ÉSZAK-BUDAPESTI TANKERÜLETI KÖZPONT III. KERÜLETI TANULMÁNYI ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Kiadta: Észak-Budapesti Tankerületi Központ,

Tamás Ilona tankerületi igazgató

 

Hatályos: 2022. október 20. napjától visszavonásig

 

 

Tartalom

 1. A Szabályzat hatálya. 3
 2. A Tankerületi Központ által indított versenyek. 3

III. A versenyek lebonyolításának általános szabályai 4

 1. Zsűritagok kiválasztása, felkérése. 5
 2. Nevezésekre vonatkozó szabályok. 5
 3. Titoktartási szabályok. 6

VII.      A versenyeken a versenyzők és a verseny szervezésében részt vevők által megtartandó általános szabályok. 6

VIII.     A Tankerületi Központtal együttműködő szervezetek versenyeire vonatkozó szabályok. 6

 1. Eredményhirdetés, jutalmazás. 7
 2. A Tankerületi Központ beszámolója a versenyekről 7
 3. Egyéb rendelkezések. 7
 4. számú melléklet 8

Kerületi Szépolvasó Verseny. 9

Német nyelv és irodalom tantárgy 2022/2023. tanév tanulmányi versenye. 11

Angol tantárgy 2022/2023. tanév tanulmányi versenye. 12

Magyar nyelvtan. 17

Ének-zene  tantárgy 2022/2023. tanév tanulmányi versenye. 18

Komplex Rajz verseny  tantárgy 2022/2023. tanév tanulmányi versenye. 19

Matematika 2022/2023. tanév tanulmányi versenyei 20

Matematika 6. és 8. évfolyam.. 20

Földrajz tantárgy 2022/2023. tanév tanulmányi versenye. 21

Magyar nyelv és irodalom tantárgy 2022/2023. tanév tanulmányi versenye. 22

Kerületi vers- és prózamondó verseny. 23

Kreatív írás. 24

A KÉMIA tantárgy 2022/2023. tanév tanulmányi versenye. 26

Matematika tantárgy 2022/2023. tanév tanulmányi versenye. 27

Biológia tantárgy 2022/2023. tanév tanulmányi versenye. 29

Természetismeret tantárgy 2022/2023 tanév tanulmányi versenye. 30

Könyvtárhasználat tantárgy 2022/2023. tanév tanulmányi versenye. 31

Angol nyelv/Idegennyelvi munkaközösség. 32

Informatika/Fiat 5-6 évf. 33

Informatika/ Fiat 7-8 évf. 34

Informatika/Fiat Nagy grafika. 35

Informatika/ Kerületi Logo verseny. 36

Német nyelvi verseny (5 óra/hét) 37

Frühling német nyelvi verseny (A heti három órában németet tanulók részére szól.) 38

Magyar nyelv tantárgy 2022/2023. tanév tanulmányi versenye. 39

Kerületi komplex anyanyelvi verseny 3-4. évfolyam.. 39

Napközis képzőművészeti pályázat: Kedvenc óbudai helyem.. 40

Történelem tantárgy 2022/2030. tanév tanulmányi versenye. 41

Képességfejlesztés tantárgy 2022/2023. tanév tanulmányi versenye. 42

Angol verseny-Wonderful World – Eco - Competition. 43

Vers - és prózamondó verseny 1-2. évfolyam.. 45

Vers-és prózamondó verseny 2022/2023. tanév tanulmányi versenye. 46

 

 

 

 

 

Preambulum

 

Az Észak-Budapesti Tankerületi Központ (a továbbiakban: Tankerületi Központ) alapfeladatainak megvalósításán túlmenően kiemelt fontosságúnak tartja, hogy a tehetséges tanköteles tanulók tanulmányi és tehetséggondozó versenyek során megszerzett tudásukat bemutathassák és újabb ismeretekhez jutva azt gyarapíthassák. Ennek érdekében a Tankerületi Központ az illetékességébe tartozó Budapest III. kerületében – első alkalommal a 2019/2020-as tanévtől kezdődően - azon tanulmányi és tehetséggondozó versenyekre, amelyeket a köznevelési intézmények - a továbbiakban: Iskolák - rendeznek meg, az alábbi általános szabályokat – a továbbiakban: Szabályzat - állapítja meg.

Az egyes tanulmányi és tehetséggondozó versenyekre vonatkozó részletes szabályokat a tantárgyi és egyéb versenyekre vonatkozó külön szabályok – a továbbiakban: Külön Szabályzat - állapítják meg.

 

I.             A Szabályzat hatálya

 

A Szabályzat hatálya kiterjed

 1. a Tankerületi Központ által a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján Budapest III. kerületében a Tankerületi Központ által fenntartott általános iskolák alsó és felső tagozatos, tanköteles tanulóira,
 2. a Tankerületi Központ által fenntartott gimnáziumok a) pontban megjelöltekkel egyező korcsoportú, tanköteles tanulóira;
 3. a Budapest III. kerületében lévő, nem a Tankerületi Központ fenntartásába tartozó köznevelési intézmények a) és b) pontban megjelöltekkel egyező korcsoportú, tanköteles tanulóira,
 4. a Tankerületi Központtal közalkalmazotti, közszolgálati vagy munkajogi jogviszonyban álló és a versenyek szervezésében valamint lebonyolításában résztvevő közalkalmazottakra, kormánytisztviselőkre és munkavállalókra (továbbiakban: verseny szervezésében résztvevők)

a Tankerületi Központ által meghirdetett versenyek tekintetében a versenyek kihirdetésétől a díjak átadásáig tartó időszakban, illetve az adatkezelés tekintetében az adatkezelés időszakának kezdetétől végéig.

 

II.          A Tankerületi Központ által indított versenyek

 

 1. A Tankerületi Központ két kategóriában rendezi meg a versenyeket:

 

 1. Tanulmányi egyéni versenyek

 

Ezen versenytípusba sorolt versenyekre vonatkozó részletszabályok a jelen Szabályzatban foglaltak keretszabályokra tekintettel elkészített, adott versenyre vonatkozó Külön Szabályzatban foglaltak az irányadóak. A versenyek indítási feltétele az, hogy egyéni tanulmányi verseny indítható legalább 6 tanuló jelentkezésével.

 

Ezen versenytípusba sorolt versenyekre vonatkozó általános pontozási rendszer az alábbiak szerint alakul:

 

- az első hat helyezett tanuló eredményéért pontot kap, amely az év végén összesített Arany Évkönyvbe beszámít. (I. helyezett: 6 pont, II. helyezett: 5 pont, III. helyezett: 4 pont, IV. helyezett 3 pont, V. helyezett: 2 pont, VI. helyezett: 1 pont.).

 1. Egyéb, külön díjazású egyéni-, illetve csapatversenyek

 

Egyéb, külön díjazású egyéni-, illetve csapatverseny esetén legalább 6 tanuló, illetve 5 csapat jelentkezése szükséges a verseny megrendezéséhez. Lehetőség szerint ne egy iskolából legyen az 5 csapat. A maximális jelentkezésszám az adott verseny Külön szabályzatában kerül meghatározásra. A résztvevők a helyszínen díjazásban részesülnek, de pont nem jár az eredményért, viszont az Arany Évkönyvbe bekerülnek az eredmények.

 

III. A versenyek lebonyolításának általános szabályai

 

 1. A versenyek a Tankerületi Központ fenntartásában és működtetésében lévő Budapest III. kerületében lévő köznevelési intézményekben kerülnek lebonyolításra.

 

 1. A versenyek előkészítése, szervezése, lebonyolítása elsősorban az adott iskolán belüli szakmai munkaközösség-vezetők és versenyszervezők feladata. A versenyek feladatainak összeállításáért és a javítókulcsért az adott iskola szakmai munkaközösség vezetője vagy versenyszervezője a felelős. A versenyekre történő nevezés szabályait jelen Szabályzat V. pontja szabályozza.

 

 1. A verseny feladatlapjainak sokszorosítására, ha más megoldás nincs a Tehetségtérben is sor kerülhet. Az iskolai versenyszervezőknek ide kell eljuttatni a feladatlapokat személyesen vagy az kiss-raduly@kk.gov.hu e-mail címre, majd a másolatok itt vehetők át lezárt borítékban.

 

 1. Az adott versenyre továbbiakban a jelen Szabályzatban foglalt általános szabályokra tekintettel a versenyre vonatkozó Külön Szabályzatban foglaltak az irányadók

 

 1. Jelen szabályzat IV. pontjában foglalt zsűrire vonatkozó általános szabályok alapján a zsűri munkájáért a zsűri elnöke felel, aki lehet a szakmai munkaközösség-vezető vagy versenyszervező. Ettől eltérni a Külön Szabályzatokban, illetve jelen Szabályzat VIII. pontjában foglalt esetekben lehet.

 

 1. A versenyeken a nevezett tanulók kódszámmal versenyeznek. A zsűri csak a javítás illetve az értékelés lezárása után azonosítja a kódszámot a versenyzővel. A verseny alatt csak a zsűri által engedélyezett személy tartózkodhat a teremben. A zsűri tagjai előre elkészített javítókulcs alapján kijavítják a feladatlapokat, amely munka minőségéért a zsűri elnöke felel. 1-6. helyezésnél holtverseny esetén a zsűri által a feladatlapon előre kijelölt feladatok pontszáma dönt.

 

 1. A versenyt követően, előzetesen egyeztetett időpontban a kijavított feladatlapot a kísérő vagy felkészítő tanár megtekintheti, és kifogásaival a zsűri elnökéhez fordulhat. A kialakult vitás helyzetben a zsűri dönt. Az előre egyeztetett időponton kívüli kifogásokat vagy észrevételeket utólagosan a zsűrinek nem áll módjában elfogadni.

 

 1. A szóbeli versenyeken a tanulók kódszámmal versenyeznek. A szóbeli versenyeken a zsűritagok nem értékelhetik a saját intézményükből nevezett tanulók teljesítményét. Ebben az esetben az értékelésből kimaradó zsűritag pontszáma a többi zsűritag pontszámainak átlagával egyezik. Holtverseny esetén a zsűri szavazással dönt az első hat helyezettről.

 

 1. A versenyek lezárását követően a versenyeredmények nyilvánosságra hozataláért az adott versenyért felelős iskola szakmai munkaközösség vezetője vagy versenyszervezője felel.

 

 

IV.       Zsűritagok kiválasztása, felkérése

 

 1. Zsűritag olyan személy lehet, aki megfelel jelen Szabályzat I. pontjában foglaltaknak, továbbá a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) bekezdésének 1. és 2. pontja szerinti közeli hozzátartozói, hozzátartozói viszonyban nem áll az adott versenyben részt vevő tanulóval.

