ÉSZAK-BUDAPESTI TANKERÜLETI KÖZPONT III. KERÜLETI TANULMÁNYI ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

 

ÉSZAK-BUDAPESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

III. KERÜLETI TANULMÁNYI ÉS

TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

 

 

 

Kiadta: Észak-Budapesti Tankerületi Központ,

Tamás Ilona tankerületi igazgató

 

Hatályos: 2023. október 20. napjától visszavonásig

 

 

Tartalom

 1. A Szabályzat hatálya. 3
 2. A Tankerületi Központ által indított versenyek. 3

III. A versenyek lebonyolításának általános szabályai 4

 1. Zsűritagok kiválasztása, felkérése. 5
 2. Nevezésekre vonatkozó szabályok. 5
 3. Titoktartási szabályok. 6

VII.     A versenyeken a versenyzők és a verseny szervezésében részt vevők által megtartandó általános szabályok. 6

VIII.    A Tankerületi Központtal együttműködő szervezetek versenyeire vonatkozó szabályok. 6

 1. Eredményhirdetés, jutalmazás. 7
 2. A Tankerületi Központ beszámolója a versenyekről 7
 3. Egyéb rendelkezések. 7
 4. számú melléklet 8

Montágh Imre emlékére rendezett „ Mondd ki szépen Kerületi Szépolvasó Verseny. 9

Magyarországi Kalandok 2023/2024. tanév tanulmányi versenye. 11

Történelem tantárgy 2023/2024. tanév tanulmányi versenye 9-11. évf. 14

Angol tantárgy 2023/2024. tanév tanulmányi versenye „ Írásbeli”. 19

Történelem tantárgy verseny 5-8. évf. 21

Magyar nyelvtan „Simonyi Zsigmond” Helyesírási Verseny. 22

Mozgóképalkotó csapatverseny 9-11. évf . 23

Ének-zene tantárgy 2023/2024. tanév tanulmányi versenye. 24

Fővárosi általános iskolai informatika alkalmazói verseny 5-8 évf. 25

Fővárosi és Pest megyei középiskolai informatika alkalmazói verseny 9-11 évf. 26

Játékkészítési projektverseny 2023/2024. tanév. 27

Angol tantárgy verseny „Szóbeli”. 28

Földrajz tantárgy 2023/2024. tanév tanulmányi versenye. 31

Magyar nyelv és irodalom tantárgy 2023/2024. tanév tanulmányi versenye. 32

Kémia tantárgy 2023/2024. tanév tanulmányi versenye. 33

Kreatív írás 2023/2024. tanév tanulmányi versenye. 34

Komplex Rajz tantárgy 2023/2024. tanév tanulmányi versenye 1-12. évf. 36

Komplex Rajz verseny 9-12 évfolyam.. 37

Biológia tantárgy 2023/2024. tanév tanulmányi versenye. 38

Matematika tantárgy 2023/2024. tanév 3.-4. évf. tanulmányi versenye. 39

Természetismeret tantárgy 2023/2024. tanév tanulmányi versenye. 40

Könyvtárhasználat tantárgy 2023/2024. tanév tanulmányi versenye. 41

Kerületi vers- és prózamondó 2023/2024. tanév tanulmányi versenye 5-8. évf. 42

Angol nyelv/Idegennyelvi munkaközösség 2023/2024. tanév tanulmányi versenye. 43

Magyar nyelv tantárgy 2023/2024. tanév tanulmányi versenye. 44

Matematika verseny 6. és 8. évfolyam.. 45

Német nyelvi verseny (5 óra/hét) 46

Frühling német nyelvi verseny (A heti három órában németet tanulók részére szól.) 47

Informatika/ Kerületi Programozói verseny. 48

Matematika verseny 5. és 7. évfolyam.. 49

Napközis képzőművészeti pályázat: Móra Ferenc halálának 90. évfordulója alkalmából 50

Képességfejlesztés tantárgy 2023/2024. tanév tanulmányi versenye. 51

Vers - és prózamondó 2023/2024. tanév tanulmányi versenye 1-2. évf. 52

Vers-és prózamondó verseny 3-4 évf. 53

„Kutató Diákok”-Pályázat 2023/2024. tanév. 54

 

 

 

 

Preambulum

 

Az Észak-Budapesti Tankerületi Központ (a továbbiakban: Tankerületi Központ) alapfeladatainak megvalósításán túlmenően kiemelt fontosságúnak tartja, hogy a tehetséges tanköteles tanulók tanulmányi és tehetséggondozó versenyek során megszerzett tudásukat bemutathassák és újabb ismeretekhez jutva azt gyarapíthassák. Ennek érdekében a Tankerületi Központ az illetékességébe tartozó Budapest III. kerületében – első alkalommal a 2019/2020-as tanévtől kezdődően - azon tanulmányi és tehetséggondozó versenyekre, amelyeket a köznevelési intézmények - a továbbiakban: Iskolák - rendeznek meg, az alábbi általános szabályokat – a továbbiakban: Szabályzat - állapítja meg.

Az egyes tanulmányi és tehetséggondozó versenyekre vonatkozó részletes szabályokat a tantárgyi és egyéb versenyekre vonatkozó külön szabályok – a továbbiakban: Külön Szabályzat - állapítják meg.

 

I.             A Szabályzat hatálya

 

A Szabályzat hatálya kiterjed

 1. a Tankerületi Központ által a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján Budapest III. kerületében a Tankerületi Központ által fenntartott általános iskolák alsó és felső tagozatos, tanköteles tanulóira,
 2. a Tankerületi Központ által fenntartott gimnáziumok a) pontban megjelöltekkel egyező korcsoportú, tanköteles tanulóira;
 3. a Budapest III. kerületében lévő, nem a Tankerületi Központ fenntartásába tartozó köznevelési intézmények a) és b) pontban megjelöltekkel egyező korcsoportú, tanköteles tanulóira,
 4. a Tankerületi Központtal közalkalmazotti, közszolgálati vagy munkajogi jogviszonyban álló és a versenyek szervezésében valamint lebonyolításában résztvevő közalkalmazottakra, kormánytisztviselőkre és munkavállalókra (továbbiakban: verseny szervezésében résztvevők)

a Tankerületi Központ által meghirdetett versenyek tekintetében a versenyek kihirdetésétől a díjak átadásáig tartó időszakban, illetve az adatkezelés tekintetében az adatkezelés időszakának kezdetétől végéig.

 

II.          A Tankerületi Központ által indított versenyek

 

 1. A Tankerületi Központ két kategóriában rendezi meg a versenyeket:

 

 1. Tanulmányi egyéni versenyek

 

Ezen versenytípusba sorolt versenyekre vonatkozó részletszabályok a jelen Szabályzatban foglaltak keretszabályokra tekintettel elkészített, adott versenyre vonatkozó Külön Szabályzatban foglaltak az irányadóak. A versenyek indítási feltétele az, hogy egyéni tanulmányi verseny indítható legalább 6 tanuló jelentkezésével.

 

Ezen versenytípusba sorolt versenyekre vonatkozó általános pontozási rendszer az alábbiak szerint alakul:

 

- az első hat helyezett tanuló eredményéért pontot kap, amely az év végén összesített Arany Évkönyvbe beszámít. (I. helyezett: 6 pont, II. helyezett: 5 pont, III. helyezett: 4 pont, IV. helyezett 3 pont, V. helyezett: 2 pont, VI. helyezett: 1 pont.).

 1. Egyéb, külön díjazású egyéni-, illetve csapatversenyek

 

Egyéb, külön díjazású egyéni-, illetve csapatverseny esetén legalább 6 tanuló, illetve 5 csapat jelentkezése szükséges a verseny megrendezéséhez. Fontos, hogy különböző iskolából legyenek a csapatok! A maximális jelentkezésszám az adott verseny Külön szabályzatában kerül meghatározásra. A résztvevők a helyszínen díjazásban részesülnek, de pont nem jár az eredményért, viszont az Arany Évkönyvbe bekerülnek az eredmények.

 

III. A versenyek lebonyolításának általános szabályai

 

 1. A versenyek a Tankerületi Központ fenntartásában és működtetésében lévő Budapest III. kerületében lévő köznevelési intézményekben kerülnek lebonyolításra.

 

 1. A versenyek előkészítése, szervezése, lebonyolítása elsősorban az adott iskolán belüli szakmai munkaközösség-vezetők és versenyszervezők feladata. A versenyek feladatainak összeállításáért és a javítókulcsért az adott iskola szakmai munkaközösség vezetője vagy versenyszervezője a felelős. A versenyekre történő nevezés szabályait jelen Szabályzat V. pontja szabályozza.

 

 1. A verseny feladatlapjainak sokszorosítására, ha más megoldás nincs a Tehetségtérben is sor kerülhet. Az iskolai versenyszervezőknek ide kell eljuttatni a feladatlapokat személyesen vagy az kiss-raduly@kk.gov.hu e-mail címre, majd a másolatok itt vehetők át lezárt borítékban.

 

 1. Az adott versenyre továbbiakban a jelen Szabályzatban foglalt általános szabályokra tekintettel a versenyre vonatkozó Külön Szabályzatban foglaltak az irányadók

 

 1. Jelen szabályzat IV. pontjában foglalt zsűrire vonatkozó általános szabályok alapján a zsűri munkájáért a zsűri elnöke felel, aki lehet a szakmai munkaközösség-vezető vagy versenyszervező. Ettől eltérni a Külön Szabályzatokban, illetve jelen Szabályzat VIII. pontjában foglalt esetekben lehet.

 

 1. A versenyeken a nevezett tanulók kódszámmal versenyeznek. A zsűri csak a javítás illetve az értékelés lezárása után azonosítja a kódszámot a versenyzővel. A verseny alatt csak a zsűri által engedélyezett személy tartózkodhat a teremben. A zsűri tagjai előre elkészített javítókulcs alapján kijavítják a feladatlapokat, amely munka minőségéért a zsűri elnöke felel. 1-6. helyezésnél holtverseny esetén a zsűri által a feladatlapon előre kijelölt feladatok pontszáma dönt.

 

 1. A versenyt követően, előzetesen egyeztetett időpontban a kijavított feladatlapot a kísérő vagy felkészítő tanár megtekintheti, és kifogásaival a zsűri elnökéhez fordulhat. A kialakult vitás helyzetben a zsűri dönt. Az előre egyeztetett időponton kívüli kifogásokat vagy észrevételeket utólagosan a zsűrinek nem áll módjában elfogadni.

 

 1. A szóbeli versenyeken a tanulók kódszámmal versenyeznek. A szóbeli versenyeken a zsűritagok nem értékelhetik a saját intézményükből nevezett tanulók teljesítményét. Ebben az esetben az értékelésből kimaradó zsűritag pontszáma a többi zsűritag pontszámainak átlagával egyezik. Holtverseny esetén a zsűri szavazással dönt az első hat helyezettről.
 2. A versenyek lezárását követően a versenyeredmények nyilvánosságra hozataláért az adott versenyért felelős iskola szakmai munkaközösség vezetője vagy versenyszervezője felel.

 

IV.       Zsűritagok kiválasztása, felkérése

 

 1. Zsűritag olyan személy lehet, aki megfelel jelen Szabályzat I. pontjában foglaltaknak, továbbá a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) bekezdésének 1. és 2. pontja szerinti közeli hozzátartozói, hozzátartozói viszonyban nem áll az adott versenyben részt vevő tanulóval.

 

 1. A zsűri létszáma függ a nevezett tanulók létszámától, a verseny kategóriájától, illetve a feladatok mennyiségétől. Ezen részletszabályokat az adott versenyre vonatkozó Külön Szabályzat rendezi.

 

 1. Szóbeli versenyeken minimum 3 tagból (elnök+2 tag) álló zsűrit kell szervezni.

 

 1. A zsűritagokat a versenyt szervező iskola szakmai munkaközösség-vezetője vagy versenyszervezője kéri fel, neveiket elküldik az kiss-raduly@kk.gov.hu e-mail címre, és a tagokat az igazgatói munkaközösség-vezető kéri ki az intézményvezetőktől. (Egységesen, egy e-mailben.) A zsűritagnak kell saját igazgatója felé jeleznie a verseny miatti távollétét.

