóvidék, Vezúv; Pó.

Norvégia; Bergen, Helsinki, Oslo, Várna, Velence, olasz ipari háromszög.

Atlanti-Európa földrajzi jellemzői és problémái

Nyugat-Európa természetföldrajzi jellemzése.

Nyugat-Európa meghatározó országai: Egyesült Királyság és Franciaország

Bányavidék, átalakuló ipari körzet, szélpark, savas ülepedés és eső, a környezet savanyodása.
Topográfiai ismeretek:

Brit-szigetek, Francia-középhegység, Londoni- és Párizsi-medence, Mont Blanc, Pennine; La Manche, Rhône, Szajna, Temze.

Anglia; Birmingham, Glasgow, Lyon, Manchester, Marseille; Közép-angliai-iparvidék.

 

 

Kelet-Európa

Oroszország

 

 

 

Közép-Európa

A hegyvidéki Közép-Európa, a medencei Közép-Európa

 

Lengyelország és Csehország összehasonlító komplex földrajzi jellemzése.

Németország földrajza, az európai gazdaság motorjának elemzése

Természetátalakítás, kultúrtáj. Katonai és politikai nagyhatalom, tervgazdálkodás, gazdasági körzet, nagyüzemi gazdálkodás, családi mezőgazdálkodás, energiagazdaság, hegyi turizmus.
Topográfiai ismeretek:

Alpok, Kaukázus, Lengyel- és Német-középhegység, Szudéták, Cseh-medence, Kelet-európai-síkság, Német–Lengyel-alföld, Kaszpi-mélyföld; Ruhr-vidék, Szilézia; Boden-tó, Dnyeper, Don, Duna–Majna–Rajna vízi út, Visztula, Volga.

Oroszország, Svájc; Brno, Frankfurt, Gdańsk, Hamburg, Katowice, Köln, Krakkó, Moszkva, München, Plzeň, Stuttgart, Szentpétervár, Volgográd.

 

A Kárpát-medencevidék természetföldrajzi egysége

A Kárpát-medencevidék társadalom-földrajzi egysége

 

 

Földtani alapszerkezet, medencejelleg, szeszélyes időjárás és vízjárás, aszályveszély, árvízveszély, vízrendezés, vízkészlet, földcsuszamlás, kultúrpuszta, szikesedés; földhőenergia, biomassza. Vásárvonal, vásárváros, hídváros. Magyarság, nemzetiség, nemzeti kisebbség, etnikum, néprajzi csoport, néprajzi táj, nyelvsziget; székely, csángó.
Topográfiai ismeretek

Kárpát-medencevidék, Kárpátok; Erdélyi-hegyvidék, Erdélyi-medence; Király-hágó, Vereckei-hágó. Délvidék, Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Székelyföld, Őrvidék, Partium.

 

 

A Kárpát-medence magashegységi keretének országai

Ausztria, Szlovénia

A keleti termékeny vidékek országai

Románia, Ukrajna

A déli hegyvidékek országai

Horvátország és Szerbia

Topográfiai ismeretek:

 

Bécsi-medence, Duna-delta, Grazi-medence, Isztria, Magas-Tátra, Hargita; Maros, Olt, Vág. Horvátország, Szerbia, Ukrajna; Vajdaság; Arad, Belgrád, Brassó, Fiume, Graz, Kassa, Kijev, Kolozsvár, Marosvásárhely, Munkács, Nagyvárad, Salzburg, Újvidék, Ungvár, Temesvár, Zágráb.

 

 

Hazánk Magyarország

A magyarországi nagytájak

 

Hordalékkúpsíkság, löszvidék, árterület, szikes puszta, dombvidék, hegységközi medence, romhegység, tanúhegy, karsztosodás. Világörökségi védettség, nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, természeti emlék, történelmi emlékhely, a törvény erejénél fogva védett terület és érték, bioszféra-rezervátum, Ramsari terület, termék-eredetvédelem.
Topográfiai ismeretek:

Aggteleki-karszt, Badacsony, Balaton-felvidék, Baradla, Bükk-fennsík, Budai-, Kőszegi-, Soproni-, Tokaj-Eperjesi- (Zempléni-), Villányi-hegység, Cserehát, Cserhát, Gerecse, Pilis, Vértes, Baranyai-, Somogyi- és Tolnai-dombság, Bodrogköz, Dráva menti és Pesti-síkság, Győri-, Marcal- és Tapolcai-medence, Hajdúság, Hegyalja, Jászság, Őrség; Szigetköz, Mohácsi- és Szentendrei-sziget, Tihanyi-félsziget; Hévízi-tó, Ipoly, Kis-Balaton, Sajó, Sió, Tisza-tó, Zagyva, Zala. A magyarországi világörökség helyszínek és nemzeti parkok.

Magyarország társadalomföldrajza

Népesség és településhálózat, településfajták, a régiók és Budapest földrajzi jellemzése,

 

Magyarország gazdasági szerkezete

 

 

Fogyó társadalom, településhálózat, régió, eurorégió, tranzitország, menekültstátusz, termelői támogatási rendszer, kistermelő, vállalkozás, fogyasztói kosár, idegenforgalmi körzet, gyógyturizmus, bor- és gasztronómiai turizmus, falusi turizmus, szolgáltatáskereskedelem, tudásipar, infopark.
Topográfiai ismeretek:

Magyarország megyei jogú városai. Balatonfüred, Gyöngyös, Gyula, Hajdúszoboszló, Hatvan, Hévíz, Kalocsa, Keszthely, Komárom, Kőszeg, Mohács, Paks, Röszke, Siófok, Százhalombatta, Szentendre, Szentgotthárd, Tihany, Tiszaújváros, Visegrád, Visonta, Záhony.

 

 

Etika
 5. évfolyam Követelmények 
 1. Éntudat – Önismeret
 életkori szakaszok, egészség, adottságok, lelkiismeret, célok, tervek, testi-lelki változások, önállósodás, felelősség, önértékelés

 

2.      Család – Helyem a családban otthon, családi kapcsolatok, családi szokások, családi ünnepek, otthoni feladatok, család külső kapcsolatai, a családban betöltött szerepek azonosítása, a családot összetartó érzelmek, közös értékek
3.      Társas tudatosság és társas kapcsolatok – Helyem a társas-lelkületi közösségekben közösségeink, barátság, iskolánk, szabályok, a közösségbe való beilleszkedés, együttműködés, konfliktusok, példaként szolgáló minták, szeretet, elkötelezettség, bizalom, tisztelet szerepe a különböző kapcsolatokban, mások helyzetének megértése, segítőkészség a nehéz helyzetben lévők iránt
4.      A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – helyem a társadalomban a nemzet, a kulturális közösség számára fontos értékek azonosítása, ezek saját életben betöltött szerepe, érzelmi azonosulás a különböző ünnepkörök jelentőségével, kulturális különbségek, helyzetek azonosítása, etikus- nem etikus cselekvések és különbségeik értékelése, csoportnormák és a saját értékrend összehasonlítása, kulturális értékek és megőrzésük
5.       A természet rendjének megőrzése, a fenntartható jövő személyes felelősség a személyes és tárgyi környezet iránt, a környezet megőrzése és esztétikus fejlesztése, ökológiai egyensúly szükségességének felismerése, a fenntarthatóság megvalósítása, lépések a természeti, társadalmi problémák kezelésére, a pozitív egyéni és társadalmi jövőkép elérésének feltételei
6.       Az európai kultúra emberképe, hatása az egyén értékrendjére közös erkölcsi értékek, az európai, nemzeti kultúra közös eredetének, forrásainak értelmezése, a helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezése, a világvallások emberi életre vonatkozó erkölcsi tanításai, vallási, kulturális események, ünnepek, jelképek, népszokások, kölcsönös tolerancia alkalmazása a saját életben

 

 

Etika
 6. évfolyam Követelmények 
1. Éntudat – Önismeret  életkori szakaszok, egészség, adottságok, lelkiismeret, célok, tervek, testi-lelki változások, önállósodás, felelősség, önértékelés

 

2. Család – Helyem a családban otthon, családi kapcsolatok, családi szokások, családi ünnepek, otthoni feladatok, család külső kapcsolatai, a családban betöltött szerepek azonosítása, a családot összetartó érzelmek, közös értékek
3. Társas tudatosság és társas kapcsolatok – Helyem a társas-lelkületi közösségekben közösségeink, barátság, iskolánk, szabályok, a közösségbe való beilleszkedés, együttműködés, konfliktusok, példaként szolgáló minták, szeretet, elkötelezettség, bizalom, tisztelet szerepe a különböző kapcsolatokban, mások helyzetének megértése, segítőkészség a nehéz helyzetben lévők iránt
  4. A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – helyem a társadalomban a nemzet, a kulturális közösség számára fontos értékek azonosítása, ezek saját életben betöltött szerepe, érzelmi azonosulás a különböző ünnepkörök jelentőségével, kulturális különbségek, helyzetek azonosítása, etikus- nem etikus cselekvések és különbségeik értékelése, csoportnormák és a saját értékrend összehasonlítása, kulturális értékek és megőrzésük
   5. A természet rendjének megőrzése, a fenntartható jövő személyes felelősség a személyes és tárgyi környezet iránt, a környezet megőrzése és esztétikus fejlesztése, ökológiai egyensúly szükségességének felismerése, a fenntarthatóság megvalósítása, lépések a természeti, társadalmi problémák kezelésére, a pozitív egyéni és társadalmi jövőkép elérésének feltételei
    6. Az európai kultúra emberképe, hatása az egyén értékrendjére közös erkölcsi értékek, az európai, nemzeti kultúra közös eredetének, forrásainak értelmezése, a helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezése, a világvallások emberi életre vonatkozó erkölcsi tanításai, vallási, kulturális események, ünnepek, jelképek, népszokások, kölcsönös tolerancia alkalmazása a saját életben

 

 

Etika
 7. évfolyam Követelmények 
1.      Éntudat – Önismeret  identitás fogalma, jellemzői, testi, mentális egészséget megőrző tevékenységek, egészséget veszélyeztető hatások, valóságos és virtuális identitás közötti különbségek, saját célok elérésének megvalósítása

 

2.      Család – Helyem a családban problémás helyzetek megoldásának lehetőségei, segítségkérés, a családban betöltött feladatok, szerepek, családi konfliktusok, saját család viszonyrendszerének ismerete, a családot összetartó érzelmek, értékek, egyéni, családi, társadalmi boldogulás feltételei
3.      Társas tudatosság és társas kapcsolatok – Helyem a társas-lelkületi közösségekben saját álláspont melletti érvelés, mások véleményének tiszteletben tartása, kölcsönös megértés fontossága, konfliktusra utaló jelek és felismerésük, konfliktusok megelőzése és megoldása, a személyiségnek legjobban megfelelő feladatok
4.      A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – helyem a társadalomban a valós és a virtuális térben történő zaklatások azonosítása, kivédése, segítségkérés, tolerancia és szeretet a különböző élethelyzetekben, a nemzeti identitást meghatározó kulturális értékek ismerete, megőrzése, a nemzeti, európai értékek közös jellemzői, nemzetiségek, népcsoportok, gyermekjogok ismerete, kötelezettségek, alapvető emberi jogok ismerete, előítéletek
5.       A természet rendjének megőrzése, a fenntartható jövő az emberi tevékenységek környezetre gyakorolt hatásai, a technikai fejlődés lehetőségei és korlátai, a természeti erőforrások felhasználására, környezetszennyezésre, globális és társadalmi egyenlőtlenségek problémájára vonatkozó etikai felvetések, fenntartható fejlődés, társadalmi problémák
6.       Az európai kultúra emberképe, hatása az egyén értékrendjére a szeretet és az élet tiszteletének elve, Európa vallási arculatát meghatározó egyházak tevékenysége, a világvallások emberi életre vonatkozó erkölcsi tanításai, kölcsönös tolerancia elvének gyakorlása

 

 

Etika
 8. évfolyam Követelmények 
1.      Éntudat – Önismeret  identitás fogalma, jellemzői, testi, mentális egészséget megőrző tevékenységek, egészséget veszélyeztető hatások, valóságos és virtuális identitás közötti különbségek, saját célok elérésének megvalósítása

 

2.      Család – Helyem a családban problémás helyzetek megoldásának lehetőségei, segítségkérés, a családban betöltött feladatok, szerepek, családi konfliktusok, saját család viszonyrendszerének ismerete, a családot összetartó érzelmek, értékek, egyéni, családi, társadalmi boldogulás feltételei
3.      Társas tudatosság és társas kapcsolatok – Helyem a társas-lelkületi közösségekben saját álláspont melletti érvelés, mások véleményének tiszteletben tartása, kölcsönös megértés fontossága, konfliktusra utaló jelek és felismerésük, konfliktusok megelőzése és megoldása, a személyiségnek legjobban megfelelő feladatok
4.      A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – helyem a társadalomban a valós és a virtuális térben történő zaklatások azonosítása, kivédése, segítségkérés, tolerancia és szeretet a különböző élethelyzetekben, a nemzeti identitást meghatározó kulturális értékek ismerete, megőrzése, a nemzeti, európai értékek közös jellemzői, nemzetiségek, népcsoportok, gyermekjogok ismerete, kötelezettségek, alapvető emberi jogok ismerete, előítéletek
5.       A természet rendjének megőrzése, a fenntartható jövő az emberi tevékenységek környezetre gyakorolt hatásai, a technikai fejlődés lehetőségei és korlátai, a természeti erőforrások felhasználására, környezetszennyezésre, globális és társadalmi egyenlőtlenségek problémájára vonatkozó etikai felvetések, fenntartható fejlődés, társadalmi problémák
6.       Az európai kultúra emberképe, hatása az egyén értékrendjére a szeretet és az élet tiszteletének elve, Európa vallási arculatát meghatározó egyházak tevékenysége, a világvallások emberi életre vonatkozó erkölcsi tanításai, kölcsönös tolerancia elvének gyakorlása

 

 

Ének zene
 5 .évfolyam Követelmények
 

DALANYAG:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOGALMAK

 

ZENEHALLGATÁSI ANYAG:

 

 

 

 

 

 

 

HANGSZERISMERET:

 

 

RITMUS:

 

 

 

6.évfolyam:

 

 

DALANYAG:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOGALMAK:

 

 

 

 

 

ZENEHALLGATÁSI ANYAG:

 

 

 

 

HANGSZERISMERET:

 

 

 

RITMUS:

 

 

 

 

 

1.A karádi faluvégen…

 

2.Erdő,erdő. erdő,marosszéki…

 

3.Érik a szőlő

 

4.Száraz tónak….

 

5.Himnusz,Szózat eléneklése

 

 

A felsorolt zenei fogalmak ismerete:

tempo giusto ,parlando ,rubato ,mezzoforte

 

A meghallgatott zeneművek felismerése:

 

Mozart :Egy kis éji zene

 

Török induló

 

Bhrams: Bölcsődal felismerése

 

 

A magyar népi hangszerek hangszínének felismerése:Tekerőlant,duda,furulya,kobza.

 

 

A  tanult dalok hangoztatása ritmussal is.

 

 

 

 

 

 

1.Ősszel érik babám a fekete szőlő…

 

2.Énekeljünk ,énekeljünk…

 

3.A Vdrócki híres nyája

 

4.Tavaszi szél…

 

5.A jó lovas katonának..

 

Zenei abc tanult dalokon keresztül

 

hangközök nevei

 

 

Haydn :Dobütés szimfónia

 

Mozart: Varázsfuvola:Éj királynője ária

 

Beethoven: Holdfényszonáta felismerése

 

A klasszikus szimfónikus zenekar hangszereinek felismerése( vonósok, fúvósok, ütősök

 

 

Egyszerű olvasógyakorlat ritmusának hangoztatása

 

 

 

Ének zene
 7.Évfolyam: Követelmények
 

DALANYAG:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZENEHALLGATÁS:

 

 

 

 

 

 

 

FOGALMAK:

 

 

 

 

 

 

 

HANGSZERISMERET:

 

 

 

1.Által mennék én a Tiszán..

 

2.Megkötöm lovamat…

 

3.Kecskemét is kiállítja….

