Felvételi lehetőségek

Felvételi lehetőségek

 Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai

• A magasabb évfolyamon a beiratkozáshoz szükséges feltételek:
− Az iskola körzetébe tartozó gyermeket az iskola felveszi a törvényes keretek között.
− Egyéb esetekben a felvételről a tanulmányi eredmények és a tanuló magatartása alapján az iskola igazgatója dönt.
• Adminisztratív formai feltételek:
− Az előző iskolából hozott iskolaváltoztatási igazolás;
− Az előző iskolából hozott bizonyítvány;
− Ha tanév közben érkezik, az előző iskolából hozott értesítő– vagy ellenőrző könyv.
• Teljesítmény–, képességfeltételek
− Tantárgyanként meg kell vizsgálni, hogy az előző iskolában tanultak mennyire adekvátak a mi iskolánk helyi tantervével. Az idegen nyelv tanulásával kapcsolatban felmérjük, hogy a tanuló melyik nyelvi csoportban folytatja tanulmányait.
• A belépési követelmények során alkalmazásra kerülő eljárások
− A belépést követő két héten belül a szaktanárok (tanítók) a gyerekkel folytatott tájékozódó beszélgetések segítségével eldöntik, hogy a gyermek ismeretei elegendőek–e az adott évfolyamon a tanulmányok folytatására. Tapasztalataikról az igazgatót tájékoztatják. A szülőkkel való megbeszélés után az igazgató dönt a tanulmányok folytatásáról:
− az évfolyam(ok) megismétléséről (KT. 71.§ (4));
− felzárkóztatás egyes tantárgyakból, stb.

A felvételi eljárás különös szabályai

Jogszabályi hivatkozás:
A Köznevelési törvény 50. és 51.§ szabályozza a tanulói jogviszony keletkezését, valamint rendelkezik az első osztályosok beiratkozásával, az átvételi és felvételi kérelmekkel kapcsolatos teendőkről.
A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 24.§ (6) bekezdése a beiratkozáskor elsőbbséget élvezők körét, és a sorsolás kötelezettségét tartalmazza.
Ezek alapján:
A beiratkozás szabályai:
• A kormányhivatal által kijelölt az iskola körzetébe tartozó gyerekek elsőbbséget élveznek.
• Sorsolás nélkül felvehetők még a további gyerekek (különleges helyzetű gyerekek):
a)szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő
b) testvére az adott intézmény tanulója, vagy
c) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található,
d) az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található.
e) Helyi szabályozás szerint a kerületben dolgozó pedagógusok gyerekei is különleges helyzetűnek minősülnek.
• A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek sorsolás nélkül felvehetők.
A további felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót - legalább tizenöt nappal a felvételi, átvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak első napja előtt - nyilvánosságra kell hozni.
A prioritások után, a tervezett létszámba fennmaradó helyekre az iskola sorsolást tart, melynek részletes szabályait a Házirend tartalmazza.