 

 1. Lehetőség van a budapesti POK tól szaktanácsadók felkérésére zsűritagnak. Jelezni a verseny szervezése előtt legalább 1 hónappal az alábbi email címen: kiss-raduly@kk.gov.hu

 

V.          Nevezésekre vonatkozó szabályok

 

 1. A versenyekre a nevezési lappal kell nevezni. A nevezési lapot a szervező iskolába kell küldeni a megadott nevezési határidőre.   A hozzájáruló nyilatkozatot 2 példányban a versenyre hozza magával minden gyermek aláírva, amiből a szervező iskola őriz meg a tanév végéig egyet. A másik példány a szülőé. Oklevelet a szervező iskola adja, az 1- 6. helyezettnek és verseny után a fakkba teszi.

A szervező iskola saját honlapján jelenteti meg a versenyeredményeket, az 1-6. helyezettet. A versenyt követően pedig egy központi google drive-on belül 2-es munkalap (ld. alább) táblázatba is feltölti az eredményt. (lementve)

A jelentkezést legkésőbb az adott verseny megrendezésének időpontját megelőző egy héttel lehet megtenni.

 1. A versenyzőket az adott versenyre nevezni az intézmények tudják. A határidő lejárta után, vagy nem nevezési lapon (nem helyesen kitöltött) küldött jelentkezést nem tudunk elfogadni.

 

 1. A versenyt szervező iskola gyűjti össze a versenyre nevezett tanulók szüleinek Hozzájáruló nyilatkozatát 2 példányban (1. sz. melléklet). A Hozzájáruló Nyilatkozatban a versenyre nevezett tanuló szülője (gondviselője) hozzájárul ahhoz, hogy gyermeke neve, a gyermekről készült felvétel (fénykép, video-, vagy hangfelvétel), évfolyama, iskolája, és elért eredménye

- megjelenhessen a Tankerületi Központ kiadványában (TankerHírekben),

- a tanuló iskolájának honlapján, Facebook oldalán, a versenyt szervező iskola honlapján, Facebook oldalán

- illetve hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló személyi adatai és versenyeredménye a verseny szervezése során továbbításra kerülhessenek a tanuló iskolája, és a verseny szervezői között.

VI.       Titoktartási szabályok

 

 1. A verseny szervezésében részt vevőket, különösen a feladatsorok készítőit titoktartás kötelezi a verseny szervezése és lebonyolítása kapcsán tudomásukra jutott tényekkel és adatokkal kapcsolatosan.

 

 1. A verseny szervezésében részt vevők kötelesek a verseny során tudomásukra jutott személyes adatokat, valamint a tanulók versenyen elért eredményeit annak a szülői Hozzájáruló Nyilatkozatok szerinti nyilvános közléséig a hatályos adatvédelemre vonatkozó jogszabályok szerint megtartani, harmadik jogosulatlan féllel nem közölni.

 

 1. Hozzájáruló Nyilatkozat hiányában a tanulóra vonatkozó semmilyen adat nem hozható nyilvánosságra (ideértve az adott tanulóról készült fénykép- vagy egyéb felvételt, személyi adatot, elért eredményt).

 

VII.    A versenyeken a versenyzők és a verseny szervezésében részt vevők által megtartandó általános szabályok

 

 1. A versenyeken javasoljuk a nevezett tanulóknak az ünnepi öltözetet (sötét alj, fehér blúz vagy ing). Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében kérjük, hogy a résztvevők ne viseljenek iskolájukra jellemző öltözetet, öltözet-kiegészítőt.

 

 1. A versenyre történő felkészülés tananyagát a versenyszervező iskola szaktárgyi munkaközösségei határozzák meg vagy központi kiírások alapján történik (ld. MTTT, Budapesti POK). Ennek hiányában az évfolyamnak megfelelő, a vonatkozó jogszabályban meghatározott kerettantervi tananyag a mérvadó.

 

 1. A tanítási órák védelme érdekében tanulmányi verseny csak délutáni időszakban szervezhető.

 

 1. A versenyenkénti jelentkezők számát - iskolánként, tagiskolánként – az egyes szaktárgyak versenyeire vonatkozó Külön Szabályzatok határozzák meg.

 

VIII.  A Tankerületi Központtal együttműködő szervezetek versenyeire vonatkozó szabályok

 

 1. A Tankerületi Központtal jelen Szabályzatban foglalt általános rendelkezésekre, valamint az együttműködő partnerekkel kötött hosszú távú együttműködési megállapodásokra tekintettel és annak hatálya alatt, az együttműködő partnerek által szervezendő versenyekre az együttműködő partner versenyszabályzatainak részletszabályai és jelen Szabályzat általános rendelkezései irányadóak.

 

 1. Együttműködő szervezetek versenyei esetén az adatvédelemre vonatkozó szabályok betartásáért az együttműködő partnerek versenyszervezésben és lebonyolításban közreműködő képviselői is felelősséggel tartoznak.

IX.       Eredményhirdetés, jutalmazás

 

 1. Az adott verseny Külön Szabályzatában foglaltakra, és a lehetőségek szerint a zsűri az adott versenyt követően, még a helyszínen kihirdetheti az eredményt.

 

A versenyszervező iskola jelen Szabályzat V. 3. pontjában és a VI. pontjában – adatvédelmi és titoktartási előírások – is figyelemmel elküldi az első hat helyezett tanuló nevét, eredményét, az erzsebet.kiss-raduly@kk.gov.hu e-mail címre.

 

 1. A versenyről az eredménylista az 1 – 6. helyezett tanuló neve, iskolája, felkészítő tanár neve a szervező iskola honlapján jelenik meg a verseny lezárását követő 10 munkanapon belül.

 

 1. Az egyéni tanulmányi versenyeken az 1-6. helyezett tanuló oklevelet kap.

 

 1. Egyéb, külön díjazású, egyéni illetve csapatverseny esetében az 1-6. helyezett oklevélben részesül.

 

 1. Minden iskola a saját ünnepsége keretein belül szervezi meg a kerületi versenyeken díjazott tanulói esetében a tanulók részére az oklevelek átadását.

 

 1. A kerületi versenyekről az okleveleket a versenyt szervező iskola készíti el.

 

 1. A köszönőleveleket szintén az iskola készíti el és küldi meg a zsűritagoknak és a szervezésben közreműködőknek.

 

X.           A Tankerületi Központ beszámolója a versenyekről

 

 1. Az Tankerületi Központ az adott tanév végén összesítő beszámolót és statisztikát készít a Tehetségtérben megrendezett versenyekről. Az elkészült dokumentumot elektronikus formában az iskola hivatalos e-mail címére küldi el az adott tanév végéig, de legkésőbb augusztus 31. napjáig.

 

 1. A Tankerületi Központ a versenyek finanszírozási, szervezési és technikai kérdésekkel kapcsolatban a változtatás jogát fenntartja.

 

XI.   Egyéb rendelkezések

 

 1. Jelen szabályzat rendelkezései hatálybalépésének napjától a Tankerületi Központ által rendezett versenyek szervezésében részt vevők, valamint a nevezett tanulókra érvényes és hatályos annak módosításáig, vagy visszavonásáig.

 

 1. Jelen szabályzatban nem részletezett kérdésekben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben, az egyéb hatályos köznevelési jogszabályokban, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben írtak az irányadóak.

1.     számú melléklet

 

Hozzájáruló Nyilatkozat

 • tanulmányi versenyekkel kapcsolatos adatok kezeléséhez –

 

Alulírott(ak)

 

(Név/Nevek):……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

 

szülő(k), kijelentem (kijelentjük), hogy az Észak-Budapesti Tankerületi Központ III. Kerületi Tanulmányi és Tehetséggondozó Versenyekre vonatkozó Versenyszabályzatot elolvastam/elolvastuk, -amely a versenyt szervező iskola honlapján található meg- és az abban foglaltak ismeretében kifejezetten hozzájárulok/hozzájárulunk ahhoz, hogy a jelen nyilatkozatban megnevezett gyermek/tanuló a versenyen részt vegyen, illetve a verseny megszervezése, népszerűsítése, a tanulók kimagasló eredményeinek bemutatása érdekében a

 

 • nevezett tanuló, gyermekem/gyermekünk adatai (neve, iskolája neve, osztálya, a versenyen elért eredménye), illetve

 

 • a gyermekről a versenyen készült felvétel (fénykép-, video-, hangfelvétel)
 • a Versenyszabályzatban foglaltakra tekintettel és annak megtartásával, figyelemmel a hatályos adatvédelemre vonatkozó jogszabályokra és a GDPR rendelkezéseire, a versenyekkel kapcsolatban adatkezelésre és a verseny szervezésében közreműködők között

 

továbbításra kerüljön,

továbbá a Versenyszabályzatban írtak alapján megjelenhessen az Észak-Budapesti Tankerületi Központ TankerHírek c. kiadványában (Facebook oldalán), és a gyermek, tanuló iskolájának honlapján, Facebook oldalán, a versenyt szervező iskola honlapján, Facebook oldalán.

 

Gyermek/Tanuló adatai:

Név:…………………………………………………………………………………………………

 

Évfolyam/osztály:…………………………………………………………………………………

 

Iskola neve, címe:… … … … … … … … …… … … …… … … … … …… … …………..

 

… … … … … …… … … …… … … … … …… … … …… … … … … …… … ………….

 

Verseny megnevezése:…………………………………………………………………………...

 

Jelen Hozzájáruló nyilatkozat 2 egymással mindenben megegyező példányban készült. A Nyilatkozatot 2 példányban a versenyszervezőnek kell leadni, aki egy 1 példányt a tanév végéig megőriz. A másik példány a szülőé. A Nyilatkozat aláírásával a Nyilatkozatban megjelölt adatok kezeléséhez is hozzájárulok/hozzájárulunk.

 

Budapest, …………………………

 

 

Aláírás                                                Aláírás

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

 

Aláírás:                                                                                  Aláírás:

Név:                                                                                       Név:

Lakcím:                                                                                  Lakcím:

Az egyes tantárgyak versenyeire vonatkozó szabályok

Ütemterv szerint

Montágh Imre emlékére rendezett „ Mondd ki szépen Kerületi Szépolvasó Verseny

0 Tantárgy megnevezése Magyar nyelv és irodalom
       
  Verseny megnevezése Montágh Imre emlékére rendezett „ Mondd ki szépen!”

Kerületi Szépolvasó Verseny

         
  Verseny típusa     egyéni, nem nyilvános
         
        4. évf. (évfolyamonként 1 fő)
  Évfolyam      
         
         

aktuális táblázat szerint

  Verseny időpontja      
         
         
  Nevezési határidő      
         
        Krúdy Gyula Angol – Magyar Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk.
  A versenyt szervező iskola 1037 Bp., Gyógyszergyár utca 22-24.
  pontos címe      
         
         
  Versenyért felelős Berndtné Pécsi Erika – munkaközösség-vezető
  személyek      Holdampf Ágnes - intézményvezető
       
A verseny speciális szabályai:  
I. A verseny két részből áll: 1. Szépirodalmi szöveg felolvasása
        2. Ismerettartalmú szöveg felolvasása

 

(Nincs hozott szöveg, a szövegeket a versenyen kapja meg a versenyző. A verseny két zsűri előtt zajlik. Mindkét helyen 10 perc felkészülési idő jár a tanulónak.)

 

 1. Szépirodalmi szöveg: párbeszédes részekkel - legalább három hosszabb megszólalást tartalmazó párbeszéddel.

 

Terjedelme: A/4-es lapon, háromnegyed oldalnyi szöveg

Formátum: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret

 

Az értékelés szempontjai szépirodalmi szöveg esetén:

 • a szöveg pontos olvasása
 • értő olvasás a jelentéstartalomnak és írásjeleknek megfelelően
 • a szöveg hangulatának érzékeltetése (hangerő, hangszín, hanglejtés, hangsúly, tempó)
 • kapcsolattartás a hallgatókkal

 

Értékelő táblázat:

 

A Értékelés 1-10 pontig (összesen 40 pont adható) Összes
versenyző Pontos Értő A hangulat Kapcsolattartás pont
neve olvasás olvasás érzékeltetése a hallgatókkal  
1.          

 

Azonos pontszám esetén a pontos olvasásra és a hangulat érzékeltetésére kapott pontszámok döntenek.

 

 1. Ismerettartalmú szöveg:

Ismerettartalmú szerkesztett szöveg magyarázó, és leíró részekkel.