 

4.Schubert: A pisztráng

 

5.Beethoven: Örömőda

 

éneklése.

 

 

1.Lassus:Visszhang

 

2.Handel:Messiás-Halleluja kórus

 

3.Erkel Ferenc :Bánk bán: Hazám áriának felismerése

 

Zenei korstílusok: középkor ,reneszánsz, barokk, klasszikus,

 

romantika ,kortárs zene.

 

A  elsorolt dalok rimizálása.

 

 

A klasszikus szimfónikus nagyzenekar han1gszereinek felismerése

 

 

 

 

 

Ének-zene
8. évfolyam
DALANYAG:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZENEHALLGATÁS:

 

 

 

 

 

 

FOGALMAK:

 

 

HANGSZERISMERET:

 

 

 

 

RITMUS:

 

1A csitári hegyek alatt

 

2.Erdő mellett estvé lettem…..

 

3.Gaudeamus igitur…

 

4.Jut még eszedbe kedvesem…

 

5.Rejtelmek, ha zengenek…

 

 

1.Liszt FERENC:XV.Magyar rapszódia

 

2.Verdi: Aida: Bevonulási induló

 

3.Chopin:G-moll mazurka felismerése

 

 

szonáta,szimfónia,versenymű,opera.

 

 

A klasszikus szimfónikus zenekar hangszereinek

 

felismerése

 

 

Dalok ritmizálása nyolcados ütemmutatóval

(3/8,6/8).

 

 

Technika
 5. évfolyam Követelmények
 

Tervezés

 

 

 

Anyagok és alakításuk

 

 

 

 

 

Papír

 

 

 

 

 

 

Fa

 

 

 

 

 

 

Gépelemek

 

 

 

A műszaki rajz elemei

Méretmegadás

 

 

Környezetátalakítás

Alapanyagok, energia

Fenntarthatóság

 

 

 

Története, tulajdonságai
Papírgyárás
Megmunkálás, eszközök
Papír a környezeteünkben, újrahasznosítás

 

 

 

Fakitermelés, erdőgazdálkodás
Fűrészáru
Mesterséges faanyagok

 

 

 

Gépek szerkezete
Gépelemek

 

 

 

 

 

 

 

Technika
6. évfolyam Követelmények
 

Anyagok és alakításuk

 

 

 

 

Textilek

 

 

 

 

Fémek

 

 

 

 

 

 

 

Műanyagok

 

 

 

 

Elektromosság

 

 

Természetes és mesterséges környezet
Bányászat
Emberi tevékenység hatásai

 

 

Tulajdonságaik megmunkálás, felhasználás

 

 

 

Alapanyagok, tulajdonságok
Kohászat
Félkész termékék
Megmunkálásuk

 

 

 

Alapanyagok, tulajdonságok
Fajtái, megmunkálása
Újrahasznosítás

 

 

Elektromosság a mindennapokban
Áramkör elemek I.
Egyszerű áramkörök, kapcsolások
Modellezés: áramkörök
Az elektromos áram veszélyei

 

 

 

 

Technika
 7. évfolyam Követelmények
 

Közművek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közlekedés

 

 

 

 

 

 

 

Lakás

 

 

 

 

Település

 

 

 

Vízellátás, csatorna
Gázellátás
Erőművek
Erőműtől a fogyasztóig
A lakás elektromos hálózata
Fűtési rendszerek I.
Fűtési rendszerek II.
Gazdaságos megoldások

 

 

Közlekedéstörténet I.
Közlekedéstörténet II.
Személyszállítás, teherszállítás
Közösségi közlekedés
Közlekedési eszközök I.
Közlekedési eszközök II.

 

 

Egészséges lakókörnyezet
Komfortérzet
Egészségtudatosság
Tudatos fogyasztó

 

 

Egészséges település
Építő anyagok régen és ma
Építőipar
Településtörténeti modellezés
 

 

Technika
8. évfolyam Követelmények
Ember és környezete

 

 

anyagok és alakításuk

 

 

Modellezés

 

Technikai rendszerek

 

Gépek

 

Közlekedés-Életvitel-

-energiahordozók szállítás, erőművek

 

– elektromos hálózatok, áramköri elemek, az elektromos áram veszélyei

 

Modellezés- kapcsolások, forrasztás

 

– Fűtési rendszerek, hűtés , távközlés

 

– motorok, formatervezés ergonómia

 

 utak, hidak, fuvarozás, logisztika

 

 háztartási gépek, tartósítás, marketing, reklám

 

 

 

Vizuális kultúra
 5. évfolyam Követelmények
 

 

 

 

 

I. félév

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. félév

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajánlott műtípusok, művek, alkotók 5.  évfolyam

 

 

 

A valóság, modell (pl. épített és természetes környezet, tárgyak, alakok) célirányos megfigyelése adott szempontok (pl. térbeli helyzet, arány, színviszonyok) alapján, és ábrázolása síkban illetve térben, különböző technikákkal (pl. grafika: ceruza, tus, pác, kréta, fotó, akvarell, tempera, mintázás, konstruálás).

 

Egyszerű téri helyzetek leírása, ábrázolása

 

Művészettörténet: ókor – Mezopotámia művészete

 

Különböző mozgások (pl. emberi, állati, ipari, gépi, mechanikai, kémiai, földrajzi, biológiai) megfigyelése és rögzítése egy vizuális látványban, felhasználva megadott művészettörténeti alkotások inspiráló hatását. A mozgás kifejezése (formaismétlés, mozgásfázisok, ritmus). A mozgó figura (vázlatok síkban és térben). A vonal: mozgás és a vonal. Mozgásélmények megfigyelése valóságos vagy mozgóképi példák alapján, a mozgássor fázisokra bontása (pl. mozgókép „kikockázása”).

 

Sportjelenetek ábrázolása, a sebesség érzékeltetése vonalhálókkal.

 

Élményrajzok, fantáziaképek sík- és térbeli megjelenítése, események előadása képsorozatokban.

 

Művészettörténet: ókor – Egyiptom művészete

 

A legfontosabb egyezményes vizuális jelek, jelzések, szimbólumok (pl. tájékozódás, közlekedés, cégérek, parancsikonok, attribútumok) gyűjtése, értelmezése.

 

Művészettörténet: ókor – égei civilizációk és görög művészet

 

Tárgyak megfigyelése, elemzése: a közvetlen környezetben található tárgyak (pl. bútor, szerszám, jármű, szerkezet, öltözék, hangszer) vizsgálata, az anyag, a forma és a funkció összefüggéseinek felismerése. Közeli környezet rendeltetésének, formájának megértése: épületek (pl. lakás, pályaudvar, templom, iroda, istálló, garázs, víztorony, palota, színház, múzeum) elemzése forma és rendeltetés, valamint a díszítés kapcsolatán keresztül, az összegyűjtött információk alapján. Lakóhelyhez közeli néprajzi tájegység építészeti jellegzetességeinek, viseletének, és kézműves tevékenységének megismerése, elemzése (pl. skanzen vagy helytörténeti kiállítás látogatásával, vagy gyűjtött képek alapján).

 

 

 

 

 

Művészettörténet: ókor – Róma művészet

 

 

 

Megalitikus építészet (pl. Sonehenge), barlangrajzok (pl. altamirai barlangrajz stb.), ókori egyiptomi és mezopotámiai sírtípusok és templomok (pl. Kheopsz piramisa, Zikkurat – Ur, karnaki Ámontemplom stb.), faragott mészkőszobor az ókori Egyiptomból (pl. Írnok szobor, Nofretete fejszobra stb.), halotti kultusz tárgyai (pl. Tutenhamon arany halotti maszkja stb.), az ókori Egyiptom ábrázolását bemutató falfestmény vagy dombormű (pl. Fáraó vadászaton – thébai falfestmény stb.), az ókori görög és római templom (pl. athéni Akropolisz: Parthenón, Erekhtheion; Pantheon stb.), ókori színház, amfiteátrum (pl. görög színház, Colosseum stb.), görög és római emberábrázolás (pl. Delphoi kocsihajtó, Szamothrakéi Niké, Tövishúzó, római portré szobor stb.).

 

 

·       A feldolgozott művészettörténeti korszakok egy-egy jellemző műalkotásainak megismerése, tovább gondolása. Művészeti áganként 2 bemutatása.

 

·       A tanév során megadott szempontok alapján 4 – 4 db alkotás elkészítése félévenként.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizuális kultúra
 6. évfolyam Követelmények
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. félév

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. félév

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajánlott műtípusok, művek, alkotók 6.  évfolyam

 

 

 

Látványok ábrázoló tanulmányozása. Tárgyak felépítését, tagoltságát magyarázó rajzok (arányok, belső szerkezet, tónus, szín). Változást, fejlődést, folyamatot szemléltető ábrák készítése.

 

Színtan- A színkontrasztok: színek ereje, intenzitása, színharmóniák, hideg és meleg színek. Saját élmények kifejezése színekkel. Képi információk gyűjtése, elemzése, és tervezése. Szabad asszociációs és vizuális játékok adott témára (pl. fogalom, jelenség, hang, szín, mozgás, gondolat, érzés, tárgy, cselekvés). Az előhívott impressziók megjelenítése síkban, térben, időben.

 

Művészettörténet: bizánci és ókeresztény művészet

 

A mozgás kifejezése (formaismétlés, mozgásfázisok, ritmus). A mozgó figura (vázlatok síkban és térben)

 

Élményrajzok (sportolás, versenyek, edzés, stb.) Élmények, fantáziaképek sík- és térbeli megjelenítése, események előadása képsorozatokban.

 

A természet (pl. növény, időjárás, ember, táj, állat), az épített környezet (pl. épület, település, híd) időbeli folyamatainak, változásainak (növekedés, pusztulás, fejlődés, lebomlás, öregedés, penészesedés, rozsdásodás) megfigyelése, modellezése.

 

Művészettörténet: A román kori és a gótikus művészet

 

Képes (pl. fotósorozat), rajzos használati utasítás létrehozása az előzetesen értelmezett képi utasítások (pl. műszaki berendezések üzembe helyezése, tárgyak összeszerelése, Lego, stb.) tanulmányozásának segítségével.

 

Lakóhelyhez közeli néprajzi tájegység építészeti jellegzetességeinek, viseletének és kézműves tevékenységének bemutatása.

 

Hagyományos kézműves technikával (pl. szövés, hímzés, nemezelés, lemezdomborítás, papírmerítés, stb.) egy tárgy elkészítése és bemutatása.

 

Művészettörténet: Barokk művészet

 

 

 

 

 

 

 

Korakeresztény és bizánci templom (pl. Hagia Sophia stb.), népvándorlás kori tárgy (pl. nagyszentmiklósi kincs, honfoglaláskori öltözetek stb.), románkori és gótikus templom, székesegyház (pl. pisai dóm, jáki bencés apátsági templom, amiens-i székesegyház, nyírbátori református templom 72 stb.), Magyar Szent Korona és koronázási palást, szobrok a középkorból, gótikus freskók, táblaképek (pl. Giotto, M.S. Mester), gótikus üvegablak (pl. chartres-i katedrális üvegablakai stb.), reneszánsz és barokk palota és kastély (pl. Palazzo Farnese, chambordi kastély, versailles-i palota, fertődi Eszterházy-kastély stb.), a reneszánsz és barokk mesterei, festményei (pl. Michelangelo B., Leonardo da Vinci, Raffaello S., A. Dürer, P. Bruegel, P. P. Rubens, Rembrandt, D. Velazquez, Vermeer van Delf stb.)

 

 

 

·       A feldolgozott művészettörténeti korszakok egy-egy jellemző műalkotásainak megismerése, tovább gondolása. Művészeti áganként 2 bemutatása.

 

 

 

·       A tanév során megadott szempontok alapján 4 – 4 db alkotás elkészítése félévenként.

 

 

 

 

 

 

Vizuális kultúra
 7. évfolyam Követelmények
 

 

 

I. félév

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. félév

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajánlott műtípusok, művek, alkotók 7. évfolyam

 

 

 

Látványok, jelenségek asszociatív megjelenítése, kifejező feldolgozása színes technikákkal (pl. akvarell, temperafestés, fotókollázs/montázs, pasztell, vegyes technika stb.), különböző színérzet (pl. hideg, meleg), illetve különböző ábrázolási rendszerek (pl. perspektíva, axonometria) használatával.

 

Művészeti alkotások kifejező, sajátos átdolgozása, átírása, parafrázis készítése (pl. színesből feketefehér vagy monokróm megjelenítés, sík alkotás térbelivé alakítása, kép kiegészítése sajátos elemekkel vagy részletekkel, stílus- és műfajváltás, idő és karakter cserék).

 

Művészettörténet: Klasszicizmus

 

Pontosan értelmezhető információközlések képes és rajzos használati utasítások megjelenítése.

 

Nem vizuális természetű információk érzékletes megjelenítése egyezményes jelzések használatával (pl. grafikonon, diagramon), és/vagy saját jelzésrendszer alkalmazásával.

 

Művészettörténet: Romantika

 

Napilapok, magazinok, hírportálok, címlapok és belső oldalak rendjének megfigyelése, a nyomtatott és online sajtó szövegeinek megkonstruálása során alkalmazott fontosabb figyelemvezető, kiemelő eljárások tudatosítása érdekében (pl. címrend, betűméret, tipográfia, szín és folthatások, tördelés, írott szöveg és képi illusztráció viszonya, képaláírás, linkek, felnyíló/futó ablakok, hang-és képanyagok).

 

Művészettörténet: Realizmus és impresszionizmus

 

Mintatervezés megadott cél érdekében (pl. pólóra, falfestmény iskolai térbe, stb.).

 

Legalább egy, közvetlen tapasztalatok útján megismerhető néprajzi tájegység (pl. Tiszántúl- pl. Jászság, Bodrogköz) tárgykultúrájának (pl. épület, öltözék, használati tárgy) elemző vizsgálata és legfontosabb jegyei alapján megkülönböztetése más tárgycsoportoktól.

 

Művészettörténet: Posztimpresszionizmus

 

 

 

 

 

A 19. század építészetének megjelenései (pl. Pollack Mihály: Nemzeti Múzeum, Steindl Imre: Országház), romantika, realizmus és impresszionizmus, posztimpresszionizmus festői (pl. F. Goya, Munkácsy Mihály, Szinyei Merse Pál, E. Manet, C. Monet, V. van Gogh, P. Gauguin stb.).

 

·       A feldolgozott művészettörténeti korszakok egy-egy jellemző műalkotásainak megismerése, tovább gondolása. Művészeti áganként 2 bemutatása.

 

 

 

·       A tanév során megadott szempontok alapján 4 – 4 db alkotás elkészítése félévenként.

 

 

 

 

 

 

 

Vizuális kultúra
 8. évfolyam Követelmények
 

 

I. félév

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. félév

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajánlott műtípusok, művek, alkotók 8. évfolyam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Látványok, jelenségek asszociatív megjelenítése, kifejező feldolgozása színes technikákkal (pl. akvarell, temperafestés, fotókollázs/montázs, pasztell, vegyes technika), különböző színérzet (pl. hideg, meleg), illetve különböző ábrázolási rendszerek (pl. perspektíva, axonometria) használatával.

 

A mozgóképi nyelv alapjainak, működésének értelmezése, majd kreatív alkalmazása összetettebb feladat kapcsán (pl. story-board, kamerába vágott videóanyag stb. készítése megadott fogalomból vagy fotográfiákból kiindulva), mely a médium sajátos (nyelvi) működésének felismerését célozza meg.

 

Művészettörténet: Szecesszió

 

Művészettörténet: Avantgard, neoavantgard művészet

 

A dokumentum és a fikció fogalmának magyarázata konkrét példákon keresztül (pl. Bunuel: Föld kenyér nélkül, Tarr Béla: Hotel Magnezit).

 

A mozgóképi szöveg jellemző terének és idejének létrehozása, jelentésalkotás) kreatív gyakorlatok kapcsán (pl. egyszerű történés vagy történet tervezése és felvétele „kamerába vágott” technikával), az alapvető montázstípusok és megoldások kipróbálása érdekében (pl. lineáris, párhuzamos montázs, flashback, flashforward). Művészeti példák (pl. képzőművészet, fotó, irodalom, zene) összevetésével a montázshatás általánosabb, emberi gondolkodást és kifejezést jellemző értelmének tanulmányozása.