 

 1. A zsűri létszáma függ a nevezett tanulók létszámától, a verseny kategóriájától, illetve a feladatok mennyiségétől. Ezen részletszabályokat az adott versenyre vonatkozó Külön Szabályzat rendezi.

 

 1. Szóbeli versenyeken minimum 3 tagból (elnök+2 tag) álló zsűrit kell szervezni.

 

 1. A zsűritagokat a versenyt szervező iskola szakmai munkaközösség-vezetője vagy versenyszervezője kéri fel, neveiket elküldik az kiss-raduly@kk.gov.hu e-mail címre, és a tagokat az igazgatói munkaközösség-vezető kéri ki az intézményvezetőktől. (Egységesen, egy e-mailben.) A zsűritagnak kell saját igazgatója felé jeleznie a verseny miatti távollétét.

 

V.          Nevezésekre vonatkozó szabályok

 

 1. A versenyekre a nevezési lappal kell nevezni. A nevezési lapot a szervező iskolába kell küldeni a megadott nevezési határidőre.   A hozzájáruló nyilatkozatot 2 példányban a versenyre hozza magával minden gyermek aláírva, amiből a szervező iskola őriz meg a tanév végéig egyet. A másik példány a szülőé. Oklevelet a szervező iskola adja, az 1- 6. helyezettnek és verseny után a fakkba teszi.

A szervező iskola saját honlapján jelenteti meg a versenyeredményeket, az 1-6. helyezettet.

A versenyt követően pedig egy központi google drive (ld. alább) táblázatba is feltölti az eredményt.

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vVhOYkdMQpl9BQH_JStVrsvafpB2Q9cg92yyfArEWTM/edit?usp=sharing

 

 

A jelentkezést legkésőbb az adott verseny megrendezésének időpontját megelőző egy héttel lehet megtenni.

 1. A versenyzőket az adott versenyre nevezni az intézmények tudják. A határidő lejárta után, vagy nem nevezési lapon (nem helyesen kitöltött) küldött jelentkezést nem tudunk elfogadni.

 

 1. A versenyt szervező iskola gyűjti össze a versenyre nevezett tanulók szüleinek Hozzájáruló nyilatkozatát 2 példányban (1. sz. melléklet). A Hozzájáruló Nyilatkozatban a versenyre nevezett tanuló szülője (gondviselője) hozzájárul ahhoz, hogy gyermeke neve, a gyermekről készült felvétel (fénykép, video-, vagy hangfelvétel), évfolyama, iskolája, és elért eredménye

- megjelenhessen a Tankerületi Központ kiadványában (TankerHírekben),

- a tanuló iskolájának honlapján, Facebook oldalán, a versenyt szervező iskola honlapján, Facebook oldalán

- illetve hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló személyi adatai és versenyeredménye a verseny szervezése során továbbításra kerülhessenek a tanuló iskolája, és a verseny szervezői között.

VI.       Titoktartási szabályok

 

 1. A verseny szervezésében részt vevőket, különösen a feladatsorok készítőit titoktartás kötelezi a verseny szervezése és lebonyolítása kapcsán tudomásukra jutott tényekkel és adatokkal kapcsolatosan.

 

 1. A verseny szervezésében részt vevők kötelesek a verseny során tudomásukra jutott személyes adatokat, valamint a tanulók versenyen elért eredményeit annak a szülői Hozzájáruló Nyilatkozatok szerinti nyilvános közléséig a hatályos adatvédelemre vonatkozó jogszabályok szerint megtartani, harmadik jogosulatlan féllel nem közölni.

 

 1. Hozzájáruló Nyilatkozat hiányában a tanulóra vonatkozó semmilyen adat nem hozható nyilvánosságra (ideértve az adott tanulóról készült fénykép- vagy egyéb felvételt, személyi adatot, elért eredményt).

 

VII.    A versenyeken a versenyzők és a verseny szervezésében részt vevők által megtartandó általános szabályok

 

 1. A versenyeken javasoljuk a nevezett tanulóknak az ünnepi öltözetet (sötét alj, fehér blúz vagy ing). Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében kérjük, hogy a résztvevők ne viseljenek iskolájukra jellemző öltözetet, öltözet-kiegészítőt.

 

 1. A versenyre történő felkészülés tananyagát a versenyszervező iskola szaktárgyi munkaközösségei határozzák meg vagy központi kiírások alapján történik (ld. MTTT, Budapesti POK). Ennek hiányában az évfolyamnak megfelelő, a vonatkozó jogszabályban meghatározott kerettantervi tananyag a mérvadó.

 

 1. A tanítási órák védelme érdekében tanulmányi verseny csak délutáni időszakban szervezhető.

 

 1. A versenyenkénti jelentkezők számát - iskolánként, tagiskolánként – az egyes szaktárgyak versenyeire vonatkozó Külön Szabályzatok határozzák meg.

 

VIII.  A Tankerületi Központtal együttműködő szervezetek versenyeire vonatkozó szabályok

 

 1. A Tankerületi Központtal jelen Szabályzatban foglalt általános rendelkezésekre, valamint az együttműködő partnerekkel kötött hosszú távú együttműködési megállapodásokra tekintettel és annak hatálya alatt, az együttműködő partnerek által szervezendő versenyekre az együttműködő partner versenyszabályzatainak részletszabályai és jelen Szabályzat általános rendelkezései irányadóak.

 

 1. Együttműködő szervezetek versenyei esetén az adatvédelemre vonatkozó szabályok betartásáért az együttműködő partnerek versenyszervezésben és lebonyolításban közreműködő képviselői is felelősséggel tartoznak.

IX.       Eredményhirdetés, jutalmazás

 

 1. Az adott verseny Külön Szabályzatában foglaltakra, és a lehetőségek szerint a zsűri az adott versenyt követően, még a helyszínen kihirdetheti az eredményt.

 

A versenyszervező iskola jelen Szabályzat V. 3. pontjában és a VI. pontjában – adatvédelmi és titoktartási előírások – is figyelemmel elküldi az első hat helyezett tanuló nevét, eredményét, az erzsebet.kiss-raduly@kk.gov.hu e-mail címre.

 

 1. A versenyről az eredménylista az 1 – 6. helyezett tanuló neve, iskolája, felkészítő tanár neve a szervező iskola honlapján jelenik meg a verseny lezárását követő 10 munkanapon belül.

 

 1. Az egyéni tanulmányi versenyeken az 1-6. helyezett tanuló oklevelet kap.

 

 1. Egyéb, külön díjazású, egyéni illetve csapatverseny esetében az 1-6. helyezett oklevélben részesül.

 

 1. Minden iskola a saját ünnepsége keretein belül szervezi meg a kerületi versenyeken díjazott tanulói esetében a tanulók részére az oklevelek átadását.

 

 1. A kerületi versenyekről az okleveleket a versenyt szervező iskola készíti el.

 

 1. A köszönőleveleket szintén az iskola készíti el és küldi meg a zsűritagoknak és a szervezésben közreműködőknek.

 

 

X.           A Tankerületi Központ beszámolója a versenyekről

 

 1. Az Tankerületi Központ az adott tanév végén összesítő beszámolót és statisztikát készít a Tehetségtérben megrendezett versenyekről. Az elkészült dokumentumot elektronikus formában az iskola hivatalos e-mail címére küldi el az adott tanév végéig, de legkésőbb augusztus 31. napjáig.

 

 1. A Tankerületi Központ a versenyek finanszírozási, szervezési és technikai kérdésekkel kapcsolatban a változtatás jogát fenntartja.

 

XI.   Egyéb rendelkezések

 

 1. Jelen szabályzat rendelkezései hatálybalépésének napjától a Tankerületi Központ által rendezett versenyek szervezésében részt vevők, valamint a nevezett tanulókra érvényes és hatályos annak módosításáig, vagy visszavonásáig.

 

 1. Jelen szabályzatban nem részletezett kérdésekben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben, az egyéb hatályos köznevelési jogszabályokban, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben írtak az irányadóak.

 

 

1.     számú melléklet

 

Hozzájáruló Nyilatkozat

 • tanulmányi versenyekkel kapcsolatos adatok kezeléséhez –

 

Alulírott(ak)

 

(Név/Nevek):……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

 

szülő(k), kijelentem (kijelentjük), hogy az Észak-Budapesti Tankerületi Központ III. Kerületi Tanulmányi és Tehetséggondozó Versenyekre vonatkozó Versenyszabályzatot elolvastam/elolvastuk, -amely a versenyt szervező iskola honlapján található meg- és az abban foglaltak ismeretében kifejezetten hozzájárulok/hozzájárulunk ahhoz, hogy a jelen nyilatkozatban megnevezett gyermek/tanuló a versenyen részt vegyen, illetve a verseny megszervezése, népszerűsítése, a tanulók kimagasló eredményeinek bemutatása érdekében a

 

 • nevezett tanuló, gyermekem/gyermekünk adatai (neve, iskolája neve, osztálya, a versenyen elért eredménye), illetve

 

 • a gyermekről a versenyen készült felvétel (fénykép-, video-, hangfelvétel)
 • a Versenyszabályzatban foglaltakra tekintettel és annak megtartásával, figyelemmel a hatályos adatvédelemre vonatkozó jogszabályokra és a GDPR rendelkezéseire, a versenyekkel kapcsolatban adatkezelésre és a verseny szervezésében közreműködők között

 

továbbításra kerüljön,

továbbá a Versenyszabályzatban írtak alapján megjelenhessen az Észak-Budapesti Tankerületi Központ TankerHírek c. kiadványában (Facebook oldalán), és a gyermek, tanuló iskolájának honlapján, Facebook oldalán, a versenyt szervező iskola honlapján, Facebook oldalán.

 

Gyermek/Tanuló adatai:

Név:…………………………………………………………………………………………………

 

Évfolyam/osztály:…………………………………………………………………………………

 

Iskola neve, címe:… … … … … … … … …… … … …… … … … … …… … …………..

 

… … … … … …… … … …… … … … … …… … … …… … … … … …… … ………….

 

Verseny megnevezése:…………………………………………………………………………...

 

Jelen Hozzájáruló nyilatkozat 2 egymással mindenben megegyező példányban készült. A Nyilatkozatot 2 példányban a versenyszervezőnek kell leadni, aki egy 1 példányt a tanév végéig megőriz. A másik példány a szülőé. A Nyilatkozat aláírásával a Nyilatkozatban megjelölt adatok kezeléséhez is hozzájárulok/hozzájárulunk.