 

Terjedelme: A/4-es lapon, féloldalnyi szöveg

Formátum: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret

 

Az értékelés szempontjai ismerettartalmú szöveg esetén:

 • a szöveg pontos olvasása
 • értő olvasás a jelentéstartalomnak és írásjeleknek megfelelően
 • kapcsolattartás a hallgatókkal

 

Értékelő táblázat:

 

A  versenyző Értékelés 1-10 pontig (összesen 30 pont adható) Összes
neve       pont
  Pontos olvasás Értő olvasás Kapcsolattartás  
      a hallgatókkal  
1.        
2.        

 

Azonos pontszám esetén a pontos olvasásra és az értő olvasásra kapott pontszámok döntenek.

 

 1. Végeredmény:

A verseny végeredményét az összesített pontszám adja (a szépirodalmi szöveg „pontjai” + az ismerettartalmú szöveg „pontjai”).

A verseny az Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ által meghirdetett MONTÁGH IMRE EMLÉKÉRE RENDEZETT „MONDD KI SZÉPEN!” FŐVÁROSI SZÉPOLVASÁSI VERSENY kerületi döntője.

 

 

A fővárosi versenyre a kerületi I. helyezett 4. osztályos tanuló jut tovább.

Magyarországi Kalandok 2023/2024. tanév tanulmányi versenye

 

Tantárgy/Munkaközösség megnevezése

 

 

 

 

Verseny megnevezése

 

 

Magyarországi Kalandok komplex alsósverseny

 

 

Verseny típusa

 

 

egyéni

 

 

Évfolyam

 

 

2-4. évfolyam

 

Verseny időpontja

 

 

aktuális táblázat szerint

 

Nevezési határidő

 

 
 

A versenyt szervező iskola pontos címe

 

 

Online „Egyénileg”

www.tehetsegkapu.hu

 

Versenyért felelős személyek

 

 

 

 

 

 

Verseny speciális szabályai:

 

A verseny pedagógiai célja: Játékos, szórakoztató feladatokon keresztül alap- és kulcskompetenciák fejlesztése, előkészítés és motiváció a későbbi tanulmányi versenyeken való részvételhez.

 

A verseny korcsoportja: 2-4. évfolyam

 

A verseny jellege: online „levelezős” verseny osztályközösségeknek

 

A verseny fordulói: 10 forduló, eltérő tartalommal, hasonló nehézségi fokkal.

 

Az egyes fordulók feladatlapjainak kitöltése az ütemtervben jelzett naptól a következő feladatlap megnyitásáig bármely napon lehetséges. A fordulók feladatlapjait a tanulók a saját iskolájukban, vagy akár saját otthonukban tölthetik ki online, a www.tehetsegkapu.hu oldalon mindig új versenyazonosító kóddal, de ugyanazzal a saját tanulói azonosító kóddal.

 

A helyes megoldásokat az egyes fordulók lezárása után, az új feladatlap megnyitásával azonos időben elérhetővé tesszük a verseny publikációs oldalán a dokumentumoknál.

A versenyazonosító kódokat a verseny-közzétételnél, a Tehetségkapun publikáljuk az aktuális forduló nyitásának napján.

 

A tanulói azonosító kódokat megküldjük a jelentkezéskor megadott email címre a jelentkeztető pedagógusnak, aki átadja azokat a versenyzőknek. (Pót tanulói azonosítók felhasználására van lehetőség, ha szükséges. Ezt jelezni szükséges a verseny kapcsolattartójának a korábbi tanulói azonosító és az új tanulói azonosító megküldésével.)

 

A FELADATLAPHOZ A BELÉPÉS FELTÉTELE:

 

 • fordulónként mindig új versenyazonosító kód – (a Tehetségkapun a fordulóknál)
 • végig ugyanaz a saját tanulói azonosító kód– (a pedagógus kiosztja a gyereknek)

 

A feladatlap kitöltésére maximum 90 perc áll rendelkezésre. Egy tanulói azonosító kóddal egy feladatlap csak egyszer nyitható meg. A feladatlap 90 perc után lezár, ezt követően a válaszok nem javíthatók, nem módosíthatók.

A verseny nevezési feltételei:

 

A versenyen részt vehetnek a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ szolgáltatási területe alá tartozó fővárosi kerületek, valamint Pest vármegyei járások (Aszód, Budakeszi, Dunakeszi, Érd, Gödöllő, Pilisvörösvár, Ráckeve, Szentendre, Szigetszentmiklós, Szob, Vác), illetve a határon túli magyar tanítási nyelvű alapfokú köznevelési intézmények 2-4. évfolyamos tanulói.

 

Nevezés ideje: 2023. október 31-ig online lehet nevezni.

 

Nevezés módja: www.tehetsegkapu.hu honlapon a közzétételnél a regisztrációs linken. A nevezésnél az osztálylétszámot kell megadni, illetve azt, hogy az osztályból hány tanuló vesz részt a versenyen.

A nevezéshez szükséges versenydokumentáció a versenyközzétételnél letölthető, megismerhető, elfogadható.

 

A verseny témája, ismeretanyaga: A versenyhez külön ismeretanyag nem szükséges.

 

Az értékelés szempontjai:

 

Az értékelés és eredményhirdetés a 10. forduló után történik. Kiemelt arany, arany, ezüst és bronz fokozatokat adunk ki az eredményes, kitartó osztályközösségeknek. Az osztályok végső sorrendjét a feladatlapokon elért egyedi pontszámokból és az osztályok részvételi

 

  é            ő     é      á   

arányából határozzuk meg:                                     *osztály átlag pontszáma.

 

Az eredmények megtekinthetők a www.tehetsegkapu.hu honlapon a versenyközzétételnél, illetve a feladatlapok tanulói eredményeit a regisztrációval rendelkező tanulók a tanulói profiljukban láthatják.

 

 

 

 

 

 

 

A verseny ÜTEMTERVE:

 

FORDULÓ sorszáma és címe FORDULÓ megnyitása
1. Kaland 1 2023. november 13.
2. Kaland 2 2023. november 27.
3. Kaland 3 2023. december 04.
4. Kaland 4 2023. december 18.
5. Kaland 5 2024. január 08.
6. Kaland 6 2024. január 22.
7. Kaland 7 2024. február 05.
8. Kaland 8 2024. február 12.
9. Kaland 9 2024. február 26.
10. Kaland 10 2024. március 04.

 

A verseny szakmai felelősének és szervezőjének neve, címe, elérhetősége

 

Szakmai felelős:

Csájiné Knézics Anikó vezető tanító

 

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.

 

Telefon: +36-1/210-1030

 

Kapcsolattartó:

Frey Cecília

Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ

1088 Budapest, Vas utca 8.

 

E-mail: Versenyek.POKBudapest@oh.gov.hu

Telefon: +36-1/374-2334

 

 

 

 

Történelem tantárgy 2023/2024. tanév tanulmányi versenye 9-11. évf.

 

Tantárgy/Munkaközösség megnevezése

 

 

Történelmi és állampolgársági ismeretek

 

Verseny megnevezése

 

 

Horváth Mihály középiskolai történelem verseny

 

Verseny típusa

 

 

ONLINE „Egyénileg”

 

 

Évfolyam

 

 

9-11. évfolyam

 

Verseny időpontja

 

 

aktuális táblázat szerint

 

Nevezési határidő

 

 

2023.11.15

 

A versenyt szervező iskola pontos címe

 

 

Online „Egyénileg”

www.tehetsegkapu.hu

 

Versenyért felelős személyek

 

 

 

 

 

Verseny speciális szabályai:

A verseny pedagógiai célja: A tanulók végezzenek önálló kutatómunkát a megadott szakirodalomban, legyenek képesek különböző típusú források összegyűjtésére és feldolgozására, azok értő alkalmazására, ismerjék meg egy adott korszak fontosabb történelmi eseményeit vagy egy adott történelmi jelenség jellemzőit, okait, hatásait, legyenek képesek azokból összefüggéseket, következtetéseket levonni, legyenek képesek ismereteik önálló megfogalmazására.

 

A verseny meghirdetője: Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ

 

A versenyen részt vehetnek: Az Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ budapesti és Pest vármegyei szolgáltatási területe alá tartozó településekről (Budapest, Pest vármegye járásai: Aszód, Budakeszi, Dunakeszi, Érd, Gödöllő, Pilisvörösvár, Ráckeve, Szentendre, Szigetszentmiklós, Szob, Vác) az állam, az önkormányzatok és az egyházak által fenntartott középfokú nevelési intézmények 9-12 évfolyamos tanulói.

 

A verseny szakmai felelőse: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

 

A verseny kategóriái:

 

 1. kategória: A fővárosi és Pest vármegyei gimnáziumok 9-10-11. évfolyamai részére. Ötéves képzés esetében a 12. évfolyamos tanulók is jelentkezhetnek.
 2. kategória: A fővárosi és Pest vármegyei szakgimnáziumok 9-10-11. évfolyamai részére. Ötéves képzés esetén a 12. évfolyamos tanulók is jelentkezhetnek.

 

 

 

A verseny jellege, részei:

 

A háromfordulós verseny első fordulója online teszt jellegű. Az első forduló feladatsorát a Tehetségkapu.hu felületén oldják meg a tanulók, amelyhez a belépéshez szükséges jelszavakat a verseny előtt egy héttel kapják meg a jelentkezők, és a verseny kezdő időpontjában léphetnek be a verseny felületére.

 

A második fordulóban az első fordulóban elért eredmény alapján továbbjutott versenyzők az erre kijelölt intézményben esszé jellegű feladatot oldanak meg. A harmadik forduló szóbeli jellegű.

 

A második és harmadik fordulóban a részt vevő diákok a forduló eredménylistájának elkészítéséig csak kódszámmal azonosíthatók.

 

A fordulók feladatainak rövid ismertetése:

Az első fordulóban a választott témakörhöz kapcsolódó, teszt jellegű online feladatlapot töltenek ki a versenyzők, melyre 60 perc áll a rendelkezésükre, és 50 pontot szerezhetnek.

 

A második fordulóban (120 percben) esszéfeladatot oldanak meg a tanulók, amelyre 50 pont kapható. Az esszét egy forrásszemelvényeket és a kifejtés fő szempontjait tartalmazó feladatlapon kell a versenyzőknek megírniuk, amelynek terjedelme maximum négy A/4 oldal lehet. A megadott terjedelmet meghaladó részt a javítást végző zsűritagok nem értékelik.

 

A döntőbe jutott tanulóknak képesnek kell lenniük arra, hogy belehelyezkedjenek egy-egy adott történelmi szituációba, illetve történelmi személyiség szerepébe.

 

A versenyzők itt egy forrásokat tartalmazó tétellapot húznak, és a tétellapon leírt szituációba helyezkedve kell feleletüket előadniuk. A felkészülési idő után maximum 15 perc áll a versenyzők rendelkezésére a feleletre. Ebből legfeljebb 10 percben fejthetik ki válaszukat, majd ezt követően a szakmai zsűri kérdéseire válaszolnak. A döntőben a diákok 50 pontot szerezhetnek.

 

Az egyes fordulók feladatait a versenyzők különböző típusú források és forrásszemelvények felhasználásával oldják meg. A feladatok megoldásához a megadott szakirodalom és a témákra vonatkozó középiskolai tananyag értő alkalmazása szükséges, ezért a mellékelt források egyaránt származhatnak a kijelölt szakirodalomból és egyéb, a témához kapcsolódó forrásból, publikációból. Az egyes fordulók feladatait a versenyzők különböző típusú források és forrásszemelvények felhasználásával oldják meg. A feladatok megoldásához a megadott szakirodalom és a témákra vonatkozó középiskolai tananyag értő alkalmazása szükséges, ezért a mellékelt források egyaránt származhatnak a kijelölt szakirodalomból és egyéb, a témához kapcsolódó forrásból, publikációból. Az versenyzők az első és második fordulóban a feladatok megoldásához használhatják saját, magukkal hozott, kézzel írt jegyzetüket.

 

A verseny fordulói:

Az  első  forduló  (elődöntő)2023.  november  29.  (szerda)  15.00  –  16.30  óra  között.

Helyszíne: a tanuló iskolája. A tehetsegkapu.hu online felület

 

A második forduló (középdöntő) időpontja: 2024. január 17. szerda délután 15 óra. Regisztráció 14 óra 30-tól. Helyszíne: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.)