 

Művészettörténet: 20. századi építészet és tárgykultúra

 

Az építészet történetében megjelenő alapvető térszervezést és tömegalakítást (pl. alaprajztípusok, alátámasztó elemek, térlefedések) szolgáló építészeti megjelenések összegzése a fontosabb építészettörténeti példák alapján. Művészettörténet:

összefoglaló vázlat – a prehistorikus kortól napjainkig.

 

 

A 19–20. század fordulójának irányzatai (pl. A. Gaudi, A. Rodin, G. Klimt, Rippl-Rónai József, Csontváry Kosztka Tivadar), 20. századi és kortárs irányzatok példái (pl. W. Gropius, F. L. Wright, Le Corbusier, Makovecz Imre, H. Moore, H. Matisse, P. Picasso, M. Duchamp, M. Chagall, S. Dali, Kassák Lajos, J. Pollock, A. Warhol, V. Vasarely, Erdély Miklós stb.).

 

 

·       A feldolgozott művészettörténeti korszakok egy-egy jellemző műalkotásainak megismerése, tovább gondolása. Művészeti áganként 2 bemutatása.

 

 

 

 

·       A tanév során megadott szempontok alapján 4 – 4 db alkotás elkészítése félévenként.

 

 

 

Az angol nyelv tantárgy osztályozó és javítóvizsga rendszere

 

 

 • 1. évfolyamon a tanulók mindenképpen továbbhaladhatnak; nincs javítóvizsga
 • , 3., 4., évfolyamon és 5.,6.,7.,8. évfolyamon a normál óraszámú csoportok javítóvizsga anyagát az osztályozóvizsga anyagán belül dőlt vastag betűvel emeltük ki.
 • ,6.,7.,8. évfolyamon az emelt óraszámú csoportoknál nincs javítóvizsga, a gyengén teljesítő tanulók átkerülnek a normál óraszámú csoportba.

 

 1. osztály

Követelmények

Tartalom

 1. Kommunikációs szándékok

 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok

 

Kezdeményezés és válasz
Köszönés: Good morning.

Hello.

 

Good morning.

Hello.

 

Elköszönés:

 

Goodbye.

 

Goodbye.

 

Bemutatkozás, bemutatás:

I’m …

This is …

Hello, I’m …
Köszönet és reagálás: Thank you.  
Kérés Can I have…?  

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok

 

Tetszés, nem tetszés Do you like it?

 

I like/don’t it. I love/hate(baby food).

 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok

 

Dolgok, személyek megnevezése: Who’s this?

What’s this?

 

This is …

It’s a …(doll, train…).

Információkérés, információadás: Where is the book?

What’s in your trolley?

What pet do you have?

It’s on the table.

Milk, eggs, tomatoes.

I have a cat.

 

 1. b) Fogalomkörök:

 

Fogalomkörök

 

Fogalomkörök nyelvi kifejezései

 

Cselekvés, történés, létezés kifejezése Jelenidejűség Imperatives Sit down!

 

    Present forms of can It can run.

A dog can’t fly.

Birtoklás kifejezése   Possessive adjectives

 

my book, your pet

 

    Present forms of have got

Genitive’s

I have a pet. Do you have a pet? It has a tail.

witch’s hat, king’s crown

Térbeli viszonyok Irányok, helymeghatározás  

 

 

Where?

In, on, under, …

 

Mennyiségi viszonyok   Singular/plural forms of nouns

 

Cardinal numbers 1-10

 

How many cats are there in the picture? There are ten.

 

Minőségi viszonyok Külső tulajdonságok

Színek

 

 

 

 

 

What colour is it?

It’s red, blue…

It’s big, small, beautiful, ugly,

 

 

Témalista

 

Színek, számok, formák

Én és a családom: bemutatkozás, családtagok bemutatása

Étkezés: ételek, italok, egészséges táplálkozás, higiénia

Az iskolában: használati tárgyak

Sport, szabadidő: szabadidős tevékenységek, játékok, főbb testrészek, az arc

Az időjárás: milyen az idő

Öltözködés: ruhadarabok

Az otthon: helyiségek a lakásban, játékok

Tágabb környezetünk: állatok, járművek, középületek

Ünnepek: énekek, versek, játékok

Fantázia és valóság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. évfolyam

Követelmények

 

Tartalom

 

 1. a) Kommunikációs szándékok

 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok

 

Kezdeményezés és válasz
Köszönés: Good morning.

Hello Fred.

 

Good morning.

Hello Poppy.

 

Elköszönés:

 

Goodbye.

 

Goodbye.

 

Bemutatkozás, bemutatás:

I’m Fred.

This is Tom.

Who is this?

Hello, I’m Poppy.

 

It’s Poppy.

Köszönet és arra reagálás: Thank you.
Kérés Can I have a cake, please? Yes. No.

Thank you.

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok

 

Tetszés, nem tetszés Do you like it?

I like birds.

I like/don’t it. I love/hate (baby food).

 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok

 

Dolgok, személyek megnevezése: Who’s this?

What’s this?

What is it?

This is Poppy.

It’s a doll.

It’s a dog.

Információkérés, információadás: Where is the book?

What’s in your trolley?

What pet do you have?

What are they doing?

It’s on the table.

Milk, eggs, tomatoes.

I have a cat.

They are eating.

Tetszés nem tetszés What’s your favourite…? It’s the…

 

 1. b) Fogalomkörök:

 

Fogalomkörök

 

Fogalomkörök nyelvi kifejezései

 

Cselekvés, történés, létezés kifejezése Jelenidejűség Present Continuous He’s eating.

The monkeys are climbing.

Present forms of verb want I want to fly.
Imperatives

 

Sit down! Jump!
Birtoklás kifejezése Possessive adjectives

 

my book, your pet

 

  Present forms of have

 

Genitive’s

I have a pet. Do you have a pet? It has a tail.

Fred’s cap, king’s crown

Térbeli viszonyok Irányok, helymeghatáro-zás  

 

 

Where?

In, on, under, …

 

Mennyiségi viszonyok Singular/plural forms of nouns

 

Cardinal numbers 1-20

 

How many cats are there in the picture? There are ten.

 

Minőségi viszonyok Külső tulajdonságok

 

 

Színek

 

 

 

 

 

What colour is it?

It’s red, blue…

It’s big, small, beautiful, ugly,

 

Témalista

 

Én és a családom: tevékenységek otthon; érzelmek

Az otthonom: helyiségek, bútorok, hol mi van, otthoni tevékenységek

Étkezés: mindennapi ételek

Idő: a hét napjai

Öltözködés: ki mit visel

Az iskolában: az osztályom, a barátaim

Szabadidő: játékok, kinti tevékenységek

Sport és egészség: szabadtéri játékok, testrészek, tisztálkodás

Tágabb környezetünk: állatok, közlekedési eszközök, formák

Ünnepek: énekek, versek, játékok

Fantázia és valóság

 

A továbbhaladás minimális feltételei

 

 • A tanuló értse meg a tanári utasításokat;.
 • Ismeri és használni tudja a fenti témakörök szókincsét.
 • A tanuló tanult nyelvi eszközökkel információt kér és ad;
 • A tanuló rövid mondókákat, dalokat képes reprodukálni.
 • A tanuló felismeri ismert szavak írott alakját.
 • A tanuló ismert szavakat leír.

 

 

 

 1. évfolyam

Követelmények

 

Tartalom

 1. Kommunikációs szándékok

 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok

 

Kezdeményezés és válasz
Köszönés: Good morning.

Hello

Hello, how are you?

 

Hi!

Good morning.

Hello

Very well, thank you. And how about you?

Hi!

Elköszönés:

 

 

 

Goodbye.

Bye-bye!

See you later.

Good night.

Goodbye.

Bye!

 

Good night.

Thanks. Bye!

Bemutatkozás, bemutatás: I’m … Hello.

Hi!

Nice to meet you.

Kérés: Can I have…? Yes, of course. Here you are.
Köszönet és arra reagálás: Thanks.

Thank you very much.

Not at all.

 

 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok

 

Tetszés, nem tetszés Do you like it?

Do you like swimming?

What’s your favourite…?

Which one do you like?

I like it. I don’t like it.

Lovely. Horrible.

My favourite…

The red one.

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok

 

Dolgok, személyek megnevezése: What is it? What’s this?

What’s it in English?

Is it a…?

It’s a…

 

No, it isn’t. Yes, it is.

Információkérés, információadás: Where is the book?

Is Mark here?

How old are you?

Where is she from?

It’s on the table.

Yes.

I’m nine.

She’s from England.

 

 1. b) Fogalomkörök:

 

Fogalomkörök

 

Fogalomkörök nyelvi kifejezései

 

Cselekvés, történés, létezés kifejezése Jelenidejűség Present forms of verb be

 

 

 

 

I’m nine..

Are you hungry? Yes, I am. No, I’m not.

He’s tall.

I’m not hungry.

Present forms of there is/there are There are five books in my bag.
Imperatives Sit down! Don’t stand up!
Birtoklás kifejezése Possessive adjectives my book, your pet, his/her name
  Present forms of have got

 

 

Genitive’s

I’ve got two brothers.

I haven’t got a dog.

Have you got a budgie? Yes, I have.

Whose? Tony’s book.

Térbeli viszonyok Irányok, helymeghatározás  

 

 

Where?

Here, there, left, right

In, on, under, …

Időbeli viszonyok Időpont When? In the morning, in the afternoon, at night

What time is it? It’s 9 o’clock.

Monday, Tuesday…

January, February…

Mennyiségi viszonyok Singular/plural forms of nouns

 

Cardinal numbers 1-30

Uncountables

How many cats are there in the picture? There are ten.

 

 

some

Minőségi viszonyok Külső tulajdonságok

 

Színek

Összehasonlítás

 

 

 

 

What’s it like?

It’s big, small, beautiful, ugly, …

What colour is it?

It’s red, blue, …

Are they the same/different?

Logikai viszonyok Linking words And/or/but/if
Szövegösszetartó eszközök Demonstrative Pronouns

Personal Pronouns

Articles

This/that/these/those

I,you,he,she,it,we, they

A, an, the

 

Témalista

 

Én és a családom: bemutatkozás, család bemutatása

Az otthon: lakás bemutatása

Étkezés: ételek, bevásárlás

Öltözködés: ruhadarabok

Az iskolában: az osztályban

Tágabb környezetünk: állatok, növények, park

Az idő, időjárás

Szabadidő: játszótér

Sport, egészség

Ünnepek

Fantázia és valóság

 

A továbbhaladás minimális feltételei

 

 • A tanuló értse meg a tanári utasításokat;
 • Ismeri és használni tudja a fenti témakörök szókincsét.
 • A tanuló tanult nyelvi eszközökkel információt kér és ad;
 • A tanuló rövid mondókákat, dalokat képes reprodukálni, azokat el tudja olvasni és megérti őket.
 • A tanuló felismeri ismert szavak írott alakját, kisebb szöveget fel tud olvasni;
 • A tanuló ismert szavakat leír.

 

 

 1. évfolyam

Követelmények

Tartalom

 1. Kommunikációs szándékok

 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok

 

Kezdeményezés és válasz
Köszönés: Good morning.

Hello Polly, how are you?

 

 

Hi!

Good morning.

Hello, Greg.

Fine, thank you.

And how about you?

Hi!

Elköszönés:

 

 

 

Goodbye.

Bye-bye!

See you tomorrow.

Good night.

Goodbye.

Bye!

See you tomorrow.

Good night.

Thanks. Bye!

Bemutatkozás, bemutatás:

What’s your name?

I’m …

 

This is Greg.

I’m Polly.

Hello.

Hi!

Nice to meet you.

Kérés: Can I have…? Yes, of course. Here you are.
Köszönet és arra reagálás: Thanks.

Thank you very much.

 

Not at all.

You’re welcome.

Gratulációk, jókívánságok és arra reagálás: Happy Birthday / Christmas/ New year/ Easter!

Happy Anniversary!

Congratulations!

Have a nice holiday.

Happy Birthday / Christmas /New Year/ Easter!

Thank you.

Thank you, the same to you.

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok

 

Tetszés, nem tetszés Do you like it?

 

Do you like swimming?

Who likes rollerblading?

 

 

 

What’s your favourite…?

Which animals do you like best?

Yes, I do. No, I don’t.

I like it. I don’t like it.

I really like playing football.

I love watching TV.

Lovely. Horrible.

It’s fantastic/ great/ lovely/ brilliant. Disgusting. Not bad.

My favourite…

Lions.

I.        Indulat
Oh dear! Oh, no. My goodness!
II.      Kedvtelés
III.     What do you like doing?

Do you prefer playing football or watching it?

Which one do you like the best?

I like reading.

I prefer playing

Dancing.

IV.     Helyeslés
  Well done. That’s right.

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok

 

Dolgok, személyek megnevezése: What is it? What’s this?

What’s it in English?

Is it a…?

What colour is it?

V.       Which one?

What is it made of?

What is it used for?

Which one?

What’s his job?

It’s a…

 

No, it isn’t. Yes, it is.

It’s red.

It’s made of iron.

It’s used for…

 

The big/red one.

A firefighter.

Információkérés, információadás: Where is the book?

Where do you live?

Who do you live with?

Is Mark here?

How old are you?

How many brothers and sisters have you got?

Where is she from?

VI.     Where can I find…?

How do you go to school?

It’s on the table.

I live at … (with my …)

 

Yes.

I’m nine.

I’ve got two brothers.

She’s from England.

Go straight on/turn left..

On foot/by car

VII.    Személyes adatok közlése
  My name/ address/ telephone number
VIII.   Tudás, nem tudás
Where is he? I don’t know.

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok

 

Megértés biztosítása: Betűzés kérése, betűzés: How do you spell…?

Can you spell it for me?

It spells…

Nem értés: Sorry, I don’t understand.

Sorry, what does that mean?

IX.       
X.       A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok

 

Javaslat és arra reagálás Let’s go out!

What about…?

Why don’t you…?

OK. Where shall we go?

I’m sorry I can’t.

No, thank you. I don’t like…

Kínálás és arra reagálás Have some… Yes, please. No, thank you.
Telefonbeszélgetés Hello. Is that…?

Can I speak to…?

Bye.

Hello, it’s

 

See you soon.

Levélírás Dear,…

Hope you’re well.

Love, best wishes

Yours sincerely

Thank you for your letter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. b) Fogalomkörök:

 

Fogalomkörök

 

Fogalomkörök nyelvi kifejezései

 

Cselekvés, történés, létezés kifejezése Jelenidejűség Present forms of verb be

 

 

 

 

I’m nine, I’m young.

Are you hungry? Are you tall?

Yes, I am. No, I’m not.

He’s tall. I’m not short.

I’m not hungry.

Present forms of there is/there are

 

There is a lion. There are five books in my bag.
Present Simple

 

When do you get up? I don’t like milk.

She plays tennis. She likes swimming.

Who doesn’t work with the children?

Present Continuous

 

What is she doing?

Are you wearing a hat?

He is skiing.

 

Imperatives

 

Sit down! Don’t stand up!

Listen! Stop the helicopter!

 
XI.     Múlt idejűség
XII.    Past forms of verb be

Past simple forms of verbs

XIII.   Was/were

Liked/said

Birtoklás kifejezése Possessive adjectives

Whose…?

my book, your pet, his/her name

Whose hat is this?

  Present forms of have got

 

 

Genitive’s

I’ve got two brothers.

I haven’t got a dog.

Have you got a budgie? Yes, I have.

He’s got blond hair.

Whose? It’s Polly’s jumper.

Térbeli viszonyok Irányok, helymeghatározás Adverbs

Prepositions

Prepositional phrases

 

Where?

Here, there, left, right

In, on, under, next to, in front of …

Upstairs, downstairs, on the left, at the end, between, opposite, next to, in the city, on the land, in the water, in the air

Időbeli viszonyok Időpont When? In the morning, in the afternoon, at night

What time is it? It’s 9 o’clock.