 

Budapest, …………………………

 

 

Aláírás                                                Aláírás

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

 

Aláírás:                                                                                  Aláírás:

Név:                                                                                       Név:

Lakcím:                                                                                  Lakcím:

 

 

 

 

Az egyes tantárgyak versenyeire vonatkozó szabályok

Ütemterv szerint

Kerületi Szépolvasó Verseny

  Tantárgy megnevezése Magyar nyelv és irodalom
       
  Verseny megnevezése Kerületi Szépolvasó Verseny
         
  Verseny típusa     egyéni, nem nyilvános
         
        4. évf. (évfolyamonként 1 fő)
  Évfolyam      
         
       

 

aktuális táblázat szerint

  Verseny időpontja      
         
         
  Nevezési határidő      
         
        Krúdy Gyula Angol – Magyar Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk.
  A versenyt szervező iskola 1037 Bp., Gyógyszergyár utca 22-24.
  pontos címe      
         
         
  Versenyért felelős Berndtné Pécsi Erika – munkaközösség-vezető
  személyek      Holdampf Ágnes - intézményvezető
       
A verseny speciális szabályai:  
I. A verseny két részből áll: 1. Szépirodalmi szöveg felolvasása
        2. Ismerettartalmú szöveg felolvasása

 

(Nincs hozott szöveg, a szövegeket a versenyen kapja meg a versenyző. A verseny két zsűri előtt zajlik. Mindkét helyen 10 perc felkészülési idő jár a tanulónak.)

 

 1. Szépirodalmi szöveg: párbeszédes részekkel - legalább három hosszabb megszólalást tartalmazó párbeszéddel.

 

Terjedelme: A/4-es lapon, háromnegyed oldalnyi szöveg

Formátum: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret

 

 

 

Az értékelés szempontjai szépirodalmi szöveg esetén:

 • a szöveg pontos olvasása
 • értő olvasás a jelentéstartalomnak és írásjeleknek megfelelően
 • a szöveg hangulatának érzékeltetése (hangerő, hangszín, hanglejtés, hangsúly, tempó)
 • kapcsolattartás a hallgatókkal

 

Értékelő táblázat:

 

A Értékelés 1-10 pontig (összesen 40 pont adható) Összes
versenyző Pontos Értő A hangulat Kapcsolattartás pont
neve olvasás olvasás érzékeltetése a hallgatókkal  
1.          

 

Azonos pontszám esetén a pontos olvasásra és a hangulat érzékeltetésére kapott pontszámok döntenek.

 

 1. Ismerettartalmú szöveg:

Ismerettartalmú szerkesztett szöveg magyarázó, és leíró részekkel.

 

Terjedelme: A/4-es lapon, féloldalnyi szöveg

Formátum: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret

 

Az értékelés szempontjai ismerettartalmú szöveg esetén:

 • a szöveg pontos olvasása
 • értő olvasás a jelentéstartalomnak és írásjeleknek megfelelően
 • kapcsolattartás a hallgatókkal

 

Értékelő táblázat:

 

A  versenyző Értékelés 1-10 pontig (összesen 30 pont adható) Összes
neve       pont
  Pontos olvasás Értő olvasás Kapcsolattartás  
      a hallgatókkal  
1.        
2.        

 

Azonos pontszám esetén a pontos olvasásra és az értő olvasásra kapott pontszámok döntenek.

 

 1. Végeredmény:

 

A verseny végeredményét az összesített pontszám adja (a szépirodalmi szöveg „pontjai” + az ismerettartalmú szöveg „pontjai”).

 

A verseny az Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ által meghirdetett MONTÁGH IMRE EMLÉKÉRE RENDEZETT „MONDD KI SZÉPEN!” FŐVÁROSI SZÉPOLVASÁSI VERSENY kerületi döntője.

 

 

A fővárosi versenyre a kerületi I. helyezett 4. osztályos tanuló jut tovább.

Német nyelv és irodalom tantárgy 2022/2023. tanév tanulmányi versenye

 

Tantárgy/Munkaközösség megnevezése

 

 

Német nyelv és irodalom

 

Verseny megnevezése

 

 

Német vers-és prózamondó és kisjelenet verseny

 

Verseny típusa

 

 

egyéni és csapat

 

 

Évfolyam

 

 

1- 13. évfolyam

 

Verseny időpontja

 

 

aktuális táblázat szerint

 

Nevezési határidő

 

 

 

A versenyt szervező iskola pontos címe

 

Medgyessy Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

1039 Bp., Medgyessy Ferenc u. 2-4.

 

Versenyért felelős személyek

 

 

dr. Bertókné Daróczi Marianna- intézményvezető

 

 

 

A verseny speciális szabályai:

A vers-és prózamondó versenyre kategóriánként legfeljebb 5 főt, a kisjelenet versenyre legfeljebb 3 csoportot nevezhet egy iskola.

A versenyekre a nevezési lappal kell nevezni. A nevezési lapot a szervező iskolába kell küldeni a megadott nevezési határidőre.  Az adatvédelmi nyilatkozatot 2 példányban a versenyre hozza magával minden gyermek aláírva, amiből a szervező iskola őriz meg a tanév végéig egyet. A másik példány a szülőé. Oklevelet a szervező iskola adja, az 1- 6. helyezettnek és verseny után a fakkba teszi.

A szervező iskola saját honlapján jelenteti meg a versenyeredményeket, az 1-6. helyezettet.

 

Vers kategóriában egy szabadon választott verset kell elmondaniuk a versenyzőknek.

(hossza legfeljebb 3 perc)

 

Próza kategóriában egy szabadon választott szöveget mondanak el a versenyzők.

(hossza legfeljebb 5 perc)

 

Kisjelenet kategóriánként  max 2 kisjelenet  indítható.

A kisjelenetben legfeljebb 12 tanuló szerepelhet, és a produkció nem lehet hosszabb 10 percnél.

Kérjük, hogy a versenyre a felkészítő tanárok hozzák magukkal a résztvevő összes tanuló szülőjének írásbeli beleegyezését 2 példányban, melyben hozzájárul gyermeke nevének, eredményének és fényképének nyilvános megjelenéséhez.

 

A kisjelenethez szükséges esetleges sorrend-és anyagigényeket (projektor, CD-lejátszó, stb.) a nevezéssel egyidőben jelezzék.  Cím: szegedi.judit@gmail.com)

Angol tantárgy 2022/2023. tanév tanulmányi versenye

 

Tantárgy/Munkaközösség megnevezése

 

 

Angol

 

Verseny megnevezése

 

 

Komplex angol tanulmányi verseny – írásbeli forduló

 

 

Verseny típusa

 

 

egyéni

 

 

Évfolyam

 

 

5-8. évfolyam

 

Verseny időpontja

 

 

aktuális táblázat szerint

 

Nevezési határidő

 

 

 

A versenyt szervező iskola pontos címe

 

 

Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Budapest, 1031 Arató Emil tér 1.

 

Versenyért felelős személyek

 

 

Nagy Beáta

Horváth-Bors Nóra -intézményvezető

 

 

A verseny speciális szabályai:

 1. kategória: a NAT Élő idegen nyelvi kerettanterv időarányos tartalmából, valamint az előző évfolyamok tananyagából összeállított feladatlap.
 2. kategória: a NAT Célnyelvi kerettanterv időarányos tartalmából, valamint az előző évfolyamok tananyagából összeállított feladatlap.

A verseny olvasott szövegértési, mondatalkotási, nyelvtani – igeidők, vonzatok, stb., szókészletbeli, képleírási és hallott szövegértési és kommunikációs feladatokat foglal magában.

 1. kategória (főként heti 4-5 óra)
 2. kategória:
 • angol anyanyelvi szülő/gondviselő gyermeke, akiknek egyik szülője/gondviselője angol anyanyelvű, (mindkét anyanyelvi szülővel/gondviselővel bíró gyermek a munkaközösség hatáskörében megszervezésre kerülő versenyen nem indulhat); és / vagy
 • akik, angol (magyar-angol) két tanítási nyelvű intézmény egykori vagy jelenlegi tanulója a gyermek; és / vagy
 • külföldön, angol nyelvű iskola egykori vagy jelenlegi tanulója a gyermek; és / vagy
 • külföldön, angol anyanyelvű országban több mint 6 hónapot töltött vagy élt gyermek.
 • célnyelvi iskola egykori vagy jelenlegi tanulója a gyermek.

 

 1. Amennyiben a gyermeknek mindkét szülője/gondviselője anyanyelvi, a tanuló a versenyre nem nevezhető.
 2. Az érintettséget a nevezési lapon kötelező feltüntetni. Ennek elmulasztása esetén a zsűri nem értékeli a versenyzőt, vagy utólagosan kizárhatja a mezőnyből és az eredményeit törölheti.
 3. Minden iskola összesen 2 gyermeket nevezhet évfolyamonként, tagintézmények további 2-2 főt nevezhetnek.
 4. A versenyzők kódszámmal versenyeznek.

A kódlapon feltüntetendő a gyermek neve, iskolája neve, az iskolai felkészítő angol tanár neve, a szülő/gondviselő anyanyelve, angol két tanítási nyelvű intézmény egykori vagy jelenlegi tanulója a gyermek, angol anyanyelvű/tanítási nyelvű intézménybe jár/járt a gyermek, angol anyanyelvű országban járt/tartózkodott/élt a gyermek több mint 6 hónapig, célnyelvi intézménybe járt a gyermek.

 1. A verseny két fordulóból áll: Az I., írásbeli forduló. A II., szóbeli fordulóra évfolyamonként 10 fő kerül meghívásra, az I., írásbeli forduló rangsora alapján (az első tíz legmagasabb pontszámot/százalékot elért tanuló a második fordulón automatikusan vesz részt).
 2. A Komplex angol tantárgyi verseny esetében a II. kategóriában versenyző tanulók az írásbeli fordulóban az I. Kategóriás tanulókkal együtt versenyeznek. Az alap feladatsort további két, az alap feladatsor teljes pontszámának legalább 50%-át adó plusz feladatokkal kiegészítve végzik el.
 3. Az I. kategória évfolyamonkénti feladatlapjait pontszámokban kifejezett eredményei alapján rangsorolja a zsűri. Az első 10 legmagasabb pontszámot/százalékot elérő versenyző automatikusan meghívást kap a II., szóbeli fordulóra.
 4. A II. Kategória írásbeli munkái, a négy évfolyam összes versenyzői, egy csoportban kerülnek rangsorolásra. A teljesítményeket %-ban kifejezve rangsorolják a javítók. Az első 10 legmagasabb %-ot elérő tanuló automatikusan meghívást kap a szóbeli fordulóra, ahol egy, a két tanítási nyelvű iskolák által delegált zsűri értékeli a szóbeli megnyilvánulásokat.
 5. A meghirdetésre kerülő kategóriák:
 1. kategória: főként 4-5 órás képzésben részesülő tanulók (5.-8. évfolyam)

Nevezési csoportjai évfolyamonként: 5. évf., 6. évf., 7. évf. és 8. évfolyam.