 

A harmadik forduló (döntő) időpontja: 2024. március 23. (szombat) 8.00 – kb. 16.00 óra

Helyszíne:  Budapesti  Fazekas  Mihály  Gyakorló  Általános    Iskola                   és               Gimnázium                                              (1082

Budapest, Horváth Mihály tér 8.)

 

A verseny egyes fordulóinak feladatsorait csak a versenykiírás szerinti időpontban és helyszínen lehet megoldani. Ezektől eltérni nem lehet.

 

A verseny pontszámítási módja:

 

(elődöntő írásbeli pontszáma középdöntő írásbeli pontszáma) /2+szóbeli forduló pontszáma Az elérhető maximális pontszám: (50+50)/2+50=100 pont

 

Az összpontszám azonossága esetén a szóbeli fordulóban kapott pontszám dönt a végső rangsorról. Amennyiben ez a pontszám is azonos, úgy a zsűri elnökének pontszáma dönt a végleges helyekről.

A nevezés határideje és módja:

 

A nevezési határidő: 2023. november 15.

 

A nevezés módja: online, www.tehetsegkapu.hu, https://forms.office.com/e/gPyBR4s9A9 felületen.

A nevezésért, az adatok pontosságáért a tanuló iskolája felelős.

 

 

A nevezéssel és a verseny lebonyolításával kapcsolatos egyéb kérdésekben a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ általános versenyszabályzata az iránymutató, amely a www.tehetsegkapu.hu oldalon elérhető.

 

A továbbjutás feltételei, a továbbjutott versenyzők értesítésének módja, határideje:

 

Az első forduló online feladatlapjain elért pontszámokat a POK által felkért munkatársak és a verseny szakmai felelősei véglegesítik. Az első forduló eredménye alapján a versenybizottság megállapítja a második fordulóba jutáshoz kategóriánként szükséges pontszámot, és kiválasztja a továbbjutókat, témakörönként 30-30 fő, akik részt vehetnek a középdöntőben.

 

A második fordulóba (középdöntőbe) jutott tanulók névsorát a Tehetségkapu oldalán 2023.

december 21-ig tesszük közzé.

 

Az első és a második forduló eredménye alapján a versenybizottság megállapítja a döntőbe jutáshoz témakörönként szükséges pontszámot.

 

A döntőbe jutott tanulók névsora a Tehetségkapu oldalán 2024. február 15. lesz látható.

 

A második fordulóban (középdöntőben) részt vevő diákok maximális létszáma: témakörönként 30-30 fő

 

A    harmadik   fordulóban    (szóbeli   döntő)    részt   vevő    diákok      maximális    létszáma:

témakörönként:20-20 fő

 

Nevezési díj: nincs

 

A döntő valamennyi résztvevője emléklapot vehet át, az 1-3 helyezett témakörönként oklevelet kap. Valamint a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ ünnepélyes díjkiosztóján oklevelet kap és könyvjutalomban részesül.

 

A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez felhasználható irodalom:

 

Figyelem! A kijelölt szakirodalom (könyvek, cikkek) digitálisan is elérhető a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium iskolai könyvtárában (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.). Aki akadályokba ütközik a nyomtatott szakirodalom megszerzésével

 

kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot iskolánk könyvtárosaival (konyvtar@felhasznalo.fazekas.hu), vagy Szabó Márta tanárnővel (szabomarta@fazekas.hu). Kérjük, hogy a versenyzők előzetesen tájékozódjanak az iskolai vagy helyi könyvtárakban a szakirodalom elérhetősége iránt, és szükség esetén forduljanak hozzánk segítségért. Köszönjük!

 

A versenyzők a következő két témakörből választhatnak:

 

 1. témakör: Az athéni demokrácia és intézményei Periklész korában
  1. témakör: A történelmi és természeti katasztrófák demográfiai hatásai a kora újkorban és az újkorban (16.-tól a 19. század közepéig), elsősorban magyarországi példákon keresztül

 

 1. A felkészüléshez ajánlott szakirodalom:

 

 1. témakör: Az athéni demokrácia és intézményei Periklész korában

 

 1. A felkészülést segítik a jelenleg érvényes tankönyvek Athén történelmével foglalkozó fejezetei (lecke szövege, ábrák, képek, források)

 

 

https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/OH-TOR09TA__teljes.pdf

 

https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/OH-TOR09TB__teljes.pdf

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_9_nat2020/lecke_01_002 (Politika az ókori Hellászban – az athéni demokrácia)

 

 

 1. Nyomtatott szakirodalom:

 

 1. Németh György – Hegyi W. György: Görög-római történelem. Osiris Kiadó, 2011, 168-217 oldal
 2. Kertész István: Hellén államférfiak. Kossuth Könyvkiadó, 20-29. oldal
 3. Szabó Árpád: Periklész kora. Magvető Kiadó, 147-170. oldal
 4. Thuküdidész A peloponnészoszi háború Osiris Kiadó, 2006 (Méloszi párbeszéd)

 

 1. Online elérhető szakirodalom:

 

 1. Németh György: Periklész és Alkibiadész. A demokrácia két arca. https://rubicon.hu/cikkek/periklesz-es-alkibiadesz
 2. Horváth Szilvia: Részvétel és demokrácia – Az athéni és a kortárs demokrácia kapcsolata és különbségei. Acta Humana http://real.mtak.hu/122094/1/AH_2018_4_Horvath_Szilvia.pdf
 3. Thuküdidész A peloponnészoszi háború Osiris Kiadó, 2006 Részlet: Méloszi párbeszéd

 

 

 1. témakör: A történelmi és természeti katasztrófák demográfiai hatásai a kora újkorban és az újkorban (16.-tól a 19. század közepéig), elsősorban magyarországi példákon keresztül

 

 1. A felkészülést segítik a jelenleg érvényes tankönyvek 16-18. századi magyar történelemmel foglalkozó fejezetei:

 

https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/OH-TOR10TB__teljes.pdf https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/OH-TOR10TA__teljes.pdf

 

 1. Összegző jellegű, a témát átfogó szakirodalom:

 

 • Lőrinc László: Életmódtörténet - Anyagi kultúra 1500-tól napjainkig. Akadémiai Kiadó.
 1. 13-29., 73-87. és 147-154. oldal

2 Katus László: A modern Magyarország születése. 6. fejezet. Az ország újjáépítése: a településhálózat és a népesség változásai. Egyetemi jegyzet. Pécsi Tudományegyetem. 50-61. oldal

3 H. Németh István: Háború és népesség a kora újkori Magyarországon 129-140. oldal https://www.demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/tortenetidemografiaievkonyvek/artic le/view/932/654

 

 

 1. Az ország népességének alakulása. In: A hódoltság kora. Magyarország törökkori története. https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Hodoltsag-a-hodoltsag-kora-magyarorszag-torokkori-tortenete-1/a-tizenhatodik-szazad-tortenete-2/honkeresok-197/az-orszag-nepessegenek-alakulasa-199/?list=eyJmaWx0ZXJzIjp7Ik1VIjpbIk5GT19LT05ZX0hvZG9sdHNhZ18xIl19LCJxdWV yeSI6IkF6IG9yc3pcdTAwZTFnIG5cdTAwZTlwZXNzXHUwMGU5Z1x1MDBlOW5layBhb GFrdWxcdTAwZTFzYSJ9

 

 1. Ágoston Gábor: Demográfiai és etnikai viszonyok a VI. századi Magyarországon In: A Kárpát-medence etnikai és demográfiai viszonyai a honfoglalástól a török kiűzéséig 21-29. oldal

 

 1. Pálffy Géza: A másfél évszázadnyi török uralom mérlege: https://mult-

kor.hu/20010915_a_masfel_evszazadnyi_torok_uralom_merlege

 

Egy-egy altémára fókuszáló szakirodalom:

 

 1. Őri Péter: A pestisjárványok demográfiai következményei a 17-18. századi Magyarországon: Pestisjárványok előfordulása Magyarországon, 1349–1742, 120-130. oldal; A pestisjárványok áldozatai nem és kor szerint 130-131. oldal; Összegzés 153-155. oldal https://demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/tortenetidemografiaievkonyvek/article/vie w/990/711

 

9.Andorka Rudolf: Az európai nagy pestisjárványok. Történeti Demográfiai Füzetek, 2. sz.

 

1985, 55-56. oldal http://www.demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/tortenetidemografiaifuzetek/article/vi ew/2276/1881

 

 1. Faragó Tamás (2005): Humanitárius katasztrófák Máramaros vármegyében a középkortól az első világháborúig. In Faragó Tamás – Őri Péter (szerk.): A KSH NKI 2005. évi Történeti Demográfiai Évkönyve, KSH NKI, Budapest, 37- 44. és 65-66. oldal

 

http://www.demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/tortenetidemografiaievkonyvek/articl e/view/987/708

 

 1. Nagy Mariann – Katus László A Magyar Korona országainak nemzetiségei a 18-19. században 1-5. oldal (nincs oldalszámozás) http://arkadiafolyoirat.hu/images/000_tortenelem/TOR001_TAN_nagy-katus.pdf

 

 

A verseny       Helyszíne, felülete
kezdete:        
Nevezés   2023. november 15. tehetsegkapu.hu;https://forms.office.com/e/gPyBR4s9A9
          felületen
Az 1. forduló 2023. november 29. A tanuló iskolája,www.tehetsegkapu.hu
időpontja:   szerda   felületen (online)
A 2. forduló 2024. január Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános
időpontja:   17.szerda   Iskola és Gimnázium (jelenléti)
A 3. forduló 2024. március Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános
időpontja:   23.szombat   Iskola és Gimnázium (jelenléti)
Eredmények 2024. március 29. Tehetségkapu
közzététele:      
Ünnepélyes 2024. május    
díjkiosztó        

 

A verseny szervezőjének és szakmai felelősének neve, címe, elérhetősége:

Kapcsolattartó:Tóth Irén Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ

E-mail: toth.iren@oh.gov.huvagy Versenyek.bppok@oh.gov.hu

Tel: +36/1/374-21-42

 

Szakmai felelős: Szabó Márta Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium; E-mail: szabomarta@fazekas.hu

Angol tantárgy 2023/2024. tanév tanulmányi versenye „ Írásbeli”

 

Tantárgy/Munkaközösség megnevezése

 

 

Angol

 

Verseny megnevezése

 

 

Komplex angol tanulmányi verseny – írásbeli forduló

 

 

Verseny típusa

 

 

egyéni

 

 

Évfolyam

 

 

5-8. évfolyam

 

Verseny időpontja

 

 

aktuális táblázat szerint

 

Nevezési határidő

 

 
 

A versenyt szervező iskola pontos címe

 

 

Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Budapest, 1031 Arató Emil tér 1.

 

Versenyért felelős személyek

 

 

Nagy Beáta

Horváth-Bors Nóra -intézményvezető

 

 

A verseny speciális szabályai:

 1. kategória: a NAT Élő idegen nyelvi kerettanterv időarányos tartalmából, valamint az előző évfolyamok tananyagából összeállított feladatlap.
 2. kategória: a NAT Célnyelvi kerettanterv időarányos tartalmából, valamint az előző évfolyamok tananyagából összeállított feladatlap.

A verseny olvasott szövegértési, mondatalkotási, nyelvtani – igeidők, vonzatok, stb., szókészletbeli, képleírási és hallott szövegértési és kommunikációs feladatokat foglal magában.

 1. kategória (főként heti 4-5 óra)
 2. kategória:
 • angol anyanyelvi szülő/gondviselő gyermeke, akiknek egyik szülője/gondviselője angol anyanyelvű, (mindkét anyanyelvi szülővel/gondviselővel bíró gyermek a munkaközösség hatáskörében megszervezésre kerülő versenyen nem indulhat); és / vagy
 • akik, angol (magyar-angol) két tanítási nyelvű intézmény egykori vagy jelenlegi tanulója a gyermek; és / vagy
 • külföldön, angol nyelvű iskola egykori vagy jelenlegi tanulója a gyermek; és / vagy
 • külföldön, angol anyanyelvű országban több mint 6 hónapot töltött vagy élt gyermek.
 • célnyelvi iskola egykori vagy jelenlegi tanulója a gyermek.