Monday, Tuesday…

January, February…

4th November

always, usually, often, sometimes,  never

Mennyiségi viszonyok Singular/plural forms of nouns

Cardinal numbers 10-100

Fractions

Ordinal numbers

Uncountables

How many cats are there in the picture? There are ten.

 

XIV.   Quarter, half, three quarters
XV.    First, second…

some, many, much, any, lots of

Minőségi viszonyok Külső tulajdonságok

 

 

Színek

Összehasonlítás

 

 

 

 

 

 

 

Comparatives, superlatives of adjectives

What’s it like?

It’s big, small, friendly, thin, fat, …

XVI.   It’s cold, hard, windy

Too tall, too fat

What colour is it?

It’s red, blue, …

Are they the same/different?

It’s taller than…

The giraffe is the tallest animal in the world.

Logikai viszonyok Linking words And/or/but/if

XVII.  Next/after it/then/because
Modalitás Képesség kifejezése Expressing ability Can he sing? Yes, he can. No, he cannot.
Szövegösszetartó eszközök Demonstrative Pronouns

Personal Pronouns

Articles

This/that/these/those

I, you, he, she, it, we, they

A, an, the

 

Témalista

Én és a családom: bemutatkozás, családtagok bemutatása,, napirend

Az otthon: lakás, szűkebb környezet bemutatása, kedvenc állatok, játékok; lakóhelye, tágabb környezet bemutatása

Étkezés: ételek, napi étkezések, kedvenc ételeim, italaim, egészséges táplálkozás, vásárlás

Öltözködés: ruhadarabok különböző évszakokban, kedvenc ruháim

Iskola, barátok: iskolám, osztálytermünk, tantárgyaim, osztálytársaim, barátaim

Tágabb környezetünk: állatok, növények, országok, származás, nyelv,

Idő, időjárás: évszakok és hónapok, a hét napjai, napszakok; az óra, időjárás

Szabadidő: szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltéseim; sport: testrészek és mozgás, kedvenc sportom

Természet, állatok:kisállatok, kedvenc állataim, állatok a ház körül, vadon élő és állatkerti állatok

Ünnepek és hagyományaink: az én ünnepeim, családi ünnepek: pl. születésnap, ünnepek itthon és a célnyelvi kultúrában

Fantázia és valóság: kedvenc meséim, könyveim, képzelet világa

 

A továbbhaladás minimális feltételei:

 

A tanuló

– részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, követi a célnyelvi óravezetést, az egyszerű tanári utasításokat,

– megérti az egyszerű, ismerős kérdéseket, válaszol ezekre, kiszűri egyszerű, rövid szövegek lényegét.

– Elmond néhány verset, mondókát és néhány összefüggő mondatot önmagáról, minta alapján egyszerű   párbeszédet folytat társaival.

– Ismert szavakat, rövid szövegeket elolvas és megért jól ismert témában.

– Tanult szavakat, ismerős mondatokat lemásol, minta alapján egyszerű, rövid szövegeket alkot.

 

 

 1. osztály normál csoport

Követelmények

Tartalom

 

 1. Kommunikációs szándékok

 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok

 

Kezdeményezés és válasz

Köszönés: Good morning/afternoon/evening.

Hello Ben.

Hello, how are you?

 

Hi!

How do you do? I’m John Smith.

Good morning.

Hello Tony.

I’m fine, thank you. And you?

Hi!

Pleased to meet you, John. My name’s Alan Jones.

Elköszönés:

 

 

 

Goodbye.

Bye-bye!

See you later.

Good night.

Goodbye.

Bye!

See you!

Good night.

Köszönet és arra reagálás: Thanks.

Thank you very much.

Thanks a lot.

Not at all.

You are welcome.

No problem.

Bemutatkozás, bemutatás: My name is…

What’s your name?

Hello, my name’s Andrew Butler.

This is Ben.

Where are you from?

Who’s this?

Hello.

Hi! I’m Jane Taylor.

Pleased to meet you.

Nice to meet you.

I’m from Canada.

Stephen Wright.

Gratulációk, jókívánságok és arra reagálás: Happy Birthday / Christmas/New year!

Many happy returns (of the day)

Congratulations!

 

Have a nice holiday.

All the best.

Cheers!

Happy Birthday / Christmas /New Year!

Thank you.

 

Thank you, the same to you.

 

Cheers!

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok

 

Valaki igazának az elismerése és el nem ismerése: You are right. You are wrong.
Egyetértés, egyet nem értés: Do you agree?

 

What’s your opinion?

How do you feel about it?

OK

All right.

 

I think he’s wrong/right.

Tetszés, nem tetszés: Do you like Italian food?

 

What do you think of the new teacher?

I think it’s great.

I don’t like it.

He looks nice.

Akarat, kívánság: Would you like a cake? I’d like an ice-cream

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok

 

Dolgok, személyek megnevezése, leírása: What is it?

What’s it in English?

What does that mean?

What is it like?

It’s…/ That’s…/ It’s a kind of…/It’s used for…

It means…

It’s ….

Információ kérés, adás:

 

When do you get up?

Do you play a musical instrument?

What are the kids doing?

At seven.

Yes, I do. / No, I don’t.

Jane’s doing her homework and Tony’s having a shower.

Tudás, nemtudás: Where does …… live? I don’t know.

I have no idea.

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok

 

Kérés és arra reagálás: Can you give me a pen?

Would you pass me the sugar please?

Yes, sure. /I’m afraid I can’t.

Yes, of course.

 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok

 

Megértés biztosítása: Betűzés kérése, betűzés: Can you spell it for me? It spells…
Nem értés: Sorry, I don’t understand.

Could you understand?

Sorry, what does that mean?

 

 

 1. b) Fogalomkörök:

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései
Cselekvés, történés, létezés kifejezése
Jelenidejűség Present Simple

 

When do you get up? I don’t like milk.
Present Continuous

 

What is she doing?

I’m not listening. I’m leaving.

 

Birtoklás kifejezése Possessive adj. My, your, his/her/its,our, their dog

 

  Genitive ’s

 

Kate’s brother

Whose?

 

Térbeli viszonyok Irányok, helymeghatározás Prepositions, Prepositional Phrases, Adverbs Here, there, on the left, on the right, in, on, under, opposite, next to, between, …

 

Időbeli viszonyok  
  Időpont When?

When? What time?

 

What’s the time?

 

Now,

at 5 o’clock, on Monday

In the morning, at night …

It’s quarter to eight.

 

Mennyiségi viszonyok Irregular plurals Children, people, men, women …
  Cardinal numbers 1-100
  Ordinal numbers first, second…
Minőségi viszonyok   What’s it like? What colour is it?

 

Modalitás Can ability I can swim.
  Must I must have a rest.
Logikai viszonyok Linking words And/or/but/because

 

Szövegösszetartó eszközök Articles

 

Some+plural noun

any+plural noun

Some +singular noun

Any +singular noun

 

 

 

Personal pronouns

 

Demonstrative pronouns

 

Indefinite pronouns

A, an, the

 

There are some pencils in the bag.

Have you got any sisters?

I haven’t got any matchboxes.

There’s some water in the vase.

There isn’t any juice in my glass.

 

I, he, they…

 

This, that, these, those

 

 

Somebody, anybody,nobody, everybody

 

Témakörök

 

 • Én és a családom, barátok, kedvencek (pets)
 • Az iskola, tantárgyak, tanrend
 • Emberek külső és belső jellemzése
 • Szűkebb környezetünk: a lakás, a ház, a szoba bemutatása, berendezési tárgyak
 • Tágabb környezetünk: a lakóhely, a város, tájékozódás, útbaigazítás kérése/adása
 • Idő, óra, a hét napjai
 • Napirend, házimunka, otthoni feladatok
 • Vásárlás: mindennapi bevásárlás
 • Szabadidő és szórakozás
 • Az angol nyelvű országok; házak, helynevek Angliában

 

A továbbhaladás minimális feltétele:

Tudjon bemutatkozni: név, életkor, család, hobby, barátok.

Tudjon leírást adni a saját vagy mások külső és belső tulajdonságairól.

Tudja elmondani hol lakik, bemutatni a lakókörnyezetét és a lakást, ahol él.

Képes legyen az időpont meghatározására a tanult kifejezések felhasználásával.

Képes legyen bemutatni saját napirendjét, amelyben megnevezi szabadidős tevékenységeit is.

Tudjon felsorolni alapvető élelmiszereket.

Tudjon részt venni hétköznapi interakciókban a megadott témakörök alapján.

Képes legyen adott utasításra vagy kérdésre megfelelően reagálni.

Képes legyen adott szöveg lényegét kiszűrni majd a kívánt információkat megszerezni.

Képes legyen megadott szempontok alapján rövid, irányított fogalmazást írni.

A továbbhaladás feltételei:

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. emelt óraszámú csoport

Követelmények

Témakörök, tartalmak

 

 1. Kommunikációs szándékok

 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok

 

Kezdeményezés és válasz

Köszönés: Good morning/afternoon/evening.

Hello Ben.

Hello, how are you?

 

Hi!

How do you do? I’m John Smith.

Good morning.

Hello Tony.

I’m fine, thank you. And you?

Hi!

Pleased to meet you, John. My name’s Alan Jones.

Elköszönés:

 

 

Goodbye.

Bye-bye!

Good night.

Goodbye.

Bye!

Good night.

Köszönet és arra reagálás: Thanks.

Thank you very much.

Thanks a lot.

Not at all.

You are welcome.

No problem.

Bemutatkozás, bemutatás: My name is…

What’s your name?

Hello, my name’s Andrew Butler.

This is Ben.

Where are you from?

Who’s this?

Hello.

Hi! I’m Jane Taylor.

Pleased to meet you.

Nice to meet you.

I’m from Canada.

Stephen Wright.

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok

 

Tetszés, nem tetszés: Do you like Italian food?

 

What do you think of the new teacher?

I think it’s great.

I don’t like it.

He looks nice.

Akarat, kívánság: Would you like a cake? I’d like an ice-cream

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok

 

Dolgok, személyek megnevezése, leírása: What is it?

What’s it in English?

What does that mean?

What is his house like?

It’s…/ That’s…/ It’s a kind of…/It’s used for…It has got…

It means…

It’s big and comfortable.

Információ kérés, adás:

 

When do you get up?

Do you play a musical instrument?

What are the kids doing?

 

Are you afraid of spiders?

What can you see at the museum?

At seven.

Yes, I do. / No, I don’t.

Jane’s doing her homework and Tony’s having a shower.

Yes, I am.

A lot of old trains.

Tudás, nemtudás: Where does he live? I don’t know.

I have no idea.

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok

 

Kérés és arra reagálás:

 

 

Felszólítás:

Can you give me a pen?

Would you pass me the sugar please?

Can I have a tea?

 

Let’s go this way.

It’s your turn.

Go back.

Yes, sure. /I’m afraid I can’t.

Yes, of course.

 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok

 

Megértés biztosítása: Betűzés kérése, betűzés: Can you spell it for me?

 

 

 1. b) Fogalomkörök:

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései
Cselekvés, történés, létezés kifejezése
Jelenidejűség Present Simple

 

When do you get up? I don’t like milk.
Present Continuous

 

What is she doing?

I’m not listening. I’m leaving.

 

Múlt idő Past Simple:

Regular, irregular verbs

Did, didn’t, threw, walked
Birtoklás kifejezése Possessive adj. My, your, his/her/its,our, their dog

 

  Genitive ’s

 

Kate’s brother

Whose?

Térbeli viszonyok Irányok, helymeghatározás Prepositions, Prepositional Phrases, Adverbs Here, there, on the left, on the right, in, on, under, opposite, next to, between, …

 

 

 

Időbeli viszonyok Adverbs of frequency Always, usually, often, sometimes, never
  Időpont When?

When? What time?

 

What’s the time?

 

Now,

at 5 o’clock, on Monday

In the morning, at night …

It’s quarter to eight.

 

Mennyiségi viszonyok Irregular plurals Children, people, men, women …
  Some+plural noun

any+plural noun

Some +singular noun

Any +singular noun

There are some pencils in the bag.

Have you got any sisters?

I haven’t got any matchboxes.

There’s some water in the vase.

There isn’t any juice in my glass.

  Cardinal numbers 1-100
  Ordinal numbers first, second…
Minőségi viszonyok Adjectives

Adverbs

What’s it like? What colour is it?

-ly

  Superlatives

Comparatives

Than, the most, more, as …. as
Modalitás Can ability I can swim.
  Must I must have a rest.
Logikai viszonyok Linking words And/or/but/because
Szövegösszetartó eszközök Articles

 

Subject and object of personal pronouns

 

Demonstrative pronouns

 

Indefinite pronouns

A, an, the

 

I, he, they…

Me, him, them …

 

This, that, these, those

 

 

Somebody, anybody,nobody, everybody

 

 

Témalista

 

 • Én és a családom, barátok, kedvencek (pets)
 • Emberek külső és belső jellemzése, öltözködés
 • Napirend, idő, időmérés
 • Házimunka, otthoni feladatok
 • Vásárlás
 • Ételek, étkezés, éttermi rendelés
 • Szűkebb környezetünk: a lakás, a ház, a szoba bemutatása
 • Az iskola, tantárgyak
 • Tágabb környezetünk: a lakóhely, a város
 • Szabadidő és szórakozás, sport, nyaralás – levélírás, tévéprogramok
 • Ünnepek itthon és külföldön
 • Természeti környezetünk: növények és állatok, felszíni formák; időjárás, égtájak

 

Osztályozó- és javítóvizsga

 1. osztály normál óraszámú csoport

Tartalom

 

 1. Kommunikációs szándékok

 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok

 

Kezdeményezés és válasz
Megszólítás Excuse me! Pardon?
Köszönés: Good morning/afternoon/evening.

Hello Ben.

Hello, how are you?

 

Hi!

How do you do? I’m John Smith.

Good morning.

Hello Tony.

I’m fine, thank you. And you?

Hi!

Pleased to meet you, John. My name’s Alan Jones.

Elköszönés:

 

 

 

Goodbye.

Bye-bye!

See you later.

Good night.

Take care.

Goodbye.

Bye!

See you!

Good night.

Thanks. Bye.

Köszönet és arra reagálás: Thanks.

Thank you very much.

Thanks a lot.

Not at all.

You are welcome.

No problem.

Bemutatkozás, bemutatás: My name is…

What’s your name?

Hello, my name’s Andrew Butler.

This is Ben.

Where are you from?

Who’s this?

Hello.

Hi! I’m Jane Taylor.

Pleased to meet you.

Nice to meet you.

I’m from Canada.

Stephen Wright.

Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás: How are you feeling today?

 

 

What’s the matter?

Are you all right now?

Fine. / OK / All right. Much better, thanks. Not very well, I am afraid.

I feel sick.

Yes, thank you.

Bocsánatkérés és arra reagáláse: I am sorry. I am very sorry.

I beg your pardon

 

That’s all right.

It doesn’t matter.

No problem.

Gratulációk, jókívánságok és arra reagálás: Happy Birthday / Christmas/New year!

Many happy returns (of the day)

Congratulations!

Have a nice holiday.

All the best.

Cheers!

Happy Birthday / Christmas /New Year!

Thank you.

Thank you, the same to you.

 

Cheers!

Megszólítás személyes levélben: Dear John,
Elbúcsúzás személyes levélben: Best wishes,

Love (from),

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok

 

Valaki igazának az elismerése és el nem ismerése: You are right. You are wrong.  
Egyetértés, egyet nem értés: Do you agree?

 

What’s your opinion?

How do you feel about it?

OK

All right.

 

I think he’s wrong/right.

Tetszés, nem tetszés: Do you like Italian food?

 

What do you think of the new teacher?

I think it’s great.

I don’t like it.

He looks nice.

Akarat, kívánság: Would you like a cake? I’d like an ice-cream

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok

 

Dolgok, személyek megnevezése, leírása: What is it?

What’s it in English?

What does that mean?

What is his house like?