II.kategória:

- angol anyanyelvi szülő/gondviselő gyermeke, akiknek egyik szülője/gondviselője angol anyanyelvű, (mindkét anyanyelvi szülővel/gondviselővel bíró gyermek a munkaközösség hatáskörében megszervezésre kerülő versenyen nem indulhat); és/vagy

- akik, angol (magyar-angol) két tanítási nyelvű intézmény angol tanítási tagozatának egykori vagy jelenlegi tanulója gyermek; és / vagy

- külföldön, angol nyelvű iskola egykori vagy jelenlegi tanulója a gyermek; és / vagy

- külföldön, angol anyanyelvű országban több mint 6 hónapot töltött vagy élt gyermek.

- célnyelvi iskola egykori vagy jelenlegi tanulója a gyermek.

 1.  

Nevezési csoportjai évfolyamonként: 5. évf., 6. évf., 7. évf. és 8. évfolyam.

 1. A zsűri tagjai a verseny megkezdése előtt min. 30 perccel a helyszínre érkeznek, ahol eligazításban részesülnek.
 2. A verseny nem nyilvános.

 

Tantárgy megnevezése   Angol
Verseny megnevezése     Komplex angol tanulmányi verseny – szóbeli forduló  
       
Verseny típusa     egyéni
         
Évfolyam     5.-8.  
       
Verseny időpontja     aktuális táblázat szerint
       
Nevezési határidő     nincs, írásbeli eredménye alapján a 10 legmagasabb
      pontszámot/százalékot elért versenyző behívás
A versenyt szervező iskola  

Szóbeli: Óbudai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Budapest, 1037 Erdőalja út. 5.

pontos címe      
       
Versenyért felelős  

Nagy Árpád –intézményvezető

Kádár Eszter

személyek      

 

A verseny speciális szabályai:

 

A főként nagyobb (4-5) óraszámban tanuló diákok versenye, 2 kategóriában, kevesebb óraszámban tanulók is nevezhetnek, ugyanabban a kategóriában kerülnek értékelésre.

 

A Nat időarányos, valamint az előző évfolyam anyagának alapján. A verseny feladatlapjait a szervező intézmény állítja össze.

 

 

 1. kategória (főként heti 4-5 óra)

 

 1. kategória:

 

 • angol anyanyelvi szülő/gondviselő gyermeke, akiknek egyik szülője/gondviselője angol anyanyelvű, (mindkét anyanyelvi szülővel/gondviselővel bíró gyermek az iskolai munkaközösség hatáskörében megszervezésre kerülő versenyen nem indulhat); és / vagy

 

 • akik, angol (magyar-angol) két tanítási nyelvű intézmény egykori vagy jelenlegi tanulója a gyermek; és / vagy

 

 • külföldön, angol nyelvű iskola egykori vagy jelenlegi tanulója a gyermek; és / vagy

 

 • külföldön, angol anyanyelvű országban több mint 6 hónapot töltő vagy élő gyermek.

 

 • célnyelvi iskola egykori vagy jelenlegi tanulója
 • a gyermek.

 

 

Szóbeli döntő: az első tíz legmagasabb pontszámot/százalékot elért tanulóknak,

 

 1. Lehetőség szerint anyanyelvi tanárok felkérése a zsűribe

 

 1. Angol anyanyelvű szülő, gondviselő gyermekét, vagy angol nyelvterületen 6 hónapnál több időt eltöltött tanulót, vagy angol-magyar két tanítási nyelvű iskola egykori vagy jelenlegi két tanítási nyelvű tanulóját a zsűri önálló, a II. kategóriában értékeli.

 

 1. Amennyiben a gyermeknek mindkét szülője/gondviselője anyanyelvi, a tanuló a versenyre nem nevezhető.

 

 1. Az érintettséget a nevezési lapon kötelező feltüntetni. Ennek elmulasztása esetén a zsűri nem értékeli a versenyzőt, vagy utólagosan kizárhatja a mezőnyből és az eredményeit törölheti.

 

 1. Minden iskola összesen 2 gyermeket nevezhet évfolyamonként, tagintézmények további 2-2 főt nevezhetnek.

 

 1. A versenyzők kódszámmal versenyeznek.

 

A kódlapon feltüntetendő a gyermek neve, iskolája neve, az iskolai felkészítő angol tanár neve, a szülő/gondviselő anyanyelve, angol két tanítási nyelvű intézmény egykori vagy jelenlegi tanulója a gyermek, angol anyanyelvű/tanítási nyelvű intézmény egykori vagy jelenlegi tanulója a gyermek, angol anyanyelvű országban járt/tartózkodott/élt-e a gyermek több mint 6 hónapig, célnyelvi intézmény egykori vagy jelenlegi tanulója a gyermek.

 

 1. A háromtagú zsűri elnökét lehetőség szerint a szervező intézmény adja. Lehetőség szerint egy zsűriben három különböző intézmény képviselteti magát. A zsűritagok nem értékelhetik saját iskolájukból érkezett tanuló teljesítményét. Ebben az esetben az érintett zsűritag pontszámát a többi zsűritag pontszámának átlaga adja.

 

 1. A zsűri tagjai a verseny megkezdése előtt min. 30 perccel a helyszínre érkeznek, ahol eligazításban részesülnek.

 

 1. Az I. Kategória szóbeli fordulóján a négy felsős évfolyam mindegyikén 1-1, az általános iskolák által delegált zsűri értékel. 10-10, évfolyamonként elkülönített versenyzőt hallgatnak meg.

 

 1. A II. Kategória szóbeli fordulójában a két tanítási nyelvű iskolák által delegált zsűri értékeli a szóbeli megnyilvánulásokat.

 

 1. Mindkét kategóriában, a három fős zsűriben, részt vehet anyanyelvi tanár, aki a zsűri és a versenyzők kategóriájának megfelelő, azonos iskolatípusában dolgozik.

 

 1. A meghirdetésre kerülő kategóriák:

 

 1. kategória: főként   4-5   órás   képzésben   részesülő   tanulók   (5.-8., évfolyamonként)
 2. kategória:

- angol anyanyelvi szülő/gondviselő gyermeke, akiknek egyik szülője/gondviselője angol anyanyelvű, (mindkét anyanyelvi szülővel/gondviselővel bíró gyermek a munkaközösség hatáskörében megszervezésre kerülő versenyen nem indulhat); és/vagy

- akik, angol (magyar-angol) két tanítási nyelvű intézmény angol tanítási tagozatának egykori vagy jelenlegi tanulója a gyermek; és / vagy

- külföldön, angol nyelvű iskola egykori vagy jelenlegi tanulója a gyermek

- külföldön, angol anyanyelvű országban több mint 6 hónapot töltött vagy élt gyermek.

- célnyelvi iskolában tanult gyermek.

 

Nevezési csoportjai 5.-8., évfolyamonként:

 

13.A szóbeli forduló egyénenként 10 perces.

 

 

 1. A háromtagú zsűri a következő szempontok figyelembevételével értékel:

 

 • tartalom (tartalma teljes-e, logikusan felépített-e),

 

 • a nyelvhelyesség: érthető-e, az elvárható nyelvtani szerkezetek gazdagsága megtalálható-e,

 

 • a kommunikációs érték: strukturált közlendő, tagolt forma: bevezetés, tárgyalás, befejezés/lezárás segíti-e a megértést,

 

 • a kérdéseket megértette-e, válasza adekvát, érthető-e?

 

A társalgás 3 része:

 

 1. bemutatkozás: a versenyző önálló 2-3 perces prezentációja után a zsűritagok néhány

 

(2-3) kérdést tesznek fel a témával kapcsolatban, az adott nyelvi szinten.

 

 1. szituációs gyakorlat: a versenyző önálló 2-3 perces prezentációja, vagy az egyik zsűritaggal folytatott társalgása után a zsűritagok néhány (2-3) kérdést tesznek fel a témával kapcsolatban, az adott nyelvi szinten.

 

 1. képleírás: (előfordulhat képek összehasonlítása is), „klasszikus” képleírás.

 

A képleíráshoz javasolt struktúra:

 • Bevezetés. In this picture I can see … / This is a … - Téma, személy, tárgy megnevezése.
 • Tárgyalás: He is …-ing. - Mi történik, mit csinál?

Story / I think … – névadás, …

Segédigék használata: must, perhaps, I tink, …

-Befejezés: I don’t like this picture, because … - Én és a kép. / Vélemény. - Téma vagy esztétikum szerint.

 

A versenyző önálló 2-3 perces prezentációja után a zsűritagok néhány (2-3) kérdést tesznek fel a témával kapcsolatban, az adott nyelvi szinten.

 

 1. A verseny nem nyilvános.

Magyar nyelvtan

 Tantárgy megnevezése Magyar nyelvtan
     
Verseny megnevezése   Simonyi Zsigmond Kárpát-Medencei Helyesírási Verseny
     
Verseny típusa   Online verseny. minden benevezett tanuló a saját iskolájában laptopon vagy számítógépen tölti ki a feladatlapot, szakmai felügyelet biztosításával.
     
    5., 6., 7., 8. évfolyam
Évfolyam    
     

 

Verseny időpontja

   aktuális táblázat szerint
     
     
Nevezési határidő    
     
     
A versenyt szervező iskola  
pontos címe    
     
     
Versenyért felelős  
személyek   Minden iskola humán munkaközösség vezetője vagy szaktanára
     

 

A verseny speciális szabályai:

 

A verseny jellege: egyéni írásbeli verseny. A tanulók a versenyen digitális verseny formájában vesznek részt.