 

 1. Amennyiben a gyermeknek mindkét szülője/gondviselője anyanyelvi, a tanuló a versenyre nem nevezhető.
 2. Az érintettséget a nevezési lapon kötelező feltüntetni. Ennek elmulasztása esetén a zsűri nem értékeli a versenyzőt, vagy utólagosan kizárhatja a mezőnyből és az eredményeit törölheti.
 3. Minden iskola összesen 2 gyermeket nevezhet évfolyamonként, tagintézmények további 2-2 főt nevezhetnek.
 4. A versenyzők kódszámmal versenyeznek.

A kódlapon feltüntetendő a gyermek neve, iskolája neve, az iskolai felkészítő angol tanár neve, a szülő/gondviselő anyanyelve, angol két tanítási nyelvű intézmény egykori vagy jelenlegi tanulója a gyermek, angol anyanyelvű/tanítási nyelvű intézménybe jár/járt a gyermek, angol anyanyelvű országban járt/tartózkodott/élt a gyermek több mint 6 hónapig, célnyelvi intézménybe járt a gyermek.

 1. A verseny két fordulóból áll: Az I., írásbeli forduló. A II., szóbeli fordulóra évfolyamonként 10 fő kerül meghívásra, az I., írásbeli forduló rangsora alapján (az első tíz legmagasabb pontszámot/százalékot elért tanuló a második fordulón automatikusan vesz részt).
 2. A Komplex angol tantárgyi verseny esetében a II. kategóriában versenyző tanulók az írásbeli fordulóban az I. Kategóriás tanulókkal együtt versenyeznek. Az alap feladatsort további két, az alap feladatsor teljes pontszámának legalább 50%-át adó plusz feladatokkal kiegészítve végzik el.
 3. Az I. kategória évfolyamonkénti feladatlapjait pontszámokban kifejezett eredményei alapján rangsorolja a zsűri. Az első 10 legmagasabb pontszámot/százalékot elérő versenyző automatikusan meghívást kap a II., szóbeli fordulóra.
 4. A II. Kategória írásbeli munkái, a négy évfolyam összes versenyzői, egy csoportban kerülnek rangsorolásra. A teljesítményeket %-ban kifejezve rangsorolják a javítók. Az első 10 legmagasabb %-ot elérő tanuló automatikusan meghívást kap a szóbeli fordulóra, ahol egy, a két tanítási nyelvű iskolák által delegált zsűri értékeli a szóbeli megnyilvánulásokat.
 5. A meghirdetésre kerülő kategóriák:
 1. kategória: főként 4-5 órás képzésben részesülő tanulók (5.-8. évfolyam)

Nevezési csoportjai évfolyamonként: 5. évf., 6. évf., 7. évf. és 8. évfolyam.

II.kategória:

- angol anyanyelvi szülő/gondviselő gyermeke, akiknek egyik szülője/gondviselője angol anyanyelvű, (mindkét anyanyelvi szülővel/gondviselővel bíró gyermek a munkaközösség hatáskörében megszervezésre kerülő versenyen nem indulhat); és/vagy

- akik, angol (magyar-angol) két tanítási nyelvű intézmény angol tanítási tagozatának egykori vagy jelenlegi tanulója gyermek; és / vagy

- külföldön, angol nyelvű iskola egykori vagy jelenlegi tanulója a gyermek; és / vagy

- külföldön, angol anyanyelvű országban több mint 6 hónapot töltött vagy élt gyermek.

- célnyelvi iskola egykori vagy jelenlegi tanulója a gyermek.

 1. Nevezési csoportjai évfolyamonként: 5. évf., 6. évf., 7. évf. és 8. évfolyam.
 1. A zsűri tagjai a verseny megkezdése előtt min. 30 perccel a helyszínre érkeznek, ahol eligazításban részesülnek.
 2. A verseny nem nyilvános.

Történelem tantárgy verseny 5-8. évf.

 

Tantárgy/Munkaközösség megnevezése

 

 

Történelmi és állampolgársági ismeretek

 

Verseny megnevezése

 

 

Horváth Mihály tehetséggondozó múzeumbarát

történelem verseny

 

Verseny típusa

 

 

ONLINE „Egyénileg”

 

 

Évfolyam

 

 

5-8. évfolyam

 

Verseny időpontja

 

 

aktuális táblázat szerint

 

Nevezési határidő

 

2023.11.30
 

A versenyt szervező iskola pontos címe

 

 

Online „Egyénileg”

www.tehetsegkapu.hu

 

Versenyért felelős személyek

 

 

 

 

 

Verseny speciális szabályai:

Magyar nyelvtan „Simonyi Zsigmond” Helyesírási Verseny

 

Tantárgy/Munkaközösség megnevezése

 

 

Magyar nyelvtan

 

 

Verseny megnevezése

 

Simonyi Zsigmond Kárpát-Medencei Helyesírási Verseny

 

 

Verseny típusa

 

Online verseny. minden benevezett tanuló a saját iskolájában laptopon vagy számítógépen tölti ki a feladatlapot, szakmai felügyelet biztosításával.

 

 

Évfolyam

 

5-8. évfolyam

 

 

 

Verseny időpontja

 

aktuális táblázat szerint
 

Nevezési határidő

 

 
 

A versenyt szervező iskola pontos címe

 

 
 

Versenyért felelős személyek

 

Minden iskola humán munkaközösség vezetője vagy szaktanára

 

 

A verseny speciális szabályai:

 

A verseny jellege: egyéni írásbeli verseny. A tanulók a versenyen digitális verseny formájában vesznek részt.

 

A XXVI. Simonyi-verseny online megnyitója, amely a "Simonyi-induló" címet viselte, a következő linkre kattintva felvételről megtekinthető:

 

https://simonyi.kre.hu/.../2022/11/Megnyito_2023-1.mp4

 

Információk a versenyről az alábbi honlapon érhetők el:

 

https://simonyi.kre.hu/?page_id=1777

 

 

Mozgóképalkotó csapatverseny 9-11. évf .

Tantárgy/Munkaközösség megnevezése

 

Informatika
 

Verseny megnevezése

Mozgóképalkotó csapatverseny középiskolások részére
 

Verseny típusa

 

Évfolyam

9.-11. évfolyam
 

Verseny időpontja

aktuális táblázat szerint
 

Nevezési határidő

 
 

A versenyt szervező iskola pontos címe

 

Egyénileg, online
 

Versenyért felelős személyek

 

Felkészítő tanár

 

:

A verseny speciális szabályai:

 

 

Ének-zene tantárgy 2023/2024. tanév tanulmányi versenye

 

Tantárgy/Munkaközösség megnevezése

 

 

Ének-zene

 

Verseny megnevezése

 

 

„Tiszán innen, Dunán túl” népdaléneklési verseny

 

Verseny típusa

 

 

Szóbeli

 

 

Évfolyam

 

I.korcsoport: 5-6.osztály

II.korcsoport: 7-8.osztály

 

 

Verseny időpontja

 

 

aktuális táblázat szerint

 

Nevezési határidő

 

 

 

 

 

A versenyt szervező iskola pontos címe

 

Kerék Általános Iskola és Gimnázium szervezésében

 

Helyszín: Tehetségtér

Budapest, 1033 Szérűskert u 40-42.

 

 

Versenyért felelős személyek

 

Márkusné Góczán Gyöngyi

markusgyongy@gmail.com

Tóth Ágnes- intézményvezető

 

 

A verseny speciális szabályai:

 

 

A verseny speciális szabályai:

A Népdaléneklési verseny szabályai, értékelése, díjazása a Budapesti POK országos „Tiszán innen, Dunán túl” népdaléneklési verseny kiírásához igazodnak kerületi szinten is. Ennek megfelelően:

 

- Művészeti iskola nem nevezhet

- Az előadások időtartama nem lépheti túl a 3 percet

- A dalcsokrok 1 tájegység dalai legyenek

- A kisegyüttes kategória

2-3 főből,

-a nagyegyüttes kategória max. 8 főből állhat.

- Törekedjünk a versenyhez méltó öltözékre!

- A verseny nem nyilvános

- A verseny értékelése, díjazása

Arany, Ezüst, Bronz minősítéssel történik. A maximális pontszámot elért versenyző Kiemelt Arany minősítést kap.

- A fővárosi versenyre korcsoportonként, kategóriánként 1 produkció juthat tovább.

 

 

Fővárosi általános iskolai informatika alkalmazói verseny 5-8 évf.

Tantárgy/Munkaközösség megnevezése

 

Informatika
 

Verseny megnevezése

Általános iskola informatika alkalmazói verseny
 

Verseny típusa

 

Évfolyam

5.-8. évfolyam
 

Verseny időpontja

aktuális táblázat szerint
 

Nevezési határidő

 
 

A versenyt szervező iskola pontos címe

 

Egyénileg, online
 

Versenyért felelős személyek

 

Felkészítő tanár

 

:

A verseny speciális szabályai:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fővárosi és Pest megyei középiskolai informatika alkalmazói verseny 9-11 évf.

Tantárgy/Munkaközösség megnevezése

 

Informatika
 

Verseny megnevezése

Középiskolai informatika alkalmazói verseny
 

Verseny típusa

digitális képalkotás

 

Évfolyam

9-11. évfolyam
 

Verseny időpontja

aktuális táblázat szerint
 

Nevezési határidő

 
 

A versenyt szervező iskola pontos címe

 

Egyénileg, online
 

Versenyért felelős személyek

 

Felkészítő tanár

 

 

 

Információ: www.tehetsegkapu.hu

 

Játékkészítési projektverseny 2023/2024. tanév

 

Tantárgy/Munkaközösség megnevezése

 

 

 

 

Verseny megnevezése

 

 

Játékkészítési projektverseny

 

Verseny típusa

 

 

 

 

Évfolyam

 

7-10 évfolyam
 

Verseny időpontja

 

 

aktuális táblázat szerint

 

Nevezési határidő

 

 
A versenyt szervező iskola pontos címe

 

 
 

Versenyért felelős személyek

 

 

Információ: www.tehetsegkapu.hu

Frey Cecília

frey.cecilia@oh.gov.hu

Tel.: +36 1 3742334

 

Angol tantárgy verseny „Szóbeli”

 

Tantárgy/Munkaközösség megnevezése

 

 

Angol

 

Verseny megnevezése

 

 

Komplex angol tanulmányi verseny – szóbeli forduló

 

 

Verseny típusa

 

 

egyéni

 

 

Évfolyam

 

 

5-8. évfolyam

 

Verseny időpontja

 

 

aktuális táblázat szerint

 

Nevezési határidő

 

nincs, írásbeli eredménye alapján a 10 legmagasabb pontszámot/százalékot elért versenyző behívás
 

A versenyt szervező iskola pontos címe

 

Szóbeli: Óbudai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Budapest, 1037 Erdőalja út. 5.

 

Versenyért felelős személyek

 

Nagy Árpád –intézményvezető

Kádár Eszter

 

 

 

A verseny speciális szabályai:

 

A főként nagyobb (4-5) óraszámban tanuló diákok versenye, 2 kategóriában, kevesebb óraszámban tanulók is nevezhetnek, ugyanabban a kategóriában kerülnek értékelésre.

 

A Nat időarányos, valamint az előző évfolyam anyagának alapján. A verseny feladatlapjait a szervező intézmény állítja össze.

 

 1. kategória (főként heti 4-5 óra)
 2. kategória:

 

 • angol anyanyelvi szülő/gondviselő gyermeke, akiknek egyik szülője/gondviselője angol anyanyelvű, (mindkét anyanyelvi szülővel/gondviselővel bíró gyermek az iskolai munkaközösség hatáskörében megszervezésre kerülő versenyen nem indulhat); és / vagy
 • akik, angol (magyar-angol) két tanítási nyelvű intézmény egykori vagy jelenlegi tanulója a gyermek; és / vagy

 

 • külföldön, angol nyelvű iskola egykori vagy jelenlegi tanulója a gyermek; és / vagy

 

 • külföldön, angol anyanyelvű országban több mint 6 hónapot töltő vagy élő gyermek.

 

 • célnyelvi iskola egykori vagy jelenlegi tanulója
 • a gyermek.

 

 

Szóbeli döntő: az első tíz legmagasabb pontszámot/százalékot elért tanulóknak,

 

 1. Lehetőség szerint anyanyelvi tanárok felkérése a zsűribe

 

 1. Angol anyanyelvű szülő, gondviselő gyermekét, vagy angol nyelvterületen 6 hónapnál több időt eltöltött tanulót, vagy angol-magyar két tanítási nyelvű iskola egykori vagy jelenlegi két tanítási nyelvű tanulóját a zsűri önálló, a II. kategóriában értékeli.