What is it like?

What’s the weather like?

It’s…/ That’s…/ It’s a kind of…/It’s used for…

It means…

It’s big and comfortable.

It’s as light as a feather.

It’s rainy/sunny…

Események leírása: What happened?

 

 

What were they doing?

First she opened the window, then she phoned the ambulance and finally she told the neighbours.

They were standing on the shore.

Információ kérés, adás:

 

Did you see him?

When will the guests arrive?

How do you make an omlett?

 

Yes, I did

At 6 p.m…

You take two eggs and some milk and flour.

Tudás, nemtudás: Where does he live? I don’t know.

I have no idea.

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok

 

Kérés és arra reagálás: Could you give me a pen?

Would you pass me the sugar please?

Yes, sure.

Yes, of course.

I’m afraid I can’t.

Tiltás, felszólítás: Leave it alone.

Don’t throw water on it.

 
Javaslat és arra reagálás: Why don’t we put the film in here?

Let’s go to the cinema tonight.

Good idea.

 

Meghívás és arra reagálás: Would you like to come to the cinema?

 

Can we meet at, say, six?

 

Are you free on Tuesday?

Let’s meet on Sunday.

Yes, I’d love to.

That’s very kind of you, but…

I am sorry, I can’t.

Yes, that would be okay.

What shall we do?

No, I am afraid, I can’t.

Kínálás és arra reagálás: Would you like another drink?

 

What would you like?

Help yourself!

Let me get you a drink.

Have an orange.

Here you are.

That’s very kind of you. /I am sorry, I can’t.

An orange please.

Thank you.

Thank you.

No, thank you.

 

 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok

 

Megértés biztosítása: Visszakérdezés, ismétléskérés: Did you say the castle?
  Betűzés kérése, betűzés: Can you spell it for me? It spells…
  Nem értés: Sorry, I don’t understand.

Could you understand?

Sorry, what does that mean?

 

 1. b) Fogalomkörök:

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései
Cselekvés, történés, létezés kifejezése Jelenidejűség Present Simple When do you get up? I don’t like milk.
Present Continuous

 

What is she doing?

I’m not listening. I’m leaving.

Múltidejűség Past Simple

 

And then she kissed me. Why didn’t you come yesterday?
  Jövőidejűség Going to

Future with will

Present Continuous for future arrangements

What are you going to do on Saturday?

I’ll get them for you.

I’m meeting Tom at three tomorrow.

  Possessive adj. My, your, his/her/its,our, their dog
Birtoklás kifejezése Genitive ’s

 

Past forms of have

Kate’s brother.

Whose?

Poor peaple had good teeth. Rich people didn’t have good teeth.

  Irányok, helymeghatározás Prepositions, Prepositional Phrases, Adverbs Here, there, on the left, on the right, in, on, under, opposite, next to, between, …

At Vicky’s place

Térbeli viszonyok Gyakoriság How often?

 

Always, often, sometimes, never, usually, once/twice a week, every day.
Időbeli viszonyok Időpont When?

 

 

 

When? What time?

 

What’s the time?

Now,

Yesterday, last week, two years ago,

Tomorrow, next week

In 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday, 10th April

In the morning, at night …

It’s quarter to eight.

Modalitás Should/shouldn’t You should see the doctor’s.
  Must/mustn’t I must read it. You mustn’t smoke here.
  Have to/don’t have to I have to learn all these lines.
  Articles

Some+plural noun

any+plural noun

Some +singular noun

Any +singular noun

 

Nominative and Accusative of personal pronouns

Demonstrative pronouns

Indefinite pronouns

A, an, the

There are some pencils in the bag.

Have you got any sisters?

I haven’t got any matchboxes.

There’s some water in the vase.

There isn’t any juice in my glass.

I, he/she, we, they…

Me, him/her, us, them

This, that, these, those

Somebody, anybody,nobody, everybody

Logikai viszonyok Szövegkohéziós eszközök   But, however, also, so, because

 

 

 

Témalista

 

 • Én és a családom: személyi adatok; foglalkozások; családfa; otthoni teendők, kötelességek; családi ünnepek, hétvége bemutatása
 • Emberi kapcsolatok: barátság; emberek külső és belső jellemzése.
 • Tágabb környezetünk: város, ország; a lakóhely bemutatása, közlekedés
 • Természeti környezetünk: a természet megóvása; Földünk nevezetes tájai; növények és állatok, csillagászat, természeti katasztrófák
 • Az iskola világa: az iskola bemutatása, tantárgyak
 • Egészség és betegség: a leggyakoribb betegségek; a leggyakoribb sérülések, baleset
 • Vásárlás: mindennapi bevásárlás; ajándékok ünnepekre.
 • Szabadidő és szórakozás: sport az iskolában és az iskolán kívül; tévé, film, videó, számítógép és olvasás.
 • Ünnepek angol nyelvterületen és hazánkban
 • Időjárás, évszakok váltakozása

 

Követelmények

Tartalom

 1. a) Kommunikációs szándékok

 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok

 

Kezdeményezés és válasz
Megszólítás:

 

Excuse me.

 

Pardon?

Yes, can I help you?

Köszönés: How do you do?

Good morning/afternoon/evening.

Hello Trish.

Hello, how are you?

 

Hi!

How do you do?

Good morning.

Hello Martin.

Very well, thank you. And how about you?

Hi. / Hello.

Elköszönés:

 

 

 

 

Goodbye.

Bye-bye!

See you later.

Good night.

Take care.

Goodbye.

Bye!

See you.

Good night.

Thanks. Bye!

Bemutatkozás, bemutatás: My name is…

Have you met Lewis?

May I / Can I / Let me introduce myself,

May I /Can I / Let me introduce you to Martin.

Hello.

Hi!

Pleased to meet you.

Nice to meet you.

Érdeklődés mások hogyléte felől és arra reagálás: How are you feeling today?

 

 

What’s the matter?

Fine. / OK / All right. Much better, thanks.

Not very well, I am afraid.

Actually, I am suffering from…

Engedélykérés és arra reagálás: May I use your telephone?

Do you mind if I open the window?

Yes, go ahead.

Not at all.

Köszönet és arra reagálás: Thanks.

Thank you very much.

Thanks a lot.

It’s very kind of you.

Not at all. / That’s all right.

You are welcome.

No problem.

Do not mention it.

Bocsánatkérés és arra reagálás: I am sorry.

I am very sorry.

 

That’s all right.

It doesn’t matter.

Never mind.

No problem.

Gratulációk, jókívánságok és azokra reagálás: Happy Christmas / new year/ birthday!

Many happy returns (of the day)

Congratulations!

Have a nice holiday.

Happy Christmas / new year / birthday!

Thank you.

Thank you, the same to you.

Megszólítás személyes levélben: Dear John,  
Elbúcsúzás személyes levélben: Best wishes,

Love (from),

I am looking forward to hearing from you soon.

 

 

 

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok

 

Öröm, sajnálkozás, bánat: Are you happy about that?

 

 

 

What do you think of that?

 

How do you feel about that?

Great!

I am so glad /very happy.

Good for you.

Congratulations.

I feel so happy for…

I’m sorry to hear that.

What a pity.

Oh, no!

Oh, dear!

Elégedettség, elégedetlenség, bosszúság: What do you think of…?

Are you happy with…?

Are you satisfied with…?

That’s fine / nice / not bad.

That was fine / good / nice

I’m quite satisfied with…

I’m quite happy with…

It’s not good enough.

That wasn’t very good.

I’m tired of…

Csodálkozás: Sue has lost her money.

Tom is twenty.

This is a book for you.

How come?

Is he?

What a surprise!

Remény: What are you looking forward to?

 

I am looking forward to…

I hope you’ll have time to join me for dinner.

 

 

Személyes beállítódás és vélemény

 

Véleménykérés és arra reagálás: What do you think?

How do you like it?

What’s your opinion about it?

I think it is difficult.

I don’t like it.

I think it’s fair enough. .

Valaki igazának elismerése és el nem ismerése: You are right.

You are wrong.

Egyetértés, egyetnemértés: Do you agree?

What’s your opinion?

How do you feel about it?

OK. All right.

I think he’s wrong/right.

I’m afraid I don’t agree.

Tetszés, nemtetszés: Do you like Italian food?

You like meat, don’t you?

What do you think of the new teacher?

I think it’s great.

I don’t like it.

He looks nice.

Akarat, kívánság: Would you like a cake?

Can I have my bill, please?

I want to pay.

I’d like an ice-cream.

 

Képesség:

 

Can you speak French?

 

I can only understand French.
Kötelezettség: Must we fill in this form now?

When do we have to leave?

We must fill it in now

Right now.

Ígéret: Will you come and meet me at the station? Don’t worry, I will.

I promise to be there at five.

Szándék, kívánság: What would you like to do?

Would you like to have a rest?

I’d like to see that film

I’d rather not go out tonight.

Dicséret, kritika: It’s great. It’s a good idea.

It’s boring.

 

 

 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok

 

Dolgok, személyek megnevezése, leírása:

 

What is it?

What’s it in English?

What does that mean?

What is it like?

It’s…/ That’s…/ It’s a kind of…/ It’s used for…

It means…

It’s green, small and it can jump.

Események leírása: What happened?

 

First she opened the window, then she phoned the ambulance, and finally she told the neighbours.
Információ kérés, adás:

 

Did you see him?

When will the guests arrive?

How do you make an omelette?

 

How far is your school?
How long does it take to get there?

Please, can you tell me the way to the station?

Who is that?

Yes, I did

At 6 p.m.

You take two eggs and some milk and flour.

It’s 20 minutes by bus.

 

Take the second turning on the right

It’s me.

Tudás, nemtudás: Do you know where he lives?

Was George at school last week?

I have no idea.

I don’t know.

Bizonyosság, bizonytalanság: Do you think they will come?

 

 

They will probably come.

 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok

 

Kérés: Could you give me your telephone number?

Would you pass me the sugar please?

Yes, sure.

Of course.

Yes, of course.

 

Tiltás, felszólítás:

 

Keep off the grass.

You must not smoke here.

Javaslat és arra reagálás:: Why don’t we put the film in here?

Let’s go to the cinema tonight.

Good idea.

I’d prefer to go to the theatre.

Meghívás és arra reagálás: Would you like to come to the cinema?

 

 

 

Can we meet at six?

Are you free on Tuesday?

Let’s meet on Sunday.

Yes, I’d love to.

That’s very kind of you, but…

No, I am afraid I can’t.

I am sorry, I can’t.

Yes, that would be okay.

Sorry, I can’t make it then.

No, I am afraid, I can’t.

Kínálás és arra reagálás: Would you like another drink?

What would you like?

Help yourself!

Anything else?

Have an orange.

Here you are.

That’s very kind of you.

An orange juice, please.

Thank you.

No, thank you.

No, thanks.

I am sorry, I can’t.

Thanks.

 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok / Kommunikációs stratégiák

 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés

 

Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értés ellenőrzése

Betűzés kérése, betűzés

 

 

Felkérés hangosabb, lassabb beszédre

Did you say the castle?

Sorry, where does she live?

Sorry, I don’t understand.

Can you understand?

Sorry, what does that mean?

Can you spell it for me? It spells…

Could you speak a little more slowly, please?

 

 

 

 1. Fogalomkörök

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései
Cselekvés, történés, létezés kifejezése Jelenidejűség

 

 

 

 

 

Múltidejűség

 

Jövőidejűség

Present simple

 

Present continuous

 

Present perfect simple

 

Past simple

 

going to

 

Future with will

When do you get up?

I don’t drink milk.

Why is she crying? I’m not reading. He’s walking.

Have you done your room?

I haven’t finished it yet.

And then she kissed me. Why didn’t you come yesterday?

What are you going to do on Saturday?

When will you be fourteen?

Birtoklás kifejezése Past forms of have

 

Possessive adj.

Possesive pronouns

Genitive ’s

of

Whose?

I didn’t have many friends in the kindergarten.

my, your, his/her/its, our, their dog

mine, yours,… theirs

Sue’s brother

the corner of the room

Térbeli viszonyok Irányok, helymeg-határozás Prepositions, prepositional phrases, adverbs

 

 

here, there, on the left, on the right, in, on, under, opposite, next to, between, in front of, behind, inside, outside, above …
Időbeli viszonyok Már, még, éppen

Gyakoriság

 

 

 

Időpont

 

 

 

 

 

Időtartam

Adverbs of time with present perfect simple

 

How often?

 

 

 

When? What time?

 

 

 

 

What’s the time?

How long? + past simple

 

already, yet, just

We’ve already finished the book.

I haven’t visited France yet.

always, often, sometimes, never, once/twice a week, every day …

I always make my bed.

She goes swimming twice a week.

now, in the morning

yesterday, last week, two years ago,

tomorrow, next week

in 1997, in July, at 5 o’clock, on Friday

It’s quarter to eight.

How long were you in hospital? For two weeks.

Mennyiségi viszonyok Irregular and regular plurals

Cardinal numbers

Ordinal numbers

Countable nouns

How many?

Uncountable nouns

How much?

 

children, people, men, women …

 

one. two…

first, second…

How many CDs have you got?

I’ve got a lot of / few CDs.

How much money have you got?

I’ve got a lot of/little money.

a cup of tea, a piece of cake

all, both, none, neither

each, every

Minőségi viszonyok Comparative sentences (short, long adjectives)

 

 

Irregular adjectives

What … like?

What colour?

Tom’s younger than Sue. Mary is the prettiest girl.

She is the most intelligent of all.

I’m as tall as you.

Good, bad …(better, worse)

What’s it like? What colour is it?

It’s too big, It’s not small enough.

Modalitás should/shouldn’t

can (ability)

can/could/may (permission)

must/needn’t (obligation)

have to (past)

mustn’t

You should ask her.

I can swim.

Can/could/may I open the window?

I must read it. You needn’t do it now.

Did you have to be there?

Children mustn’t smoke.

Logikai viszonyok Linking words and/or/but/because

 

Szövegösszetartó eszközök Articles

some + plural noun

any + plural noun

 

some + singular noun

any + singular noun

 

Nominative and accusative of personal pronouns

Demonstrative pronouns

Indefinite pronouns

 

a, an, the

There are some pencils in the bag.

Have you got any sisters?

I haven’t got any matchboxes.

There’s some water in the vase.

There isn’t any juice in my glass.

 

I, he, they…

me, him, them…

 

this, that, these, those

somebody, anybody, nobody, everybody …

Témalista

 • Én és a családom: családfa; foglalkozások; családi ünnepek.
 • Emberi kapcsolatok: barátság; emberek külső és belső jellemzése.
 • Tágabb környezetünk: falu, város, ország;
 • Országismeret és történelem, Földünk nevezetes tájai, London és Budapest látnivalói
 • Az iskola világa
 • Egészség, az egészséges életmód
 • Étkezés: étkezési szokások
 • Vásárlás: mindennapi bevásárlás; ajándékok ünnepekre.
 • Szabadidő és szórakozás: sport az iskolában és az iskolán kívül; tévé, film, videó, számítógép és olvasás.
 • Utazás: utazási előkészületek; közlekedési eszközök

 

 1. évfolyam normál óraszámú csoport

Követelmények

Témakörök, tartalmak

 1. a) Kommunikációs szándékok

 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok

 

Kezdeményezés és válasz
Megszólítás:

 

Excuse me.

 

Pardon?

Yes, can I help you?

Köszönés: How do you do?

Good morning/afternoon/evening.

Hello Trish.

Hello, how are you?

 

Hi!

How do you do?

Good morning.

Hello Martin.

Very well, thank you. And how about you?

Hi. / Hello.

Elköszönés:

 

 

 

 

Goodbye.

Bye-bye!

See you later.

Good night.

Take care.

Goodbye.

Bye!

See you.

Good night.

Thanks. Bye!

Bemutatkozás, bemutatás: My name is…

Have you met Lewis?

May I / Can I / Let me introduce myself,

May I /Can I / Let me introduce you to Martin.

Hello.

Hi!

Pleased to meet you.

Nice to meet you.

Érdeklődés mások hogyléte felől és arra reagálás: How are you feeling today?