 

 

A XXVI. Simonyi-verseny online megnyitója, amely a "Simonyi-induló" címet viselte, a következő linkre kattintva felvételről megtekinthető:

 

https://simonyi.kre.hu/.../2022/11/Megnyito_2023-1.mp4

 

Információk a versenyről az alábbi honlapon érhetők el:

 

https://simonyi.kre.hu/?page_id=1777

 

 

 

 

Ének-zene  tantárgy 2022/2023. tanév tanulmányi versenye

 

Tantárgy/Munkaközösség megnevezése

 

 

Ének-zene

 

Verseny megnevezése

 

 

„Tiszán innen, Dunán túl” népdaléneklési verseny

 

Verseny típusa

 

 

Szóbeli

 

 

Évfolyam

 

I.korcsoport: 5-6.osztály

II.korcsoport: 7-8.osztály

III.korcsoport: 9-12.osztály

 

Verseny időpontja

 

 

aktuális táblázat szerint

 

Nevezési határidő

 

 

 

 

 

A versenyt szervező iskola pontos címe

 

Kerék Általános Iskola és Gimnázium szervezésében

helyszín: Tehetségtér

Budapest, 1033 Szérűskert u 40-42.

 

Versenyért felelős személyek

 

 

Márkusné Góczán Gyöngyi

markusgyongy@gmail.com

Kovács Gábor intézményvezető

 

 

 

A verseny speciális szabályai:

 

 

A verseny speciális szabályai:

A Népdaléneklési verseny szabályai, értékelése, díjazása a Budapesti POK országos „Tiszán innen, Dunán túl” népdaléneklési verseny kiírásához igazodnak kerületi szinten is. Ennek megfelelően:

 

- Művészeti iskola nem nevezhet

- Az előadások időtartama nem lépheti túl a 3 percet

- A dalcsokrok 1 tájegység dalai legyenek

- A kisegyüttes kategória

2-3 főből,

-a nagyegyüttes kategória max. 8 főből állhat.

- Törekedjünk a versenyhez méltó öltözékre!

- A verseny nem nyilvános

- A verseny értékelése, díjazása

Arany, Ezüst, Bronz minősítéssel történik. A maximális pontszámot elért versenyző Kiemelt Arany minősítést kap.

- A fővárosi versenyre korcsoportonként, kategóriánként 1 produkció juthat tovább.

 

Komplex Rajz verseny  tantárgy 2022/2023. tanév tanulmányi versenye

 

Tantárgy/Munkaközösség megnevezése

 

 

Vizuális kultúra, Rajz tantárgy/-

 

Verseny megnevezése

 

 

Komplex Rajz verseny

 

Verseny típusa

 

 

pályázat és helyben

 

 

Évfolyam

 

Korcsoportok: 1-2. évfolyam 3-4. évfolyam, 5-6. évfolyam, 7-8. évfolyam, 9-10. évfolyam

nevezhető létszám: évfolyamonként 1 tanuló. (Ha nincs egy évfolyamból küldhető, a társított évfolyamban 2 diákkal indulhat az iskola.)

 

Verseny időpontja

 

 

aktuális táblázat szerint

 

Nevezési határidő

 

 

 

A versenyt szervező iskola pontos címe

 

 

Pais Dezső Általános Iskola

Budapest, 1039 Pais Dezső u. 1-3.

 

 

Versenyért felelős személyek

 

 

Demeter József - intézményvezető

 

 

A verseny speciális szabályai:

 

A Komplex Rajz versenyen részt vehetnek művészeti iskolások és a nem Tankerületi Központ illetékességébe tartozó Budapest III. kerületében lévő Nkt. szerinti és előzőeknek megfelelő korcsoportú tanulók. (Alia Sabina AMI, és egyéb, a kerületben működő magániskolák, szakkörök), de külön kategóriában értékeljük és díjazzuk őket.

A verseny két részből áll, alapvetően gyakorlati jellegű, de pályázati elemet is tartalmaz:

 1. „nevezési” a versenyre hozott pályamunka- részletes, segédanyaggal ellátott versenykiírás alapján-, amit a tanuló az iskolájában készít el, és ezt a felkészítő tanára az aláírásával tanúsítja, ezzel neveznek be, és vehetnek részt a helyszíni fordulón a tanulók.
 2. helyben készített munka: a részletes versenykiírás témájához igazodva, de helyben kapott feladat alapján készül, ahol már ellenőrzött körülmények között oldják meg a gyakorlati feladatot a diákok.

 

A verseny időtartama 3x45 perc 2db 10 perces szünettel (gyülekező 13.00-tól)

A versenyző diák betegsége esetén egy tartalékinduló adatait el lehessen küldeni legalább egy nappal a verseny előtt, jelentkezés módosítására legyen lehetőség.

 

(A Budapesti POK által szervezett fővárosi Komplex rajzverseny elődöntőire a versenytől függetlenül is nevezhetnek az iskolák szaktanárai. Információ: www.tehetsegkapu.hu)

 

Matematika 2022/2023. tanév tanulmányi versenyei

Matematika 6. és 8. évfolyam

Tantárgy megnevezése Matematika
   
Verseny megnevezése Matematika kerületi verseny
     
Verseny típusa   Egyéni
     
Évfolyam   6. és 8.
     
Verseny időpontja   aktuális táblázat szerint
     
Nevezési határidő    
   
A versenyt szervező iskola neve és címe:  
pontos címe  

Óbudai Nagy László Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

 

Budapest, 1035 Váradi u. 15/B.

     
Versenyért felelős

Jordánné Tóth Magdolna - intézményvezető

 

személyek    
     

 

A verseny speciális szabályai:

 

 • Az azonos évfolyamon azonos feladatlapot oldanak meg a résztvevők.
 • A feladatmegoldás időtartama 60 perc.
 • A versenyzők tollal dolgozhatnak.
 • Egyéb eszköz használata nem megengedett.
 • A verseny nem nyilvános.

 

Nevezhető létszám:

 

-általános iskolából évfolyamonként 2 fő, gimnáziumból évfolyamonként 4 fő

 

Földrajz tantárgy 2022/2023. tanév tanulmányi versenye

 

Tantárgy/Munkaközösség megnevezése

 

 

Földrajz

 

Verseny megnevezése

 

 

Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz-Földtan Verseny

 

Verseny típusa

 

 

egyéni

 

Évfolyam

 

 

7. és 8. évfolyam

 

Verseny időpontja

 

 

aktuális táblázat szerint

 

Nevezési határidő

 

aktuális táblázat szerint

(központi nevezés, regisztráció nov. 14 - jan. 13-ig van a kiírás szerint)

 

A versenyt szervező iskola pontos címe

 

 

Medgyessy Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, 1039 Budapest Medgyessy Ferenc utca 2-4.

 

Versenyért felelős személyek

 

 

Horváth Réka

Dr Bertókné Daróczi Mariann intézményvezető,

 

 

 

A verseny speciális szabályai:

 

Központi kiírás szerint.

Magyar nyelv és irodalom tantárgy 2022/2023. tanév tanulmányi versenye

 

Tantárgy/Munkaközösség megnevezése

 

 

Humán munkaközösség;

magyar nyelvtan és irodalom

 

Verseny megnevezése

 

Kazinczyról elnevezett „Szép magyar beszéd” verseny

 

 

Verseny típusa

 

 

egyéni

 

 

Évfolyam

 

5-6. évfolyam;

7-8. évfolyam;

 

Verseny időpontja

 

 

aktuális táblázat szerint

 

Nevezési határidő

 

 

 

A versenyt szervező iskola pontos címe

 

Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskola

1039 Budapest, Bárczi G. u. 2. sz.

 

Versenyért felelős személyek

 

 

Gránic Judit

Sisa Péterné intézményvezető

 

 

 

A verseny speciális szabályai:

 

A verseny résztvevőinek egy – a Kazinczy-díj Alapítvány által kijelölt – kötelező és egy magukkal hozott szabadon választott 20-25 soros prózai szöveget kell felolvasniuk. A szöveg csak eredeti, magyar – 20-21. századi – közlő prózai stílusban (irodalmi vagy igényes köznyelven) megírt mű lehet, amely nem tartalmaz párbeszédet, sem régies, sem tájnyelvi (nyelvjárási), sem kevéssé ismert idegen szavakat. (A 7-8. évfolyamosoknál kívánatos az esszé-vagy tanulmányrészlet.)

A versenyzők teljesítményének értékelésekor ─ mind az iskolai, mind a további fordulókon ─ a következő szempontokat vesszük figyelembe: szövegértés, szöveghűség, hangvétel, hangképzés, hangsúlyozás, szünettartás, természetes beszéd

Kerületi vers- és prózamondó verseny

 

Tantárgy/Munkaközösség megnevezése

 

 

Humán munkaközösség

 

Verseny megnevezése

 

 

Kerületi vers- és prózamondó verseny

 

Verseny típusa

 

 

Egyéni

 

 

Évfolyam

 

5-8.

 

Verseny időpontja

 

 

aktuális táblázat szerint

 

Nevezési határidő

 

 

 

A versenyt szervező iskola pontos címe

 

 

Medgyessy Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

1039 Medgyessy Ferenc utca 2-4.

 

Versenyért felelős személyek

 

 

Dr. Bertókné Daróczi Mariann intézményvezető,

Balogh István

 

 

 

 

A verseny speciális szabályai:

 • Iskolánként 4 főt várunk.
 • 5-6. évfolyamról 1 fő vers- 1 fő prózamondót.
 • 7-8. évfolyamról 1 fő vers- 1 fő prózamondót.

Három percnél nem hosszabb lírai vagy epikai alkotás elmondása. Nem lehet verses epikai alkotás, ballada, verses mese vagy elbeszélő költemény. Nem választható színmű vagy dráma részlet. A választott mű magyar alkotás legyen.

Kerületenként és kategóriánként 1 versenyző nevezhető a fővárosi döntőbe.

A verseny az Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ által meghirdetett FŐVÁROSI VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY kerületi döntője.

 

(Fővárosi döntő: A fővárosi döntő időpontja: 2023. március 29. szerda 14.00–17.00 A fővárosi döntő helyszíne: Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskola 1039 Budapest, Bárczi Géza utca 2.)

Információ: www.tehetsegkapu.hu

 

Kreatív írás

 

Tantárgy/Munkaközösség megnevezése

 

 

Irodalom (humán munkaközösség)

 

Verseny megnevezése

 

 

Kreatív írás

 

Verseny típusa

 

 

egyéni

 

 

Évfolyam

 

3-4

5-6.

7-8

 

Verseny időpontja:

 

aktuális táblázat szerint

 

 

A versenyt szervező iskola pontos címe

 

 

Pais Dezső Általános Iskola

 

Versenyért felelős személyek

 

 

Demeter József intézményvezető

 

 

 

 

A verseny speciális szabályai:

 

Kalandozások az irodalom tájain

Kreatív írás pályázat

A Pais Dezső Általános Iskola hagyományteremtő szándékkal 2022-ben meghirdeti a Kalandozások az irodalom tájain című kreatív írás pályázatát.