 

 1. Amennyiben a gyermeknek mindkét szülője/gondviselője anyanyelvi, a tanuló a versenyre nem nevezhető.

 

 1. Az érintettséget a nevezési lapon kötelező feltüntetni. Ennek elmulasztása esetén a zsűri nem értékeli a versenyzőt, vagy utólagosan kizárhatja a mezőnyből és az eredményeit törölheti.

 

 1. Minden iskola összesen 2 gyermeket nevezhet évfolyamonként, tagintézmények további 2-2 főt nevezhetnek.

 

 1. A versenyzők kódszámmal versenyeznek.

 

A kódlapon feltüntetendő a gyermek neve, iskolája neve, az iskolai felkészítő angol tanár neve, a szülő/gondviselő anyanyelve, angol két tanítási nyelvű intézmény egykori vagy jelenlegi tanulója a gyermek, angol anyanyelvű/tanítási nyelvű intézmény egykori vagy jelenlegi tanulója a gyermek, angol anyanyelvű országban járt/tartózkodott/élt-e a gyermek több mint 6 hónapig, célnyelvi intézmény egykori vagy jelenlegi tanulója a gyermek.

 

 1. A háromtagú zsűri elnökét lehetőség szerint a szervező intézmény adja. Lehetőség szerint egy zsűriben három különböző intézmény képviselteti magát. A zsűritagok nem értékelhetik saját iskolájukból érkezett tanuló teljesítményét. Ebben az esetben az érintett zsűritag pontszámát a többi zsűritag pontszámának átlaga adja.

 

 1. A zsűri tagjai a verseny megkezdése előtt min. 30 perccel a helyszínre érkeznek, ahol eligazításban részesülnek.

 

 1. Az I. Kategória szóbeli fordulóján a négy felsős évfolyam mindegyikén 1-1, az általános iskolák által delegált zsűri értékel. 10-10, évfolyamonként elkülönített versenyzőt hallgatnak meg.

 

 1. A II. Kategória szóbeli fordulójában a két tanítási nyelvű iskolák által delegált zsűri értékeli a szóbeli megnyilvánulásokat.

 

 1. Mindkét kategóriában, a három fős zsűriben, részt vehet anyanyelvi tanár, aki a zsűri és a versenyzők kategóriájának megfelelő, azonos iskolatípusában dolgozik.

 

 1. A meghirdetésre kerülő kategóriák:

 

 1. kategória:- főként 4-5 órás képzésben részesülő tanulók (5.-8., évfolyamonként)
 2. kategória: -angol anyanyelvi szülő/gondviselő gyermeke, akiknek egyik szülője/gondviselője angol anyanyelvű, (mindkét anyanyelvi szülővel/gondviselővel bíró gyermek a munkaközösség hatáskörében megszervezésre kerülő versenyen nem indulhat); és/vagy akik, angol (magyar-angol) két tanítási nyelvű intézmény angol tanítási tagozatának egykori vagy jelenlegi tanulója a gyermek; és / vagy külföldön, angol nyelvű iskola egykori vagy jelenlegi tanulója a gyermek.

Továbbá külföldön, angol anyanyelvű országban több mint 6 hónapot töltött vagy élt gyermek, illetve célnyelvi iskolában tanult gyermek.

 

Nevezési csoportjai 5.-8., évfolyamonként:

 

13.A szóbeli forduló egyénenként 10 perces.

 

 1. A háromtagú zsűri a következő szempontok figyelembevételével értékel:

 

 • tartalom (tartalma teljes-e, logikusan felépített-e),

 

 • a nyelvhelyesség: érthető-e, az elvárható nyelvtani szerkezetek gazdagsága megtalálható-e,

 

 • a kommunikációs érték: strukturált közlendő, tagolt forma: bevezetés, tárgyalás, befejezés/lezárás segíti-e a megértést,

 

 • a kérdéseket megértette-e, válasza adekvát, érthető-e?

 

A társalgás 3 része:

 

 1. bemutatkozás: a versenyző önálló 2-3 perces prezentációja után a zsűritagok néhány

 

(2-3) kérdést tesznek fel a témával kapcsolatban, az adott nyelvi szinten.

 

 1. szituációs gyakorlat: a versenyző önálló 2-3 perces prezentációja, vagy az egyik zsűritaggal folytatott társalgása után a zsűritagok néhány (2-3) kérdést tesznek fel a témával kapcsolatban, az adott nyelvi szinten.

 

 1. képleírás: (előfordulhat képek összehasonlítása is), „klasszikus” képleírás.

 

A képleíráshoz javasolt struktúra:

 • Bevezetés. In this picture I can see … / This is a … - Téma, személy, tárgy megnevezése.
 • Tárgyalás: He is …-ing. - Mi történik, mit csinál?

Story / I think … – névadás, …

Segédigék használata: must, perhaps, I tink, …

-Befejezés: I don’t like this picture, because … - Én és a kép. / Vélemény. - Téma vagy esztétikum szerint.

 

A versenyző önálló 2-3 perces prezentációja után a zsűritagok néhány (2-3) kérdést tesznek fel a témával kapcsolatban, az adott nyelvi szinten.

 

 1. A verseny nem nyilvános.

Földrajz tantárgy 2023/2024. tanév tanulmányi versenye

 

Tantárgy/Munkaközösség megnevezése

 

 

Földrajz

 

Verseny megnevezése

 

 

Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz-Földtan Verseny

 

Verseny típusa

 

 

egyéni

 

Évfolyam

 

 

7. és 8. évfolyam

 

Verseny időpontja

 

 

aktuális táblázat szerint

 

Nevezési határidő

 

aktuális táblázat szerint

(központi nevezés, regisztráció nov. 13 - jan. 6-ig van a kiírás szerint)

 

A versenyt szervező iskola pontos címe

 

 

Medgyessy Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, 1039 Budapest Medgyessy Ferenc utca 2-4.

 

Versenyért felelős személyek

 

 

Horváth Réka (Sipos Emőke Villő)

Dr Bertókné Daróczi Mariann intézményvezető,

 

 

 

A verseny speciális szabályai:

 

Központi kiírás szerint.

Magyar nyelv és irodalom tantárgy 2023/2024. tanév tanulmányi versenye

 

Tantárgy/Munkaközösség megnevezése

 

 

Humán munkaközösség;

magyar nyelvtan és irodalom

 

Verseny megnevezése

 

Kazinczyról elnevezett „Szép magyar beszéd” verseny

 

 

Verseny típusa

 

 

egyéni

 

 

Évfolyam

 

5-6. évfolyam;

7-8. évfolyam;

 

Verseny időpontja

 

 

aktuális táblázat szerint

 

Nevezési határidő

 

 
 

A versenyt szervező iskola pontos címe

 

Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskola

1039 Budapest, Bárczi G. u. 2. sz.

 

Versenyért felelős személyek

 

 

Gránic Judit

Sisa Péterné intézményvezető

 

 

 

A verseny speciális szabályai:

 

A verseny résztvevőinek egy – a Kazinczy-díj Alapítvány által kijelölt – kötelező és egy magukkal hozott szabadon választott 20-25 soros prózai szöveget kell felolvasniuk. A szöveg csak eredeti, magyar – 20-21. századi – közlő prózai stílusban (irodalmi vagy igényes köznyelven) megírt mű lehet, amely nem tartalmaz párbeszédet, sem régies, sem tájnyelvi (nyelvjárási), sem kevéssé ismert idegen szavakat. (A 7-8. évfolyamosoknál kívánatos az esszé-vagy tanulmányrészlet.)

A versenyzők teljesítményének értékelésekor ─ mind az iskolai, mind a további fordulókon ─ a következő szempontokat vesszük figyelembe: szövegértés, szöveghűség, hangvétel, hangképzés, hangsúlyozás, szünettartás, természetes beszéd

Kémia tantárgy 2023/2024. tanév tanulmányi versenye

 

Tantárgy/Munkaközösség megnevezése

 

 

Kémia

 

Verseny megnevezése

 

 

Hevesy György Kárpát-medencei Kémiaverseny

 

Verseny típusa

 

 

egyéni

 

 

Évfolyam

 

 

7. és 8. évfolyam

 

Verseny időpontja

 

 

aktuális táblázat szerint

 

Nevezési határidő

 

 
 

A versenyt szervező iskola pontos címe

 

 

Budapest III. Kerületi Kerék Általános Iskola és Gimnázium, 1035 Budapest, Kerék utca 18-20.

 

Versenyért felelős személyek

 

 

Horváth Tamás szaktanár

Sipos Emőke Villő

 

 

 

A verseny speciális szabályai:

 

 • Központi kiírás szerint.
 • Az azonos évfolyamon azonos feladatlapot oldanak meg a résztvevők.
 • A feladatmegoldás időtartama 60 perc.
 • A versenyzők tollal dolgozhatnak.
 • Számológép és periódusos rendszer használata megengedett.
 • A verseny nem nyilvános.

Kreatív írás 2023/2024. tanév tanulmányi versenye

 

Tantárgy/Munkaközösség megnevezése

 

 

Irodalom (humán munkaközösség)

 

Verseny megnevezése

 

 

Kreatív írás

 

Verseny típusa

 

 

egyéni

 

 

Évfolyam

 

5-8
 

Verseny időpontja:

 

aktuális táblázat szerint

 

 

A versenyt szervező iskola pontos címe

 

 

Pais Dezső Általános Iskola

 

Versenyért felelős személyek

 

 

Demeter József intézményvezető

 

 

 

 

A verseny speciális szabályai:

 

Kalandozások az irodalom tájain

Kreatív írás pályázat

A Pais Dezső Általános Iskola hagyományteremtő szándékkal 2024-ben meghirdeti a Kalandozások az irodalom tájain című kreatív írás pályázatát.

Pályázati időszak: aktuális táblázat szerint

A pályázók két korcsoportban indulhatnak:

 1. korcsoport: 5–6. évfolyam;
  II. korcsoport: 7–8. évfolyam.

Tematikai megkötés nincs, bármilyen témát feldolgozhatnak a pályázók prózában.

Minden pályázó csak egy, nyomtatásban vagy online még meg nem jelent írással indulhat.

Terjedelmi korlát: maximum 4 (A/4) gépelt oldal lehet a pályamű. Kézzel írt pályaműveket nem áll módunkban elfogadni.

 

 

 

Pályaművek benyújtása: kizárólag e-mailben, az irodalompalyazat@gmail.com címre várjuk a pályamunkákat a verseny kerületi fordulójának az idejére.

Beküldési határidő: aktuális táblázat szerint

A pályázat részeként az e-mail szövegében minden esetben pontosan fel kell tüntetni a pályázó nevét, osztályát, e-mail címét, az iskolája nevét és címét.

Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: „Kreatív írás pályázat”.

A pályamunkákat Word-dokumentumként vagy PDF-fájlként kérjük az elektronikus levélhez csatolni, a fájl elnevezése tartalmazza a pályázó nevét és a pályamű címét.

A pályázattal kapcsolatos értesítések e-mailben történnek.

A beérkezett írásokat szakmai zsűri értékeli.

Komplex Rajz tantárgy 2023/2024. tanév tanulmányi versenye 1-12. évf.