 

 

What’s the matter?

Fine. / OK / All right. Much better, thanks.

Not very well, I am afraid.

Actually, I am suffering from…

Engedélykérés és arra reagálás: May I use your telephone?

Do you mind if I open the window?

Yes, go ahead.

Not at all.

Köszönet és arra reagálás: Thanks.

Thank you very much.

Thanks a lot.

It’s very kind of you.

Not at all. / That’s all right.

You are welcome.

No problem.

Do not mention it.

Bocsánatkérés és arra reagálás: I am sorry.

I am very sorry.

Please, forgive me.

That’s all right.

It doesn’t matter.

Never mind.

No problem.

Gratulációk, jókívánságok és azokra reagálás: Happy Christmas / new year/ birthday!

Many happy returns (of the day)

Congratulations!

Have a nice holiday.

All the best.

Cheers!

Happy Christmas / new year / birthday!

Thank you.

Thank you, the same to you.

 

Cheers!

Megszólítás személyes levélben: Dear John,  
Elbúcsúzás személyes levélben: Best wishes,

Love (from),

I am looking forward to hearing from you soon.

 

 

 

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok

 

Öröm, sajnálkozás, bánat: Are you happy about that?

 

 

 

What do you think of that?

 

How do you feel about that?

Great!

I am so glad /very happy.

I am glad to hear that.

I am so pleased that…

Good for you.

Congratulations.

I feel so happy for…

I’m sorry to hear that.

What a pity.

Oh, no!

Oh, dear!

I feel so sorry for…

Elégedettség, elégedetlenség, bosszúság: What do you think of…?

Are you pleased with…?

Are you happy with…?

Are you satisfied with…?

That’s fine / nice / not bad.

That was fine / good / nice

I’m quite satisfied with…

I’m quite happy with…

It’s not good enough.

That wasn’t very good.

I’m tired of…

Csodálkozás: Sue has lost her money.

Tom is twenty.

This is a book for you.

How come?

Is he?

What a surprise!

Remény: What are you hoping for?

What are you looking forward to?

 

I am looking forward to…

I hope you’ll have time to join me for dinner.

 

 

Személyes beállítódás és vélemény

 

Véleménykérés és arra reagálás: What do you think?

How do you like it?

What’s your opinion about it?

I think it is difficult.

I don’t like it.

I think it’s fair enough. .

Valaki igazának elismerése és el nem ismerése: You are right.

You are wrong.

Egyetértés, egyetnemértés: Do you agree?

What’s your opinion?

How do you feel about it?

OK. All right.

I think he’s wrong/right.

I’m afraid I don’t agree.

Tetszés, nemtetszés: Do you like Italian food?

You like meat, don’t you?

What do you think of the new teacher?

I think it’s great.

I don’t like it.

He looks nice.

Akarat, kívánság: Would you like a cake?

Can I have my bill, please?

I want to pay.

I’d like an ice-cream.

 

Képesség:

 

Can you speak French?

Are you able to ride a horse?

I can only understand French.

No, I’m not. I am unable to ride a horse.

Kötelezettség: Must we fill in this form now?

When do we have to leave?

We must fill it in now

Right now.

Ígéret: Will you come and meet me at the station? Don’t worry, I will.

I promise to be there at five.

Szándék, kívánság: What would you like to do?

Would you like to have a rest?

I’d like to see that film

I’d rather not go out tonight.

Dicséret, kritika: It’s great. It’s a good idea.

I’m not so keen on it. It’s boring.

 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok

 

Dolgok, személyek megnevezése, leírása:

 

What is it?

What’s it in English?

What does that mean?

What is it like?

It’s…/ That’s…/ It’s a kind of…/ It’s used for…

It means…

It’s green, small and it can jump.

Események leírása: What happened?

 

First she opened the window, then she phoned the ambulance, and finally she told the neighbours.
Információ kérés, adás:

 

Did you see him?

When will the guests arrive?

How do you make an omelette?

 

How far is your school?
How long does it take to get there?

Please, can you tell me the way to the station?

Who is that?

Yes, I did

At 6 p.m.

You take two eggs and some milk and flour.

It’s 20 minutes by bus.

 

Take the second turning on the right

It’s me.

Tudás, nemtudás: Do you know where he lives?

Was George t school last week?

I have no idea.

I don’t know.

Bizonyosság, bizonytalanság: Do you think they will come?

 

 

They will probably come.

 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok

 

Kérés: Chris, could you do me a great favour?

Could you give me your telephone number?

Do you have a stamp by any chance?

Would you pass me the sugar please?

Yes, sure.

Of course.

Yes, of course.

 

I’m afraid I can’t.

Tiltás, felszólítás:

 

Keep off the grass.

You must not smoke here.

Javaslat és arra reagálás:: Why don’t we put the film in here?

Let’s go to the cinema tonight.

Good idea.

I’d prefer to go to the theatre.

Meghívás és arra reagálás: Would you like to come to the cinema?

 

 

 

 

Can we meet at six?

Are you free on Tuesday?

Let’s meet on Sunday.

Yes, I’d love to.

That’s very kind of you, but…

No, I am afraid I can’t.

I am sorry, I can’t.

Yes, that would be okay.

Sorry, I can’t make it then.

 

No, I am afraid, I can’t.

Kínálás és arra reagálás: Would you like another drink?

What would you like?

Help yourself!

Let me get you a drink.

Anything else?

Have an orange.

Here you are.

That’s very kind of you.

An orange juice, please.

Thank you.

No, thank you.

No, thanks.

I am sorry, I can’t.

Thanks.

 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok / Kommunikációs stratégiák

 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés

 

 

 

Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értés ellenőrzése

 

Betűzés kérése, betűzés

 

Felkérés hangosabb, lassabb beszédre

Did you say the castle?

Sorry, where does she live?

Sorry, what did you say his name was?

Sorry, I don’t understand.

Can you understand?

Sorry, what does that mean?

Can you spell it for me? It spells…

Could you speak a little more slowly, please?

Sorry, that was a bit too fast.

 1. Fogalomkörök

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései
Cselekvés, történés, létezés kifejezése Jelenidejűség

 

 

 

 

 

Múltidejűség

 

Jövőidejűség

Present simple

 

Present continuous

 

Present perfect simple

 

Past simple

 

going to

 

Future with will

When do you get up?

I don’t drink milk.

Why is she crying? I’m not reading. He’s walking.

Have you done your room?

I haven’t finished it yet.

And then she kissed me. Why didn’t you come yesterday?

What are you going to do on Saturday?

When will you be fourteen?

Birtoklás kifejezése Past forms of have

 

Possessive adj.

Possesive pronouns

Genitive ’s

of

Whose?

I didn’t have many friends in the kindergarten.

my, your, his/her/its, our, their dog

mine, yours,… theirs

Sue’s brother

the corner of the room

Térbeli viszonyok Irányok, helymeg-határozás Prepositions, prepositional phrases, adverbs

 

 

here, there, on the left, on the right, in, on, under, opposite, next to, between, in front of, behind, inside, outside, above …
Időbeli viszonyok Már, még, éppen

Gyakoriság

 

 

 

Időpont

 

 

 

 

 

Időtartam

Adverbs of time with present perfect simple

 

How often?

 

 

 

When? What time?

 

 

 

 

What’s the time?

How long? + past simple

 

already, yet, just

We’ve already finished the book.

I haven’t visited France yet.

always, often, sometimes, never, once/twice a week, every day …

I always make my bed.

She goes swimming twice a week.

now, in the morning

yesterday, last week, two years ago,

tomorrow, next week

in 1997, in July, at 5 o’clock, on Friday

It’s quarter to eight.

How long were you in hospital? For two weeks.

Mennyiségi viszonyok Irregular and regular plurals

Cardinal numbers

Ordinal numbers

Countable nouns

How many?

Uncountable nouns

How much?

 

children, people, men, women …

 

one. two…

first, second…

How many CDs have you got?

I’ve got a lot of / few CDs.

How much money have you got?

I’ve got a lot of/little money.

a cup of tea, a piece of cake

all, both, none, neither

each, every

Minőségi viszonyok Comparative sentences (short, long adjectives)

 

 

Irregular adjectives

What … like?

What colour?

Tom’s younger than Sue. Mary is the prettiest girl.

She is the most intelligent of all.

I’m as tall as you.

Good, bad …(better, worse)

What’s it like? What colour is it?

It’s too big, It’s not small enough.

Modalitás should/shouldn’t

can (ability)

can/could/may (permission)

must/needn’t (obligation)

have to (past)

mustn’t

You should ask her.

I can swim.

Can/could/may I open the window?

I must read it. You needn’t do it now.

Did you have to be there?

Children mustn’t smoke.

Logikai viszonyok Linking words and/or/but/because

 

Szövegösszetartó eszközök Articles

some + plural noun

any + plural noun

 

some + singular noun

any + singular noun

 

Nominative and accusative of personal pronouns

Demonstrative pronouns

Indefinite pronouns

 

a, an, the

There are some pencils in the bag.

Have you got any sisters?

I haven’t got any matchboxes.

There’s some water in the vase.

There isn’t any juice in my glass.

 

I, he, they…

me, him, them…

 

this, that, these, those

somebody, anybody, nobody, everybody …

 

 

 

 1. Témakörök

Én és a családom: családfa; foglalkozások; családi ünnepek

– Emberi kapcsolatok: barátság; emberek külső és belső jellemzése

– Tágabb környezetünk: falu, város, ország;

Az iskola világa

Egészség, az egészséges életmód

– Vásárlás: mindennapi bevásárlás; ajándékok ünnepekre.

– Utazás: utazási előkészületek; közlekedési eszközök

– Szabadidő és szórakozás: sport az iskolában és az iskolán kívül; tévé, film, videó, számítógép és olvasás.

 

 

 

A továbbhaladás minimális feltételei

A tanuló megérti az utasításokat, azokra cselekvéssel válaszol.

A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket megért.

A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűr.

A tanuló ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg lényegét megért.

A tanuló egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz, kérdéseket tesz fel.

A tanuló megértési probléma esetén segítséget kér.

A tanuló részt vesz egyszerű párbeszédben, ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget elolvas.

A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt megtalál.

A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti;

A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg lényegét megérti.

A tanuló egyszerű, képekkel illusztrált szöveget megért;

A tanuló ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott szövegben kikövetkezteti.

A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leír;

A tanuló egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz;

A tanuló egyszerű, strukturált szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz;

ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő szöveget ír.

 

 1. osztáy emelt óraszámú csoport

 

Követelmények

 

Tartalom

 

 1. Kommunikációs szándékok

 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok

 

Kezdeményezés és válasz

 

Megszólítás:

 

Excuse me.

 

Pardon?

Yes, can I help you?

Köszönés: How do you do?

Good morning.

Hello Tom.

Hello, how are you?

 

Hi!

How do you do?

Good morning.

Hello Mary.

Very well, thank you. And how about you?

Hi!

Elköszönés:

 

 

 

 

Goodbye.

Bye-bye!

See you later.

Good night.

Take care.

Goodbye.

Bye!

See you!

Good night.

Thanks. Bye!

Bemutatkozás, bemutatás: My name is…

Have you met Jane?

May I/Can I/ Let me introduce myself,

May I/Can I/ Let me introduce you to Rosy

Hello.

Hi!

Pleased to meet you.

Nice to meet you.

Érdeklődés mások hogyléte felől és arra reagálás: How are you feeling today?

 

 

What’s the matter?

Fine. / OK / All right. Much better, thanks.

Not very well, I am afraid.

Actually, I am suffering from…

Engedélykérés és arra reagálás: May I use your telephone?

Do you mind if I open the window?

Yes, go ahead.

Not at all.

Köszönet és arra reagálás: Thanks.

Thank you very much.

Thanks a lot.

It’s very kind of you.

Not at all.

You are welcome.

No problem.

Do not mention it.

Bocsánatkérés és arra reagálás: I am sorry.

I am very sorry.

Please, forgive me.

That’s all right.

It doesn’t matter.

Never mind.

No problem.

Gratulációk, jókívánságok és azokra reagálás: Happy Christmas/New year/Birthday!

Many happy returns (of the day)

Congratulations!

Have a nice holiday.

All the best.

Cheers!

Happy Christmas /New Year/ Birthday!

Thank you.

Thank you, the same to you.

 

Cheers!

Megszólítás személyes levélben és hivatalos levélben Dear John,

Dear Sir/Madam,

 
Elbúcsúzás személyes levélben és hivatalos levélben Best wishes,

Love (from),

I am looking forward to hearing from you soon.

Yours sincerely

 

 

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok

 

Öröm, sajnálkozás, bánat: Are you happy about that?

 

 

 

What do you think of that?

 

How do you feel about that?

Great!

I am so glad /very happy.

I am glad to hear that.

I am so pleased that…

Good for you.

Congratulations.

I feel so happy for…

I’m sorry to hear that.

What a pity.

Oh, no!

Oh, dear!

I feel so sorry for…

Elégedettség, elégedetlenség, bosszúság: What do you think of…?

Are you pleased with…?

Are you happy with…?

Are you satisfied with…?

That’s fine/nice/not bad.

That was fine/good/ nice

I’m quite satisfied with…

I’m quite happy with…

It’s not good enough.

That wasn’t very good.

I’m tired of…

Csodálkozás: Jane has lost her money.

Tom is twenty.

This is a book for you.

How come?

Is he?

What a surprise!

Remény: What are you hoping for?

What are you looking forward to?

 

I am looking forward to…

I hope you’ll have time to join me for dinner.

 

Személyes beállítódás és vélemény

 

Véleménykérés és arra reagálás: What do you think?

How do you like it?

What’s your opinion about it?

I think it is difficult.

I don’t like it.

I think it’s fair enough. .

Valaki igazának elismerése és el nem ismerése: You are right.

You are wrong.

Egyetértés, egyetnemértés: Do you agree?

What’s your opinion?

How do you feel about it?

OK.All right.

I think he’s wrong/right.

I’m afraid I don’t agree.

Tetszés, nemtetszés: Do you like Italian food?

You like meat, don’t you?

What do you think of the new teacher?

I think it’s great.

I don’t like it.

He looks nice.

Akarat, kívánság: Would you like a cake?

Can I have my bill, please?

I want to pay.

I’d like an ice-cream.

 

Képesség:

 

Can you speak French?

Are you able to ride a horse?

I can only understand French.

No, I’m not. I am unable to ride a horse.

Kötelezettség: Must we fill in this form now?

When do we have to leave?

We must fill it in now

Right now.

Lehetőség: It may rain. 

She might be late.

 
Ígéret: Will you come and meet me at the station? Don’t worry, I will.

I promise to be there at five.

Szándék, kívánság: What would you like to do?

Would you like to have a rest?

I’d like to see that film

I’d rather not go out tonight.

Dicséret, kritika: It’s great. It’s a good idea. I’m not so keen on it. It’s boring.

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok

 

Dolgok, személyek megnevezése, leírása:

 

What is it?

What’s it in English?

What does that mean?

What is it like?

It’s…/ That’s…/ It’s a kind of…/It’s used for…

It means…

It’s green, small and it can jump.

Események leírása: What happened?

 

 

 

What were they doing?

First she opened the window, then she phoned the ambulance and finally she told the neighbours.

They were standing on the shore.

Információ kérés, adás:

 

Did you see him?

When will the guests arrive?

How do you make an omelette?

 

How far is your school?
How long does it take to get there?

Please, can you tell me the way to the station?

Who is that?

What size shoes do you take?

Yes, I did

At 6 p.m.

You take two eggs and some milk and flour.

It’s 20 minutes by bus.

 

Take the second turning on the right

It’s me.

4.

Tudás, nemtudás: Do you know where he lives?

This isn’t our train, is it?

I have no idea.
Bizonyosság, bizonytalanság: Do you think they will come?

 

They will probably come.

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok

 

Kérés: Chris, could you do me a great favour?

Could you give me your telephone number?

Do you have a stamp by any chance?

Would you pass me the sugar please?

Yes, sure.

Of course.

Yes, of course.

 

I’m afraid I can’t.