Pályázati időszak: aktuális táblázat szerint

A pályázók három korcsoportban indulhatnak:

 1. korcsoport: 3–4. évfolyam;
  II. korcsoport: 5–6. évfolyam;
  III. korcsoport:  7–8. évfolyam.

Tematikai megkötés nincs, bármilyen témát feldolgozhatnak a pályázók prózában.

Minden pályázó csak egy, nyomtatásban vagy online még meg nem jelent írással indulhat.

Terjedelmi korlát: maximum 4 (A/4) gépelt oldal lehet a pályamű. Kézzel írt pályaműveket nem áll módunkban elfogadni.

 

 

 

Pályaművek benyújtása: kizárólag e-mailben, az irodalompalyazat@gmail.com címre várjuk a pályamunkákat a verseny kerületi fordulójának az idejére.

Beküldési határidő: aktuális táblázat szerint

A pályázat részeként az e-mail szövegében minden esetben pontosan fel kell tüntetni a pályázó nevét, osztályát, e-mail címét, az iskolája nevét és címét.

Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: „Kreatív írás pályázat”.

A pályamunkákat Word-dokumentumként vagy PDF-fájlként kérjük az elektronikus levélhez csatolni, a fájl elnevezése tartalmazza a pályázó nevét és a pályamű címét.

A pályázattal kapcsolatos értesítések e-mailben történnek.

A beérkezett írásokat szakmai zsűri értékeli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A KÉMIA tantárgy 2022/2023. tanév tanulmányi versenye

 

Tantárgy/Munkaközösség megnevezése

 

 

Kémia

 

Verseny megnevezése

 

 

Hevesy György Kárpát-medencei Kémiaverseny

 

Verseny típusa

 

 

egyéni

 

 

Évfolyam

 

 

7. és 8. évfolyam

 

Verseny időpontja

 

 

aktuális táblázat szerint

 

Nevezési határidő

 

 

 

A versenyt szervező iskola pontos címe

 

 

Budapest III. Kerületi Kerék Általános Iskola és Gimnázium, 1035 Budapest, Kerék utca 18-20.

 

Versenyért felelős személyek

 

 

Kovács Gábor intézményvezető

Horváth Tamás szaktanár

 

 

 

A verseny speciális szabályai:

 

 • Központi kiírás szerint.
 • Az azonos évfolyamon azonos feladatlapot oldanak meg a résztvevők.
 • A feladatmegoldás időtartama 60 perc.
 • A versenyzők tollal dolgozhatnak.
 • Számológép és periódusos rendszer használata megengedett.
 • A verseny nem nyilvános.

Matematika tantárgy 2022/2023. tanév tanulmányi versenye

 

Tantárgy/Munkaközösség megnevezése

 

 

Matematika /Alsós

 

Verseny megnevezése

 

 

Matematika 3 – 4.

 

 

Verseny típusa

 

 

Egyéni

 

 

Évfolyam

 

 

3 – 4.

 

Verseny időpontja

 

 

aktuális táblázat szerint

 

Nevezési határidő

 

 

aktuális táblázat szerint

 

A versenyt szervező iskola pontos címe

 

 

Óbudai Harrer Pál Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola

1033 Budapest, Harrer Pál utca 7.

 

Versenyért felelős személyek

 

 

Mátrai Monika Klára intézményvezető

Oláhné Balogh Éva alsós intézményvezető helyettes

 

 

 

 

A verseny speciális szabályai:

 

 • Azonos típusú feladatlapot oldanak meg a résztvevők, mindkét évfolyamom.
 • A feladatmegoldás időtartama 60 perc.
 • A versenyzők tollal dolgoznak.
 • Egyéb eszköz használata nem megengedett.
 • A verseny nem nyilvános.

Nevezhető létszám: Az alsós mkv. dönti el, hogy osztályonként vagy évfolyamonként nevezi az egy-egy tanulót. (Póttagot nem kérünk!)

 

 

 

Tantárgy/Munkaközösség megnevezése

 

 

Matematika

 

Verseny megnevezése

 

 

Matematika 5. és 7. osztály

 

Verseny típusa

 

 

Írásbeli verseny

 

 

Évfolyam

 

5. és 7. évfolyam

 

Verseny időpontja

 

 

aktuális táblázat szerint

 

Nevezési határidő

 

 

 

A versenyt szervező iskola pontos címe

 

Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskola

1039 Bárczi Géza u. 2.

 

 

Versenyért felelős személyek

 

 

Hitérné Erdős Róza felsős igh.

Sisa Péterné - intézményvezető

 

 

 

 

A verseny speciális szabályai:

 

Általános iskola esetében évfolyamonként 2 – 2 versenyző, gimnáziumból évfolyamonként

4 – 4 versenyző nevezhető.

A versenyzőknek 5 darab szöveges feladatot kell megoldaniuk, melyekhez problémamegoldó képességre, logikus gondolkozásra van szükségük.

 

A verseny 60 perces, számológép nem használható.

Biológia tantárgy 2022/2023. tanév tanulmányi versenye

 

Tantárgy/Munkaközösség megnevezése

 

 

Biológia

 

Verseny megnevezése

 

 

Herman Ottó Kárpát-medencei Biológia Verseny

 

Verseny típusa

 

 

egyéni

 

Évfolyam

 

 

7. és 8. évfolyam

 

Verseny időpontja

 

 

aktuális táblázat szerint

 

Nevezési határidő

 

 

 

A versenyt szervező iskola pontos címe

 

Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol – Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Budapest, 1037 Gyógyszergyár u. 22-24.

 

 

Versenyért felelős személyek

 

 

Holdampf Ágnes - intézményvezető,

 

 

 

A verseny speciális szabályai:

 

Évfolyamonként 3-3 tanuló nevezhet.

Központi kiírás szerint.

 

Természetismeret tantárgy 2022/2023 tanév tanulmányi versenye

Tantárgy megnevezése Természetismeret
Verseny megnevezése   Kaán Károly Országos  Természet-  és  Környezetismereti
  verseny
   
     
Verseny típusa   egyéni
     
Évfolyam   5. és 6. évfolyam
     
Verseny időpontja   aktuális táblázat szerint
     
Nevezési határidő    
   
A versenyt szervező iskola Fodros Általános Iskola, 1039 Budapest, Fodros u. 38.
pontos címe  
   
     
Versenyért felelős Havas Thyra-intézményvezető
személyek   Bozókiné Havas Katalin szaktanár
     

 

 

A verseny speciális szabályai:

 

Központi kiírás szerint

Könyvtárhasználat tantárgy 2022/2023. tanév tanulmányi versenye

 

Tantárgy/Munkaközösség megnevezése

 

 

Könyvtárhasználat/humán

 

Verseny megnevezése

 

 

Csillaglesen Könyvtárhasználati Tehetségkutató Verseny

 

Verseny típusa

 

 

Egyéni elméleti verseny

 

 

Évfolyam

 

 

3-4. osztály

 

Verseny időpontja

 

 

aktuális táblázat szerint

 

Nevezési határidő

 

 

 

A versenyt szervező iskola pontos címe

 

Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola

Budapest, 1033 Szérűskert u. 40-42.

 

 

Versenyért felelős személyek

 

 

Göndöcsné Sárossi Rita- intézményvezető

Radics Rita könyvtárostanár

 

A verseny speciális szabályai:

 

A verseny célja: A tehetséggondozás, az információs műveltség, szövegértés, logikus gondolkodás, kreativitás fejlesztése.

A felkészüléshez, a verseny jellegéből adódóan nincs megadott bibliográfia, ugyanakkor előnyt jelent a magyar és a könyvtári abc ismerete. Eligazodás a különböző könyvtár típusok és felépítésük között.

Egy intézményből évfolyamonként 2-2 versenyző nevezését várjuk.

 

A felkészüléshez javasolt témakörök:
1. betűrendbe sorolás
2. dokumentumok típusa, válogatása megadott szempontok szerint
3. katalóguscédula (katalógus rekord) értelmezése feladat alapján
4.

kézikönyvekhez kapcsolódó fogalmak szótár, lexikon, (4. osztályosoknál) enciklopédia

AZ ABLAK-ZSIRÁF KÉPES GYERMEKLEXIKONT (ISBN 9789634157694) A VERSENYZŐKNEK MAGUKKAL KELL HOZNIUK!!!)

5. könyvtártípusok
6. a könyvvel és a könyvtárral kapcsolatos fogalmak ismerete
7. kulcsszó fogalmának ismerete, használata adott feladatban
8. szöveg feldolgozása kérdések alapján

 

Angol nyelv/Idegennyelvi munkaközösség

 

Tantárgy/Munkaközösség megnevezése

 

Angol nyelv/Idegennyelvi munkaközösség

 

Verseny megnevezése

 

 

Creative English Competition

 

 

Verseny típusa

 

 

Egyfordulós, írásbeli, egyéni

 

 

Évfolyam

 

 

3-8.

 

Verseny időpontja

 

 

aktuális táblázat szerint

 

Nevezési határidő

 

 

 

A versenyt szervező iskola pontos címe

 

 

Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskola

1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2.

 

Versenyért felelős személyek

 

 

Frick Judit

Sisa Péterné intézményvezető

 

 

A verseny speciális szabályai:

 

A versenyre 3,5 vagy annál alacsonyabb óraszámban angolt tanuló diákokat lehet nevezni. Iskolánként 2 fő/évfolyam jelentkezhet, 3-8. osztályig. Tagintézmények további 2-2 főt nevezhetnek.

Nem nevezhetnek a következő kategóriákba eső tanulók:

 • Angol anyanyelvi szülő(k) gyermeke
 • Angol kéttanítási nyelvű iskola egykori vagy jelenlegi tanulója-e a gyermek
 • Angol anyanyelvi iskola egykori vagy jelenlegi tanulója-e a gyermek
 • Angol anyanyelvű országban egykor vagy jelenleg élt/élő/tanuló/tanult-e a gyermek
 • Külföldön angol nyelvű iskola egykori vagy jelenlegi tanulója-e a gyermek
 • nem nevezhető, aki 6 hónapnál többet élt vagy töltött angol nyelvű országban.

A verseny egyfordulós. A tanulóknak írásbeli tesztlapot kell megoldani, ehhez 45 perc áll rendelkezésükre. Nyomtatott vagy digitális segédeszközöket (pl. szótár) a feladatok megoldásához nem használhatnak.

A nevezési határidő 2023. március 1.

A verseny nem nyilvános.

 

A versenyzők kódszámmal versenyeznek, a kódlapon szerepel a gyermek neve, iskolája, a felkészítő tanár neve, és rákérdezünk a kizáró okokra is.