 

Tantárgy/Munkaközösség megnevezése

 

 

Vizuális kultúra, Rajz tantárgy/-

 

Verseny megnevezése

 

 

Komplex Rajz verseny

 

Verseny típusa

 

 

pályázat és helyben

 

 

Évfolyam

 

Komplex rajzverseny 1.2 kategória alap és középfokú köznevelési intézmények 1-12. évfolyamos tanulói számára
 

Verseny időpontja

 

 

aktuális táblázat szerint

 

Nevezési határidő

 

2024.02.16

 

 

A versenyt szervező iskola pontos címe

 

 

 

 

Versenyért felelős személyek

 

Online egyéni nevezés

Szaktanár által

 

A verseny speciális szabályai:

 

 

A Budapesti POK által szervezett fővárosi Komplex rajzverseny elődöntőire az iskolák szaktanárai  nevezhetnek: Információ: www.tehetsegkapu.hu

Komplex Rajz verseny 9-12 évfolyam

Tantárgy/Munkaközösség megnevezése

 

 

Vizuális kultúra, Rajz tantárgy/-

 

Verseny megnevezése

 

 

Komplex Rajz verseny

 

Verseny típusa

 

 

pályázat és helyben

 

 

Évfolyam

 

Komplex rajzverseny 3. kategória művészeti és tagozatos középfokú köznevelési intézmények 9-12. évfolyamos tanulói részére
 

Verseny időpontja

 

 

aktuális táblázat szerint

 

Nevezési határidő

 

2024.02.16

 

 

A versenyt szervező iskola pontos címe

 

 

 

 

Versenyért felelős személyek

 

Online egyéni nevezés

Szaktanár által

 

A verseny speciális szabályai:

 

 

A Budapesti POK által szervezett fővárosi Komplex rajzverseny elődöntőire az iskolák szaktanárai  nevezhetnek: Információ: www.tehetsegkapu.hu

Biológia tantárgy 2023/2024. tanév tanulmányi versenye

 

Tantárgy/Munkaközösség megnevezése

 

 

Biológia

 

Verseny megnevezése

 

 

Herman Ottó Kárpát-medencei Biológia Verseny

 

Verseny típusa

 

 

egyéni

 

Évfolyam

 

 

7. és 8. évfolyam

 

Verseny időpontja

 

 

aktuális táblázat szerint

 

Nevezési határidő

 

 
 

A versenyt szervező iskola pontos címe

 

Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol – Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Budapest, 1037 Gyógyszergyár u. 22-24.

 

 

Versenyért felelős személyek

 

 

Holdampf Ágnes - intézményvezető,

 

 

 

A verseny speciális szabályai:

 

Regisztráció: Nov. 13- Jan. 26. ig

 

Évfolyamonként 3-3 tanuló nevezhet.

Központi kiírás szerint.

 

Matematika tantárgy 2023/2024. tanév 3.-4. évf. tanulmányi versenye

 

Tantárgy/Munkaközösség megnevezése

 

 

Matematika /Alsós

 

Verseny megnevezése

 

 

Matematika 3 – 4.

 

 

Verseny típusa

 

 

Egyéni

 

 

Évfolyam

 

 

3 – 4.

 

Verseny időpontja

 

 

aktuális táblázat szerint

 

Nevezési határidő

 

 

aktuális táblázat szerint

 

A versenyt szervező iskola pontos címe

 

 

Óbudai Harrer Pál Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola

1033 Budapest, Harrer Pál utca 7.

 

Versenyért felelős személyek

 

 

Mátrai Monika Klára intézményvezető

Oláhné Balogh Éva alsós intézményvezető helyettes

 

 

 

 

A verseny speciális szabályai:

 

 • Azonos típusú feladatlapot oldanak meg a résztvevők, mindkét évfolyamom.
 • A feladatmegoldás időtartama 60 perc.
 • A versenyzők tollal dolgoznak.
 • Egyéb eszköz használata nem megengedett.
 • A verseny nem nyilvános.

Nevezhető létszám: Az alsós mkv. dönti el, hogy osztályonként vagy évfolyamonként nevezi az egy-egy tanulót. (Póttagot nem kérünk!)

Természetismeret tantárgy 2023/2024. tanév tanulmányi versenye

Tantárgy megnevezése Természetismeret
Verseny megnevezése   Kaán Károly Országos  Természet-  és  Környezetismereti
  verseny
   
     
Verseny típusa   egyéni
     
Évfolyam   5. és 6. évfolyam
     
Verseny időpontja   aktuális táblázat szerint
     
Nevezési határidő    
   
A versenyt szervező iskola  
pontos neve:   Óbudai Nagy László Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola-Váradi
     
Versenyért felelős Jordánné Tóth Magdolna-intézményvezető
személyek    
     

 

 

A verseny speciális szabályai:

 

Központi kiírás szerint

Könyvtárhasználat tantárgy 2023/2024. tanév tanulmányi versenye

 

Tantárgy/Munkaközösség megnevezése

 

 

Könyvtárhasználat/humán

 

Verseny megnevezése

 

 

Csillaglesen Könyvtárhasználati Tehetségkutató Verseny

 

Verseny típusa

 

 

Egyéni elméleti verseny

 

 

Évfolyam

 

 

3-4. osztály

 

Verseny időpontja

 

 

aktuális táblázat szerint

 

Nevezési határidő

 

 
 

A versenyt szervező iskola pontos címe

 

Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola

Budapest, 1033 Szérűskert u. 40-42.

 

 

Versenyért felelős személyek

 

 

Göndöcsné Sárossi Rita- intézményvezető

Radics Rita könyvtárostanár

 

A verseny speciális szabályai:

 

A verseny célja: A tehetséggondozás, az információs műveltség, szövegértés, logikus gondolkodás, kreativitás fejlesztése.

A felkészüléshez, a verseny jellegéből adódóan nincs megadott bibliográfia, ugyanakkor előnyt jelent a magyar és a könyvtári abc ismerete. Eligazodás a különböző könyvtár típusok és felépítésük között.

Egy intézményből évfolyamonként 2-2 versenyző nevezését várjuk.

 

A felkészüléshez javasolt témakörök:
1. betűrendbe sorolás
2. dokumentumok típusa, válogatása megadott szempontok szerint
3. katalóguscédula (katalógus rekord) értelmezése feladat alapján
4. kézikönyvekhez kapcsolódó fogalmak szótár, lexikon, (4. osztályosoknál) enciklopédia

AZ ABLAK-ZSIRÁF KÉPES GYERMEKLEXIKONT (ISBN 9789634157694) A VERSENYZŐKNEK MAGUKKAL KELL HOZNIUK!!!)

5. könyvtártípusok
6. a könyvvel és a könyvtárral kapcsolatos fogalmak ismerete
7. kulcsszó fogalmának ismerete, használata adott feladatban
8. szöveg feldolgozása kérdések alapján

 

Kerületi vers- és prózamondó 2023/2024. tanév tanulmányi versenye 5-8. évf.

 

Tantárgy/Munkaközösség megnevezése

 

 

Humán munkaközösség

 

Verseny megnevezése

 

 

Kerületi vers- és prózamondó verseny

 

Verseny típusa

 

 

Egyéni

 

 

Évfolyam

 

5-8.
 

Verseny időpontja

 

 

aktuális táblázat szerint

 

Nevezési határidő

 

 
 

A versenyt szervező iskola pontos címe

 

 

Medgyessy Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

1039 Medgyessy Ferenc utca 2-4.

 

Versenyért felelős személyek

 

 

Dr. Bertókné Daróczi Mariann intézményvezető,

Kiss Rebeka elérhetősége: kiss.rebeka@medgyessyisk.hu

 

 

 

A verseny speciális szabályai:

 • Iskolánként 4 főt várunk.
 • 5-6. évfolyamról 1 fő vers- 1 fő prózamondót.
 • 7-8. évfolyamról 1 fő vers- 1 fő prózamondót.

Három percnél nem hosszabb lírai vagy epikai alkotás elmondása. Nem lehet verses epikai alkotás, ballada, verses mese vagy elbeszélő költemény. Nem választható színmű vagy dráma részlet. A választott mű magyar alkotás legyen.

Kerületenként és kategóriánként 1 versenyző nevezhető a fővárosi döntőbe.

A verseny az Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ által meghirdetett FŐVÁROSI VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY kerületi döntője.

 

(Fővárosi döntő: A fővárosi döntő időpontja: 2024. április 10. szerda 14.00–17.00 A fővárosi döntő helyszíne: Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskola 1039 Budapest, Bárczi Géza utca 2.)

Információ: www.tehetsegkapu.hu

Angol nyelv/Idegennyelvi munkaközösség 2023/2024. tanév tanulmányi versenye

 

Tantárgy/Munkaközösség megnevezése

 

Angol nyelv/Idegennyelvi munkaközösség

 

Verseny megnevezése

 

 

Creative English Competition

 

 

Verseny típusa

 

 

Egyfordulós, írásbeli, egyéni

 

 

Évfolyam

 

 

3-8.

 

Verseny időpontja

 

 

aktuális táblázat szerint

 

Nevezési határidő

 

 
 

A versenyt szervező iskola pontos címe

 

 

Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskola

1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2.

 

Versenyért felelős személyek

 

 

Frick Judit

Sisa Péterné intézményvezető

 

 

A verseny speciális szabályai:

 

A versenyre 3,5 vagy annál alacsonyabb óraszámban angolt tanuló diákokat lehet nevezni. Iskolánként 2 fő/évfolyam jelentkezhet, 3-8. osztályig. Tagintézmények további 2-2 főt nevezhetnek.

Nem nevezhetnek a következő kategóriákba eső tanulók:

 • Angol anyanyelvi szülő(k) gyermeke
 • Angol kéttanítási nyelvű iskola egykori vagy jelenlegi tanulója-e a gyermek
 • Angol anyanyelvi iskola egykori vagy jelenlegi tanulója-e a gyermek
 • Angol anyanyelvű országban egykor vagy jelenleg élt/élő/tanuló/tanult-e a gyermek
 • Külföldön angol nyelvű iskola egykori vagy jelenlegi tanulója-e a gyermek
 • nem nevezhető, aki 6 hónapnál többet élt vagy töltött angol nyelvű országban.

A verseny egyfordulós. A tanulóknak írásbeli tesztlapot kell megoldani, ehhez 45 perc áll rendelkezésükre. Nyomtatott vagy digitális segédeszközöket (pl. szótár) a feladatok megoldásához nem használhatnak.

A nevezési határidő 2023. március 1.

A verseny nem nyilvános.

 

A versenyzők kódszámmal versenyeznek, a kódlapon szerepel a gyermek neve, iskolája, a felkészítő tanár neve, és rákérdezünk a kizáró okokra is.

Magyar nyelv tantárgy 2023/2024. tanév tanulmányi versenye

 

Tantárgy/Munkaközösség megnevezése

 

Magyar nyelv

 

Verseny megnevezése

 

 

Kerületi komplex anyanyelvi verseny 3-4.

 

Verseny típusa

 

egyéni, írásbeli verseny

 

Évfolyam

 

3-4. évfolyam

 

Verseny időpontja

 

aktuális táblázat szerint

 

Nevezési határidő

 
 

A versenyt szervező iskola pontos címe

Első Óbudai Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola

1033 Budapest Vörösvári út 93.

Versenyért felelős személyek  

Kollárné Mázsi Krisztina Mária-intézményvezető

 

 

A verseny speciális szabályai:

 • A teszt két részből áll: tollbamondás (10 perc), feladatlap (60 perc).
 • A versenyzők tollal dolgoznak.
 • Egyéb eszköz használata nem megengedett.
 • A verseny nem nyilvános.
 • Nevezhető létszám: az évfolyamon lévő osztályok számával megegyező számú versenyzőt lehet nevezni.

 

Matematika verseny 6. és 8. évfolyam

Tantárgy megnevezése Matematika
   
Verseny megnevezése Matematika kerületi verseny
     
Verseny típusa   Egyéni
     
Évfolyam   6. és 8.
     
Verseny időpontja   aktuális táblázat szerint
     
Nevezési határidő    
   
A versenyt szervező iskola neve és címe:  
pontos címe   Óbudai Nagy László Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

 

Budapest, 1035 Váradi u. 15/B.

     
Versenyért felelős Jordánné Tóth Magdolna - intézményvezető

 

személyek    
     

 

A verseny speciális szabályai:

 

 • Az azonos évfolyamon azonos feladatlapot oldanak meg a résztvevők.
 • A feladatmegoldás időtartama 60 perc.
 • A versenyzők tollal dolgozhatnak.
 • Egyéb eszköz használata nem megengedett.
 • A verseny nem nyilvános.

 

Nevezhető létszám:

 

-általános iskolából évfolyamonként 2 fő, gimnáziumból évfolyamonként 4 fő

 

Német nyelvi verseny (5 óra/hét)

 

Tantárgy/Munkaközösség megnevezése

 

Német

 

Verseny megnevezése

 

Nyelvi verseny (5 óra/hét)

 

Verseny típusa

 

egyéni

 

Évfolyam

 

5-8. évfolyam

 

Verseny időpontja

 

aktuális táblázat szerint

 

Nevezési határidő

 
A versenyt szervező iskola pontos címe Első Óbudai Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola
 

Versenyért felelős személyek

 

Kollárné Mázsi Krisztina Mária-intézményvezető

 

 

 

A verseny speciális szabályai:

 

 • A német tanulmányi versenyre azok a tanulók jelentkezhetnek, akik heti 5 órában tanulnak németet.
 • A tanulók egy ötven pontos feladatsort oldanak meg, amelynek időtartama: 60 perc.
 • A verseny nem nyilvános.