Tiltás, felszólítás:

 

Keep off the grass.

You must not smoke here.

 
Javaslat és arra reagálás:: Why don’t we put the film in here?

Let’s go to the cinema tonight.

Where shall we go today?

Good idea.

I’d prefer to go to the theatre.

Meghívás és arra reagálás: Would you like to come to the cinema?

 

 

 

 

Can we meet at six?

Are you free on Tuesday?

Let’s meet on Sunday.

Yes, I’d love to.

That’s very kind of you, but…

No, I am afraid I can’t.

I am sorry, I can’t.

Yes, that would be okay.

Sorry, I can’t make it then.

No, I am afraid, I can’t.

Kínálás és arra reagálás: Would you like another drink?

What would you like?

Help yourself!

Let me get you a drink.

Have an orange.

Here you are.

That’s very kind of you.

An orange juice, please.

Thank you.

No, thank you.

I am sorry, I can’t.

Thanks.

Tanács és arra reagálás What should we do?

 

What would you leave?

We must kep calm.

You shouldn’t drive so fast.

I’d take the pen, but I would’t take a typewriter.

 

 

 

 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok / Kommunikációs stratégiák

 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés

 

 

 

Megerősítés elvárása

Did you say the castle?

Sorry, where does she live?

Sorry, what did you say his name was?

This isn’t our train, is it?

Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értés ellenőrzése Sorry, I don’t understand.

Can you understand?

Sorry, what does that mean?

Betűzés kérése, betűzés Can you spell it for me? It spells…
  Felkérés hangosabb, lassabb beszédre Could you speak a little more slowly, please?

Sorry, that was a bit too fast.

 

 1. Fogalomkörök:

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései
Cselekvés, történés, létezés kifejezése Jelenidejűség Present Simple

 

Present Simple Passive

When do you get up?

I don’t drink milk.

It’s made of…

Present Continuous

 

Why is she crying? I’m not listening. I’m leaving.

 

  Present Perfect Simple Have you done your room?

I haven’t finished it yet.

  Múltidejűség Past Simple

 

Past Simple Passive

And then she kissed me. Why didn’t you come yesterday?

It was written by…

  Jövőidejűség Going to

 

What are you going to do on Saturday?
  Future with Will When will you be fourteen?
Birtoklás kifejezése Past forms of have

 

I didn’t have many friends in the kindergarten.
  Possessive adj. My, your, his/her/its,our, their dog
  Possesive pronouns

Genitive ’s

Whose?

Of

Mine, yours,…theirs

Kate’s brother

 

the corner of the room

Térbeli viszonyok Irányok, helymeg-határozás Prepositions, Prepositional Phrases, Adverbs

 

Geographical location

Here, there, on the left, on the right, in, on, under, opposite, next to, between, in front of, behind, inside, outside, above …

Past the shop, along the river…

Időbeli viszonyok Gyakoriság Adverbs of time with Present Perfect Simple already, yet, just, since, for
  Időpont When? What time?

What’s the time?

Now, in the morning

Yesterday, last week, two years ago,

Tomorrow, next week

In 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday

It’s quarter to eight.

  Időtartam How long?+Past Simple

 

While

 

How long+Present Perfect Simple

How long were you in hospital? For two weeks.

While I was wathig TV, Dad arrived.

How long have you lived in Elm Street?

Mennyiségi viszonyok Irregular and regular plurals Children, people, men, women …
  Cardinal numbers

Decimal numbers

one. two…

two point five one

  Ordinal numbers first, second…
  Countable nouns

 

Uncountable nouns

 

 

How many CDs have you got?

I’ve got a lot of/few CDs.

How much money have you got?

I’ve got a lot of/little money.

A cup of tea, a piece of cake

  Each, every
Minőségi viszonyok Comparative sentences (short, long adjectives)

 

 

Irregular adjectives

Tom’s younger than Sue. Mary is the prettiest girl.

She is the most intelligent of all.

I’m as tall as you.

Good, bad …(better, worse)

  Enough

Too/quite

It’s too big, It’s not small enough.

It’s quite good.

Modalitás   Should/shouldn’t You should ask her.
  Can (ability) could

Be able to (past, present, future)

 

 

Can/could/may (permission)

Can/could/may (possibility)

I can swim. I couldn’t run.

We won’t be able to breath.

He was able to swim across the channel.

 

Can/could/may I open the window?

 

The van might fall.

  Must/needn’t (obligation) I must read it. You needn’t do it now.
  Have to (Past, future) Did you have to be there?

Will we have to come?

  Musn’t Children mustn’t smoke.
Logikai viszonyok Linking words

Conditional I

 

Conditional II

And/or/but/because

If we take the hovercraft, it will be quicker.

If a robber attacked me, I would scream.

Szövegösszetartó eszközök Névelők

Some+plural noun

any+plural noun

 

Some +singular noun

Any + singular noun

 

Nominative and accusative of personal pronouns

 

Demonstrative pronouns

 

Indefinite pronouns

 

Reflexive pronouns

A, an, the

There are some pencils in the bag.

Have you got any sisters?

I haven’t got any matchboxes.

There’s some water in the vase.

There isn’t any juice in my glass.

 

I, he, they…

Me, him, them…

 

 

This, that, these, those

 

Somebody, anybody, nobody, everybody …

Myself, himself….

 

Témalista

 • Én és a családom: családfa; foglalkozások; családi ünnepek.
 • Emberi kapcsolatok: barátság; emberek külső és belső jellemzése.
 • Tágabb környezetünk: falu, város, ország;
 • Országismeret és történelem, Földünk nevezetes tájai, London és Budapest látnivalói
 • Az iskola világa
 • Egészség, az egészséges életmód
 • Étkezés: étkezési szokások
 • Vásárlás: mindennapi bevásárlás; ajándékok ünnepekre.
 • Utazás: utazási előkészületek; közlekedési eszközök, útvonal tervezése
 • Szabadidő és szórakozás: sport az iskolában és az iskolán kívül; tévé, film, videó, számítógép és olvasás.
 • Újság: cikkek írása, az újságkészítés folyamata

 

 1. osztály normál csoport

 

Követelmények

Tartalom

 

 1. a) Kommunikációs szándékok

 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok

 

Kezdeményezés és válasz
Megszólítás:

 

Excuse me.

I am sorry to disturb you.

Pardon?

Yes, can I help you?

Köszönés: How do you do?

Good morning / evening / afternoon.

Hello Mike.

Hello, how are you?

 

Hi!

How do you do?

Good morning.

Hello Holly.

Very well, thank you. And how about you?

Hi!

Elköszönés:

 

 

 

 

 

 

 

Goodbye.

Bye-bye!

See you later.

Good night.

Take care.

Give me a ring some time.

Have a good trip.

Keep in touch!

 

Goodbye.

Bye!

See you.

Good night.

Thanks. Bye.

Thank you, I will.

Thanks.

I will.

OK, bye.

Bemutatkozás, bemutatás: My name is…

Have you met James?

May I / Can I / Let me introduce myself.

May I / Can I / Let me introduce you to Greg?

Hello.

Hi!

Pleased to meet you.

Nice to meet you.

Érdeklődés mások hogyléte felől és arra reagálás: How are you feeling today?

 

 

What’s the matter?

Fine. / OK / All right. Much better, thanks.

Not very well, I am afraid.

Actually, I am suffering from…

Engedélykérés és arra reagálás: May I use your telephone?

Do you mind if I open the window?

Yes, go ahead.

Not at all.

Köszönet és arra reagálás: Thanks.

Thank you very much.

Thanks a lot.

 

It’s very kind of you.

I’d like to thank you for your help.

Not at all.

You are welcome.

No problem.

That’s all right.

Do not mention it.

My pleasure.

Bocsánatkérés és arra reagálás: I am sorry. I am very sorry.

I beg your pardon

Please, forgive me.

That’s all right.

It doesn’t matter.

Never mind.

No problem.

Gratulációk, jókívánságok és azokra reagálás: Happy Christmas / new year / birthday!

Many happy returns (of the day)

Congratulations!

Have a nice holiday.

All the best.

Cheers!

Happy Christmas  / new year / birthday!

Thank you.

Thank you, the same to you.

 

Cheers!

Megszólítás személyes levélben: Dear John,
Elbúcsúzás személyes levélben: Best wishes,

Love (from),

I am looking forward to hearing from you soon.

 

 

 

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok

 

Öröm, sajnálkozás, bánat: Are you happy about that?

 

 

 

What do you think of that?

 

How do you feel about that?

Great!

I am so glad /very happy.

I am glad to hear that.

I am so pleased that…

Good for you.

Congratulations.

I feel so happy for…

I’m sorry to hear that.

What a pity.

Oh, no!

Oh, dear!

I feel so sorry for…

Elégedettség, elégedetlenség, bosszúság: What do you think of…?

Are you pleased with…?

Are you happy with…?

Are you satisfied with…?

That’s fine/nice/not bad.

That was fine/good/ nice

I’m quite satisfied with…

I’m quite happy with…

I’m quite pleased with…

It’s not good enough.

That wasn’t very good.

I’m tired of…

Csodálkozás: Jane has lost her money.

Tom is twenty.

This is a book for you.

How come?

Is he?

What a surprise!

Remény: What are you hoping for?

What are you looking forward to?

 

I am looking forward to…

I hope you’ll have time to join me for dinner.

 

 

Személyes beállítódás és vélemény

 

Véleménykérés és arra reagálás: What do you think? How do you like it? What’s your opinion about it? I think it is difficult. I don’t like it. I think it’s fair enough. .
Valaki igazának elismerése és el nem ismerése: You are right.

You are wrong.

Egyetértés, egyetnemértés: Do you agree?

 

What’s your opinion?

How do you feel about it?

OK

All right.

I think he’s wrong/right.

I’m afraid I don’t agree.

I doubt whether…

Tetszés, nemtetszés: Do you like Italian food?

You like meat, don’t you?

What do you think of the new teacher?

I think it’s great.

I don’t like it.

He looks nice.

I don’t think much of…

Akarat, kívánság: Would you like a cake?

Can I have my bill, please?

 I want to pay.

I’d like an ice-cream

 

Képesség:

 

Can you speak French?

Are you able to ride a horse?

I can understand French

I am unable to ride a horse.

Kötelezettség: Must we fill in this form now?

When do we have to leave?

We must fill it in now

Right now.

Szükségesség: Is that necessarily so? People must sleep sometimes.
Lehetőség: It may rain. 

She might be late.

Ígéret: Will you come and meet me at the station? Don’t worry, I will.

I promise to be there at five.

Szándék, kívánság: What would you like to do?

Would you like to have a rest?

I’d like to see that film

I’d rather not go out tonight.

Dicséret, kritika: It’s great. It’s a good idea.

I’m not so keen on it. It’s boring.

 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok

 

Dolgok, személyek megnevezése, leírása:

 

What is it?

What’s it in English?

What does that mean?

What is it like?

What colour is it?

It’s… / That’s… / It’s a kind of… / It’s used for…

It means…

It’s green, small and it can jump.

Események leírása: What happened?

 

First she opened the window, then she phoned the ambulance and finally she told the neighbours.

After opening the door she phoned the ambulance.

While waiting for the ambulance she told the neighbours.

Információ kérés, adás:

 

Did you see him?

When will the guests arrive?

How do you make an omelette?

 

How far is your school?
How long does it take to get there?

Can you tell me the way to the station, please?

Who is that?

Yes, I did

At 6 p.m.

You take two eggs and some milk and flour.

It’s 20 minutes by bus.

 

Take the second turning on the right

It’s me.

Tudás, nemtudás: Do you know where he lives?

Is there  post office near hear?

I have no idea.

Sorry, I don’t know.

Don’t ask me.

Bizonyosság, bizonytalanság: Do you think they will come?

 

 

How old do you think she is?

They will probably come. They might come, or they might not come.

She can’t be very old. She must be about 25.

 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok

 

Kérés: Martin, could you do me a great favour?

Could you give me your telephone number?

Do you have a stamp by any chance?

Would you pass me the sugar please?

I’d like you to…

Yes, sure.

Of course.

Yes, of course.

 

 

I’m afraid I can’t.

Tiltás, felszólítás:

 

Keep off the grass.

You must not smoke here.

Javaslat és arra reagálás:: Why don’t we put the film in here?

Let’s go to the cinema tonight.

I suggest going to the museum.

Good idea.

I’d prefer to go to the theatre.

I’d rather not.

Meghívás és arra reagálás: Would you like to come to the cinema?

 

 

 

Can we meet at, say, six?

Are you free on Wednesday?

Let’s meet on Friday.

Yes, I’d love to.

That’s very kind of you, but…

No, I am afraid I can’t.

I am sorry, I can’t.

Yes, that would be good.

Sorry, I can’t make it then.

No, I am afraid, I can’t.

Kínálás és arra reagálás: Would you like another drink?

What would you like?

Help yourself!

Let me get you a drink.

Have an orange.

Here you are.

That’s very kind of you.

An orange juice, please.

Yes, please./ No, thank you.

I am sorry, I can’t.

Thanks.

 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok / Kommunikációs stratégiák

 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the post office?

Sorry, where does she live?

Sorry, what did you say his name was?

Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értés ellenőrzése Sorry, I don’t understand.

Could you understand?

Am I making myself clear?

Sorry, what does that mean?

Betűzés kérése, betűzés Can you spell it for me? It spells…
Felkérés hangosabb, lassabb beszédre Could you speak a little more slowly, please?

Sorry, that was a bit too fast.

 

 

 

 1. Fogalomkörök

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései
Cselekvés, történés, létezés kifejezése Jelenidejűség

 

 

 

 

Múltidejűség

 

 

 

Jövőidejűség

Present simple

 

Present continuous

 

Present perfect simple

 

Past simple

 

going to

Future with will

When do you usually get up? I don’t drink coffee.

Why is she stnding there? I’m not listening. I’m leaving.

Have you done your room?

I haven’t finished it yet.

And then she turned off the TV. Why didn’t you come yesterday?

What are you going to do on Sunday?

When will you be fourteen?

Birtoklás kifejezése Past forms of have

 

Have with will

Possessive adj.

Possesive pronouns

Genitive ’s

of

Whose?

I didn’t have many friends in the kindergarten.

I will have a Porsche when I’m 20.

my, your, his/her/its, our, their dog

mine, yours,… theirs

Sue’s brother

the corner of the room

Térbeli viszonyok Irányok, helymeg-határozás Prepositions, prepositional phrases, adverbs

 

picture location

here, there, on the left, on the right, in, on, under, opposite, next to, between, in front of, behind, inside, outside, above …

at the top of/at the bottom of, on the left hand side…

Időbeli viszonyok Gyakoriság

 

 

 

 

 

Időpont

 

 

 

 

Időtartam

Adverbs of time with present perfect simple

How often?

 

 

 

When? What time?

 

 

 

 

What’s the time?

How long? + past simple

 

already, yet, just

 

always, often, sometimes, never, once/twice a week, every day …

I always make my bed.

She goes swimming twice a week.

now, in the morning

Yesterday, last week, two years ago,

Tomorrow, next week

In 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday

It’s quarter to eight.

How long were you in hospital? For two weeks.

Mennyiségi viszonyok Irregular and regular plurals

Cardinal numbers

Ordinal numbers

Countable nouns

How many?

Uncountable nouns

How much?

 

children, people, men, women …

 

one. two…

first, second…

How many CDs have you got?

I’ve got a lot of / few CDs.

How much money have you got?

I’ve got a lot of/little money.

a cup of tea, a piece of cake

all, both, none, neither

each, every

Minőségi viszonyok Comparative sentences (short, long adjectives)

 

 

Irregular adjectives

Tom’s younger than Sue. Mary is the prettiest girl.

She is the most intelligent of all.

I’m as tall as you.

Good, bad …(better, worse)

What’s it like? What colour is it?

What does it look/taste/sound/feel like?

It’s too big, It’s not small enough.

Modalitás should/shouldn’t

can (ability)

can/could/may (permission)

must/needn’t (obligation)

have to (past)

mustn’t

You should ask her.

I can swim.

Can/could/may I open the window?

 

I must read it. You needn’t do it now.