Informatika/Fiat 5-6 évf.

Tantárgy/Munkaközösség megnevezése Informatika-

 

Verseny megnevezése

FIAT 5-6.

 

Verseny típusa

 

Grafika

Grafika és szövegszerkesztés (komplex)

 

Évfolyam

5-6. évfolyam

 

Verseny időpontja

aktuális táblázat szerint

 

Nevezési határidő

 

 

A versenyt szervező iskola pontos címe

Egyénileg, online
Versenyért felelős személyek Felkészítő tanár

 

Informatika/ Fiat 7-8 évf.

Tantárgy megnevezése Informatika      
       
Verseny megnevezése   FIAT (szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentáció)  
           
Verseny típusa   digitális szövegszerkesztés, prezentációkészítés és
  táblázatkezelés    
       
         
Évfolyam   7-8. évfolyam    
         
Verseny időpontja   aktuális táblázat szerint    
         
Nevezési határidő        
         
A versenyt szervező iskola Egyénileg, online  
neve, pontos címe:    
         
         
Versenyért felelős Felkészítő tanár    
személyek      
           

 

Informatika/Fiat Nagy grafika

Tantárgy/Munkaközösség megnevezése

 

Informatika

 

Verseny megnevezése

FIAT Nagy Grafika

 

Verseny típusa

digitális képalkotás

 

Évfolyam

7-8. évfolyam

 

Verseny időpontja

aktuális táblázat szerint

 

Nevezési határidő

 

 

A versenyt szervező iskola pontos címe

 

Egyénileg, online

 

Versenyért felelős személyek

 

Felkészítő tanár

 

 

 

A verseny fordulói és nevezési feltételei: elődöntő/döntő

A verseny kétfordulós, felmenő rendszerű, melyen a fővárosi általános iskolai korosztályok tanulói vehetnek részt. Mindkét forduló az Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ versenyszabályzata alapján kerül megrendezésre.

Az versenyzőket a felkészítő tanár nevezi be a versenyre iskolánként és kategóriánként létszámkorlát nélkül a www.tehetsegkapu.hu felületén.

Egy tanuló csak egy kategóriában indulhat. A versenyre nevezési díj nincs. Az adatkezelési tájékoztató, a hozzájárulási nyilatkozat, a versenyszabályzat megismerhető és letölthető a felületeről. A felkészítő tanár a hitelesített dokumentumok meglétét követően nevezi be a versenyzőket és igazolja azok meglétét a jelentkeztető felületen, mely a jelentkezés feltétele is egyben. A hitelesített dokumentumokat a jelentkező iskolája archiválja.

Az első forduló helyszíne a versenyző iskolája. A verseny tisztaságáért az intézmény vezetője felel, a szükséges informatikai hátteret a tanuló intézménye biztosítja. A fordulók lebonyolításához a tanuló iskolája számítástechnikai segítséget nyújtani tudó, nem informatika szakos pedagógust biztosít. A versenyzők szükség esetén segítséget kaphatnak a helyszínen biztosított operációs rendszer használatában, a fájlok mentésében. A második forduló a kiírásban feltüntetett helyszíneken kerül lebonyolításra.

 

Információ: www.tehetsegkapu.hu

 

 

Informatika/ Kerületi Logo verseny

 

Tantárgy/Munkaközösség megnevezése

 

Informatika

 

Verseny megnevezése

 

KERÜLETI LOGO VERSENY – a programozás alapjai

 

Verseny típusa

 

tehetséggondozó

 

Évfolyam

1 kategória: 4. évfolyam

2. kategória: 5-6. évfolyam

 

Verseny időpontja

 

aktuális táblázat szerint

 

Nevezési határidő

 

 

A versenyt szervező iskola pontos címe

Óbudai Nagy László Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Váradi utcai telephely

1035 Budapest, Váradi utca 15/b

 

Versenyért felelős személyek

Papp Nóra

Petri Csilla

Jordánné Tóth Magdolna - intézményvezető

 

 

A verseny speciális szabályai:

 

Imagine Logo:

 • az elméleti feladatok az alapszavak, utasítások ismeretét kutatják, algoritmusokat kell megfejteni.
 • a gyakorlati feladat: előre megrajzolt ábrát elkészítő, paraméteres eljárás megírása.

(pl.: csillagok, kör, építkezéskörökből: sor, oszlop, spirál)

A versenyen Windows 10 operációs rendszer alatt futó imagine logo és logo motion programokat használhatsz.  Az elméleti feladatokban semmiféle segítség nem használható, a gyakorlati feladat megoldásakor a 4. osztályosok a papíron megtervezett képregényt használhatják.

Kategóriánként 2 versenyző (+1 tartalék) nevezhető.

Német nyelvi verseny (5 óra/hét)

 

Tantárgy/Munkaközösség megnevezése

 

Német

 

Verseny megnevezése

 

Nyelvi verseny (5 óra/hét)

 

Verseny típusa

 

egyéni

 

Évfolyam

 

5-8. évfolyam

 

Verseny időpontja

 

aktuális táblázat szerint

 

Nevezési határidő

 
A versenyt szervező iskola pontos címe Első Óbudai Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola

 

Versenyért felelős személyek

 

Fetterné Szőnyi Éva intézményvezető

 

 

 

A verseny speciális szabályai:

 

 • A német tanulmányi versenyre azok a tanulók jelentkezhetnek, akik heti 5 órában tanulnak németet.
 • A tanulók egy ötven pontos feladatsort oldanak meg, amelynek időtartama: 60 perc.
 • A verseny nem nyilvános.

 

Nevezések: évfolyamonként 5 fő.

 

Frühling német nyelvi verseny (A heti három órában németet tanulók részére szól.)

Tantárgy megnevezése Német
   
Verseny megnevezése Frühling német nyelvi verseny
   
Verseny típusa egyéni
   
Évfolyam 4-8.
   
 Verseny időpontja

 

aktuális táblázat szerint

   
Nevezési határidő  
   
Verseny helyszíne Fodros Általános Iskola
   
Versenyért felelős személyek

Havas Thyra-intézményvezető

Paksainé Bóka Ágnes intézményvezető-helyettes

 
   

 

Verseny speciális szabályai:

 

 • A Frühling német versenyre azok a tanulók jelentkezhetnek, akik a 4. osztálytól kezdődően heti 3 órában tanulnak németet.

 

 • A versenyzők tesztet írnak, amelynek időtartama: 60 perc

 

 • A verseny nem nyilvános.

 

 • 1-6 helyezésnek eljuttatjuk az iskolákba az okleveleket, ahol ünnepélyes keretek között a felkészítő tanárok vagy az iskola vezetősége adja át a helyezetteknek azokat.

 

Nevezhető létszám: 5 fő/évfolyam

Magyar nyelv tantárgy 2022/2023. tanév tanulmányi versenye

Kerületi komplex anyanyelvi verseny 3-4. évfolyam

 

Tantárgy/Munkaközösség megnevezése

 

Magyar nyelv

 

Verseny megnevezése

 

 

Kerületi komplex anyanyelvi verseny 3-4.

 

Verseny típusa

 

egyéni, írásbeli verseny

 

Évfolyam

 

3-4. évfolyam

 

Verseny időpontja

 

aktuális táblázat szerint

 

Nevezési határidő

 

 

A versenyt szervező iskola pontos címe

Első Óbudai Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola

1033 Budapest Vörösvári út 93.

Versenyért felelős személyek

 

Fetterné Szőnyi Éva intézményvezető

 

 

A verseny speciális szabályai:

 • A teszt két részből áll: tollbamondás (10 perc), feladatlap (60 perc).
 • A versenyzők tollal dolgoznak.
 • Egyéb eszköz használata nem megengedett.
 • A verseny nem nyilvános.
 • Nevezhető létszám: az évfolyamon lévő osztályok számával megegyező számú versenyzőt lehet nevezni.

 

 

 

Napközis képzőművészeti pályázat: Kedvenc óbudai helyem

 

Tantárgy/Munkaközösség

megnevezése

Napközi

 

Verseny megnevezése

Kedvenc óbudai helyem

 

Verseny típusa

egyéni vagy csoportos

 

Évfolyam

 

1-4.

 

Verseny időpontja

aktuális táblázat szerint
Szándéknyilatkozat, nevezési határidő:  
Beadási határidő  
Verseny helyszíne

Tehetségtér (PSZI)

1033 Szérűskert u 40-42.

A versenyt szervező iskola

Fodros Általános Iskola

Óbudai Harrer Pál Általános Iskola

Versenyért felelős személyek

 

Havas Thyra, Oláhné Balogh Éva

 

Verseny speciális szabályai:

Minden iskolából évfolyamonként (1-2.évfolyam; 3-4.évfolyam) az 1. helyezést elért pályamunkákat várjuk. A beérkezett művekhez kérjük csatolni az iskola, csoport és a felkészítő pedagógus nevét.

Minden iskola készítsen nevezési lapot a beküldött munkákból!

 • Egy kinyomtatott példányt csatoljanak a beküldött munkához is.

Téma: Időutazás: Kedvenc óbudai helyem

 • Technika: szabadon választott + újrahasznosított anyag felhasználása
 • Méret: maximum A/3+keret
 • Iskolánként 2 db pályamunka (1db 1 – 2. évfolyam, 1 db 3 – 4. évfolyam)

Bármilyen technikával dolgozhatsz: rajzolhatsz, festhetsz, de készíthetsz kollázst, montázst, pasztellt vagy akár szobrot is.

 

Formai követelmények:

 • Bármilyen technikával készített alkotások. Falikép esetén A/3-s méret és paszpartuval ellátott.
 •  

Történelem tantárgy 2022/2030. tanév tanulmányi versenye

 

Tantárgy/Munkaközösség megnevezése

 

Történelmi és állampolgársági ismeretek/humán

 

Verseny megnevezése

 

Történelem verseny

 

Verseny típusa

 

Egyéni

 

Évfolyam

5-7. évfolyam

 

Verseny időpontja

 

aktuális táblázat szerint

 

Nevezési határidő

 
A versenyt szervező iskola pontos címe

 

Fodros Áltanos Iskola, 1038 Budapest, Fodros utca 38-40.

Versenyért felelős személyek

Kalocsai Henrik történelem tanár

Havas Thyra intézményvezető

 

 

A verseny speciális szabályai:

 

 • Az azonos évfolyamon azonos feladatlapot oldanak meg;
 • A feladatmegoldás időtartama 60 perc;
 • A versenyzők tollal dolgoznak (radírozós toll nem megengedett);
 • A verseny nem nyilvános;
 • Egy iskolából, azonos évfolyamon 3 gyerek nevezhető.