 

Nevezések: évfolyamonként 5 fő.

 

Frühling német nyelvi verseny (A heti három órában németet tanulók részére szól.)

Tantárgy megnevezése Német
   
Verseny megnevezése Frühling német nyelvi verseny
   
Verseny típusa egyéni
   
Évfolyam 4-8.
   
 Verseny időpontja  

aktuális táblázat szerint

   
Nevezési határidő  
   
Verseny helyszíne Fodros Általános Iskola
   
Versenyért felelős személyek Havas Thyra-intézményvezető

Paksainé Bóka Ágnes intézményvezető-helyettes

 
   

 

Verseny speciális szabályai:

 

 • A Frühling német versenyre azok a tanulók jelentkezhetnek, akik a 4. osztálytól kezdődően heti 3 órában tanulnak németet.

 

 • A versenyzők tesztet írnak, amelynek időtartama: 60 perc

 

 • A verseny nem nyilvános.

 

 • 1-6 helyezésnek eljuttatjuk az iskolákba az okleveleket, ahol ünnepélyes keretek között a felkészítő tanárok vagy az iskola vezetősége adja át a helyezetteknek azokat.

 

Nevezhető létszám: 5 fő/évfolyam

Informatika/ Kerületi Programozói verseny

 

Tantárgy/Munkaközösség megnevezése

 

Informatika

 

Verseny megnevezése

 

Kerületi programozói verseny (Logo)

 

Verseny típusa

 

tehetséggondozó

 

Évfolyam

1 kategória: 3-4. évfolyam

2. kategória: 5-6. évfolyam

 

Verseny időpontja

 

aktuális táblázat szerint

 

Nevezési határidő

 
 

A versenyt szervező iskola pontos címe

Óbudai Nagy László Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Váradi utcai telephely

1035 Budapest, Váradi utca 15/b

 

Versenyért felelős személyek

Papp Nóra

Petri Csilla

Jordánné Tóth Magdolna - intézményvezető

 

 

A verseny speciális szabályai:

 

Imagine Logo:

 • az elméleti feladatok az alapszavak, utasítások ismeretét kutatják, algoritmusokat kell megfejteni.
 • a gyakorlati feladat: előre megrajzolt ábrát elkészítő, paraméteres eljárás megírása.

(pl.: csillagok, kör, építkezéskörökből: sor, oszlop, spirál)

A versenyen Windows 10 operációs rendszer alatt futó imagine logo és logo motion programokat használhatsz.  Az elméleti feladatokban semmiféle segítség nem használható, a gyakorlati feladat megoldásakor a 4. osztályosok a papíron megtervezett képregényt használhatják.

Kategóriánként 2 versenyző (+1 tartalék) nevezhető.

Matematika verseny 5. és 7. évfolyam

 

Tantárgy/Munkaközösség megnevezése

 

 

Matematika

 

Verseny megnevezése

 

 

Matematika 5. és 7. osztály

 

Verseny típusa

 

 

Írásbeli verseny

 

 

Évfolyam

 

5. és 7. évfolyam
 

Verseny időpontja

 

 

aktuális táblázat szerint

 

Nevezési határidő

 

 
 

A versenyt szervező iskola pontos címe

 

Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskola

1039 Bárczi Géza u. 2.

 

 

Versenyért felelős személyek

 

 

Hitérné Erdős Róza felsős igh.

Sisa Péterné - intézményvezető

 

 

 

 

A verseny speciális szabályai:

 

Általános iskola esetében évfolyamonként 2 – 2 versenyző, gimnáziumból évfolyamonként

4 – 4 versenyző nevezhető.

A versenyzőknek 5 darab szöveges feladatot kell megoldaniuk, melyekhez problémamegoldó képességre, logikus gondolkozásra van szükségük.

 

A verseny 60 perces, számológép nem használható.

Napközis képzőművészeti pályázat: Móra Ferenc halálának 90. évfordulója alkalmából

 

Tantárgy/Munkaközösség

megnevezése

Napközis pályázat

 

Verseny megnevezése Móra Ferenc halálának 90. évfordulója alkalmából „Meseillusztráció”

 

Verseny típusa egyéni vagy csoportos

 

Évfolyam  

1-4.évfolyam

 

Verseny időpontja

aktuális táblázat szerint
Szándéknyilatkozat, nevezési határidő:  
Beadási határidő  
Verseny helyszíne Kiállítás: Tehetségtér (PSZI)

1033 Szérűskert u 40-42.

A versenyt szervező iskola Fodros Általános Iskola

Óbudai Harrer Pál Általános Iskola

Versenyért felelős személyek  

Havas Thyra, Oláhné Balogh Éva

 

Verseny speciális szabályai:

Minden iskolából évfolyamonként (1-2.évfolyam; 3-4.évfolyam) az 1. helyezést elért pályamunkákat várjuk. A beérkezett művekhez kérjük csatolni az iskola, csoport és a felkészítő pedagógus nevét.

Minden iskola készítsen nevezési lapot a beküldött munkákból!

 • Egy kinyomtatott példányt csatoljanak a beküldött munkához is.

Téma: Móra Ferenc halálának 90. évfordulója alkalmából „Meseillusztráció”

 

 • Méret: maximum A/3+keret
 • Iskolánként 2 db pályamunka (1db 1 – 2. évfolyam, 1 db 3 – 4. évfolyam)

Technika: Vegyes technika. Készíthetsz kollázst, montázst, síkbeli formában

 

Formai követelmények:

 • Bármilyen technikával készített alkotások. Falikép esetén A/3-s méret és paszpartuval ellátott.

Képességfejlesztés tantárgy 2023/2024. tanév tanulmányi versenye

 

Tantárgy/Munkaközösség megnevezése

 

Képességfejlesztés / Fejlesztőpedagógia

 

Verseny megnevezése

 

Szépíró verseny BTMN, SNI

 

Verseny típusa

 

Egyéni

 

Évfolyam

 

3-8. évfolyam

 

Verseny időpontja

 

 

aktuális táblázat szerint

 

Nevezési határidő

 
 

A versenyt szervező iskola pontos címe

 

Fodros Általános Iskola

1039 Budapest, Fodros u. 38-40.

 

Versenyért felelős személyek

 

Nagy Ildikó - fejlesztőpedagógus

Havas Thyra - intézményvezető

 

 

A verseny speciális szabályai:

 

 • A versenyen kizárólag érvényes szakértői véleménnyel rendelkező sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók vehetnek részt.
 • A szakértői vélemények érvényességét a nevező iskola igazgatója aláírásával igazolja.
 • Minden iskola évfolyamonként egy tanulót nevezhet.

Vers - és prózamondó 2023/2024. tanév tanulmányi versenye 1-2. évf.

 

Tantárgy/Munkaközösség megnevezése

 

Magyar nyelv és irodalom/Alsós munkaközösség

 

Verseny megnevezése

 

Vers-és prózamondó verseny

 

Verseny típusa

 

egyéni

 

 

Évfolyam

 

1-2. évfolyam

 

Verseny időpontja

 

aktuális táblázat szerint

 

Nevezési határidő

 
 

A versenyt szervező iskola pontos címe

Budapest III. Kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola
Budapest, 1039 Zipernowsky Károly u. 1-3.

 

 

Versenyért felelős személyek

 

 

Herth Mariann intézményvezető

 

 

 

A verseny speciális szabályai:

 

 • A verseny résztvevőinek egy szabadon választott verset, verses mesét vagy prózai szöveget kell elmondaniuk.

 

 • A szöveg/vers igazodjék a tanuló életkori sajátosságaihoz!
 • A szöveg/vers időtartama maximum 3 perc lehet.
 • A versenyen vers kategóriában verses mesét is előadhat a versenyző

 

 • A szövegből három példányt nyomtatott formában le kell adni a verseny helyszínén a zsűrinek.

 

 • A háromtagú zsűri a versenyzők teljesítményének értékelésekor a következő szempontok figyelembe vételével dönt:

 

 • szövegértés, szöveghűség, előadásmód, hangképzés, hangsúlyozás, szünettartás, természetes beszéd.

 

 • A verseny nem nyilvános.

 

Nevezhető létszám: évfolyamonként 1 fő (póttagot nem kérünk)

 

Vers-és prózamondó verseny 3-4 évf.

 

Tantárgy/Munkaközösség megnevezése

 

Magyar nyelv és irodalom/Alsós munkaközösség

 

Verseny megnevezése

 

Vers-és prózamondó Verseny 3-4. évfolyam

 

Verseny típusa

 

egyéni

 

 

Évfolyam

 

3-4. évfolyam

 

Verseny időpontja

 

aktuális táblázat szerint

 

Nevezési határidő

 
 

A versenyt szervező iskola pontos címe

 

Dr. Béres József Általános Iskola

1031 Budapest Keve utca 41.tel.: 06 1 368 9220

 

Versenyért felelős személyek

 

 

Rikk Istvánné alsós munkaközösség-vezető

Mártonné András Mária intézményvezető

 

 

 

A verseny speciális szabályai:

 

 • A verseny nem nyilvános.
 • Nevezhető: évfolyamonként 1 fő vers és 1 fő próza kategóriában
 • A versenyzőknek egy szabadon választott verset/prózát kell elmondaniuk.
 • A vers/szöveg időtartama nem haladhatja meg a 3 percet.
 • A vers/szöveg igazodjon a tanulók életkori sajátosságaihoz!
 • A verset/szöveget 3 példányban nyomtatott formában hozzák magukkal a tanulók a versenyre, amit a zsűrinek leadnak.
 • A verses mese vers kategóriában versenyez.
 • Háromtagú zsűri értékeli a versenyzők teljesítményét.
 • Értékelési szempontok: szövegértés, szöveghűség, előadásmód, hangképzés, hangsúlyozás, szünettartás, természetes beszéd.
 • A verseny eredménye a versenyt követő 10 munkanapon belül a szervező iskola honlapján érhető el.
 • Az 1-6. helyezett oklevélben részesül, amit a versenyző iskolájába küldenek ki.

 

 


„Kutató Diákok”-Pályázat 2023/2024. tanév

Szervező Tehetségtér
Verseny megnevezése „Kutató Diákok”
Verseny típusa egyéni
Évfolyam 5-8.
Szándéknyilatkozat  
Beadási határidő  
Verseny helyszíne Tehetségtér
Versenyért felelős személyek Havas Thyra-intézményvezető

 

 

Verseny speciális szabályai:

A pályázat célja:

 

Lehetőséget szeretnénk nyújtani minden lelkes, és tehetséges felső tagozatos tanulónak, akik természettudományi vagy társadalomtudományi területen mélyebben foglalkoznak olyan témával, amely nem kapcsolódik az iskolai tananyaghoz, és amelyben saját maguk valamely kutatómunkát végeznek.

 

Várjuk azoknak a diákoknak a jelentkezését, akik elég kreativitással rendelkeznek ahhoz, hogy kitaláljanak, létrehozzanak egy új alkotást, vagy valamely témával érdeklődésüknek megfelelően mélyebben foglalkoznak, és vállalkoznak arra, hogy adott esetben kutatómunkájuk eredményét megosztják diáktársaikkal, tanáraikkal és az érdeklődőkkel.

 

A pályamű beadása a Tehetségtérbe.

 

Formai követelményei:

 • A téma rövid, maximum egy oldalas összefoglalása, kép nélkül
 • A pályaműveket saját kutatás, saját élmény, saját képekkel kérjük készíteni
 • Kérjük a forrást meghatározni

 

A pályázó a szakmai zsűri előtt 3 maximum 4 perces időtartamban, előadás formájában mutatja be az általa elkészített prezentációt.

 

Pályázati feltétel:

 

Csak egyéni munkákat fogadunk el, iskolánként maximum 5 pályamunkát az életkori sajátosság figyelembevételével.

 

A pályamunkát egy példányban kérjük beküldeni a Tehetségtér címére. (1033 Budapest Szérűskert u. 40.)