Did you have to be there?

Children mustn’t smoke.

Logikai viszonyok Linking words

Conditional I

Time clauses with future meaning

Infinitive to express purpose

and/or/but/because

We’ll stay at home if it rains.

When dad comes home, he’ll be angry with you.

I’ve been to London to visit the Queen.

Függő beszéd   Reported speech with present reporting verb He says he is tired.

I don’t know where he lives.

Tell him to stop it.

Szövegösszetartó eszközök Articles

some + plural noun

any + plural noun

 

some + singular noun

any + singular noun

 

Nominative and accusative of personal pronouns

Demonstrative pronouns

Indefinite pronouns

 

Reflexive pronouns

a, an, the

There are some pencils in the bag.

Have you got any sisters?

I haven’t got any matchboxes.

There’s some water in the vase.

There isn’t any juice in my glass.

 

I, he, they…

me, him, them…

 

this, that, these, those

somebody, anybody, nobody, everybody …

myself…

 

Témakörök

 • Én és a családom: személyi adatok; foglalkozások; otthoni teendők, kötelességek; családi ünnepek.
 • Emberi kapcsolatok: barátság; emberek külső és belső jellemzése.
 • Tágabb környezetünk: falu, kisváros, nagyváros, ország; a lakóhely bemutatása; lakóhelyünk megóvása.
 • Természeti környezetünk: a természet megóvása; Földünk nevezetes tájai; veszélyeztetett növények és állatok.
 • Az iskola világa: az iskola bemutatása; az ideális órarend; az ideális iskola.
 • Egészség és betegség: a leggyakoribb betegségek; a leggyakoribb sérülések.
 • Étkezés: étkezési szokások nálunk és más országokban; különleges ételek és ételreceptek; viselkedés az étkezésnél.
 • Vásárlás: mindennapi bevásárlás; ajándékok ünnepekre.
 • Utazás: utazási előkészületek; a kedvenc közlekedési eszközöd.
 • Szabadidő és szórakozás: sport az iskolában és az iskolán kívül; tévé, videó, számítógép és olvasás.

 

A továbbhaladás minimális feltétele:

 

Tudjon bemutatkozni: név, életkor, család, foglalkozások, hobby, barátok.

Tudjon leírást adni a saját vagy mások külső és belső tulajdonságairól.

Tudja elmondani hova jár iskolába, milyen az ideális órarend, az ideális iskola.

Képes legyen bemutatni az étkezési szokásokat nálunk és más országokban.

Tudjon felsorolni alapvető élelmiszereket, ismerje a mindennapi bevásárlás kifejezéseit.

Tudjon részt venni hétköznapi interakciókban a megadott témakörök alapján.

Képes legyen adott utasításra vagy kérdésre megfelelően reagálni.

Képes legyen adott szöveg lényegét kiszűrni majd a kívánt információkat megszerezni.

Képes legyen megadott szempontok alapján rövid, irányított fogalmazást írni.

 

 

 1. évfolyam emelt óraszámú csoport

 

 

Követelmények

 

Tartalom

 

 1. a) Kommunikációs szándékok

 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok

 

Kezdeményezés és válasz
Megszólítás:

 

Excuse me.

I am sorry to disturb you.

Pardon?

Yes, can I help you?

Köszönés: How do you do?

Good morning / evening / afternoon.

Hello Mike.

Hello, how are you?

 

Hi!

How do you do?

Good morning.

Hello Holly.

Very well, thank you. And how about you?

Hi!

Elköszönés:

 

 

 

 

 

 

 

Goodbye.

Bye-bye!

See you later.

Good night.

Take care.

Give me a ring some time.

Have a good trip.

Keep in touch!

 

Goodbye.

Bye!

See you.

Good night.

Thanks. Bye.

Thank you, I will.

Thanks.

I will.

OK, bye.

Bemutatkozás, bemutatás: My name is…

Have you met James?

May I / Can I / Let me introduce myself.

May I / Can I / Let me introduce you to Greg?

Hello.

Hi!

Pleased to meet you.

Nice to meet you.

Érdeklődés mások hogyléte felől és arra reagálás: How are you feeling today?

 

 

What’s the matter?

Fine. / OK / All right. Much better, thanks.

Not very well, I am afraid.

Actually, I am suffering from…

Engedélykérés és arra reagálás: May I use your telephone?

Do you mind if I open the window?

Yes, go ahead.

Not at all.

Köszönet és arra reagálás: Thanks.

Thank you very much.

Thanks a lot.

 

It’s very kind of you.

I’d like to thank you for your help.

Not at all.

You are welcome.

No problem.

That’s all right.

Do not mention it.

My pleasure.

Bocsánatkérés és arra reagálás: I am sorry. I am very sorry.

I beg your pardon

Please, forgive me.

That’s all right.

It doesn’t matter.

Never mind.

No problem.

Gratulációk, jókívánságok és azokra reagálás: Happy Christmas / new year / birthday!

Many happy returns (of the day)

Congratulations!

Have a nice holiday.

All the best.

Cheers!

Happy Christmas  / new year / birthday!

Thank you.

Thank you, the same to you.

 

Cheers!

Megszólítás személyes és hivatalos levélben Dear Sir / Madam,

Dear Mr/Mrs/Miss/Ms …

Dear John,

Elbúcsúzás személyes és hivatalos levélben Best wishes,

Love (from),

I’m looking / I look forward to hearing from you soon.

Kind regards,

Yours faithfully,

Yours sincerely,

 

 

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok

 

Öröm, sajnálkozás, bánat: Are you happy about that?

 

 

 

What do you think of that?

 

How do you feel about that?

Great!

I am so glad /very happy.

I am glad to hear that.

I am so pleased that…

Good for you.

Congratulations.

I feel so happy for…

I’m sorry to hear that.

What a pity.

Oh, no!

Oh, dear!

I feel so sorry for…

Elégedettség, elégedetlenség, bosszúság: What do you think of…?

Are you pleased with…?

Are you happy with…?

Are you satisfied with…?

That’s fine/nice/not bad.

That was fine/good/ nice

I’m quite satisfied with…

I’m quite happy with…

I’m quite pleased with…

It’s not good enough.

That wasn’t very good.

I’m tired of…

Csodálkozás: Jane has lost her money.

Tom is twenty.

This is a book for you.

How come?

Is he?

What a surprise!

Remény: What are you hoping for?

What are you looking forward to?

 

I am looking forward to…

I hope you’ll have time to join me for dinner.

 

 

Személyes beállítódás és vélemény

 

Véleménykérés és arra reagálás: What do you think? How do you like it? What’s your opinion about it? I think it is difficult. I don’t like it. I think it’s fair enough. .
Valaki igazának elismerése és el nem ismerése: You are right.

You are wrong.

Egyetértés, egyetnemértés: Do you agree?

 

What’s your opinion?

How do you feel about it?

OK

All right.

I think he’s wrong/right.

I’m afraid I don’t agree.

I doubt whether…

Tetszés, nemtetszés: Do you like Italian food?

You like meat, don’t you?

What do you think of the new teacher?

I think it’s great.

I don’t like it.

He looks nice.

I don’t think much of…

Akarat, kívánság: Would you like a cake?

Can I have my bill, please?

I want to pay.

I’d like an ice-cream

 

Képesség:

 

Can you speak French?

Are you able to ride a horse?

I can understand French

I am unable to ride a horse.

Kötelezettség: Must we fill in this form now?

When do we have to leave?

We must fill it in now

Right now.

Szükségesség: Is that necessarily so? People must sleep sometimes.
Lehetőség: It may rain.

She might be late.

Ígéret: Will you come and meet me at the station? Don’t worry, I will.

I promise to be there at five.

Szándék, kívánság: What would you like to do?

Would you like to have a rest?

I’d like to see that film

I’d rather not go out tonight.

Dicséret, kritika: It’s great. It’s a good idea.

I’m not so keen on it. It’s boring.

 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok

 

Dolgok, személyek megnevezése, leírása:

 

What is it?

What’s it in English?

What does that mean?

What is it like?

What colour is it?

It’s… / That’s… / It’s a kind of… / It’s used for…

It means…

It’s green, small and it can jump.

Események leírása: What happened?

 

First she opened the window, then she phoned the ambulance and finally she told the neighbours.

After opening the door she phoned the ambulance.

While waiting for the ambulance she told the neighbours.

Információ kérés, adás:

 

Did you see him?

When will the guests arrive?

How do you make an omelette?

 

How far is your school?
How long does it take to get there?

Can you tell me the way to the station, please?

Who is that?

Yes, I did

At 6 p.m.

You take two eggs and some milk and flour.

It’s 20 minutes by bus.

 

Take the second turning on the right

It’s me.

Tudás, nemtudás: Do you know where he lives?

Is there  post office near hear?

I have no idea.

Sorry, I don’t know.

Don’t ask me.

Bizonyosság, bizonytalanság: Do you think they will come?

 

 

How old do you think she is?

They will probably come. They might come, or they might not come.

She can’t be very old. She must be about 25.

 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok

 

Kérés: Martin, could you do me a great favour?

Could you give me your telephone number?

Do you have a stamp by any chance?

Would you pass me the sugar please?

I’d like you to…

Yes, sure.

Of course.

Yes, of course.

 

 

I’m afraid I can’t.

Tiltás, felszólítás:

 

Keep off the grass.

You must not smoke here.

Javaslat és arra reagálás:: Why don’t we put the film in here?

Let’s go to the cinema tonight.

I suggest going to the museum.

Good idea.

I’d prefer to go to the theatre.

I’d rather not.

Meghívás és arra reagálás: Would you like to come to the cinema?

 

 

 

Can we meet at, say, six?

Are you free on Wednesday?

Let’s meet on Friday.

Yes, I’d love to.

That’s very kind of you, but…

No, I am afraid I can’t.

I am sorry, I can’t.

Yes, that would be good.

Sorry, I can’t make it then.

No, I am afraid, I can’t.

Kínálás és arra reagálás: Would you like another drink?

What would you like?

Help yourself!

Let me get you a drink.

Have an orange.

Here you are.

That’s very kind of you.

An orange juice, please.

.

Yes, please./ No, thank you.

I am sorry, I can’t.

Thanks.

 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok / Kommunikációs stratégiák

 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the post office?

Sorry, where does she live?

Sorry, what did you say his name was?

Can you repeat that, please?

Pardon?

Nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értés ellenőrzése Sorry, I don’t understand.

Could you understand?

Am I making myself clear?

Sorry, what does that mean?

Betűzés kérése, betűzés Can you spell it for me? It spells…

How do you spell that word?

Felkérés hangosabb, lassabb beszédre Could you speak a little more slowly, please?

Sorry, that was a bit too fast.

 

 

 

 1. Fogalomkörök

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései
Cselekvés, történés, létezés kifejezése Jelenidejűség

 

 

 

 

Múltidejűség

 

 

 

Jövőidejűség

Present simple

 

Present continuous

 

Present perfect simple

 

Past simple

 

going to

Future with will

When do you usually get up? I don’t drink coffee.

Why is she studying there? I’m not listening. I’m leaving.

Have you done your room?

I haven’t finished it yet.

And then she turned off the TV. Why didn’t you come yesterday?

What are you going to do on Sunday?

When will you be fourteen?

Birtoklás kifejezése Past forms of have

 

Have with will

Possessive adj.

Possesive pronouns

Genitive ’s

of

Whose?

I didn’t have many friends in the kindergarten.

I will have a Porsche when I’m 20.

my, your, his/her/its, our, their dog

mine, yours,… theirs

Sue’s brother

the corner of the room

Térbeli viszonyok Irányok, helymeg-határozás Prepositions, prepositional phrases, adverbs

 

picture location

here, there, on the left, on the right, in, on, under, opposite, next to, between, in front of, behind, inside, outside, above …

at the top of/at the bottom of, on the left hand side…

Időbeli viszonyok Gyakoriság

 

 

 

 

 

Időpont

 

 

 

 

Időtartam

Adverbs of time with present perfect simple

How often?

 

 

 

When? What time?

 

 

 

 

What’s the time?

How long? + past simple

 

already, yet, just

 

always, often, sometimes, never, once/twice a week, every day …

I always make my bed.

She goes swimming twice a week.

now, in the morning

Yesterday, last week, two years ago,

Tomorrow, next week

In 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday

It’s quarter to eight.

How long were you in hospital? For two weeks.

Mennyiségi viszonyok Irregular and regular plurals

Cardinal numbers

Ordinal numbers

Countable nouns

How many?

Uncountable nouns

How much?

 

children, people, men, women …

 

one. two…

first, second…

How many CDs have you got?

I’ve got a lot of / few CDs.

How much money have you got?

I’ve got a lot of/little money.

a cup of tea, a piece of cake

all, both, none, neither

each, every

Minőségi viszonyok Comparative sentences (short, long adjectives)

 

 

Irregular adjectives

Tom’s younger than Sue. Mary is the prettiest girl.

She is the most intelligent of all.

I’m as tall as you.

Good, bad …(better, worse)

What’s it like? What colour is it?

What does it look/taste/sound/feel like?

It’s too big, It’s not small enough.

Modalitás should/shouldn’t

can (ability)

can/could/may (permission)

must/needn’t (obligation)

have to (past)

mustn’t

passive modals

You should ask her.

I can swim.

Can/could/may I open the window?

 

I must read it. You needn’t do it now.

Did you have to be there?

Children mustn’t smoke.

The hotel must be rebuilt every year.

You can be pulled up on a rope.

It might be finished by Friday.

Logikai viszonyok Linking words

 

Time clauses with future meaning

Infinitive to express purpose

conditional 1

 

conditional 2

 

and, or, but, because, although, that’s why, in case, finally, however etc.

When dad comes home, he’ll be angry with you.

I’ve been to London to visit the Queen.

If you want to be fit, you have to do exercise every day.

If I were you, I wouldn’t buy that old car.

Szenvedő szerkezet the passive

-in present simple

 

-in the past

 

-in future

-present perfect

Millions of banknotes are printed by the central bank.

They aren’t created by computers.

They were discovered 10 years ago.

When was it written?

It’ll be sent into space.

They’ve been studied by scientists.

Függő beszéd   Reported speech with present reporting verb

 

with past reporting verb

 

wh-

He says he is tired.

I don’t know where he lives.

Tell him to stop it.

He wanted to know if/whether sharks lived around Britain.

My mother wanted to know where the potatoes were.

Szövegösszetartó eszközök Articles

some + plural noun

any + plural noun

 

some + singular noun

any + singular noun

 

Nominative and accusative of personal pronouns

Demonstrative pronouns

Indefinite pronouns

 

Reflexive pronouns

a, an, the

There are some pencils in the bag.

Have you got any sisters?

I haven’t got any matchboxes.

There’s some water in the vase.

There isn’t any juice in my glass.

 

I, he, they…

me, him, them…

 

this, that, these, those

somebody, anybody, nobody, everybody …

myself…

 

 

 

 1. c) Témakörök

 

Témakör
Én és a családom: személyi adatok; foglalkozások; otthoni teendők, kötelességek, napirend; családi ünnepek
Emberi kapcsolatok: barátság; emberek külső és belső jellemzése.
Tágabb környezetünk: falu, kisváros, nagyváros, ország; a lakóhely bemutatása; lakóhelyünk megóvása.
Természeti környezetünk: a természet megóvása; Földünk nevezetes tájai; veszélyeztetett növények és állatok.
Az iskola világa: az iskola bemutatása; az ideális órarend; az ideális iskola. Magyarország oktatási rendszere
Egészség és betegség: a leggyakoribb betegségek; a leggyakoribb sérülések, szervezetünk.
Étkezés: étkezési szokások nálunk és más országokban; különleges ételek és ételreceptek; viselkedés az étkezésnél.
Vásárlás: mindennapi bevásárlás, panasz a boltban; ajándékok ünnepekre.
Utazás: utazási előkészületek, jegyvásárlás; a kedvenc közlekedési eszközöd.
Szabadidő és szórakozás: sport az iskolában és az iskolán kívül; kedvtelések, hobbi:  tévé, videó, számítógép, zenehallgatás és olvasás stb.