 

Az egyes évfolyamok témakörei:

- 5. évfolyam Ókori Hellasz 26-34. oldal

- 6..évfolyam Magyarország  a török idején (1526 -1686)

- 7. évfolyam  Nemzetállamok kora

 

 

Képességfejlesztés tantárgy 2022/2023. tanév tanulmányi versenye

 

Tantárgy/Munkaközösség megnevezése

 

Képességfejlesztés / Fejlesztőpedagógia

 

Verseny megnevezése

 

Szépíró verseny BTMN, SNI

 

Verseny típusa

 

Egyéni

 

Évfolyam

 

3-8. évfolyam

 

Verseny időpontja

 

 

aktuális táblázat szerint

 

Nevezési határidő

 

 

A versenyt szervező iskola pontos címe

 

Fodros Általános Iskola

1039 Budapest, Fodros u. 38-40.

 

Versenyért felelős személyek

 

Nagy Ildikó - fejlesztőpedagógus

Havas Thyra - intézményvezető

 

 

A verseny speciális szabályai:

 

 • A versenyen kizárólag érvényes szakértői véleménnyel rendelkező sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók vehetnek részt.
 • A szakértői vélemények érvényességét a nevező iskola igazgatója aláírásával igazolja.
 • Minden iskola évfolyamonként egy tanulót nevezhet.

Angol verseny-Wonderful World – Eco - Competition

 

Tantárgy/Munkaközösség megnevezése

 

Angol, természetismeret, kémia,

angol munkaközösség

 

Verseny megnevezése

Wonderful World – Eco - Competition

 

Verseny típusa

 

 

Egyéb, külön díjazású, csapatverseny

 

 

Évfolyam

3-4; 5-6; 7-8

 

Verseny időpontja

 

aktuális táblázat szerint

 

Nevezési határidő

 

aktuális táblázat szerint

 

A versenyt szervező iskola pontos címe

Óbudai Harrer Pál Angol Nyelvet Emelt Szinten Tanító Általános Iskola

Budapest, 1033 Harrer Pál u. 7.

 

Versenyért felelős személyek

 

Mátrai Monika intézményvezető

Szekeres Angéla angol munkaközösség vezető

 

A verseny speciális szabályai:

 1. Verseny típusa: Teszt és szóbeli felelet, projekt és kooperatív, csapatverseny
 2. Résztvevők köre: Az angol nyelvet heti 4-5 órában tanuló diákok.
 3. Iskolánként, valamint tagiskolánként, korcsoportonként 1 csoport, 4 fős, vegyes évfolyamú csapatok; csapaton belül 2-2 fő/évfolyam (lehetőleg fiúk is és lányok is) nevezhetők.
 4. A verseny egy fordulóból áll.
 5. Kategóriák: 1.: 3.-4. évfolyam

2.: 5.-6. évfolyam

3.: 7.-8. évfolyam

 1. A zsűrizésért nem kapnak külön díjat, órakedvezményt a pedagógusok.
 2. Lehetőség szerint anyanyelvi tanárok felkérése a zsűribe
 3. Nevezés: A versenyekre a nevezési lappal kell nevezni. A nevezési lapot a szervező iskolába kell küldeni a megadott nevezési határidőre.

Az hozzájáruló nyilatkozatot 2 példányban a versenyre hozza magával minden gyermek aláírva, amiből a szervező iskola őriz meg a tanév végéig egyet. A másikat visszaadja.

Oklevelet a szervező iskola adja, az 1- 6. helyezettnek és verseny után a fakkba teszi. A szervező iskola saját honlapján jelenteti meg a versenyeredményeket, az 1-6. helyezettet.

(A versenyt követően pedig egy (még nem elkészült) google drive táblázatba tölti fel.)

 1. Az intézménynek legkésőbb a verseny előtt 1 héttel kell jelentkezniük.
 2. A Hozzájáruló nyilatkozatot 2 példányban a versenyszervezőnek kell leadni, aki egy 1 példányt eljuttat az Észak-Budapesti Tankerületi Központba.
 3. A csoportok kódlappal versenyeznek. A kódlapon feltüntetendő a csoport neve, a gyermekek neve, iskolája neve, az iskolai felkészítő angol tanár neve. A szülő/gondviselő anyanyelve, angol két tanítási nyelvű intézmény egykori vagy jelenlegi tanulója-e a gyermek, angol anyanyelvű/tanítási nyelvű intézmény egykori vagy jelenlegi tanulója-e a gyermek, angol anyanyelvű országban járt/tartózkodott/élt-e a gyermek több mint 6 hónapig, külföldön, angol nyelvű iskolának egykori vagy jelenlegi tanulója-e a gyermek, célnyelvi iskola egykori vagy jelenlegi tanulója-e a gyermek.
 4. A három tagú zsűri kiválasztásának, és a zsűrizésnek a szabályai a Tehetségtér versenyeinek általános szabályzatában foglaltak szerint zajlik: A háromtagú zsűri elnökét lehetőség szerint a szervező intézmény adja. A zsűritagok nem értékelhetik saját iskolájukból érkezett tanuló teljesítményét. Ebben az esetben az érintett zsűritag pontszámát a többi zsűritag pontszámának átlaga adja.
 5. A zsűri tagjai a verseny megkezdése előtt min. 30 perccel a helyszínre érkeznek, ahol eligazításban részesülnek.
 6. A verseny nem nyilvános.

 

A verseny témakörei:

  3-4 évf.
A téma leírása Növények és állatok; veszélyeztetett állatok és kedvencek bemutatása, állatok
  csoportosítása, növényi és állati eredetű táplálékok, növények és állatok gondozása
 Célja az élőlények iránti személyes elköteleződés erősítése, információszerzés és –adás
  öröme, autentikus nyelvi anyagok felhasználása
  a projekt terméke: zöldségből állatszobor, poszter
  Időkeret kb. 2 óra
Kompetenciák kooperatív és előadói készségek, döntés és indoklás, kreativitás
 Tantárgyi

környezetismeret, matematika, informatika, technika

 

kapcsolódások  
  5-6. évf.
A téma leírása Fenntarthatóság
  Célja a környezetvédelem fontosságának tudatosítása, felismerése, az egyéni
  felelősségvállalás fontossága, autentikus nyelvi anyagok felhasználása
  a projekt terméke: pl. kérdőív kitöltése, értékelése,
 

poszter, meseírás

 

  Időkeret kb. 2 óra
Kompetenciák

kooperatív és előadói készségek, döntés és indoklás, problémamegoldó képességek,

kreativitás

 

  Tantárgyi természetismeret, matematika, informatika, technika
  kapcsolódások  
  7-8. évf.
A téma leírása A fenntarthatóság
  Célja a környezetvédelem fontosságának tudatosítása, az egyéni felelősségvállalás
  fontossága, autentikus nyelvi anyagok felhasználása
  a projekt terméke: pl. kísérlet bemutatása és előadása, videofelvétel készítése, poszter
  Időkeret kb. 2 óra
Kompetenciák kooperatív és előadói készségek, problémamegoldó képességek, írásbeli utasítások
  követése
 Tantárgyi fizika, kémia, földrajz, biológia, informatika, matematika, technika
kapcsolódások  

Vers - és prózamondó verseny 1-2. évfolyam

Tantárgy megnevezése   Magyar nyelv és irodalom/Alsós munkaközösség
       
Verseny megnevezése     Vers- és prózamondó verseny
       
Verseny típusa     egyéni
       
      1–2. évf.
Évfolyam      
       
       
Verseny időpontja     aktuális táblázat szerint
       
       
Nevezési határidő      
       
       
A versenyt szervező iskola   Budapest III. Kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola
pontos címe    

Budapest, 1039 Zipernowsky Károly u. 1-3.

 

       
Versenyért felelős  

Herth Mariann intézményvezető

 

személyek      
       

 

A verseny speciális szabályai:

 

 • A verseny résztvevőinek egy szabadon választott verset, verses mesét vagy prózai szöveget kell elmondaniuk.

 

 • A szöveg/vers igazodjék a tanuló életkori sajátosságaihoz!
 • A szöveg/vers időtartama maximum 3 perc lehet.
 • A versenyen vers kategóriában verses mesét is előadhat a versenyző

 

 • A szövegből három példányt nyomtatott formában le kell adni a verseny helyszínén a zsűrinek.

 

 • A háromtagú zsűri a versenyzők teljesítményének értékelésekor a következő szempontok figyelembe vételével dönt:

 

 • szövegértés, szöveghűség, előadásmód, hangképzés, hangsúlyozás, szünettartás, természetes beszéd.

 

 • A verseny nem nyilvános.

 

 •  

Nevezhető létszám: évfolyamonként 1 fő (póttagot nem kérünk)

 

Vers-és prózamondó verseny 2022/2023. tanév tanulmányi versenye

 

Tantárgy/Munkaközösség megnevezése

 

Magyar nyelv és irodalom/Alsós munkaközösség

 

Verseny megnevezése

 

Vers-és prózamondó Verseny 3-4. évfolyam

 

Verseny típusa

 

egyéni

 

 

Évfolyam

 

3-4. évfolyam

 

Verseny időpontja

 

aktuális táblázat szerint

 

Nevezési határidő

 

 

A versenyt szervező iskola pontos címe

 

Dr. Béres József Általános Iskola

1031 Budapest Keve utca 41.tel.: 06 1 368 9220

 

Versenyért felelős személyek

 

 

Rikk Istvánné alsós munkaközösség-vezető

Mártonné András Mária intézményvezető

 

 

 

A verseny speciális szabályai:

 

 • A verseny nem nyilvános.
 • Nevezhető: évfolyamonként 1 fő vers és 1 fő próza kategóriában
 • A versenyzőknek egy szabadon választott verset/prózát kell elmondaniuk.
 • A vers/szöveg időtartama nem haladhatja meg a 3 percet.
 • A vers/szöveg igazodjon a tanulók életkori sajátosságaihoz!
 • A verset/szöveget 3 példányban nyomtatott formában hozzák magukkal a tanulók a versenyre, amit a zsűrinek leadnak.
 • A verses mese vers kategóriában versenyez.
 • Háromtagú zsűri értékeli a versenyzők teljesítményét.
 • Értékelési szempontok: szövegértés, szöveghűség, előadásmód, hangképzés, hangsúlyozás, szünettartás, természetes beszéd.
 • A verseny eredménye a versenyt követő 10 munkanapon belül a szervező iskola honlapján érhető el.
 • Az 1-6. helyezett oklevélben részesül, amit a versenyző iskolájába küldenek ki.